Пошук по сайту


Колодізєв О. М., Бегуб Д. В., Хмеленко О. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник

Колодізєв О. М., Бегуб Д. В., Хмеленко О. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Список використаних джерел

Характеристика джерела

Приклади оформлення

Монографії, підручники, навчальні посібники (один, два або три автори)

1. Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 232 с.

2. Завадська Д.В. Формування банківського маркетингу: Навч. посібник. – Одеса: ОНПУ, 2003. – 77 с.

3. Колодізєв О.М., Бегуб Д.В., Хмеленко О.В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 156с.

4. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. – метод. Посібник для самост. Вивч. Диск. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

5. Алексєєв І.В., Захарчук О.В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 96 с.

6. Цены и ценообразование / Под. ред. В.Е. Есипова: Учебник для вузов. – 3-е изд. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 464 с.

7.Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995. – 192 с.

8. Цаулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга - Москва, - 1999. – 318 с.

9. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.

10. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.: Финансы и статистика, 1996.–272с.

11. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.

12. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с.

13. Яворенко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. — К.: Т-во "Знання",КОО,2000р.—243 с.

14.Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи, 1997. -471с.

15. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи, 1997. -471с.

16. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ. "ДИС", 1997. -288с.

17. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. — К.:"Лі6раМ998.—344с.

18. Швайка М.А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефективності. Київ: Парламентське видавництво, 2000. - 193 с.

19. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистка, 1995, - 196 с.

20. Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід). Київ: ВД "Професіонал", 2004, 320 с.
21. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие. - М.: ФБК-Пресс, 1998, - 144 с.

22.Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Инфра-М. 1996. - 425 с.

23. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. - 320 с.

24. Ковальчук Г,Г., Коваль М.М, Ліквідність комерційних банків: Навчальний посібник. - К,: Знання , КОО, 1996. – 120с.

25.Иванов В.В. Анализ надежности банка. М. Рус. Деловая литература, 1996. - 320 с.


Чотири автори


Закінчення
26. О.В. Дубовенков., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д.: Маркетинг в банку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІНБУ, 2006. – 275 с.

27. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. Київ: Атіка, 1999. - 400 с.


Перекладні видання

28. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

29. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. 5-е видання.: Пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.


Енциклопедії

30.Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 . – 425 с.


Журнали

31. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, №7, 2003. - с.68.

32. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 2003. – 58с.


Нормативо – правова база

33. Закон “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 №679 - XIV, №2121 – III.

34. Закон “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”: Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141.


Словники

35. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д'яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. — К.:. Вид. Дім 1997. —264с.

36. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: "Ника-Центр", 1998. — 480 с. (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вьіп. 1).поділитися в соціальних мережахСхожі:

Маркетинг Примак Т. О. Понятійний апарат маркетингу оскільки маркетинг...
Маркетинг як система —комплекс взаємопов'язаних економіко-організаційних, соціально-демографічних, правових, ринкових елементів та...

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

Клієнта банку (повна назва банку, відділення)
На незаконні дії працівниками (повна назва банку), що знаходиться за адресою (адреса банку, відділення), на чолі з начальником (директором)...

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

1. Законодавство у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Навчальний посібник для професійної гігієнічної підготовки посадових осіб та працівників організацій громадського харчування

1. предмет, метод та система фінансового права 5 § Поняття фінансового права 5
Степанюк О.І фінансове право: Навчальний посібник. Тернопіль: смп "Тайн", 2004. 360 с

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Логіка побудови навчального посібника з курсу «страхування»
Лекції та практичний матеріал, що складають навчальний посібник, розраховані на засвоєння студентами основ страхування як галузі...

Основи охорони праці
Основи охорони праці. Навчальний посібник. // Репета Б. М., Лягушкін А. Ю. – Львів, 2009 – 232 сторБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка