Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка1/35
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Переверзев Вiталiй Станiславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
М.П.

21.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

09807595

4. Місцезнаходження

Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а

5. Міжміський код, телефон та факс

0532227863 0532227863

6. Електронна поштова адреса

office@poltavabank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.poltavabank.com

в мережі Інтернет

21.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

3. У звiтному 2014 роцi Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
4. У Банку (також у звiтному 2014 роцi) спецiальної посади корпоративного секретаря на створювалось.
5. Рейтингова оцiнка Банку у 2014 роцi не здiйснювалась, послугами рейтингового агенства Банк не користувався.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiiтента:
- Процентнi облiгацiї у звiтному 2014 роцi Банком не випускались;
- Дисконтнi облiгацiї у звiтному 2014 роцi Банком не випускались;
- Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у 2014 роцi Банком не випускались;
3) Iншi цiннi папери у 2014 роцi Банком не випускались.Сертифiкати не замовлялись;
4) Похiднi цiннi папери у звiтному 2014 роцi Банком не випускались;
5) Протягом звiтного 2014 року Банк власнi акцiї не викупав.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
4) Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Банк не надає;
5) Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Банк не надає.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Забезпечення третiми особами щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цiнних паперiв у звiтному 2014 роцi не надавались у зв'язку з тим, що борговi цiннi папери Банком не випускались.
16. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного 2014 року не виникала.
18-27. Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного 2014 року Банком не випускались.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть у звiтному 2014 роцi складалась Банком вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32. Цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, протягом звiтного 2014 року Банком не випускались.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка