Пошук по сайту


Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Національний університет водного господарства та природокористування“Затверджую”

Проректор з навчально-методичної роботи

_______________В.С.Мошинський

“____”________________2004 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни “Фінанси підприємств”

напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальностями: 7.050106 “Облік і аудит”

Інститут післядипломної освіти
Кафедра обліку і аудитуФорма

навчання

Курс

Триместр

Загальний обсяг, год

Лекції, год

Практичні, год

Семінарські год

Всього аудит занять, год

Самост. робота, год

Конт. робота, год

Залік, трим

Іспит, трим

Денна54

20

10

4

34

2054

4

2

-

6

48Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

Робочу програму склала старший викладач Поліщук В.Л.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри обліку і аудиту

“____” ____________ 2004 р. Протокол №________ і відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Зав. кафедрою ______________ І.Д.Лазаришина


Рекомендовано методичною комісією спеціальності “Облік і аудит” інституту післядипломної освіти.
Протокол методичної комісії № ____ від “_____” ___________ 2004 р.
Голова _______________ З.Р.Маланчук

1. Мета та завдання навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.
1.1. Мета викладання дисципліни, її спрямування.
Мета вивчення дисципліни "Фінанси підприємства" – на основі теоретичного і практичного аналізу процесів фінансування та кредитування, а також узагальнення положень законодавчих і нормативних документів оволодіти методами та прийомами організації, аналізу, планування фінансів підприємства та управління ними.
1.2. Завдання вивчення дисципліни.
Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення: суті фінансів підприємства, принципів їх організації, джерел і елементів фінансових ресурсів, процедури і технології визначення фінансових показників, змісту і задач фінансової роботи на підприємстві, фінансового механізму відтворення основних засобів і обігових коштів, методів фінансового планування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • принципи організації і функції фінансів підприємства;

 • основні нормативні акти, дотримання яких перевіряється контролюючими органами;

 • методику розрахунку податків, зборів і платежів, що сплачуються до бюджетів різних рівнів.

Уміти:

 • поєднувати теоретичні знання з виробленням практичних навиків;

 • використовувати набуті знання при фінансових розрахунках;

 • приймати власні оптимальні рішення з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників;

 • обрати оптимальну форму грошових розрахунків підприємства;

 • оцінити фінансовий стан підприємства, самостійно розробляти фінансові плани підприємства і заповнити фінансову звітність.


2. Зміст навчальної дисципліни
Зміст навчальної дисципліни “Фінанси підприємств” розкривається в наступних темах:

 1. Економічний зміст і організація фінансів підприємства.

 2. Формування фінансових ресурсів підприємства.

 3. Грошові розрахунки підприємства.

 4. Грошові надходження підприємства. Формування і розподіл прибутку підприємства.

 5. Фінансування обігових коштів і забезпечення ліквідності підприємства.

 6. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів.

 7. Фінансове планування на підприємстві.

 8. Оцінка фінансового стану підприємства.

Загальний обсяг дисципліни 54 год., що відповідає 2 кредитам ЕСТS.

2.1. Тематичний план дисципліни

2.1.1. Денна форма навчання


№ з/п

Блоки змістовних модулів (розділи), змістовні модулі (теми)

Кількість годин

Всього

Лекцій

Лабор. робіт

Практ. занять

Семінар.занять

Самост. робота

1

24

5

6

7

8Економічний зміст і організація фінансів підприємства.

4


2

-

-

-

2Формування фінансових ресурсів підприємства.

9

4

-

1

-

4Грошові розрахунки підприємства.

4

2

-

-

-

2Грошові надходження підприємства. Формування і розподіл прибутку підприємства.

9

4

-

1

-

4Фінансування обігових коштів і забезпечення ліквідності підприємства.

8

2

-

2

2

2Фінансове забезпечення відтворення основних фондів.

8

2

-

2

2

2Фінансове планування на підприємстві.

6

2

-

2

-

2Оцінка фінансового стану підприємства.

6

2

-

2

-

2  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
Робоча програма дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямом підготовки 070106 «Автомобільний...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Робоча програма навчальної дисципліни
Галецька Тетяна Іванівна, викл кафедри фінансів, обліку І аудиту Харчук Юлія Юріївна

Реферат з дисципліни „Фінанси підприємств” на тему: «Вексельна форма розрахунків»
Роль І значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом І забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися І використовуються...

Реферат з дисципліни „Фінанси підприємств”
Відповідно до існуючої в нашій країні практики встановлені такі форми безготівкових розрахунків: платіжними вимогами, платіжними...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Робоча програма комплексної практики освітньо-кваліфікаційний рівень...

Література: Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. К. Ніос. 2001. 416 с
Дем’яненко М. Я. та інші. Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах). –...

Реферат з дисципліни “Фінанси” на тему: “ Формування І використання...
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, його формування І використанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка