Пошук по сайту


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка17/17
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Повна назва пiдприємства - Вiдкрите акцiонерне товариство “Коломийський завод сiльськогосподарських машин”
Скорочена назва - ВАТ ”Коломиясiльмаш”
Адреса пiдприємства – Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна 6
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., публiчне акцiонерне товариство «Коломиясiльмаш» готувала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
2. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення статей iншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – Товариства спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть».
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть та позики
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не користуються попитом на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде суттєвим.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву та покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для груп дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку або збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригувань резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi, вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Товариства складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки , утримуваних до погашення , таких, що є в наявностi для продажу , а також позик, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менше 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi вiдображаються в прибутках i збитках. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в перiодi вибуття або знецiнення.
Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi визначається в тiй же валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
Фiнансовi зобов’язання
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
i) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або
ii) обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є
i) непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або
i) похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуся або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання.
Iншi фiнансовi зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльша 2500 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом, якщо :
- майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання;
- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Запаснi частини та допомiжне обладнання вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесi їхнього споживання, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання використовуються протягом бiльше одного перiоду їх облiковують, як основнi засоби.
Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки 28 рокiв
Обладнання 10-20 рокiв
Транспортнi засоби 10рокiв
Меблi та iншi основнi засоби 20-10 рокiв
Iншi основнi засоби 20-10рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї розглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
а) пiсля вибуття, або продажу
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитись. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необортного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Запаси
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси в товариствi вiдображаються за собiвартiстю.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу. До змiнних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО) .
Резерви
Резерви визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльш можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання.
Товариство здiйснює вiдрахування та нарахування в Пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Заробiтна плата i вiдповiднi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображаються в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на продукцiю;
? за товариством не залишається подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
? суму доходу можна достовiрно оцiнити;
? iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
? понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi Товариством i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд реалiзацiї являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»).
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiх в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну НБУ на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзинцi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати
При складаннi фiнансової звiтностi ВАТ враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
ВАТ коригує суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, для вiдображення коригувальних подiй пiсля закiнчення звiтного перiоду, якими є:
- врегулювання подiй, що пiдтверджують наявнiсть iстотного зобов'язання на звiтну дату;
- отримання iнформацiї про знецiнення активiв на звiтну дату;
- визначення вартостi активiв, придбаних до закiнчення звiтного перiоду;
- виявлення помилок, що пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть є неправильною.
ВАТ не коригує суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi для вiдображення тих подiй, що коригуються пiсля закiнчення звiтного перiоду, якими є:
- Зниження ринкової вартостi iнвестицiй.
Форми фiнансової звiтностi
Баланс складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною ознакою.
Звiт про змiни у власному капiталi представляється у розгорнутому форматi.
Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними в МСФЗ.
4. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиком капiталу
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Товариство вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають, кредиторську заборгованiсть, а також iншi довгостроковi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, такi як iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, iнвестицiї, наявнi в наявнiсть для продажу, дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.
5. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Оподаткування
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством.
Юридичнi питання
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.
6. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан вiдкритого акцiонерного товариства "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни щодо власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазаначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Продовження тексту приміток


д/в

Продовження тексту приміток


д/в

Продовження тексту приміток


д/в
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка