Пошук по сайту


X. Відомості про цінні папери емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка5/17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.12.2000

27/09/1/00

Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

д/в
Документарні іменні

0.250

1839978

459994.500

100.000000000000

Опис

Iнших випускiв не було.
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не здiйснювалася.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався Мета додаткової емiсiї: не було. Спосiб розмiщення: вiдкрите розмiщення.

 

XI. Опис бізнесу


Статут вiдкритого акцiонерного товариства "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" зареєстрований рiшенням Виконавчого комiтету Коломийської мiської ради Iвано-Франкiвської областi вiд 06.03.1995 р.

 

Товариство має 6 дочiрнiх пiдприємств: 1. ДП "Iнструментальний завод" , (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6); 2.ДП "Дослiдно-експериментальний завод" (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6); З.ДП "Ремонтнобудiвний завод" (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6); 4.ДП "Завод нестандартного обладнання" (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6); 5.ДП "Барокко" (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6); 6. ДП "Ремонтно-механiчний" (Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна, буд.6)

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв -1

 

ВАТ "КОЛОМИЯСIЛЬМАШ" не належить до жодних об`єднань пiдприємств.

 

ВАТ "Коломиясiльмаш" не проводило дiяльностi з iншими органiзацiями, установами, пiдприємствами.

 

не надходили

 

Концептуальною основою облiкової политики товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi(МСФЗ0 та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО0Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" з використанням Плану рахункiв бухгалтерському облiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй i з врахуванням вимог П(с)БО. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. за № 996-XIV з врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi, частково комп'ютеризований. Наказом про облiкову полiтику ВАТ " Коломийський завод сiльськогосподарських машин " на 2009р. вiд 31.12.2008р. №72, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)Б01 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

 

Товариство здiйснює: Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування; Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства.

 

Всi придбання i вiдчуження здiйсненi в Товариствi згiдно плану санацiї.

 

Правочини не укладалися

 

Товариство знаходиться на стадiї санацiї

 

Товариство знаходиться на стадiї санацiї

 

Штрафнi санкцiї не накладалися

 

самофiнансування

 

Згiдно плану санацiї

 

Закiнчення процесу санацiї, пошук iнвесторiв

 

не було

 

Товариство перебуває в станiї санацiї

 

Товариство перебуває в станi санацiї
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка