Пошук по сайту


Баланс за станом на 31 грудня 2004 року - Курсова робота На тему: «Інноваційні операції»

Курсова робота На тему: «Інноваційні операції»

Сторінка3/4
1   2   3   4

Баланс за станом на 31 грудня 2004 року банку «Укрпромбанк»


Рядок

Найменування статті

2004 рік

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в НБУ

158 322

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

17

3

Кошти в інших банках

216 343

4

Кредити та заборгованість клієнтів

1 897 050

5

Основні засоби та нематеріальні активи

69 383

6

Нараховані доходи до отримання

30 195

7

Інші активи

7 393

8

Усього активів

2 378 703
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
9

Кошти банків

235 708

9.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

26 700

10

Кошти клієнтів

1 500 652

11

Нараховані витрати до сплати

17 561

12

Інші зобов'язання

15 902

13

Усього зобов`язань

1 769 823
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
14

Статутний капітал

590 000

24

Резерви та інші фонди банку

1 930

26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

4 201

27

Прибуток/Збиток за звітний рік, що очікує затвердження

12 749

28

Усього власного капіталу

608 880

29

Усього пасивів

2 378 703

1. Регулятивний капітал

Регулятивний капітал (Н1) є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільності діяльності банку.

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2 рівня) капіталу.

Основний капітал вважається незмінним і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.

Основний капітал складається з таких елементів:

А) фактично сплачений зареєстрований капітал;

Б) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку;

В) загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру очікуваних збитків за невиконання зобов’язаннями контрагентів.
Основний капітал = 590 000 + 1 930 + 4 201 = 596 131 (тис. грн.).
Додатковий капітал складається з таких елементів:

А) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

Б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

В) результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації чи ревальвації гривні;

Г) результат переоцінки основних засобів;

Д) прибуток поточного року;

Е) субординований борг.
Додатковий капітал = 12 749 (тис. грн.)
Загальний розмір додаткового капіталу не може бути більше ніж 100% основного капіталу;

Розмір субординованого капіталу не може перевищувати 50% розміру основного капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу 1-го та 2-го рівнів додатково зменшується на балансову вартість таких активів:

  • акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та інвестиції, випущені банком;

  • інвестиції в капітал (що не консолідуються) інших банків та фінансових установ у розмірі 10% і більше їх статутного капіталу та в дочірні установи;

  • кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу.


Н1 = 596 131 + 12 749 = 608880 (тис. грн.)
2. Нормативи капіталу

Норматив адекватності (платоспроможності) регулятивного капіталу2) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають в торговельних, кредитних або інших операціях грошового характеру. Чим нижче значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку і навпаки.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповертання банківських активів на кредиторів/вкладників банку

Значення адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження і зменшуються на суму створених відповідних резервів за активними операціями.
Н2 = = 27%.
Нормативне значення Н2 діючих банків не може бути меншим 8%, отже розмір нормативу платоспроможності банку Укрпромбанк вказує на його здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися зі своїми зобов’язаннями.

Норматив адекватності основного капіталу банку3) встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями банків.
Н3 = 26%.

3. Нормативи ліквідності.
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів тощо).

Ліквідними активами є всі кошти в касі, які відкрити в Національному та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові та безготівкові кошти.

З метою контролю за станом ліквідності банку Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у касі і на кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.
Н4 = = 0,2468 (24,68%).
Нормативне значення Н4 має бути не меншим 20%, отже банк „Укрпромбанк” здатний забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів.

Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються зобов'язання і вимоги банку з кінцевим строком погашення до 30 днів включно.

До активів первинної і вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать:

- готівкові кошти;

- банківські метали;

- кошти на кореспондентських рахунках, відкриті в НБУ та інших банках;

- строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках;

- боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та інвестиції;

- боргові цінні папери банку на продаж та інвестиції;

надані кредити.

До зобов'язань належать:

- кошти до запитання;

- короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків; кошти бюджету України; строкові депозити інших банків та клієнтів; цінні папери власного боргу, емітовані банком; субординований борг банку;

- зобов'язання за всіма видами порук, гарантій, авалів; зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.
Н5 = = 128,36%
Нормативне значення Н5 має бути не менше 40%, що свідчить про збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов'язань.

Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

Норматив короткострокової ліквідності6) визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.

До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються:

- готівкові кошти;

- банківські метали;

- кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку та інших банках;

- короткострокові депозити, що розміщені в Національному банку та інших банках;

- короткострокові кредити, що розміщені в Національному банку та інших банках.

До короткострокових зобов'язань включаються:

- кошти до запитання;

- кошти бюджету України;

- короткострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків;

- короткострокові депозити інших банків та клієнтів;

- короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком;

- зобов'язання за всіма видами гарантій, порук, авалів;

- зобов'язання з кредитування, які надані банкам і клієнтам.
Н6 = = 21,38%.
Нормативне значення Н6 має бути не меншим 20%. Звідси можна зробити висновок, що „Укрпромбанк” здатний виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання.

4. Нормативи кредитного ризику.
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань.

Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента (за мінусом фактично сформованих резервів) та всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента, до капіталу банку.

До вимог банку щодо контрагента включаються:

А) щодо банків-контрагентів:

- строкові депозити, які розміщені в інших банках;

- кредити, що надані іншим банкам;

- сумнівна, пролонгована та прострочена заборгованість за кредитами/депозитами, що надані іншим банкам, та заборгованість за простроченими і сумнівними до погашення нарахованими доходами за цими операціями;

- дебіторська заборгованість та сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками;

Б) щодо інших клієнтів (небанківських установ) і фізичних осіб:

- заборгованість за кредитами;

- сумнівна, пролонгована заборгованість за кредитами і заборгованість за простроченими та сумнівних до погашення нарахованими доходами;

- дебіторська заборгованість та сумнівна дебіторська заборгованість, прострочені та сумнівні до погашення нараховані доходи;

- заборгованість за факторинговими операціями, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими цінними паперами місцевих органів виконавчої влади та небанківських установ в портфелі банку на продаж на інвестиції, прострочені та сумнівні до погашення нараховані доходи за ними;

- акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та фінансових установ).

Нормативне значення нормативу Н7 має не перевищувати 25%.

Норматив великих кредитних ризиків8) установлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов’язаних контрагентів.

Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов’язаних контрагентів, уважається великим, якщо сума всіх вимог банку до цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів і всіх позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, становить більше 10% і більше регулятивного капіталу банку.

Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх зобов'язань одного контрагента або групи пов’язаних контрагентів перед банком (за мінусом фактично сформованих резервів) і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку.

Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку. Якщо ж перевищує – автоматично підвищуються вимоги до адекватності регулятивного капіталу.
1   2   3   4

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему: ′′
Розділ Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком (на прикладі обласної дирекції акб соціального розвитку...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота з трудового права на тему: Особливість трудового права...
Відносини по професійній підготовці І підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка