Пошук по сайту


Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

АБ "УКРГАЗБАНК"

на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", зареєстрований платником податку на прибуток за основною ставкою відповідно п.151.1 ст.151 розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі за текстом – Банк) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови і правила надання яких визначені у Договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Договір).

Ця Публічна пропозиція опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» (за виключенням Тарифів, Програм кредитування, Умов залучення депозитів, Порядку роботи ДКП) та розміщена на офіційному сайті Банку www.ukrgasbank.com (надалі – Сайт Банку), набирає чинності з дати її публікації у газеті «Урядовий кур’єр» та діє до дати оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції у газеті «Урядовий кур’єр».

Банк, діючи на підставі ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати банківські послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором та Додатками до нього за встановленими Банком Тарифами, Програмами кредитування, Умовами залучення депозитів, Порядком роботи ДКП, які оприлюднені на Сайті Банку (надалі – Тарифи, Програми кредитування, Умови залучення депозитів, Порядку роботи ДКП).

Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб є договором приєднання. Згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється за адресами місцезнаходження структурних підрозділів Банку, перелік яких оприлюднений на Сайті Банку, шляхом подання однієї або декількох Заяв-анкет на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Заява на приєднання), шаблони яких є невід’ємними Додатками до Договору та можуть бути отримані для заповнення у структурних підрозділах Банку.

На вимогу Банку Клієнт-фізична особа (далі за текстом – Клієнт) зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Клієнта з метою оновлення ідентифікаційних даних Банк має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні.
Голова Правління _____________________ С.Г.Мамедов

(підпис, печатка)

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

 1. Авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Картки.

 2. Автопролонгація – автоматичне поновлення Строку зберігання коштів.

 3. Активація Картки – процедура отримання доступу до Карткового рахунку шляхом управління статусом Картки у програмно-апаратному комплексі Банку з обслуговування Платіжних карток після отримання Клієнтом Картки та нанесення власного підпису на відривному аркуші ПІН – конверту, якщо умовами обслуговування Карткового рахунку не передбачено інший спосіб активації Картки.

 4. Акцепт - вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, а саме подання Клієнтом за адресами місцезнаходження структурних підрозділів Банку, на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.ukrgasbank.com шляхом подання Заяви-анкети на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Заява на приєднання) за формою, що встановлена Банком.

 5. Анулювання Картки – припинення Банком дії Картки до закінчення строку її дії у випадках, передбачених цим Договором.

 6. Аутентифікація Користувача – процедура перевірки відповідності Користувача засобами системи ДБО. Аутентифікація Користувача проводиться Банком з метою надання Користувачу доступу до системи ДБО.

 7. Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (головна установа, дирекції, відділення банку).

 8. Банкомат - програмно-технічний комплекс самообслуговування, що дає змогу Держателю картки/ Довіреній особі Клієнта здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, переведення коштів між власними рахунками, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

 9. Виписка – звіт про стан Рахунку та рух коштів за певний період, який надається Банком Клієнту.

 10. Вкладник - Клієнт Банку, який розмістив строковий Депозит на Депозитному рахунку, на умовах банківського строкового вкладу відповідно до умов цього Договору, Договору послуг на відкриття та обслуговування строкових вкладних (депозитних) рахунків, Заяви на приєднання та згідно законодавства України.

 11. Втрата (крадіжка) Картки – будь-яке вибуття Картки із володіння Держателя внаслідок дій третіх осіб, недбалості самого Держателя, будь-яких інших причин та/або отримання третьою особою інформації про номер та строк дії Картки та/або про кодування магнітної смуги Картки або про ПІН-код Картки.

 12. Дата внесення або День розміщення – день, в який на Депозитний рахунок зараховуються маса банківського металу без його фізичної поставки (тройські унції)/грошові кошти Клієнта в якості Депозиту в масі/сумі, не меншій ніж мінімальний розмір маси/суми, передбачений Умовами залучення депозитів, оприлюднених на Сайті Банку.

 13. Дата поповнення депозиту – день, в який на Депозитний рахунок зараховуються маса банківського металу без його фізичної поставки (тройські унції)/грошові кошти для поповнення Депозиту, в масі/сумі не меншій ніж мінімальний розмір маси/суми поповнення, передбачений Умовами залучення депозитів, оприлюднених на Сайті бБанку.

 14. Депозитна Платіжна картка «Pro-Запас» – спеціальний платіжний засіб – Платіжна картка, емітована Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Картковому рахунку (надалі - «Ощадний» рахунок) на умовах, визначених відповідним продуктом Pro-запас, цим Договором, з можливістю вільного поповнення та використання коштів та який призначений для накопичення грошових коштів та отримання Клієнтом додаткового прибутку у вигляді Стандартних та Підвищених процентів на залишок по «Ощадному» рахунку протягом Розрахункового місяця.

 15. Депозит – грошова сума, що приймається від Вкладника та зараховується Банком на Депозитний рахунок на умовах банківського строкового вкладу відповідно до умов цього Договору, відповідного Договору послуг на відкриття та обслуговування строкових вкладних (депозитних) рахунків, Заяви на приєднання та згідно законодавства України.

 16. Депозитний рахунок - рахунок призначений для обліку строкових коштів, який відкривається Банком Вкладнику для розміщення строкового Депозиту.

 17. Договір - цей Договір із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього.

 18. Договір обслуговування зарплатного проекту – договір, укладений між Банком і Підприємством-роботодавцем щодо зарахування на Карткові рахунки Клієнтів-співробітників Підприємства-роботодавця в безготівковому порядку заробітної та інших виплат, передбачених чинним законодавством України.

 19. Додаткова картка - Платіжна картка, що випускається Банком згідно з цим Договором за заявою Держателя на ім’я Держателя або на ім’я Довіреної особи останнього та має спільний з Карткою Держателя Картковий рахунок. Довірена особа, на ім’я якої Банк випускає Додаткову картку та тип Картки визначаються в заяві Держателя про її випуск.

 20. Державна фіскальна служба України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

 21. Держатель Платіжної картки фізична особа – Клієнт, або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку, або здійснює інші операції з її застосуванням.

 22. Дистанційні канали продажів (ДКП) – сукупність технічних засобів, які беруть участь у процесі доведення банківських Продуктів і послуг до Клієнта. До Дистанційних каналів продажів належать: система ДБО, мережа банкоматів та терміналів самообслуговування Банку, Контакт-центр Банку, СМС-канал. Використання тих чи інших Дистанційних каналів продажів залежить від наявності технічної можливості у Банку застосовувати певний канал на момент доведення банківських Продуктів і послуг до Клієнта. Актуальний перелік Дистанційних каналів продажів, які використовуються у Банку, міститься у Порядку роботи ДКП, з якими Клієнт може ознайомитись на Сайті Банку.

 23. Дистанційне банківське обслуговування (ДБО, система ДБО) - сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, впровадженого в Банку, що дозволяють Клієнту дистанційно за допомогою каналів зв’язку, визначених в документації системи ДБО, та через сайт Банку за адресою: https://digital.ukrgasbank.com (Інтернет-банкінг) або через спеціальний мобільний додаток, встановлений на мобільний пристрій Клієнта (Мобільний банкінг), отримувати інформацію по Рахунках та здійснювати розрахункові операції по Поточних рахунках, Карткових рахунках на підставі Електронних розрахункових документів Клієнта, здійснювати Створюючі операції, а також отримувати інші послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

 24. Дистанційне розпорядження рахунками – не пов’язані зі здійсненням Користувачем підприємницької діяльності операції з розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на Рахунках Користувача, враховуючи можливий режим використання Рахунків, шляхом надання за допомогою ДКП Заявок на договірне списання, Електронно-розрахункових документів, підписаних Електронним підписом

 25. Довірена особа Клієнта - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати видаткові операції з використанням Платіжної картки за рахунок частини, або всіх коштів, що обліковуються на Картковому рахунку Клієнта; та/або фізична особа, якій Клієнт довірив здійснення операцій за Поточним/Депозитним рахунком (частково або в повному обсязі) на підставі довіреності, оформленої у встановленому порядку; та/або фізична особа, якій Клієнт довірив здійснення операцій з сейфом на підставі довіреності, оформленої у встановленому порядку; та/або фізична особа, якій Клієнт довірив здійснювати інші операції згідно умов цього Договору та чинного законодавства України .

 26. Договір – заява – договір, за яким фізична особа приєднується до умов надання в користування індивідуальних сейфів, зазначених в Договорі послуг про надання в користування індивідуальних сейфів та визначає окремі умови отримання в тимчасове платне користування індивідуальних сейфів: термін користування, розмір та місцезнаходження сейфу, розмір комісії та заставної плати.

 27. Договір на паперовому носії – договір на надання певного виду Послуг, укладений між Банком та Клієнтом шляхом його підписання на паперовому носії, до моменту приєднання Клієнта до даного Договору;

 28. Договір послуг – будь-який договір про надання Послуг,укладений між Банком та Клієнтом шляхом визначення його умов у відповідному додатку до цього Договору (що мають нумерацію літерами, починаючи з «А»), за яким Банк надає або зобов’язується надати Клієнту одну або декілька Послуг. Договори послуг не потребують підписання на паперовому носії, Клієнт приєднується до них одночасно з приєднанням до цього Договору, шляхом подання відповідної Заяви на приєднання;

 29. Дозволений овердрафт – кредит у національній валюті, який надається Банком Клієнту при проведенні Держателем Платіжної картки операцій по Картковому рахунку понад залишок коштів на Картковому рахунку Клієнта в межах суми встановленого на Картковому рахунку Клієнта ліміту Дозволеного овердрафту;

 30. Електронний документ – будь-який документ, сформований та відправлений до Банку Клієнтом (або навпаки) за допомогою ДКП, у тому числі інформаційне повідомлення (лист) та Електронний розрахунковий документ.

 31. Електронно-розрахунковий документ - Електронний документ, який сформований та переданий Клієнтом до Банку за допомогою системи ДКП та який містить розпорядження Користувача Банку здійснити певні операції з коштами, що містяться на Поточних/Карткових рахунках Клієнта;

 32. Електронний підпис (ЕП) – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Для цілей цього Договору, а також для підписання Заявок на договірне списання, Електронних документів, в т.ч. Електронно-розрахункових документів при дистанційному розпорядженні Рахунку(ами), та замовлення інших послуг з дистанційного обслуговування Рахунку(ів) Електронним підписом визнається Одноразовий цифровий пароль, ПІН код, Підтвердження СМС-пропозицій від Банку, в залежності від обраного Клієнтом ДКП;

 33. Електронний-цифровий підпис (ЕЦП) - реквізит Електронного документу (в тому числі Електронного розрахункового документу), призначений для захисту цього документу від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати Клієнта. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа ЕЦП Клієнта та перевіряється за допомогою відкритого ключа ЕЦП Клієнта.

 34. Еквайрюридична особа, яка здійснює Еквайринг;

 35. Еквайринг діяльність Банку, що включає в себе проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені Держателями платіжних карток, і виконання операцій з видачі готівки Держателям платіжних карток;

 36. Емітент – член Платіжної системи, який здійснює емісію Платіжних карток.

 37. Законний представник Малолітньої/Неповнолітньої особи - батьки, усиновлювачі або опікуни.

 38. Залишок грошових коштів/банківських металів - сума грошових коштів/банківських металів Клієнта на Рахунку, що може бути використана Клієнтом протягом дії Договору.

 39. Заявка на здійснення договірного списання та/або доручення Користувача на здійснення операції та/або ініціювання переказу із використанням Платіжної Картки (Заявка на договірне списання) – документ підтверджений Електронним підписом або Електронно-цифровим підписом Клієнта, що надається Клієнтом для здійснення Банком договірного списання відповідної суми грошових коштів з Карткового рахунку Клієнта за операціями переказу коштів, обслуговування Карткового рахунку, які включають, але не обмежуються випуском/пере випуском Платіжної Картки (основної або додаткової), проведенням Інформаційних операцій з обслуговування Карткового рахунку, підключенням додаткових послуг тощо, надання Створюючих послуг з відкриття нових Карткових рахунків. Заявка на договірне списання, що містить розпорядження на списання грошових коштів з Карткового рахунку, є Електронним розрахунковим документом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету №121128/3 від 28. 11. 2012р
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Порядок вирішення спорів 10
...

Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування банківського...
Відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя» в аб "укргазбанк"
Договір, інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між Банком та Позичальником та є системою...

Товариство з обмеженою відповідальністю „Укрферрі-Тур”
Турагент зобов’язується надати послугу туроператору щодо укладення договору від імені, в інтересах та під контролем туроператора...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка