Пошук по сайту


Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2014 р - Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка12/17
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

 первісна вартість

1001

0

0

0

 накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

18560

17395

19657

 первісна вартість

1011

57630

53888

57862

 знос

1012

39070

36493

38205

Інвестиційна нерухомість:

1015

39

28

47

 первісна вартість

1016

120

120

120

 знос

1017

81

92

73

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

 первісна вартість

1021

0

0

0

 накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

18599

17423

19704

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2646

712

2467

Виробничі запаси

1101

305

283

0

Незавершене виробництво

1102

2259

290

0

Готова продукція

1103

82

139

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

861

655

678

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами


1130


0


0


0

 з бюджетом

1135

115

115

216

 у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

 з нарахованих доходів

1140

0

0

0

 із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

735

206

730

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15

10

1

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

 резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

 резервах незароблених премій

1183

0

0

0

 інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

183

0

0

Усього за розділом II

1195

4372

1583

4459

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

22971

19006

24163
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

460

460

460

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

13312

8954

16058

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

13772

9414

16518

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

25

25

25

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

441

5

441

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

 резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

 резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

 резерв незароблених премій

1533

0

0

0

 інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

466

30

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями

1610

685

624

815

 за товари, роботи, послуги

1615

675

337

695

 за розрахунками з бюджетом

1620

911

1001

311

 у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

 за розрахунками зі страхування

1625

1845

2992

235

 за розрахунками з оплати праці

1630

198

189

197

 за одержаними авансами

1635

0

0

0

 за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

 із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

 за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4419

4419

4926

Усього за розділом IІІ

1695

8733

9562

7179

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

22971

19006

24163
Примітки

д/в

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180
(найменування)

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка