Пошук по сайту


Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )

ДОГОВОР ПРО ПРИЙМАННЯ ПЛАТЕЖІВ №____

м. _________ « »__________ 20__ року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», у подальшому іменується «Банк», в особі заступника керуючого ВІДДІЛЕННЯМ Банку "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на підставі довіренності № 929 від 30.04.2012 р., з однієї сторони, та __________________, у подальшому іменується «Клієнт», в особі ________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
Терміни та визначення:

Платіж – певна сума грошових коштів, яка передається Платником Банку із зобов'язанням останнього перед Платником перерахувати відповідну суму коштів на користь Клієнта як оплату за товари/роботи/послуги. Платежі здійснюються Платниками через систему ІБ.

Платник – фізична особа, яка ініціює через систему ІБ Платіж і має на постійній, періодичній або разовій основі потребу в оплаті Клієнту товарів, робіт, послуг (далі – «Товари/Роботи/Послуги»).

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система ІБ ) – система дистанційного банківського обслуговування Банку, яка розміщена на сайті «https://online.pumb.ua» в мережі Інтернет і доступ до якої надається Платникам за фактом їх ідентифікації через мережу Інтернет на підставі укладеного між Банком та Платником договору.

Система CoPayCo – сукупність програмно-технічних засобів Агента, за допомогою яких здійснюється інформаційний обмін між Клієнтом, Платником і Банком в процесі здійснення операцій купівлі товарів, надання послуг або виконання робіт та/або отримання оплати від Клієнта через Інтернет з забезпеченням виконання умов даного Договору.

Агент – юридична особа, з якою Банк уклав Договір про співробітництво, предметом якого є взаємодія при укладенні договору з клієнтом та надання інформаційних послуг за допомогою Системи CoPayCo

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Банк зобов'язується організувати прийом Платежів в національній валюті через систему ІБ від Платників на користь Клієнта.

  2. Клієнт зобов'язується сплачувати Банку плату за надані послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.  1. Прийом Платежів проводиться за допомогою системи ІБ з сайту «https://online.pumb.ua» в мережі Інтернет, на підставі Платіжних документів, встановлених законодавством України та міжнародними Платіжними системами.

  2. Підтвердженням оплати є електронний документ, що формується на сайті «https://online.pumb.ua», або виписка банку по операціях Клієнта.

  3. У день перерахування Платежу, Банк зобов'язується передавати Клієнту файл-реєстр (далі – файл) в електронному вигляді, з розшифровкою загальної суми Платежу за окремими сумами та платникам. Формат, спосіб передачі та спосіб криптографічного захисту файлу визначається Додатком 1 до цього Договору.

  4. Ідентифікатором платника у файлі буде номер договору. Формат ідентифікатора символьний (до 35 символів).

  5. Клієнт зобов'язується в день отримання Платежу і файлу, рознести платежі по особових рахунках платників.

  6. У разі неможливості ідентифікувати платника за інформацією у файлі-реєстрі, Клієнт зобов'язаний у 3-х денний термін повернути кошти по конкретному платнику в банк на рахунок відправника з роз'ясненням причин повернення Платежу.
 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.  1. Прийняті Банком Платежі перераховуються Клієнту на наступний банківський день, з моменту отримання розпорядження від Платника, про здійснення переказу коштів з рахунку Платника на користь Клієнта консолідованою сумою за вирахуванням комісійної винагороди Банку згідно п. 3.3. цього Договору на рахунок Клієнта №__________, відкритий в Банку______________________, код банку _________ При цьому в призначенні Платежу вказується: «Оплата від фізичної особи за ___________________ відповідно до реєстру № __ від «__» _______ 20__р. згідно договору №________ від «__» ________ 2013 р.»

  2. За послуги з прийому та перерахування Платежів, Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду в розмірі 1,0 %, яка розраховується від суми кожного прийнятого Платежу, але не менше ніж 1,00 (одна) грн.

  3. Клієнт доручає Банку самостійно утримувати комісійну винагороду із суми коштів, що підлягають перерахуванню Клієнту в розмірі, встановленому п. 3.2. цього Договору, в момент перерахування коштів.

  4. Щомісяця, не пізніше перших 10-ти робочих днів місяця, наступного за звітним, Банк надає Клієнту Акт виконаних робіт за минулий календарний місяць, підписаний з боку Банку, за формою Додатка 2 в 2-х примірниках. Клієнт повертає в Банк підписаний з його боку Акт виконаних робіт в 1-му екземплярі протягом 5-ти робочих днів з дати його отримання від Банку.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання (неналежне виконання) Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 1. ФОРС-МАЖОР
  1. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), таких як: війна, бойові дії, масові заворушення, стихійні лиха, які роблять об'єктивно неможливим виконання Стороною (Сторонами) зобов'язань за Договором, термін виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин. При цьому відповідальність за прострочення виконання, викликану зазначеними обставинами, така Сторона не несе.

  2. До обставин непереборної сили для цілей Договору також прирівнюються акти/рішення/дії державних органів України – у разі, якщо вони забороняють або роблять неправомірним виконання зобов'язань за Договором.

  3. Сторона, що перебуває під впливом обставин непереборної сили, зобов'язана у п'ятиденний термін повідомити про це іншу Сторону.
 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний договір укладається терміном на 1 рік і набирає чинності з дня підписання його Сторонами.

  2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

  3. Договір буде вважатися пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за 30 днів до закінчення строку Договору від жодної із Сторін не надійде пропозиція про припинення даного Договору.

  4. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Договору шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод.

  5. Спори за цим Договором розглядаються в установленому порядку в господарському суді .

  6. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

  7. Уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір:

 • надають кожний іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов’язаннями Сторін за цим Договором;

 • запевняють в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

  1. Додатки:

 1. Додаток № 1 – Формат і спосіб передачі файлу реєстру.

 2. Додаток № 2 - Зразок акту виконаних робіт.


АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
Україна, 83001, м. Донецьк,
вул. Університетська, 2а
п/р: 32001170801 в ДОУ НБУ м. Донецьк
МФО 334851, Код за ЄДРПОУ 14282829
ІПН 142828205097
Свідоцтво платника ПДВ № 100237313
Заступник керуючого ВІДДІЛЕННЯМ ПУМБ «РЦ в м. Донецьк»
 _________________________ А.О. Сердюк

М.П.Додаток №1

До договору про приймання Платежів №_____________

від____________________
Формат і спосіб передачі файлу реєстру
Файл реєстру, сформований банком, передається за допомогою електронної пошти на e-mail Клієнта __________@____________ в незашифрованому вигляді в форматі txt.
Опис формату файлу реєстру


 1. Формат імені файлу


Fuib_report_YYYY_MM_DD_XXXXX.txt
YYYY_MM_DD – дата створення реєстру (де Y,M,D – цифри, YYYY – рік, MM- місяць, DD- день)

ХХХХ- номер реєстру (де Х –цифри)
Приклад:

Fuib_report_2013_10_01_000021.txt

- ім’я файлу за 01.10.2013, номер реєстру 000021


 1. Формат файлу реєстру


Рядок заголовка

Рядок запису 1

Рядок запису 2

…..

Рядок запису N
При описі рядків використовуються такі позначення для опису значущих полів:

Тип поля може приймати два значення:

- digital (числове поле) – значення поля вирівнюється по правому краю, вільні символи зліва заповнюються пробілами

- string (символьне поле) – значення поля вирівнюється по лівому краю, вільні символи праворуч заповнюються пробілами


  1. Формат рядка заголовка


Реєстр №________за договором №________ відправлено ________ Загальна сума ______ Кількість платежів__________
1)номер реєстру (digital)

2)номер договору (digital)

3)дата відправки реєстру (string)

4)час відправки реєстру (string)

5)загальна сума платежів (digital)

6) кількість платежів – кількість записів в реєстрі (digital)
Приклад: реєстр № 000012 за договором № 24029483 відправлено 2013-10-01 09:22:35 Загальна сума 1200.00 Кількість платежів 5


  1. Формат рядка запису


Рядок запису складається з 6-ти полів, як роздільники полів використовується один пробіл:

1) Дата транзакції (string)

2) Час транзакції (string)

3) ID платежу (digital)

4) Сума платежу (digital)

5) Сума комісії Банку (digital)

6) Номер договору (digital)

Приклад:

2013-09-30 11:44:15 12345 30000 600 9876543

2013-09-30 11:44:15 12345 120000 2400 9876545

2013-09-30 11:44:15 12345 10000 200 9876512
Файл реєстру не є конфіденційною інформацією. Банк не несе відповідальність, у разі якщо інформація, що зберігається у файлі реєстру, передається за допомогою електронної пошти, стане надбанням третіх осіб.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»


Україна, 83001, м. Донецьк,
вул. Університетська, 2а
п/р: 32001170801 в ДОУ НБУ м. Донецьк
МФО 334851, Код за ЄДРПОУ 14282829
ІПН 142828205097
Свідоцтво платника ПДВ № 100237313.

М.П.

Заступник керуючого ВІДДІЛЕННЯМ ПУМБ «РЦ в м. Донецьк»
 _________________________ А.О. Сердюк

М.П.


Додаток № 2

До договору про приймання платежів

№ _____________ від_______________2013 р.


Зразок акту виконаних робіт

Акт виконаних робіт №_____

Згідно договору ___________________ Банк виконав прийом платежів від Платників в період з _________ по_________ і подальше перерахування прийнятих коштів на користь Клієнта.Сума прийнятих платежів за період (грн.)

Сума перерахованих платежів за період (грн.)

Кількість прийнятих платежів (штук)

Розмір

комісійної винагороди (%)

Сума

комісійної винагороди (грн.)

 

 

 

 

 Сума комісійної винагороди, що підлягає оплаті Банку:_________________Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт Клієнт до Банку не має.БАНК:

ПУБЛИЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Головний бухгалтер _____________________

МП

КЛІЄНТ:

______________

МПЗаступник керуючого ВІДДІЛЕННЯМ ПУМБ «РЦ в м. Донецьк»
 _________________________ А.О. Сердюк

М.П.


МП
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Система контролю
Система контролю: Опорний конспект лекцій. / Будник Л. А., Голяш І. Д., Кватирка П. Б. –Тернопіль: танг, 2003 – 48 с

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

З года на збір та обробку персональних даних
«інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів україни» (надалі-«інтернет-портал»),на внесення моїх особистих персональних даних «ПД»...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»

Теоретичні основи побудови фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Затверджено
«Облік розрахунків по промисловим/непромисловим І іншим послугам», «Лот №2 Впровадження функціоналу «Облік витрат по видам робіт»,...

Лекція №1 на тему “Судові та інші правоохоронні органи” як навчальна...
Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи” І його співвідношення з іншими навчальними дисциплінами

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка