Пошук по сайту


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Сторінка6/17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9414.00

13772.000

Статутний капітал (тис. грн.)

460.000

460.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

460.000

460.000

Опис

Чистi активи = Активи - зобов"язання.

Висновок

Вiдповiдно до аудиторського висновку , проведеного незалежним аудитором ПП "Аудиторська компанiя " Рейтинг-Аудит" розмiр чистих активiв до розмiру власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 року, складає 9414 тис. грн., що є бiльшим за розмiр статутного капiталу.Чистi активи пiдприємства вiдповiдають частинi 3 ст. 155 ЦКУ.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя"Рейтинг-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

вул. Незалежностi,101, м. Ковель, Волинська область, 45000

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

279/4 П 000183 06.12.2012 до 28.02.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013-2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя"Рейтинг-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

вул. Незалежностi,101, м. Ковель, Волинська область, 45000

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

279/4 П 000183 06.12.2013 до 28.02.2018

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторська компанiя «РЕЙТИНГ- АУДИТ»

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.2008р.
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi 101,

Учасникам та керiвним посадовим особам ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН»,
НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Умовно-позитивний
м. Коломия 29 квiтня 2015 року

щодо рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р.
МСФЗ
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН»
код ЄДРПОУ 00238180, що зареєстрована за адресою:
78200, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Коломия, вулиця О.Пушкiна, будинок 6

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка аудитора
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН» (надалi — Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року включно, яка складається iз звiту про фiнансовi результати, балансу, звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв, примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iнформацiї про суттєвi аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2014 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

Облiкова полiтика
В 2014 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики, яка затверджена Наказом про облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2014р. Порушень облiку не виявлено.
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва пiдприємства ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН»
Скорочена назва пiдприємства АТ «КОЛОМИЯСIЛЬМАШ»
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власностi Приватна
Код за ЄДРПОУ 00238180
Мiсцезнаходження: 78200, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Коломия, вулиця О.Пушкiна, будинок 6
Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 06.03.1995 року,
Номер запису в ЄДР: № 1 121 120 0000 000048
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. № 27/09/1/00 вiд 04 грудня 2000 року
Орган, що видав свiдоцтво Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Основнi види дiяльностi КВЕД: 28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства;
Вiдповiдно до Статуту в останнiй редакцiї та внесеними змiнами до Статуту затвердженими Протоколом № 1 вiд 20 липня 2000 року статутний капiтал Товариства становить 459 994,5 грн. (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири) гривнi 50 копiйок, що подiлений на 1839978 (Один мiльйон вiсiмсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сiмдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна акцiя. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 27/09/1/00 вiд 04 грудня 2000 року видане Iвано-Франкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР.)
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Масштаб перевiрки:
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
При складаннi висновку ми дотримувалися вимог Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
• Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно МСА.
• Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
Висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер, згiдно нормам аудиту (МСА № 705 “ Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ”).
Всi цi зауваження та вiдхилення не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан пiдприємства.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», перший повний пакет фiнансової звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2014 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2014 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2014 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
В 2014 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2014 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2014 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв.
Товариство за перiод з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року використовувались цiлком правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2014 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв.
Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу.
Нематерiальнi активи Товариства станом на 31.12.2014 року вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2014 року складають 781 тис. грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2014 року становить 53888 тис. грн., знос – 36493 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 17395 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть Товариства станом на 31.12.2014 року становить 28 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва та товарiв.
В залежностi вiд обраного методу оцiнки вибуття запасiв на пiдприємствi i буде формуватись собiвартiсть їх списання. Товариство в цiлому дотримувалось зазначених вимог нормативних документiв щодо вiдображення вартостi запасiв, їх надходження, та вибуття.
Станом на 31.12.2014 року запаси на Товариствi становлять 712 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi
Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2014 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 № 69. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, що вiдображена в рядку 1125 балансу становить 655 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, що вiдображена у рядку 1130 балансу вiдсутня, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом вiдсутня, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка вiдображена у рядку 1155 станом на 31.12.2014 року становить 206 тис. грн..
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв.
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2014 року на Балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 10 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi.
На Товариствi у 2014 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi.
Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2014 року, а саме – II роздiл «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення» та III роздiл «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 9592 тис. грн. У роздiлi II пасиву балансу вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31.12.2014 року становлять 25 тис. грн., довгостроковi забезпечення витрат персоналу становлять 5 тис. грн.. У роздiлi III пасиву балансу поточнi зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2014 року розподiленi наступним чином:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
• довгостроковi зобов’язання – 624 тис. грн.;
• товари, роботи, послуги – 337 тис. грн.;
• розрахунками з бюджетом – 1001 тис. грн..;
• розрахунками зi страхування – 2992 тис. грн.;
• розрахунками з оплати працi – 189 тис. грн..
Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 4419 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „ Статутний капiтал ”.
Вiдповiдно до Статуту в останнiй редакцiї та внесеними змiнами до Статуту затвердженими Протоколом № 1 вiд 20 липня 2000 року статутний капiтал Товариства становить 459 994,5 грн. (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири) гривнi 50 копiйок, що подiлений на 1839978 (Один мiльйон вiсiмсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сiмдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п’ять копiйок) кожна акцiя. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 27/09/1/00 вiд 04 грудня 2000 року видане Iвано-Франкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР.)
Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 459 994,5 (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривнi п’ятдесят копiйок) гривень.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Зареєстрований статутний капiтал – 459994, 5 грн.;
Сплачений статутний капiтал – 459994, 5 грн.;
Неоплачений капiтал - вiдсутнiй.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 9414 тис. грн. та складається з:
• зареєстрований (пайовий) капiтал – 460 тис. грн.;
• нерозподiлений прибуток – 8954 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено повнiстю.
Статутний капiтал у сумi 460 тис. грн. на дату складання звiтностi вiдповiдає встановленому нормативу.
Формування резервного капiталу вiдбувається згiдно Статуту та рiшень засновникiв.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 460 460
Капiтал у дооцiнках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капiтал 1415 - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 13312 8954
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього 1495 13772 9414

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2014 року складають:
Необоротнi активи 17423 тис. грн.
Оборотнi активи 1583 тис. грн.
РАЗОМ активи 19006 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання 30 тис. грн.
Поточнi зобов’язання 9562 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 9592 тис. грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов’язання 9414 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв складає 9414 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства.
Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: баланс станом на 31 грудня 2014 року та звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2014 р. = 15/4419= 0,003
К абс.л 31.12.2014 р. = 10/4419=0,002
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв:
К заг.лiкв. 01.01.2014 р.= 4372/4419=1
К заг.лiкв. 31.12.2014 р.= 1583/4419=0,4
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2014 р.=5284/8050=0,7
К авт. 31.12.2014 р.= 5527/7932=0,7
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2014 р. = 13772/22971 =0,6
К покр. 31.12.2014 р. = 9414/19006=0,5
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства:
К рент. 31.12.2014 р. = -725/20988,5=-0,03
Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2014 року та на 31.12.2014 року наведенi в таблицi.
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2014 р. На 31.12.2014 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 0,003 0,002
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 1 0,4
3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,7 0,7
4. Коефiцiєнт структури капiталу
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - -0,03

Стан корпоративного управлiння
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Статуту Товариства було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам чинного законодавства України та вимогам Статуту.
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства.
Система корпоративного управлiння у Товариствi в основному вiдповiдає вимогам законодавства.
За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України.
Iнформацiя про пов’язаних осiб
Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – наведено достовiрно.
Внутрiшнiй аудит
Система внутрiшнього аудиту Товариства, що необхiдна для складання фiнансової звiтностi, забезпечує контроль щодо виявлення суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок, побудована ефективно та вiдповiдає дiючому законодавству.

Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства.
Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi аудитори отримали достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi достатньої впевненостi аудитори дiяли пiд час проведення аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянув можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю та визнають той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкованого ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».

Загальний висновок
Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „ Про аудиторську дiяльнiсть ”, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi необхiднi умови:
- аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту;
- надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства;
- є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань;
- фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою,котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2014 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства протягом 2014 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати за 2014 рiк, у вiдповiдностi до МСФЗ.
Iнформацiя про аудитора та договiр на проведення аудиту
• Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Ознака особи
Юридична
Код за ЄДРПОУ 30687076
Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000183 вiд 06.12.2013 року, строк дiї з 06.12.2013 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009р., строк дiї вiд 02.07.2009р. до 02.07.2019р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до договору № 13/04-1 вiд 13 квiтня 2015 року укладеного мiж Приватним пiдприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ» та ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН».. Аудиторська перевiрка здiйснювалась аудитором Давиденко Т.М., сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009 р. строком дiї до 02.07.2019 р., свiдоцтво по внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08 р., виданого Аудиторською палатою України, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П 000183 вiд 06.12.2013 року.
Згiдно угоди № 13/04-1 вiд 13 квiтня 2015 року здiйснено перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi за 2014 рiк, її вiдповiдностi даним аналiтичного та синтетичного облiку станом на 31 грудня 2014 року., та за перiод дiяльностi з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суб’єкта пiдприємництва в Українi – ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН», далi за текстом «Товариство».
До складу фiнансової звiтностi, що перевiрялися входила звiтнiсть станом на 31.12.2014 р., а саме: баланс (форма 1), звiт про фiнансовi результати (форма 2), звiт про рух грошових коштiв (форма 3), звiт про власний капiтал (форма 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма 5).
Перевiрцi пiдлягали документи товариства, пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства. Для цього використовувались:
- установчi документи Товариства;
- дозвiльнi документи;
- бухгалтерськi первиннi та зведенi документи;
- фiнансовi звiти;
- iншi необхiднi документи Товариства.
Пiдстави для проведення аудиту: Мiжнароднi стандарти аудиту 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти»; 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення»; 701 «Модифiкацiя висновку незалежного аудитора»; 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Дата початку аудиту: 13 квiтня 2015, дата закiнчення 29 квiтня 2015 року, договiр про надання аудиторських послуг № 13/04-1 вiд 09 квiтня 2015.
Дата видачi висновку: 29 квiтня 2015 року.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України „ Про аудиторську дiяльнiсть ” та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi використовуються пiд час аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi пiдприємств i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств.
Аудитор керувався законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними нормативами аудиту, Мiжнародний стандарт аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка вiдбувалась вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-I, Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996.р. № 448/96 – ВР; ст. 20 Закону України «Про господарськi товариства»; ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв».

Про що складено цей аудиторський висновок.
Приватне пiдприємство
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Заступник Директора м.п. ____________ Т.М. Давиденко
Приватного пiдприємства
«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
(сертифiкат №006583)

д/в

д/в

д/в


КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

Територія
за КОАТУУ

2610100000

Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності
за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників

1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул. Пушкiна,6, м. Коломия, Iвано-Франкiвська область
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності
V1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка