Пошук по сайту


1. ДИСПЕТЧЕР ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка14/43
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

1. ДИСПЕТЧЕР ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


Завдання та обов’язки. Бере участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах підприємства. Здійснює оперативний контроль за роботою засобів електрозв’язку, аналізує інформацію щодо якості та доводить до відома керівництва. Доповідає керівництву про аварії та стихійні лиха, що призвели до порушення роботи засобів електрозв’язку, та про пошкодження на лініях і станційному обладнанні. Оповіщає керівництво про надзвичайні ситуації, за яких виникає загроза людям та засобам електрозв’язку. Взаємодіє з оперативними черговими штату цивільної оборони, міліції та ін. Веде облік зруйнованих засобів електрозв’язку. Оперативно управляє аварійно-відновлювальними бригадами під час ліквідації аварій і пошкоджень. Забезпечує обхідні зв’язки. Здійснює контроль за строком усунення пошкоджень. Про початок і кінець усунення пошкоджень на обладнанні та лініях зв’язку доповідає керівництву. Виявляє порушення контрольних строків усунення пошкоджень засобів електрозв’язку, бере участь у розслідуванні причин пошкоджень напрямків зв’язку та обладнання. Своєчасно інформує керівництво та вищі диспетчерські підрозділи про зміни в режимах роботи діючих схем зв’язку та вжиті заходи і пропозиції. Оповіщає підрозділи про організацію нових, тимчасових, додаткових і обхідних напрямків зв’язку. Веде відповідну технологічну документацію. Вносить пропозиції щодо поліпшення організації та експлуатації засобів електрозв’язку. Контроль забезпечення підрозділами якості надання послуг електрозв’язку, аналізує інформацію та складає звіти. Розглядає скарги та заяви громадян, які звертаються до диспетчерських підрозділів з приводу якості наданих послуг, приймає оперативне рішення в межах своєї компетенції або направляє для розгляду відповідним фахівцям. Своєчасно надає відповіді на заяви та скарги. Стежить за обновленням довідкової інформації (перелік підрозділів, списки керівників, заступників і провідних фахівців у цих підрозділах, інструкції про роботу філіалу під час аварій і надзвичайних ситуацій та ін.). Бере участь у спецзаходах та тренуванні засобів електрозв’язку відповідно до паролів згідно з інструкціями. Забезпечує контроль за підготовкою технічних засобів для проведення виробничих нарад. Реєструє вхідну телеграфну кореспонденцію, яка надходить на телетайп у неробочий час. Контролює виконання контрольних термінів проходження телеграм, надання міжнародних переговорів та якість роботи підрозділів бюро ремонту згідно із чинною інструкцією. Забезпечує оперативне управління автотранспортом. Взаємодіє із структурними підрозділами філіалів та з аналогічними службами інших міністерств та відомств.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв’язку; нормативні документи по роботі з клієнтурою, з листами, заявами тощо; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі зв’язку України; перспективи розвитку філіалу підприємства; організацію і технологічні процеси відповідної підгалузі електрозв’язку; схеми напрямків зв’язку; траси основних і обхідних напрямків зв’язку; технічний стан напрямків зв’язку; виробничі зв’язки між підрозділами; Закон України “Про захист прав споживачів” ; положення про диспетчерську службу; засоби електрозв’язку та правила їх технічної експлуатації; порядок оформлення та ведення виробничої документації; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


Завдання та обов’язки. Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів електрозв’язку. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку та проводового мовлення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні річних планів та графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв’язку, кінцевого телеграфного обладнання та інше. Забезпечує утримання апаратури, обладнання і каналів у межах установлених експлуатаційно-технічних норм, виявляє та усуває пошкодження в контрольні терміни. Забезпечує якісну роботу аварійно-технічної сигналізації. Виконує відповідно до графіків перевірку каналів та ремонтно-профілактичні роботи. Своєчасно замінює пошкоджене обладнання резервним. Підтримує встановлені режими роботи обладнання електроживлення. Контролює роботу засобів вимірювання. Доповідає згідно із встановленим порядком про складні пошкодження та аварії, бере участь у їх ліквідації. Виявляє причини нестійкої роботи апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку та проводого мовлення, готує пропозиції щодо їх усунення. Бере участь в освоєнні нової техніки і розробленні заходів, спрямованих на модернізацію обладнання. Бере участь у проведенні лінійних випробувань і дослідної експлуатації апаратури та обладнання, прийманні до експлуатації дослідних зразків нової техніки, розробленні інструкцій з експлуатації нової апаратури. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо їх удосконалення. Розробляє технологічні карти з обслуговування апаратури та обладнання. Веде технічну документацію. Подає раціоналізаторські пропозиції з їх практичним використанням, зберігає службову та комерційну таємницю. Бере участь у складанні замовлень на запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали, веде їх облік та здійснює контроль за їх витратою. Співпрацює з керівником підрозділу з питань організації безпечних та здорових умов праці. Керує роботою електромонтерів, навчає і допомагає їм під час проведення складних ремонтів. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв’язку; призначення та режим роботи обслуговуваних технічних засобів; основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми апаратури та обладнання; основні види пошкоджень та способи їх усунення; порядок оформлення та ведення технічної документації; вимірювальну апаратуру; інструкції з приймання до експлуатації засобів електрозв’язку; схему мережі струморозподілення; технологічні карти перевірок параметрів і ремонту обладнання; показники якості роботи засобів електрозв’язку; встановлені терміни усунення пошкоджень; принцип організації зв’язку; основні положення, правила та інструкції з паспортизації апаратури та обладнання; норми витрат матеріалів на експлуатацію засобів зв’язку; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Електромеханік електрозв’язку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв’язку II категорії — не менше 1 року.

Електромеханік електрозв’язку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв’язку — не менше 2 років.

Електромеханік електрозв’язку: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Конституційні обов’язки громадян Тип заняття
Підберіть два-три словосполучення зі словом “обов’язок”, що відображають реальну ситуацію вашого життя, є для вас звичними (наприклад,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка