Пошук по сайту


Закон україни

Закон україни

Сторінка1/36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 2 жовтня 2012 року N 5411-VI,
 від 16 травня 2013 року N 245-VII,
 від 10 квітня 2014 року N 1197-VII,
від 4 липня 2014 року N 1586-VII,
 від 28 грудня 2014 року N 78-VIII,
від 2 березня 2015 року N 218-VIII,
від 16 липня 2015 року N 629-VIII
(зміни, внесені пунктом 2 розділу II Закону України від 16 липня 2015 року N 629-VIII,
 набирають чинності з 1 січня 2016 року),
від 26 листопада 2015 року N 835-VIII

(З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 розділу II Закону України від 16 липня 2015 року N 629-VIII)

Стаття 1. Предмет та мета Закону


1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

2. Метою цього Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

3. Відносини, що виникають у зв'язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та Національного банку України.

Стаття 2. Визначення термінів


1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;

2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

(пункт 2 частини першої статті 2 у редакції
 Закону України від 04.07.2014 р. N 1586-VII)

2 1) відкриті торги - спосіб продажу майна (активів), за якого переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов'язань, а для об'єктів цивільних прав, обмежених в обороті, - також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 2 1
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

3) вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

4) вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

(пункт 4 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5) інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

(пункт 5 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5 1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 5 1
 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. N 1586-VII,
пункт 5 1 частини першої статті 2 у редакції
Закону України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5 2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об'єднання) Фондом окремих процедур продажу;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 5 2
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5 3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

що не відповідає умовам публічного договору;

за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 5 3
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5 4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 5 4
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

5 5) крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 5 5
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

6) ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

6 1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 6 1
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

6 2) недостатність майна банку - перевищення розміру зобов'язань банку відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 6 2
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

7) пункт 7 частини першої статті 2 виключено

(пункт 7 частини першої статті 2 у редакції
 Закону України від 04.07.2014 р. N 1586-VII,
виключено згідно із Законом України
 від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

7 1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб'єктом оціночної діяльності;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 7 1
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

8) неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність";

8 1) об'єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов'язання про придбання акцій одного і того самого неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 8 1
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

8 2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 8 2
згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

9) перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

(пункт 9 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 04.07.2014 р. N 1586-VII,
від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

10) план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

11) приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку частину або всі активи та зобов'язання, або всі зобов'язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премії Фонду;

(пункт 11 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 04.07.2014 р. N 1586-VII,
від 16.07.2015 р. N 629-VIII)

12) проблемний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України;

13) продаж банку - продаж всіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

(пункт 13 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. N 1586-VII)

14) реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - реєстр учасників Фонду) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов'язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

15) система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб'єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, банки та вкладники;

15 1) спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом;

(частину першу статті 2 доповнено пунктом 15 1
 згідно із Законом України від 04.07.2014 р. N 1586-VII)

16) тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом;

17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

(пункт 17 частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 629-VIII)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

Закон україни
Української рср ( 142-12 ) самостійно здійснює політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення І

Закон україни
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів

Зміст документу закон україни
Цей Закон встановлює дипломатичні ранги в Україні, визначає порядок їх присвоєння та позбавлення

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка