Пошук по сайту


Ліцензії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України серії аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація)

Ліцензії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України серії аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація)

ДОГОВІР № __________

прийому відпрацьованих акумуляторних батарей,

в тому числі з електролітом на утилізаціюм. Дніпропетровськ

«___» _____________ 2011 р.Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал» іменоване надалі «Покупець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі генерального директора Громова Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту підприємства, Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи» та інших законодавчих та нормативно-правових актів та Ліцензії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України серії АГ № 507015 від 25.11.2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація), з одного боку, і ______________________________________

_____________________________________________________________________________________ іменоване надалі «Продавець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________ з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Продавець» згідно статті 17 Закону України «Про хімічні джерела струму» здає відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) ємністю 7А/год та більше (надалі Товар) для утилізації на спеціалізоване підприємство з утилізації, яким є «Покупець», а «Покупець» приймає і сплачує за відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні відпрацьовані акумуляторні батареї) у номенклатурі та кількості за ціною, відповідно до Специфікації № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.2. Ціна на Товар може змінюватись в залежності від кон’єктури ринку. «Покупець» повинен протягом 5 (п’яти) днів письмово повідомити «Продавця» про зміну ціни на Товар і погодити її з «Продавцем».

2. УМОВИ ЯКОСТІ ТОВАРУ

2.1. Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) повинні відповідати технічним та технологічним вимогам для безпечного транспортування та зберігання.

2.2. Перевірка кожної партії Товару на вибухонебезпечність, радіаційну й хімічну безпеку проводиться фахівцями «Покупця» за власні кошти.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Поставка Товару здійснюється «Покупцем» самовивозом по мірі накопичення Товару на складі «Продавця», після повідомлення «Продавця» про готовність Товару до відвантаження, не пізніше, ніж за 5 днів до числа відвантаження.

3.2. Товар вважається зданим «Продавцем» й остаточно прийнятим «Покупцем» відповідно до Акту прийому-передачі, у присутності представника «Покупця», поштучно, згідно марок та за загальною вагою.

3.3. «Продавець» зобов'язується передати «Покупцеві» супровідні документи встановленого зразка по бухгалтерському обліку Товару.

3.4. «Покупець» зобов'язується надати «Продавцеві» за його вимогою відповідну довідку, що прийняті відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) утилізовані в зазначеній кількості і відповідних марок.

    1. В окремих випадках за домовленістю сторін можлива поставка Товару «Продавцем» на склад «Покупця».

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між сторонами здійснюється в національній валюті у вигляді попередньої оплати в розмірі 100% на погоджений обсяг Товару до його відвантаження. При цьому «Продавець» зобов'язується відвантажити весь погоджений обсяг Товару протягом не більше 3 робочих днів з моменту одержання оплати й надання «Покупцем» автотранспорту під самовивіз. У випадку затримки відвантаження більше 3-х робочих днів «Продавець» зобов'язується протягом 4-го дня повернути суму попередньої оплати на розрахунковий рахунок «Покупця».

4.2. Для уточнення остаточного обсягу здійснених поставок і платежів «Продавець» й «Покупець» на підставі Актів прийому-передачі здійснюють щомісячне звірення за бажанням.

4.3. В окремих випадках за домовленістю сторін передбачені оплата по факту відвантаження товару та його приймання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку прострочення відвантаження Товару після одержання оплати, «Продавець» сплачує «Покупцеві» пеню в розмірі 0,2 % від вартості оплаченої, але не відвантаженої продукції за кожен день прострочення відвантаження.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати відвантаженого Товару «Покупець» сплачує «Продавцеві» пеню в розмірі 0,2% від вартості неоплаченої частини Товару, за кожен день прострочення оплати.

5.3. Відповідальність, не передбачена даним Договором, регулюється чинним законодавством України.

6. ПРЕТЕНЗІЇ

6.1. Всі розбіжності, що виникають із даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, претензія передається до Господарського суду.

    1. Рішення господарського суду є обов'язковим для виконання кожної із сторін.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, у випадку настання обставин непереборної чинності, а саме стихійних лих любого характеру, війни, воєнних операцій та інших, що безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

При цьому строк виконання зобов'язань за договором відсувається на час, протягом якого діяли такі обставини.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань по даному Договору, зобов'язана протягом 10 днів, сповістити іншу Сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори й переписка по ньому втрачають чинність.

    1. Специфікація до даного Договору становлять його невід'ємну частину.

8.3. Всі зміни, доповнення й інші документи до Договору, підписані. Факсимільні зв'язки, мають чинність оригіналів до заміни їх на останні.

8.4. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до 31 грудня 2011 р.

Якщо жодна із сторін не заявила про припинення Договору, то він вважається продовженим на наступний рік.

8.5. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної із Сторін.

ПОКУПЕЦЬ
ПРОДАВЕЦЬ

Підприємство ТОВ "Метал"

49005, м. Дніпропетровськ,

вул. Олеся Гончара, 16,

р/р 26002129710001

у КБ "Приватбанк"

м. Дніпропетровськ,

МФО 305299, ЄДРПОУ 24446930,

ІПН 244469304638,

Свід. плат. податку № 04210305,

Тел/факс. 0562-35-49-31;

0562-35-39-36; 056-377-8-377


_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Генеральний директор

ТОВ "МЕТАЛ"
О.В. Громов
______________________________________________________________________________
_______________ /______________________/Специфікація № 1

до Договору №___________ від “___” __________ 2011 р.

Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму


п/п

Найменування

Одиниця виміру

Ціна грн. з ПДВ “брутто”


1

Відпрацьовані акумуляторні батареї свинцеві стаціонарні використовувані для комплектування батарей як джерела постійного струму на телеграфних, телефонних об'єктах, телестанціях, в телекомунікаційних системах, системах безперебійної сигналізації, а також для резервного живлення:

1.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг

1.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг

1.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг

1.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг


кг
кг
кг
кг0,10
1,00
1,50
3,00

2

Відпрацьовані стартові акумуляторні батареї з автомобілів, тракторів, мотоциклів та іншої техніки:

2.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг

2.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг

2.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг

2.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг


кг
кг
кг
кг0,10
1,00
1,50
3,00


3

Відпрацьовані лужні акумуляторні батареї

3.1. При загальному обсязі разової партії до 1000 кг

3.2. При загальному обсязі разової партії більше 1000 кг


кг
кг2,50
3,00


Примітка:

  • відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (відпрацьовані АКБ) приймаються по акту приймання поштучно і по вазі, з обов’язковим зазначенням марки АКБ, ціна за одиницю зданого АКБ визначається шляхом зважування його на вагах та в залежності від матеріалу корпуса по специфікації.

  • при передачі «Продавцем» на утилізацію «Покупцеві» відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму (відпрацьованих АКБ) сумарним обсягом менше 500 кг разом з вторинними відходами і металобрухтом «Продавець» за свої кошти доставляє Товар «Покупцеві».ПОКУПЕЦЬ ___________________ ___________________ПРОДАВЕЦЬ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»
Аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення,...

Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»
Аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення,...

Начальнику Держуправління охорони навколишнього природного середовища
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу подовжити термін дії

Охорони навколишнього природного середовища
Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області та в розрізі населених пунктів

Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища”
В епоху Відродження особливого розвитку набули роботи перших систематиків А. Цезальпіна, Ж. Турне фора, та інших. І лише у 1866 р...

Рішення №42/1916
Методичні рекомендації І розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах затверджені Міністерством охорони навколишнього...

ПрограмА моніторингу довкілля Дніпропетровської області: перший досвід, проблеми
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області; Науково-виробниче підприємство «Екоцентр»,...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...

Закон україни
У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України”, “Республіка Крим”, "Академія наук України”,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка