Пошук по сайту


Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"ПРАВИЛА

надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя»

в АБ "УКРГАЗБАНК"
Ці Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), разом з Договором на приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між Банком та Позичальником та є системою затверджених і оприлюднених норм, які регламентують надання та обслуговування кредитів за Програмою «Еко оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК».

Датою укладення договору відповідно до цих Правил є дата, зазначена Позичальником в Договорі.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

«Банк» – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»/АБ «УКРГАЗБАНК».

«Банківський день» – день, який вважається робочим днем для банківських установ України, в який банк здійснює проведення операцій по перерахуванню коштів з використанням системи електронних платежів.

«Графік зменшення заборгованості по кредиту» – графік погашення заборгованості за кредитом, що міститься в Додатку 2 до Договору на приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК" (кредитний договір), містить дату внесення періодичного платежу, плановий максимальний залишок заборгованості по кредиту та є його невід’ємною частиною.

«Договір» – договір на приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК" (кредитний договір), укладений між Банком і Позичальником, який містить посилання на ці Правила.

«Заборгованість за Кредитом» - заборгованість Позичальника перед Банком за основною сумою Кредиту та/або процентами за користування Кредитом та/або за всіма комісіями та іншими платежами, пов’язаними з кредитом.

«Комісії» - комісії, які передбачені Договором. Розмір, строк та порядок сплати яких визначається Договором.

«Кредит» – сума грошових коштів, наданих Позичальнику за Договором, на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

«Офіційний Інтернет-сайт Банка» – офіційний веб-сайт Банка за електронною адресою http://www.ukrgasbank.com/ukr/.

«Періодичні платежі» – рівні один одному платежі (крім першого та останнього), які сплачуються Позичальником в ра­хунок поступового погашення заборгованості за кредитом, та включають платежі за кредитом, проценти за користування кредитними коштами, комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості, встановлені у відповідності до програми кредитування/ Договору.

«Позичальник» – фізична особа - резидент, яка отримує доходи, як найманий працівник, або як пенсіонер (в т.ч. працюючий пенсіонер), а також фізична особа - резидент, яка отримує доходи від власного бізнесу (як підприємець), але кредитується, як фізична особа, та нотаріуси, які уклали договір з Банком.

«Програма «Еко оселя»» – затверджена протоколом Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» № 7 від 28.01.2016, зі змінами та доповненнями, програма кредитування фізичних осіб.

«Проценти за користування кредитними коштами/Процента ставка» – розмір плати за користування кредитом у процентах річних, що підлягає сплаті Позичальником, що визначено умовами Договору.

«Рахунок кредиту» – рахунок (3739), який відкривається Банком Позичальнику для виконання грошових зобов’язань за Договором (для внесення платежів по кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісій).

«Сторони» – Банк та Позичальник.
1. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

1.1. Ці Правила регулюють відносини між Банком та Позичальниками, з якими укладено відповідний Договір на приєднання до Правил надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в АБ "УКРГАЗБАНК" (кредитний договір) та містить посилання на ці Правила.

1.2. Укладенням Договору Позичальник підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Правил, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Правил.

1.3. Офіційне опублікування Правил з метою ознайомлення Позичальників з їх змістом здійснюється Банком шляхом розміщення тексту Правил на Офіційному Інтернет-сайті Банка.

1.4. Укладаючи Договір Позичальник приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Правилами та Договором.
2. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

2.1. Банк надає Позичальнику кредит, а Позичальник зобов’язаний використати його на цілі, зазначені в Договорі, та повернути отримані грошові кошти, а також сплачувати Банку проценти за користування кредитними коштами, комісії та інші платежі, передбачені Договором.

2.2. Основні умови кредитування зазначаються у Договорі, укладеному з Позичальником.

2.3. Надання кредиту здійснюється шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням на поточний рахунок продавця обладнання/матеріалів (для кредитів, що видаються на відділеннях).

2.4.Надання кредиту здійснюється через позичковий рахунок Позичальника шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів на рахунок продавця обладнання/матеріалів (для кредитів, що видаються на віддалених точках продажів).

2.5.Надання кредиту здійснюється за умови укладення Договору, сплати зазначених в Договорі комісій, а також виконання інших умов, що відповідно до Договору є обов’язковими для надання кредиту.

2.6. Кредит забезпечується всім належним Позичальнику майном, на яке може бути звернено стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7. Погашення кредиту (процентів, комісій) Позичальником здійснюється через касу Банку, або шляхом безготівкового перерахування, або шляхом договірного списання з поточного/карткового рахунку.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ ТА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.1. Зобов’язання по частковому поверненню кредиту та сплаті процентів за користування кредитними коштами є виконаними Позичальником належним чином у разі зарахування на Рахунок кредиту суми періодичного платежу у розмірі, у строки та у порядку згідно Договору та Правил, за умови відсутності на момент зарахування періодичного платежу простроченої заборгованості Позичальника за Договором.

3.2. Банк самостійно розподіляє кошти з Рахунку кредиту, що надійшли як періодичний платіж, на погашення кредиту, сплату комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості (за наявності) та процентів за користування кредитними коштами.

3.3. При перерахуванні Позичальником на Рахунок кредиту коштів до настання строку сплати періодичного платежу, такі кошти у повній сумі направляються на погашення кредиту у день їх зарахування на Рахунок кредиту (окрім останнього банківського дня місяця). При цьому розмір наступного періодичного платежу залишається без змін.

3.4. У випадку ініціювання Позичальником перерахунку розміру періодичного платежу, у зв’язку з достроковим частковим погашенням кредиту, до моменту внесення на Рахунок кредиту коштів, Позичальник надає до Банку заяву у відповідності з п.п. 4.1.1 цих Правил для перерахунку розміру періодичного платежу, виходячи з нового залишку заборгованості по кредиту.

При цьому, у день здійснення часткового дострокового погашення кредиту, укладається додаткова угода до Договору про зміну розміру періодичного платежу та зміну графіку зменшення заборгованості по кредиту (Додаток № 2 Договору).

При цьому, зобов’язання Позичальника щодо сплати комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості (за наявності) зберігаються до кінця періоду, на який встановлена така комісія відповідно до Договору.

3.5. При зарахуванні періодичного платежу або будь-якого іншого платежу на Рахунок кредиту відповідно до Договору та цих Правил, у разі наявності будь-якої простроченої заборгованості (в тому числі по комісіям – при наявності) за Договором, такий платіж направляється Банком на погашення простроченої заборгованості. В такому випадку вважається, що періодичний платіж внесений у неповній сумі або не внесений взагалі.

3.6. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються на суму строкової та простроченої заборгованості за кредитом з дотриманням умов, зазначених у Договорі та цих Правилах.

3.7. Проценти за користування кредитними коштами у межах терміну кредитування нараховуються на залишок строкової заборгованості за кредитом, починаючи з дня надання кредиту до дня повного погашення заборгованості за кредитом, або до дня зарахування кредиту (його частини) на рахунки простроченої заборгованості.

3.8. Проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Договором, нараховуються на залишок простроченої заборгованості за кредитом, починаючи з дня зарахування кредиту (його частини) на рахунки простроченої заборгованості до дня повного погашення простроченої заборгованості за кредитом.

3.9. При розрахунку процентів за користування кредитними коштами застосовується метод "30/360", коли для розрахунку береться умовна кількість днів у місяці – 30 днів та у році – 360 днів.

3.10. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються за зобов’язаннями Позичальника за період з дня одержання кредиту до дня його погашення, враховуючи перший день видачі кредиту та не враховуючи останній день користування кредитом. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.

3.11. Нарахування процентів за користування кредитними коштами здійснюється не пізніше останнього банківського дня кожного місяця, за який сплачуються проценти за користування кредитними коштами, а також у день закінчення терміну, на який надано кредит, у день погашення заборгованості по кредиту у повному обсязі.

3.12. Нарахування комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості здійснюється не пізніше останнього банківського дня кожного місяця, починаючи з третього фактичного місяця користування кредитом, враховуючи перший місяць її встановлення та не враховуючи останній місяць користування кредитом, до повного погашення кредитної заборгованості (у т.ч. погашення простроченої заборгованості по тілу кредиту, процентам за користування кредитними коштами та комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості).

3.13. Нарахування комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості здійснюється у розмірі, визначеному у Договорі.

3.14. При отриманні на Рахунок кредиту коштів (в т.ч. коштів, отриманих в порядку договірного списання), погашення заборгованості за Договором встановлюється в наступному порядку:

  1. прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);

  2. прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);

  3. прострочена сума за кредитом (якщо буде мати місце прострочення);

  4. строкові комісії (якщо буде мати місце);

  5. строкові проценти;

  6. строкова заборгованість за кредитом.

Розподіл коштів, отриманих на Рахунок кредиту, здійснюється в день їх отримання (окрім останнього банківського дня місяця). У разі зарахування коштів на Рахунок кредиту в останній банківський день місяця, їх розподіл здійснюється Банком наступного банківського дня.

З підписанням Договору, у відповідності із законодавством України, Позичальник надає Банку право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення заборгованості Позичальника за цим Договором. Банк інформує Позичальника у письмовій формі на його запит про застосовану черговість погашення заборгованості. Сторони встановлюють, що Банк має право самостійно зараховувати кошти, які направлені Позичальником на погашення заборгованості, згідно встановленої черговості, або змінювати черговість погашення, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок по відповідних рахунках.
ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Банк зобов’язується:

4.1.1. У разі отримання від Позичальника заяви про перерахунок періодичного платежу, при частковому достроковому погашені кредиту, здійснити перерахунок розміру періодичного платежу виходячи з нового залишку заборгованості по кредиту. При цьому, у строк, обумовлений у п. 3.4 цих Правил, укласти з Позичальником додаткову угоду до Договору про зміну розміру періодичного платежу та зміну графіку зменшення заборгованості по кредиту (Додаток № 2 до Договору).

4.1.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання Договору, аналізувати фінансовий стан Позичальника, вносити пропозиції про подальші відносини з Позичальником.

4.1.3. Отримані від Позичальника кошти (або кошти, отримані у порядку договірного списання), направляти у першу чергу для оплати прострочених комісій, у другу чергу – прострочених процентів, у третю – простроченої суми за кредитом (якщо буде мати місце прострочення), у четверту - для оплати строкових комісій, у п’яту - строкових процентів. Сума, що залишилася, направляється для погашення строкової заборгованості по кредиту. При цьому, Банк має право самостійно змінювати черговість погашення заборгованості на підставі та в порядку, передбаченому п.3.14 Правил.

4.1.4. У разі відкликання згоди Позичальника на укладення Договору, не пізніше ніж протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання письмового повідомлення про відкликання згоди на укладення Договору, повернути Позичальнику комісії, сплачені ним згідно Договору.4.2. Банк має право:

4.2.1. На договірне списання грошових коштів на користь Банка з поточних рахунків Позичальника у національній та в іноземних валютах, банківських металах, у порядку, передбаченому Договором.

4.2.2. Вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору, включаючи повернення всієї суми кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій у випадках:

- невиконання Позичальником будь-яких своїх зобов’язань по Договору або по цим Правилам, у тому числі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань (з простроченням їх виконання більше, ніж на 1 (один) банківський день), що випливають з Договору або цих Правил;

- невиконання та/або неналежного виконання вимог Договору;

- подання до суду позову про визнання недійсним у цілому чи у частині та/або неукладеним Договору;

- за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

Вимога про дострокове виконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору направляється Позичальнику у письмовому вигляді та підлягає виконанню у повному обсязі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від Банку.

4.2.3. У разі невиконання Позичальником зобов’язань, передбачених Договором або цими Правилами, задовольнити свої вимоги по Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.4. Вимагати від Позичальника надання будь-яких документів і відомостей, необхідних для виконання Банком вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи Позичальника та його фінансового стану.
4.3. Позичальник зобов’язується:

4.3.1. Використати кредит на зазначені у Договорі цілі. Повернути Банку отриманий кредит та сплатити нараховані комісії, проценти за користування кредитними коштами у повному обсязі, у строки та у порядку згідно Договору та цих Правил.

4.3.2. На вимогу Банку надавати всі документи, необхідні для контролю за поверненням кредиту.

4.3.3. Протягом 3-х (трьох) банківських днів письмово повідомити Банк про зміну місця реєстрації або місця проживання, номера телефону.

4.3.4. Відшкодувати Банку всі видатки, що випливають з Договору.

4.3.5. На вимогу Банку достроково повернути кредит, сплатити комісії, нараховані проценти за користування кредитними коштами та можливі штрафні санкції у випадках, передбачених Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.3.6. Не рідше одного разу на рік з дати укладання Договору, надавати до Банку: довідку про доходи та/або виписку (довідку) банку з рахунку про рух коштів або інший документ (документи), що визначають (підтверджують) платоспроможність Позичальника. Якщо обслуговування кредитної заборгованості (сплата кредиту та/або комісії за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості та/або процентів за користування кредитними коштами) відбувається із простроченням або пролонгацією, надавати до Банку вищезазначені документи щокварталу протягом періоду несвоєчасного погашення боргу.

4.3.7. Надавати на першу вимогу Банку будь-які документи і відомості, необхідні для виконання Банком вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи Позичальника та його фінансового стану.
4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Порушувати перед Банком питання строків та порядку повернення кредиту у разі виникнення об’єктивних обставин.

4.4.2. Достроково виконати свої зобов’язання за Договором та цими Правилами з дотриманням умов Договору та Правил.

4.4.3. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів відкликати свою згоду на укладення Договору. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі Позичальнику примірника Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4.4. Повернути Банку кредит одночасно із відкликанням згоди на укладення Договору та сплатити проценти за користування кредитними коштами за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення, на підставах, визначених чинним законодавством.

4.4.5. Одночасно із направленням Банку письмової незгоди з умовами одностороннього письмового правочину повернути Банку кредит та сплатити нараховані комісії, проценти за користування кредитними коштами у повному обсязі.
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором або Правилами Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Банк не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання умов цього Договору або Правил через виконання ним вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.2. У випадку порушення Позичальником зобов’язань по Договору або по Правилам, він зобов’язаний відшкодувати Банку збитки, а також сплатити інші видатки, понесені Банком за Договором або за Правилами.

5.3. Збитками є неодержані доходи (втрачена вигода), які Сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов’язань за Договором або за Правилами другою Стороною (нараховані проценти за користування кредитними коштами); витрати, здійснені Сторонами за Договором або за Правилами; заборгованість за Договором або Правилами в повному розмірі (сума кредиту, проценти за користування кредитними коштами, комісія, будь-яка інша заборгованість Позичальника за Договором або Правилами).

5.4. Сторони не відповідають за порушення зобов’язань, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок дії непереборної сили (обставин форс-мажору), визначених цим розділом.

5.5. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, таких як: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держави, що створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору або Правил на період дії зазначених обставин. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, на яку вплинули такі форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 7-ми (семи) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

5.6. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідними компетентними органами. Обов’язки по доказуванню форс-мажорних обставин покладаються на Сторону, яка через настання таких обставин не може виконувати зобов’язання за Договором та за Правилами належним чином.

5.7. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує термін виконання взаємних зобов’язань Сторін по Договору та по Правилам на період тривалості дії таких обставин без відшкодування збитків обох Сторін.

5.8. Строк позовної давності за Договором та за Правилами встановлюється у 3 (три) роки, у тому числі вимоги по поверненню: процентів за користування кредитними коштами та суми заборгованості по кредиту з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, комісій та всіх видатків, понесених Банком під час виконання умов Договору або Правил.

VІ. ДОДАТКОВІ УМОВИ ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ.

6.1. Збільшення процентної ставки за користування кредитними коштами можливе за умови настання під час дії Договору будь-якої з наступних подій:

- збільшення розміру облікової та/або ломбардної ставки та/або ставки рефінансування Національного банку України;

- зниження вартості української гривні по відношенню до долара США;

- підвищення вартості придбання Банком кредитних ресурсів;

- збільшення  рівня  інфляції;

- прийняття уповноваженими органами державної влади рішень, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного ринку України.

Настання будь-якої з зазначених вище подій є істотною зміною обставин, якими Сторони керуються на момент підписання Договору, і відповідно до ст. 652 Цивільного кодексу України є підставою для підписання додаткових угод до Договору.

6.2. Банк може визначити нові умови кредитування у випадках, передбачених пунктом 6.1. Правил, та направляти письмові повідомлення Позичальнику, в якому зазначаються нові умови кредитування та дату, з якої такі умови кредитування набирають чинності. Таке письмове повідомлення Банк направляє на адресу Позичальника, поштою або надає особисто під розписку, не менш ніж за 30 (тридцять) банківських днів до моменту набрання чинності новими умовами кредитування.

6.3. Позичальник зобов’язується протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання від Банку повідомлення щодо зміни умов кредитування, підписати додаткову угоду до Договору.

У разі незгоди Позичальника з новими умовами кредитування (під незгодою в тому числі розуміється не підписання у строки, передбачені цим пунктом, додаткової угоди до Договору), строк повернення кредиту вважається таким, що настав у день, який зазначений у письмовому повідомленні Банку як день набрання чинності новими умовами кредитування. У зв’язку з цим, Позичальник зобов’язаний повернути кредит, сплатити нараховані проценти за користування кредитними коштами, комісії, штрафні санкції в повному обсязі до дати, зазначеної в письмовому повідомленні Банку як день набрання чинності новими умовами кредитування. Заборгованість за кредитом, що не повернута/не сплачена в строк, визначений в письмовому повідомленні Банку, наступного банківського дня вважається простроченою.
VІІ. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ.

7.1. Банк зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Позичальником є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених Договором або Правилами.

7.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.7.1 цих Правил щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Позичальника, що складає банківську таємницю (у т.ч. інформації про причини невиконання зобов’язань перед Банком, характеристики виконання зобов’язань Позичальника перед Банком, про дисконт, за яким права вимоги, що належать за Договором або за Правилами Банку, можуть бути відчужені іншому банку, та про результати незалежної оцінки цих прав вимоги) у випадках порушення Позичальником умов Договору та/або Правил. Позичальник, підписанням Договору, надає згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Позичальником умов Договору та/або Правил, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.

7.3. Позичальник також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниціу випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів, а також на запити рейтингових агенцій, відповідно до укладених з ними договорів, та уповноважених органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.

7.4. Позичальник також згоден, що Банк на власний розсуд буде надавати в обсягах та у формі, визначених Банком, інформацію, що складає банківську таємницю, третім особам, які здійснюватимуть дії щодо повернення Банку заборгованості Позичальника за Договором, або за Правилами, або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за Договором, або за Правилами, або яким права вимоги за Договором або за Правилами будуть відступлені Банком.

7.5. Позичальник також згоден, що Банк на власний розсуд будь-яку кількість разів буде телефонувати йому, направляти відомості про строк та розміри його зобов’язань перед Банком, нарахування, виконання/неналежне виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором та/або за Правилами, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені Договором або Правилами, а також комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку автоматичного повідомлення (вихідний IVR), SMS – повідомлень, тощо на адреси/номери телефонів, адреси електронної пошти (e-mail), вказані Позичальником в анкеті, заяві тощо. При цьому, Позичальник несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.

7.6. Підписанням Договору, Позичальник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у Договорі або у цих Правилах.

7.7. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

8.1. Правовідносини Сторін, що не врегульовані Договором або цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Позичальник проінформований та надає згоду на те, що Банк має право контролювати ризики, пов’язані з наданням послуг Позичальнику. З цією метою Позичальник, відповідно до чинного законодавства України, надає Банку згоду на передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації про себе, через будь-яке бюро кредитних історій. Позичальник надає згоду на доступ до його кредитної історії та отримання Банком інформації в повному обсязі, що складає кредитну історію Позичальника у будь-якому бюро кредитних історій. Ця згода діє до моменту повного погашення всіх зобов’язань Позичальника перед Банком, незалежно від часу та підстав їх виникнення. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Банком передається інформація для формування кредитної історії Позичальника, розміщена на Офіційному Інтернет-сайті Банка.

8.3. Підписуючи Договір, Позичальник надає офіційну письмову згоду Банку, у разі прострочення (включаючи одноразове прострочення) строків/термінів сплати процентів за користування кредитними коштами та/або погашення кредиту згідно умов Договору та/або цих Правил, на надання інформації про Позичальника та його заборгованість до єдиної інформаційної системи обліку позичальників (ЄІС "Реєстр позичальників"), функціонування якої забезпечує Національний банк України.

8.4. Підписанням Договору, Позичальник свідчить, що він ознайомлений та згоден з порядком погашення кредитної заборгованості, який встановлений Договором або цими Правилами.

8.5. Позичальник своїм підписом на Договорі зокрема підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Позичальника.

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Позичальника, що отримана Банком на підставі Договору, або отримана Банком в процесі виконання Договору або Правил (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Позичальника в рамках внутрішніх процедур Банку в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства України).

Для цілей цього пункту до числа третіх осіб будуть відноситися: професійні консультанти; аудитори; установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі; особи, які здійснюватимуть дії щодо повернення Банку заборгованості Позичальника за Договором та/або правилами, або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за Договором або Правилами, або яким права вимоги за Договором або Правилами будуть відступлені, а також інші підприємства/організації, що надаватимуть послуги Банку в процесі здійснення банківської діяльності.

Цим Позичальник підтверджує, що вважає наявність цього пункту в Правилах достатнім для повного виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України “Про захист персональних даних” і таким, що не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Позичальник цим також підтверджує, що він повідомлений:

  • про те, що дата підписання ним Договору є датою внесення його персональних даних до бази персональних даних Банку;

  • про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”;

  • про те, що метою збору його персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських послуг, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність;

  • про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники Банку”), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків.


IХ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЬОЇ ЗМІНИ БАНКОМ ПРАВИЛ
9.1. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, що не суперечать вимогам чинного законодавства України, шляхом вчинення одностороннього письмового правочину Банку. Такий односторонній письмовий правочин Банку створює та/чи змінює відповідним чином права та обов’язки Банку та/або Позичальника за Договором або за Правилами. Такий правочин набуває чинності з вказаної у ньому дати.

Банк вправі вчиняти односторонні письмові правочини шляхом розміщення письмового правочину Банку на Офіційному Інтернет-сайті Банку. Розміщений односторонній правочин Банку у спосіб, вказаний вище, є письмовим одностороннім правочином Банку.

При вчиненні Банком одностороннього письмового правочину Банку, такий правочин розміщується на Офіційному Інтернет-сайті Банку по двадцяте число місяця. У зв’язку з чим, Позичальник зобов’язується щомісячно відвідувати сторінку на Офіційному Інтернет-сайті Банку у будь-який день з двадцять першого числа місяця по останній день відповідного місяця. Невиконання Позичальником вказаного вище обов’язку не зупиняє набуття чинності одностороннього письмового правочину Банку з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого одностороннього правочину.

9.2. У разі ознайомлення Позичальника з одностороннім письмовим правочином Банку на Офіційному Інтернет-сайті Банку, Позичальник, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину Банку, зобов’язаний письмово повідомити Банк про таку незгоду. Письмова незгода Позичальника з умовами одностороннього письмового правочину Банку буде вважатись надісланою або наданою Банку лише у разі її отримання Банком до 16-30 за Київським часом останнього дня місяця, в якому було розміщено такі зміни та доповнення до Правил.

Незалежно від причин (в тому числі, поважних причин), з якими Позичальник не погоджувався з одностороннім письмовим правочином Банку, Сторони Договору вважатимуть письмову незгоду Позичальника анульованою Позичальником та такою, що не має юридичної сили і не повинна розглядатись Банком, а односторонній письмовий правочин Банку таким, що набуває чинності з вказаної в ньому дати та обов’язковим для виконання Сторонами у разі не виконання Позичальником п.п. 4.4.5. цих Правил.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя» в аб "укргазбанк"
Договір, інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між Банком та Позичальником та є системою...

Порядок вирішення спорів 10
...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету №121128/3 від 28. 11. 2012р
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

Передмова
Затвердити та ввести в дію з 01. 10. 2009 Правила технічного обслуговування І поточних ремонтів тепловозів серії чме3, чме3Т, чме3Е...

Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів,...
Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів І надання резидентами...

Правила прийому до Калинівського технологічного технікуму в 2016 році
Бухгалтерський облік” 01. 07. 2016р.; 05050210 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”...

Правила прийому до Калинівського технологічного технікуму в 2015 році Розглянуто та затверджено
Бухгалтерський облік” 01. 07. 2016р.; 05050210 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка