Пошук по сайту


1. ГОЛОВА КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка2/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

1. ГОЛОВА КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА


Завдання та обов’язки. Керує відповідно до законодавства про сільськогосподарські підприємства (виробничі об’єднання) всіма видами діяльності підприємства. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва, його відповідності до кращих світових зразків з метою найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого упровадження нової техніки і прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва й управління, удосконалення господарського механізму. Забезпечує виконання підприємством завдань державного замовлення, згідно встановлених кількісних і якісних показників, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, а також усіх обов’язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками та приватними особами. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів, матеріальних, фінансових і трудових затрат, широкого поширення передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва, досягаючи високих технікоекономічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання усіх видів ресурсів. Вживає заходів із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та повноважень і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам голови, керівникам виробничих одиниць, а також функціональних і виробничих підрозділів підприємства. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; напрям, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; способи господарювання та управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки в галузі сільського господарства України та за кордоном і досвід кращих сільськогосподарських підприємств; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

2. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ


(ТОВАРИСТВА, КОЛЕКТИВНОЇ ФЕРМИ і т. ін.)

Завдання та обов’язки. Здійснює щоденне керівництво справами кооперативу. Забезпечує виконання рішень загальних зборів. Відповідає за виробничофінансову діяльність кооперативу. Є матеріально відповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові кошти, устаткування та все майно кооперативу. Визначає форми організації та оплати праці членів кооперативу з огляду на конкретні умови виробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищення продуктивності праці і трудової дисципліни. Укладає договори з постачальниками і споживачами продукції, з вищим керівництвом та іншими кооперативами асоціації, до якої належить кооператив. Підписує та затверджує разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу. Забезпечує проведення виробничо-бухгалтерського обліку в установленому порядку і відповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чинним законодавством. Здійснює формування коштів кооперативу за рахунок його власних доходів від реалізації продукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів, відшкодування витрат, обов’язкові платежі, оплати праці, соціальне страхування. Підготовляє та проводить загальні збори членів кооперативу, ставлячи на них питання про чисельність працівників та розмір їхньої заробітної плати, розмір відрахувань від доходів на формування фондів кооперативу, заходи щодо соціального розвитку і соціального забезпечення, припинення діяльності кооперативу в установленому порядку за умови його збитковості та порушення чинного законодавства. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

Повинен знати: Статут кооперативу та положення про його діяльність; терміни підготовки і проведення загальних зборів членів кооперативу, засідання ради або правління кооперативу; результати виробничо-фінансової й господарської діяльності кооперативу та виконання договірних зобов’язань; організацію і технологію виробництва, вимоги до якості сировини та продукції кооперативу, чинні державні стандарти та технічні умови; системи, методи і засоби технічного контролю якості сировини, досвід передових підприємств та основи ринкової економіки, виробничі зв’язки в ринкових умовах, трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка