Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка1/61
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Перший заступник Голови Правлiння

 

 

 

Кравець Андрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23697280

4. Місцезнаходження

03087, м. Київ, Єреванська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 594-11-04

6. Електронна поштова адреса

ndudnyk@ukrgasbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№83 (2337) Газета «Вiдомостi НКЦПФР»

 

29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ukrgasbank.com

в мережі Інтернет

29.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

1) Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не брав участi у створеннi юридичних осiб.

2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного непогашеного випуску облiгацiй) – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск облiгацiй. Станом на кiнець дня 31.12.2015 року випуски облiгацiй, якi знаходяться в обiгу або зобов’язання за якими не виконанi або виконанi неналежним чином, вiдсутнi.

3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуски iнших цiнних паперiв, емiсiї яких пiдлягають реєстрацiї.

4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.

5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював викуп власних акцiй.

6) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента – не заповнюється. АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. за № 2826) у таблицi «Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента» вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.

7) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється. АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. за № 2826) у таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

8) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – вiдсутня. Протягом 2015 року та станом на кiнець дня 31.12.2015 випуски боргових цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi знаходяться в обiгу, вiдсутнi.

9) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.

10) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.

11) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв.

12) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск iпотечних активiв.

13) Основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок чистих активiв ФОН; правила ФОН – iнформацiя вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не створював ФОН.

14) Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку – не надається. АБ «УКРГАЗБАНК» складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

15) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) – iнформацiя вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2015 року не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

16) Обґрунтування змiн в персональному складi посадових осiб АБ «УКРГАЗБАНК», що вiдбулись протягом 2015 року:

1. Голова та члени Наглядової ради:

  • припинено повноваження Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Лiсовенка В.В. та членiв Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Матузки Я.В., Коцюби В.О., Свистуна А.О., Страхової Н.Б., Ящук В.В., Диби М.I. вiдповiдно до вимог п. 12.13. ст. 12. Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» щодо можливостi прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради та вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3);

  • обрано складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А. В., Маркарову О.С., Матузку Я.В., Свистуна А.О., Ящук В.В., Багiрова Т.М., Шренiка Давду (Shrenik Davda) вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3). Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Шевальова Артема Валентиновича.

2. Голова Правлiння:

  • Шевченка К.Є. обрано Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8). Шевченка К.Є. було погоджено на посаду Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» вiдповiдно до рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 21.05.2015 №220.

3. Члени Правлiння:

  • припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Шаповала В.В. у зв’язку iз поданою ним заявою та на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 02.03.2015 (протокол №2),

  • обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Кравця А.М. та Чернишова Д.В. на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол № 8),

  • припинено повноваження членiв Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Крихтiна О.Є. та Дмiтрiєвої О.М. у зв’язку iз поданими ними заявами та на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15),

  • обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Т.Л. та Александрова О.В. на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.07.2015 (протокол №15),

  • припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Т.Л. у зв’язку iз поданою нею заявою та на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21),

  • обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лєбєдєву Н.В. на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка