Пошук по сайту


Як скласти наказ про облікову політику

Як скласти наказ про облікову політику

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Як скласти наказ про облікову політику


Матеріал, який ми пропонуємо нижче, — не зовсім для бухгалтерів. Принаймні не в першу чергу. Передусім він стосується керівників підприємств, яким треба організувати бухгалтерський облік, але які не зовсім знають, з чого почати. Тобто вони, безумовно, знають, що на підприємстві має бути наказ про облікову політику, але от як він має виглядати? Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал також стане у пригоді: адже розумний керівник підприємства ніколи не буде приймати наказ про облікову політику, не порадившись зі своїм бухгалтером.

Те, що діяльність підпр иємства треба не лише організувати, а ще й документально оформити, знають усі: і власники, і керівники, і безпосередні виконавці. При цьому немає жодного суб’єкта господарювання, який не вів би обліку — від найпримітивнішого до цілком досконалого. На деяких підприємствах ведуть навіть кілька видів обліку, вважаючи їх абсолютно незалежними: фінансисти — свій, менеджери — свій, працівники складів — також свій.

Хоча, на думку керівників підприємств, головним завданням бухгалтера є ведення подат­кового обліку, складання саме податкової звітності та своєчасне подання цієї звітності до ДПІ, на сьогодні вже практично всі, від кого цього вимагає Закон, ведуть бухгалтерський облік.

Наступним етапом «наведення порядку в обліку» є прийняття облікової політики.

Навіть якщо ще до кінця й не усвідомлюється той факт, що встановлення облікової політики підприємства, як і ведення бухгалтерського обліку, насамперед необхідні власнику підприємства, керівники підприємств про всяк випадок підписують розпорядчі документи (накази, положення, розпорядження тощо) про облікову політику. Іноді такі документи мають формальний характер, а іноді навіть трапляються такі, що явно суперечать прийнятій системі ведення бухгалтерського обліку.

Тим керівникам підприємств, які досить скептично ставляться до розроблення та впровадження власної облікової політики, пропонуємо цей матеріал. У ньому наводимо проект положення, в якому, залежно від особливостей підприємства, пропонується «непотрібне викреслити» (можуть викреслюватися й цілі підпункти, які не стосуються діяльності конкретного підприємства), а також розглянути та заповнити те, що треба додати. Оскільки документ під назвою «наказ» сприймається як щось таке, що має виконуватися миттєво, тому він мусить бути лаконічним. Тож пропонуємо розпорядчий документ у формі положення, яке має застосовуватися протягом усього терміну діяльності підприємства, може доповнюватися та оновлюватися, а при зміні облікової політики за окре мими операціями до нього можуть бути внесені зміни.

Таке положення затверджується наказом про облікову політику. Після цього щороку видаються накази, якими «нагадується» про необхідність «оновити в пам’яті» це положення. Проект установчого документа наводиться без посилання на нормативну базу, але з урахуванням її вимог.

Зразок 1

Наказ
про облікову політику
№1 від 31.12.2006 р.

1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику, що додається.

2. Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ввести до застосування на підприємстві з 01.01.2007 р.

3. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою, а в частині застосування облікової політики — покладається на головного бухгалтера.

КОМЕНТАР У разі відсутності на підприємстві штатного головного бухгалтера контроль виконання наказу в частині дотримання облікової політики доцільніше, на думку автора, доручити штатним працівникам — заступникам керівника, економістам та ін.

Керівник підприємства Підпис

Зразок 2

Положення
про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику


1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Ведення бухгалтерського обліку забезпечити бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером (шляхом укладання договору зі спеціалістом, зареєстрованим підприємцем; шляхом укладання договору з аудиторською фірмою).

1.2. Для узагальнення облікової інформації застосовувати журнально-ордерну систему реєстрів (автоматизований облік із застосуванням бухгалтерської програми; спрощену систему облі ку).

1.3. Затвердити деталізований робочий план рахунків (наводиться у додатку).

КОМЕНТАР Деталізація плану рахунків, у т. ч. і застосування позабалансових рахунків, повинна бути розроблена до відповідних рівнів субрахунків та регістрів аналітичного обліку з урахуванням тієї ролі, яка відведена бухгалтерському обліку. Тобто чи він існує сам собою, чи його дані використовуються з метою управління. У тому числі вказується на застосування класів 8 та 9 для узагальнення інформації про облік витрат.

1.4. Затвердити правила документообігу (правила наводяться у додатку).

КОМЕНТАР Правила можуть включати: список працівників, які мають право на підписання документів, вимоги до оформлення первинних документів, графіки термінового обігу первинних документів, технологію обробки документів у бухгалтерії, відповідальність працівників за порушення цих правил.

1.5. Затвердити розроблені власні форми первинних документів та внутрішніх зві тних форми (затверджені форми та терміни подання наводяться у додатку).

КОМЕНТАР Узаконення обов’язкового подання внутрішніх звітних документів.

Крім виключно облікової ролі, пункти 1.4 та 1.5 виконують ще й дисциплінуючі функції щодо «найбільш зайнятих» — експедиторів, постачальників, складських обліковців та ін.

1.6. Затвердити Положення про філію (представництво, відокремлений підрозділ), яка виділена на окремий баланс.

КОМЕНТАР Якщо підприємство має відокремлені підрозділи, то наявність таких положень є обов’язковою. Крім того, керівнику слід звернути увагу головного бухгалтера на його обов’язок забезпечити перевірки стану бухгалтерського обліку в таких підрозділах.

1.7. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства здійснювати станом на 31 грудня звітного року.

КОМЕНТАР  Склад інвентаризаційних комісій наводиться у додатку чи в окремому н аказі.

Для окремих видів активів може бути встановлено додаткові терміни. При встановленні термінів інвентаризації зобов’язань передбачити звіряння з податковими органами.

2. Основні положення облікової політики підприємства щодо застосування принципів оцінки статей та методів обліку відносно окремих статей звітності

2.1. Щодо обліку необоротних активів:

— застосовувати прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів;

КОМЕНТАР Якщо підприємство має основні засоби різного призначення, то цей підпункт може виглядати так:

— застосовувати методи амортизації необоротних активів відповідно до переліків, що додаються:

— прямолінійного — для об’єктів нерухомості та нематеріальних активів (додаток — перелік 1);

— кумулятивного — для об’єктів необоротних активів, які приносять максимальний дохід у початкові періоди експлуатації (додаток — перелік 2);

— зменшення залишкової вартості чи прискореного зменшення залишкової вартості (додаток — перелік 3);

— виробничий метод — для об’єктів, які застосовуються для випуску визначеного об’єму продукції (робіт, послуг) (додаток — перелік 4).

КОМЕНТАР Застосування податкового методу з використанням норм податкового законодавства не вирішує питання ідентичності показників бухгалтерської та податкової звітності і водночас не відображає реальної вартості активів на дату балансу.

— до малоцінних необоротних матеріальних активів зараховувати матеріальні цінності, що використовуються терміном більше року та вартістю до 1000 грн включно.

КОМЕНТАР У цьому прикладі не розглядається питання переоцінки необоротних активів. У разі потреби відповідний пункт включається до наказу додатково.

2.2. Відображати у проміжній фінансовій звітності суми відстрочених податкових активів чи відстрочених податкових зобов’язань, визначених на 31 грудня минулого року без їх обчис лення на дату проміжної фінансової звітності.

КОМЕНТАР Звичайно, суб’єкти малого підприємництва цей пункт не відображають.

2.3. Щодо обліку запасів:

— облік транспортно-заготівельних витрат за кожним видом запасів вести з відкриттям окремого субрахунка (без відкриття окремого субрахунка з включенням їх до вартості запасів) з подальшим розподілом витрат після використання запасів кожного виду;

— застосовувати окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат товарів з подальшим розподілом витрат після використання товарів;

— застосовувати для оцінки вибуття запасів метод ФІФО;

КОМЕНТАР Якщо підприємство має запаси різного призначення, то цей підпункт може виглядати так:

— застосовувати методи оцінки вибуття запасів для кожного з окремих видів запасів, які мають одне призначення та однакові умови використання:

— метод ідентифікованої собівартості — для запасів, які відпускаються для спеціаль них замовлень та проектів, а також таких, що не замінюють один одного (додаток — перелік 1)1;

— метод середньозваженої собівартості — для запасів кожної окремої одиниці, які регулярно (періодично) витрачаються та поповнюються (додаток — перелік 2). Оцінку середньозваженої собівартості проводити на кінець останнього робочого дня кожного місяця — для запасів, які викорис­товуються у виробництві. При продажу товарів — оцінку середньозваженої собівартості проводити на дату проведення операції;

— метод ФІФО — для запасів кожної окремої одиниці, які регулярно (періодично) витрачаються та поповнюються (додаток — перелік 3);

— метод нормативних затрат — для обліку витрат запасів промислових підприємств, списання відбувається за нормативними витратами на випуск однієї одиниці продукції (додаток — перелік 4)2. Оцінку фактичних і нормативних витрат та відповідні коригування проводити після складання проміжної фінансової звітності для застос ування у наступному кварталі.

— метод ціни продажу — для списання запасів підприємством роздрібної торгівлі зі застосуванням середнього проценту торговельної націнки товарів (додаток — перелік 5)3.

— затвердити повний перелік та склад статей калькулювання продукції, робіт, послуг (додаток за кожним видом)4;

— затвердити повний перелік та склад змінних та постійних загальновиробничих витрат (додаток);

— для включення загальновиробничих витрат до собівартості продукції, робіт, послуг застосовувати за базу розподілу загальновиробничих витрат прямі матеріальні витрати (години праці, заробітну плату, обсяги діяльності тощо).

2.4. Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю нараховувати виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації на умовах наступної оплати (для виробничих підприємств, що реалізують власну продукцію), (з визначення платоспроможності окремих дебіторів, з класифіка ції заборгованості за строками непогашення).

2.5. Фінансові активи, придбані у результаті систематичних операцій, визнавати на дату укладення контракту (на дату виконання контракту).

2.6. Для визначення бази розподілу витрат за кількома операціями з інструментами власного капіталу враховувати кількість акцій за операціями (суму операції).

2.7. Дохід від реалізації продукції (товарів) визнавати у разі, коли покупцю передано ризики і вигоди, пов’язані з переходом права власності на продукцію (товар), і підприємство не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією (товаром).

КОМЕНТАР Хоча таке визначення доходу є однозначним, але його відображення в наказі про облікову політику є доречним, щоб ще раз наголосити: вартість продукції (товарів), відвантаженої перевізнику, в т. ч. за зовнішньоекономічними контрактами, не визнається доходом до виконання наведених вище умов.

2.8. Дохід від реалізації продукції (товарів) за ін оземну валюту при отриманні авансових платежів частками та передачі товарів частками визнавати із застосуванням валютних курсів виходячи з послідовності авансових платежів, після отримання документів, які засвідчують, що покупцю передано ризики і вигоди, пов’язані з переходом права власності на продукцію (товар), і підприємство не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією (товаром).

КОМЕНТАР Цей пункт також наводиться для того, щоб під час перерахунку у валюту звітності не помилитися з визначенням доходу за такими операціями. При цьому собівартість списаних активів буде визначатися за обраним методом обліку вибуття запасів відповідно до пп. 2.3).

2.9. Дохід від надання послуг (виконання робіт) визнавати виходячи із завершеності операції на дату балансу. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг проводити відповідно до визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв’язку з наданням послуг на звітну дату (визначе ння питомої ваги обсягу послуг, наданих на звітну дату, в загальному обсязі послуг, які повинні бути надані).

2.10. Створити забезпечення майбутніх витрат на оплату відпусток працівникам та на виконання гарантійних зобов’язань. Після закінчення термінів гарантійних зобов’язань нараховані забезпечення списувати з визнанням інших операційних доходів.

КОМЕНТАР Загалом мають наводитися повний перелік, цільове призначення та орієнтовний термін використання зобов’язань і порядок сторнування сум створених забезпечень, якщо немає вірогідності вибуття активів.

2.11. Затвердити відображення в обліку специфічних господарських операцій підприємства із застосуванням методики, що наводиться у додатку.

КОМЕНТАР У додатку наводиться облік операцій за власною розробленою методикою, відмінною від загальновизначеного порядку, та за нетиповими операціями. Звичайно, такі методики не суперечать законодавству.

2.12. Визначити поріг суттєвості щ одо складання фінансової звітності на рівні 0,1 тис. грн.

Визначити поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів, зобов’язань та власного капіталу, на рівні 5 відсотків підсумку відповідного розділу балансу. Визначити порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку величину, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства.

КОМЕНТАР У цьому прикладі не розглядається питання відображення формування в обліку та відображення у звітності інформації з визначення сегментів та принципів ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. За потреби відповідний пункт включається до наказу додатково.

3. Прикінцеві положення

3.1. Зміни та доповнення до цього Положення подаються тільки у письмовому вигляді.

3.2. Це Положення поширюється на всі філії (представництва, відокремлені підрозділи).

1 Перелік запасів , які обліковуються та використовуються індивідуально.

2 Перелік запасів, що використовуються при випуску власної продукції.

3 Перелік товарів, що знаходяться у роздрібній торгівлі.

4 Як правило, такі калькуляції розроблені, а при оформленні офіційного документа вони уточнюються та доробляються і набувають завершеного вигляду.

На закінчення зазначимо, що практика свідчить: якщо до спільної роботи щодо «викреслення зайвого» та «наповнення необхідним матеріалом» (зокрема додатків) залучені керівник підприємства, головний обліковець та провідні спеціалісти підприємства, то розроблений наказ для всіх стає вже не формальним документом, а справді керівництвом до дії, до якого з повагою ставляться всі працівники і вимагають його виконання від підлеглих. Бо облікова політика стає вже не тільки справою бухгалтера.

Володимир Міняйло, аудитор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...

Рекомендації львів’янам, які їдуть на Євромайдан до Києва, у випадку...
Представники аналітично-правового відділу Координаційного штабу Львівської обласної ради напрацювали кілька рекомендацій з надання...

Дипломна робота бакалавра
Вплив сучасних глобалізаційних процесів на брендінгову політику країн світу (на прикладі найбільш успішних державних брендів)

Законодавство України
Перелік протитуберкульозних закладів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну...

Закон україни
Української рср ( 142-12 ) самостійно здійснює політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення І

Реферат з екологічного права України
Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології, здійснюють...

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи)
Актуальність вивчення теми. Загальноприйняте соціально-економічне районування на національному рівні дасть можливість проводити ефективну...

За словами Поліна, такий орган дав би можливість українському уряду...
Подібні міграційні офіси діють в Німеччині, Швеції, Румунії та Боснії. Експерт радить у цих країнах перейняти досвід з обрахунку...

Одні вважають таким предметом владу, другі — політичну систему, треті...
«політична система суспільства». Це інтегративна категорія, яка органічно поєднує всі інші категорії політології — політичні інститути,...

Програма роботи з обдарованими та здібними дітьми " творча обдарованість"
Це в значній мірі стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка