Пошук по сайту


Закон Гука

Закон Гука

Закон Гука


8 клас


Мета: сформувати знання про природу сил пружності, деформацію, причини її виникнення, залежність між си­лою пружності і деформацією; розвивати вміння логічно мислити, робити висновки, виробляти практичні навич­ки у користуванні приладами; виховувати увагу, спосте­режливість, наполегливість у навчанні.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: динамометри, набори важків, міліметровий папір, прилад для демонстрації деформацій, комп'ютер, електронний підручник «Фізика—8».

ХІД УРОКУ

І. Вступне слово. Актуалізація опорних знань

Учитель. На попередніх уроках фізики ви почали ви­вчати розділ «Сили в механіці». З деякими силами ви уже знайомі.

 • Які сили ви можете назвати?

 • Сьогодні на уроці ми познайомимося ще з однією си­лою в природі — силою пружності. Запишіть у зоши­ти тему уроку.


Демонстрація деформації лінійки під дією важка.

 • Чи притягується тіло до Землі?

 • Чому воно не падає на землю?

 • За якої умови тіла перебувають у стані спокою? (Якщо
  дія на них інших тіл скомпенсована.)

 • Які наслідки викликає взаємодія тіл? (Зміну швид­кості тіла)


Але може змінитися також і положення одних части­нок тіла відносно інших. Це неодмінно призведе до де­формації тіла.

• Що таке деформація?

Нагадаю вам стилістичне значення слова «деформація». Отже, деформація — зміна форми.

• Які існують види деформації?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Види деформації

У ч и т е л ь. Всі деформації, що виникають внаслідок взає­модії тіл, можна поділити на пружні (тіло самостійно по­вертається до попередньої форми) та пластичні (тіло за­лишається деформованим і після припинення дії сили).

Демонстрація пружної і пластичної деформації

2. Напрям сили пружності

т§

Учитель. Будь-яка сила має напрям. З'ясуємо напрям сили пружності. (Рисунок на дошці.)

 • Чи завжди сила пружності спрямована вгору? {Дослі­ди з пружиною, розтягнутою вліво, вправо.)

 • Як була спрямована сила пружності кожного разу?

Висновок: сила пружності завжди спрямована протилеж­но деформації.

3. Причина виникнення сили пружності

Учитель. Причиною виникнення сили пружності є взає­модія молекул тіла. Згадайте, що всі тіла складаються з атомів та молекул, які взаємодіють між собою, силами взаємного притягання та відштовхування. У недеформованому тілі молекули розташовані саме на такій відстані, на якій сили притягання і відштовхування зрівноважу­ються. Коли ми розтягуємо або стискаємо тіло, відстані між молекулами змінюються, тому починають переважа­ти або сили притягання, або сили відштовхування. У ре­зультаті і виникає сила пружності, яка завжди спрямова­на так, щоб зменшити величину деформації тіла.

4. Закон Гука

 • Як ви гадаєте, чи існує залежність між величиною де­формації і силою пружності?

Що виникає при цьому?
Пропоную вам встановити цю залежність експериментально.

Обговорення результатів експерименту.

 • Як змінювалась маса важків, що їх підвішували у кож­ному досліді? Як змінювалась величина деформації?

 • Що можна сказати про силу тяжіння, які діяла на важ­ки? (Вона зрівноважувалася силою пружності. Значить,
  Fпр = FТЯЖ. Якщо сила тяжіння зростала, то мала зро­стати і сила пружності, яка її кожного разу зрівнова­жувала.)

• Як залежить: Fпр від х?

Всі експерименти, які ми виконуємо, дають певну по­хибку. Ідеальний експеримент можна виконати за допо­могою комп'ютерної моделі.

Робота з комп’ютерною моделлю.

Висновок записуємо на дошці і в зошити: Fпр ~ х.
• Обчисліть відношення K, яке дорівнює відношенню сили до довжини видовження пружини Який результат ви отримали?

Відношення к, яке ви обчислили, й є коефіцієнтом про­порційності між силою пружності та величиною дефор­мації і називається жорсткістю пружини (тіла).

• У різних дослідах ви отримали майже однаковий ре­зультат. Чому? (к залежить від пружних властивостей самого тіла.)
Фізичний зміст к він показує, яка сила пружності виникає в тілі, деформованому на одиницю довжини.

В СІ жорсткість тіла вимірюється в Н/м. (Перевести результат експерименту в одиниці СІ). Тепер ми можемо записати закон, що встановлює залежність сили пружності від величини деформації: : Fпр = -Кх.

Цей закон вперше експериментально було встановлено англійським фізиком Робертом Гуком і тому названо законом Гука.

Сила пружності прямо пропорційна до величини деформації тіла і спрямована протилежно їй. Закон справедливий лише для пружних деформацій!

Давайте ще раз сформулюємо закон.
ІІІ. Закріплення під час розв’язування задач

1. Під дією певної сили пружина жорсткістю 1500н/м укоротилася на 5 см. Яка сила деформувала її? Якою є сила пружності?
2. Розтягуючи гумку з силою 45 Н, хлопчик видовжив її на 9 см. Яке видовження він одержав би, розтягуючи гумку силою 112,5 Н?
ІV. Підсумок уроку, домашнє завдання

 • що нового дізналися на уроці?

 • домашнє завдання параграф 18, вправа 18 (4.5.6)2. Напрям сили пружності

т§

Учитель. Будь-яка сила має напрям. З'ясуємо напрям сили пружності. (Рисунок на дошці.)

 • Чи завжди сила пружності спрямована вгору? {Дослі­ди з пружиною, розтягнутою вліво, вправо.)

 • Як була спрямована сила пружності кожного разу?

Висновок: сила пружності завжди спрямована протилеж­но деформації.

3. Причина виникнення сили пружності

Учитель. Причиною виникнення сили пружності є взає­модія молекул тіла. Згадайте, що всі тіла складаються з атомів та молекул, які взаємодіють між собою, силами взаємного притягання та відштовхування. У недеформованому тілі молекули розташовані саме на такій відстані, на якій сили притягання і відштовхування зрівноважу­ються. Коли ми розтягуємо або стискаємо тіло, відстані між молекулами змінюються, тому починають переважа­ти або сили притягання, або сили відштовхування. У ре­зультаті і виникає сила пружності, яка завжди спрямова­на так, щоб зменшити величину деформації тіла.

4. Закон Гука

 • Як ви гадаєте, чи існує залежність між величиною де­формації і силою пружності?

Що виникає при цьому?
Пропоную вам встановити цю залежність експериментально.

Обговорення результатів експерименту.

 • Як змінювалась маса важків, що їх підвішували у кож­ному досліді? Як змінювалась величина деформації?

 • Що можна сказати про силу тяжіння, які діяла на важ­ки? (Вона зрівноважувалася силою пружності. Значить,
  Fпр = FТЯЖ. Якщо сила тяжіння зростала, то мала зро­стати і сила пружності, яка її кожного разу зрівнова­жувала.)

• Як залежить: Fпр від х?

Всі експерименти, які ми виконуємо, дають певну по­хибку. Ідеальний експеримент можна виконати за допо­могою комп'ютерної моделі.

Робота з комп’ютерною моделлю.

Висновок записуємо на дошці і в зошити: Fпр ~ х.
• Обчисліть відношення K, яке дорівнює відношенню сили до довжини видовження пружини Який результат ви отримали?

Відношення к, яке ви обчислили, й є коефіцієнтом про­порційності між силою пружності та величиною дефор­мації і називається жорсткістю пружини (тіла).

• У різних дослідах ви отримали майже однаковий ре­зультат. Чому? (к залежить від пружних властивостей самого тіла.)
Фізичний зміст к він показує, яка сила пружності виникає в тілі, деформованому на одиницю довжини.

В СІ жорсткість тіла вимірюється в Н/м. (Перевести результат експерименту в одиниці СІ). Тепер ми можемо записати закон, що встановлює залежність сили пружності від величини деформації: : Fпр = -Кх.

Цей закон вперше експериментально було встановлено англійським фізиком Робертом Гуком і тому названо законом Гука.

Сила пружності прямо пропорційна до величини деформації тіла і спрямована протилежно їй. Закон справедливий лише для пружних деформацій!

Давайте ще раз сформулюємо закон.
ІІІ. Закріплення під час розв’язування задач

1. Під дією певної сили пружина жорсткістю 1500н/м укоротилася на 5 см. Яка сила деформувала її? Якою є сила пружності?
2. Розтягуючи гумку з силою 45 Н, хлопчик видовжив її на 9 см. Яке видовження він одержав би, розтягуючи гумку силою 112,5 Н?
ІV. Підсумок уроку, домашнє завдання

 • що нового дізналися на уроці?

 • домашнє завдання параграф 18, вправа 18 (4.5.6)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Мета
Мета: сформувати знання про яивще деформації, про причину виникнення сили пружності, про закон Гука; розкрити діючі в природі причинно-наслідкові...

Закон Гука
А. Ростуть пальми. Б. Під час рівнодення Сонце кульмінує в зеніті. В. Сонце ніколи не заходить. Г. Ніколи не випадає дощ. Д. Під...

Міністерство юстиції України Адвокатське об’єднання «Марченко Даневич»,...
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам нашу повагу та звертаємося щодо наступного

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка