Пошук по сайту


№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ОСНОВИ ОХОРОНИ праці ТА ОХОРОНА прАЦІ В ГАЛУЗІ
КАРТИНКА


Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Робочий зошит

для позааудиторної роботи з дисципліни "Основи охорони праці та охорона праці в галузі"ЛС9,ЛС11

студента (ки) ________________________________

відділення __ЛС_____________________________

курс ________________ група _________________

викладач ___________________________________

2012 рік

Основи охорони праці та охорона праці в галузі : Робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни "Основи охорони праці та охорона праці в галузі". Видання 1, 2012 р.- с.

Рецензенти: Потрясова В.Б., методист Криворізького медичного коледжу

Укладач: Крутіков Ю.О., викладач Криворізького медичного коледжу

Відповідальна за випуск: Сімонова О.М.
Наведено основні положення законодавчих актів і нормативно-правових документів – правил, типових, примірних інструкцій та рекомендацій з безпеки праці в сфері охорони здоров’я.

Грунтується на законах України, рішеннях Уряду, наказах міністерств та інших центральних органів державної влади, нормах трудового, адміністра­тивного, цивільного права, положеннях та інструкціях, що становлять нормативно-правову основу для забезпечення виконання вимог законодавства України про охорону здоров’я.
Для студентів Криворізького медичного коледжу


Зміст

Пояснювальна записка 6

Тема: №1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9

Тема № 2" Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці" 9-10

Тема № 3: " Навчання з питань охорони праці " 11-14

Тема:№4 " Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків ". 14-17

Тема№5: " Розслідування професійних захворювань ". 17-22

Тема№6: " Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці. Техніка безпеки при експлуатації балонів " 23-26

Тема№7: " Опромінення. Охорона праці в рентгенологічних кабінетах" 26-32

Тема№8: " Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах " 32-35

Тема№9: " Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах " 35-38

Тема: №10" Правила експлуатації та охорони праці у психоневрологічних та психіатричних лікарнях 38-42

Тема№11: "Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах" 42-45

Тема№12: "Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах"

45-49

Тема№13: "Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві" 49-51

Література 52

Пояснювальна записка

Людина та її здоров’я – найбільша ценність держави, яка докладає великих зусіль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у середовищі мешкання, так і у середовищі праці.

Пріоритет життя і здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємств – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці. У зв'язку з цим актуальною стає думка про необхідність формування культури забезпечення безпеки праці на етапах проектування, виготовлення й експлуатації продукції, про створення технологій із внутрішньо властивою безпекою.

Державна політика України в галузі охорони праці спрямована на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Вона базується на ряді принципів, основними з яких є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення без­печних та належних умов праці, підвищення рівня промислової безпеки, комплексне розв’язання завдань з охорони праці, соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Одним з резервів підвищення ефективності виробництва є вдосконалення методів забезпечення безпеки праці, тому що травматизм визначає істотну частину непродуктивних втрат робочого часу, а боротьба з травматизмом, крім гуманістичного спрямування, має чітко виражений економічний аспект. Безпека праці виступає і як один з факторів, які забезпечують високу продуктивність праці. Доведено, що висока продуктивність праці може бути досягнута тільки в умовах, коли забезпечена її безпека.

Тема№1: "Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва"
Актуальність теми. Охорона праці є частиною соціальної політики держав Євросоюзу. Більшість вимог ЄС з охорони праці викладено у директивах, які забезпечують на єдиному рівні охорону праці в Європі.

Зміст теми (опорний конспект)

Рекомендована література:

Д.В. Зеркалов Охорона праці в галузі. Загальні вимоги (конспект лекцій) К.

2011 стор.21-37
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва"


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Європейський Союз (ЄС)- об'єднання демократичних країн

2.Директиви ЄС з охорони праці


3.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Написати відповіді:

1.Де, коли було затверджено об'єднання?

2.Назвіть основні повноваження, на яких базується Договір про ЄС?

3.Назвіть 4 основні угоди, на яких базується діяльність ЄС.


1.Назва директиви №89/391
2.Основний її зміст

3.Перелікуйте ін. директиви з охорони праці

1.МОП (Міжнародна Організація Праці) – дата створення?

2.Основна функція і мета МОП.


3.Визначення "Трипартизму"
4.МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) - дата створення та головна фукція організації.
5. ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), початок функціонування?

6.Головна мета ВООЗ?


7.Головні елементи Стратегії "Зоров'я для всіх…"

8.СНД (Співдружність Незалежних Держав) – дата створення?

9. Головна мета співдружності?


10.Дата підписання Договору про створення Економічного союзу?

11.Суть цього договору?Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Яке місце займають питання охорони праці в країнах ЄС та колишнього Радянського Союзу і чим це підтверджується?

2. Назвіть організації міжнародного співробітництва в галузі охорони праці.

3. Які основні повноваження ЄС закріплені Маастрихтським Договором?

4. Поясніть поняття "спільний внутрішній ринок" ЄС.

5. У чому полягає спільна зовнішня політика та співпраця у сфері юстиції ЄС?

6. Яке значення має директива 89/391 "Про заходи щодо поліпшення безпеки й здоров'я трудящих

7. Перелікуйте міжнародні організації співробітництва в галузі охорони праці.

8. Значення МОП, як міжнародної організації праці.

9. Основна мета та функції МАГАТЄ.

10. Головна мета СНД.
Контроль на практичному занятті № 01 з теми:"Розробка інструкцій з охорони праці"

Тема№2: " Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці"
Актуальність теми. Одна з найважливіших державних задач – охорона життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Впродовж багатовікової історії людства проблеми здоров'я та безпеки праці завжди посідали чільне місце в соціальному та економічному житті суспільства. Головними об'єктами досліджень охорони праці є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці на виробництві. На підставі досліджень розробляються заходи та засоби, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Зміст теми (опорний конспект)
Рекомендована література:

Основна:В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников Основи охорони праці Львів "Афіша", 1999р, стор.12-16

В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.7-9
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Основні поняття в галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Терміни та визначення в галузі охорони праці

2.Класифікацію шкідливих та небезпечних виробничих чинників
3.Структуру, зміст, мету предмету "Основи охорони праці"

Написати відповіді:

1.Визначення понять:

1)охорона праці
2)умови праці

3)шкідливі виробничі фактори

4)небезпечні виробничі фактори


Заповнити табл. 1
1.Визначення дисципліни.

2.Перелікувати комплекс наук, що вивчають людину в процесі праці.

3.Розділи дисципліни "Основи охорони праці"Таблиця 1. "Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів"Група небезпечних і шкідливих факторів за природою дії

Чинники діїМатеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки "Основи охорони праці".

2. Коли відзначається Всесвітній день охорони праці, заснований МОП?

3. Які проблеми висвітлюються в доповіді МОП призначеної цьому заходу?

4. Яким документом визначаються основні терміни охорони праці?

5. Як поділяються за своєю природою дії небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

6. Назвіть фізичні фактори.

7. Які хімічні речовини відносять до небезпечних і шкідливих факторів?

8. Назвіть біологічні фактори.

9. Перелікуйте психофізіологічні фактори.

10. Приведіть приклади дії одного шкідливого фактору у різних групах виробництва.

11. Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.
Контроль на практичному занятті № 01 з теми:"Розробка інструкцій з охорони праці"

Тема№3: "Навчання з питань охорони праці"
Актуальність теми. Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова охорони праці і запобігання аваріям, травматизму, професійним захворюванням на виробництві.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з дисципліни

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.104-113

В.Ц. Жидецький Основи охорони праці Львів "Афіша" 1999р., стор.61-67

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Навчання з питань охорони праці"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1. Державну політику в організації навчання з охорони праці. Перевірка знань з охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи.

2. Види інструктажів з питань охорони праці.

3. Інструкції з охорони праці.


4. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

Дати відповіді:

1.Основні закони, накази, які регулюють навчання з охорони праці.


2. Яке місце займає навчання та інструктаж у системі управління охороною праці?
1.Види інструктажів.


2. Первинний інструктаж, порядок його проведення.

1.Визначення поняття "інструкція".

2. Види інструкцій.

1.На яких дисциплінах Ви вивчаєте питання з охорони праці?


2.Які види інструктажів Ви проходити у коледжі, показання до їх проведення.
3. Хто затверджує інструкції з охорони праці у коледжі?

Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Хто займається на підприємстві перевіркою знань з техніки безпеки?

2. Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

3. Які заходи необхідно організувати з питань охорони праці перед перевіркою знань?

4.Як оформлюються результати перевірки знань?

5. Повторний інструктаж, показання до проведення.

6. Позаплановий інструктаж, показання до проведення.

7. Цільовий інструктаж, показання до проведення.

8. Хто проводить інструктажі в залежності від їх виду?

9. У якому документі фіксується факт проведення інструктажу, вимоги до його оформлення.

10. Назвіть, в яких випадках проводиться цільовий інструктаж в навчальному закладі (коледжі).

11. З яких частин складаються інструкції?

12. Які інструкції використовують на підприємстві як основу для розробки власних інструкцій?

13. Як часто повинні переглядатися інструкції?

Ситуаційні завдання:

1. Студенти медичного коледжу направлені на виробничу практику в інфекційну лікарню. Який інструктаж з питань охорони праці вони мають пройти? Яка особа повинна провести інструктаж? Перелікуйте основні питання програми такого інструктажу.

№ 2: Медична сестра під час виконання внутрішньовенної ін’єкції проколола голкою з кров'ю палець і порушила правила надання собі першої допомоги у разі аварії, що було зафіксовано старшою медичною сестрою відділення. Дії у відношенні медичної сестри?

Тестові завдання з теми:"Навчання з питань охорони праці.Інструктаж"

1. Сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов’язки сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов’язків – це:

А – колективний договір

В – трудовий договір

С – трудова дисципліна

Д – час відпочинку

Е – стимулювання за виконання праці

2. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються:

А – протоколом

В – наказом

С – інструкцією

Д – договором

Е – розпорядженням

3. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А – з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти,

стажу роботи за цією професією та посади

В – з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

С – з працівниками, новоприйнятими (постійно або тимчасово) на підприємство

Д - на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на ін. роботах – один раз на півріччя

Е – у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а

також при внесенні змін та доповнень до них
4. Первинний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А – з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти,

стажу роботи за цією професією та посади

В – з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

С – з працівниками, новоприйнятими (постійно або тимчасово) на підприємство

Д - на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на ін. роботах – один раз на півріччя

Е – у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а

також при внесенні змін та доповнень до них

5. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А – з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти,

стажу роботи за цією професією та посади

В – з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

С – з працівниками, новоприйнятими (постійно або тимчасово) на підприємство

Д - на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на ін. роботах – один раз на півріччя

Е – у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а

також при внесенні змін та доповнень до них

6. Позаплановий інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А – з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти,

стажу роботи за цією професією та посади

В – з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

С – з працівниками, новоприйнятими (постійно або тимчасово) на підприємство

Д - на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на ін. роботах – один раз на півріччя

Е – у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а

також при внесенні змін та доповнень до них

7. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А – з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти,

стажу роботи за цією професією та посади

В – з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

С – з працівниками, новоприйнятими (постійно або тимчасово) на підприємство

Д - на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на ін. роботах – один раз на півріччя

Е – з працівником у разі виконання разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми

обов’язками за фахом

8. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, проводиться:

А – в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років

В – один раз на 5 років

С – один раз на 15 років

Д – щорічно

Е – один раз на 3 роки.

9. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, проводиться:

А – у міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років

В – один раз на 15 років

С – не рідше одного разу на 5 років, для професій або видів робіт з підвищеною

небезпекою – не рідше одного разу на 3 роки

Д – щорічно

Е – один раз на 3 роки
10.Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша медсестра, зав.відділення)?

А – позаплановий

В – первинний, повторний, позаплановий, цільовий

С – вступний, цільовий

Д – цільовий

Е - первинний, вступний
Контроль на практичному занятті з теми:"Розробка інструкцій з охорони праці для професії (за галузевим спрямуванням)"


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка