Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю

 

 

 

Зарiчний Iгор Феодосiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00238180

4. Місцезнаходження

Івано-Франківська , Коломийський, 78200, м. Коломия, вул. Пушкiна, 6

5. Міжміський код, телефон та факс

(03433) 2-35-81 2-08-20

6. Електронна поштова адреса

silmash_kolomyia2014@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 77

 

21.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.karpatec.com

в мережі Інтернет

20.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

12.02.2003 року Ухвалою Господарського суду по справi №Б -7/49 порушено справу про банкрутсво боржника ВАТ "Коломиясiльмаш", крiм того введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв з дня порушення справи. Рiшенням комiтету кредиторiв вiд 21.11.2003 року затверджено введення процедури санацiї . 04.12.2003 року Ухвалою господарського суду введено процедуру санацiї i затверджено керуючого санацєюї Зарiчного I.Ф., Протоколом комiтету кредиторiв вiд 26.03.2004 року погоджено План санацiї . Листом ФДМ України № 10-17-8327 вiд 18.06.2004 року погоджено План санацiї . 25.08.2004 року Ухвалою Господарського суду затверджено План санацiї. 03.11.2015 року протоколом комiтету кредиторiв та Ухвалою Господарського суду вiд 15 березня 2016 року Справа №Б-7/49-21/160 продовжено процедуру санацiї термiном на 6 мiсяцiв. У вiдповiдностi до ЗУ Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом " п .4 ст.12 протягом дiї мораторiю про звадоволення вимог кредиторiв : забороняється стягнення на пiдставi виконавчих документiв та iнших документiв , за якими здiйснюються стягнення вiдповiдно до законодавства.
Дiяльнiсть ВАТ "Коломиясiльмаш" не передбачає отримання лiцензiї. ВАТ "Коломиясiльмаш" не брало участi у створеннi юридичних осiб.Оскiльки товариство перебуває у стадiї санацiї, всi керiвнi функцiї покладенi на керуючого санацiєю. отже на даний час посада корпоративного секретаря не передбачена, збори акцiонерiв у 2015 не проводились. Дивiденди не нараховувались.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка