Пошук по сайту


V. Інформація про посадових осіб емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка3/17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Керуючий санацiєю

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зарiчний Iгор Феодосiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ 057755 10.04.2001 Коломийське МВ УМВС

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин ", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014

9) Опис

Здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Налiзьонна Галина Стахiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1901

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Коломиясiльмаш", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає, винагорода згiдно штатного розкладу. Органiзацiя облiку на пiдприємствi. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керуючий санацiєю

Зарiчний Iгор Феодосiйович

СЕ 057755 Коломийським МВ УМВС

36

0.00030000000

36

0

0

0

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

36

0.00300000000

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка