Пошук по сайту


3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка2/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9Додаток 1

До документації конкурсних торгів
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму» код 27.11.2 за ДК 016:2010 (електродвигун у вибухозахищеному виконанні, напругою 6000В, потужністю 2500 кВт)

Таблиця №1

3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


3.8.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи (за формами, визначеними додатками 4 та 5 цієї документації), які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

3.8.2. Вимоги до предмета закупівлі визначені у цій документації конкурсних торгів (додаток 1) згідно з частиною другою статті 22 Закону.

3.8.3. Під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі, необхідним є застосовування заходів із захисту довкілля.

3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі на частини не поділявся.


3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


3.10.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Особисто або поштою


01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 514).
22.10.2015, 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова 18/7 (к. 510).

22.10.2015, 11-00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

5.1.3. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону. Критерії та методика оцінки наведені у додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

5.2.2. У випадку виявлення замовником арифметичних помилок у пропозиції конкурсних торгів учасника, замовник має право звернутися до учасника з листом про погодження на виправлення таких арифметичних помилок та надання учасником замовнику письмової згоди разом з пропозицією конкурсних торгів додаток № 4 до цієї документації (оригіналу та копії) оформленої належним чином.

У разі надходження до учасника такого звернення Учасник надає у строк визначений замовником у листі, письмову згоду з виправленням арифметичних помилок та надає пропозицію конкурсних торгів оформлену належним чином.

В разі не надання учасником у визначені в зверненні або погоджені із замовником строки письмової згоди на виправлення арифметичних помилок та пропозиції конкурсних торгів оформленої належним чином, вважається, що учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок.

5.2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


5.3. Інша інформація5.3.1. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії документів, наведених до цього підпункту у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.
5.3.2. З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії документів, наведених до цього підпункту у Таблиці 3 додатку 6 до документації конкурсних торгів.


5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


5.4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

а) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

б) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

в) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

г) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

д) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям у разі, якщо такі критерії встановлені замовником у документації конкурсних торгів відповідно до статті 16 Закону.

5.4.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.5.1. Замовник відміняє торги в разі:

а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

в) виявлення факту змови учасників;

г) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

д) подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

є) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

ж) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.5.2. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.5.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

в) скорочення видатків на здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

5.5.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

5.5.5. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.1.2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

6.1.3. До підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту) Учасник-переможець (Постачальник), протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання повідомлення про акцепт, надає Замовнику (Покупцю):

У разі, коли Учасник - переможець (Постачальник) є юридичною особою - нотаріально завірену копію Статуту (іншого установчого документу) та копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи (із зазначенням ПІБ) та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (в разі наявності) або свідоцтво про сплату єдиного податку;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або інших технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є фізичною особою – підприємцем (суб’єкт підприємницької діяльності) – копії нижченаведених документів з надписом або штампом «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу», які завірені підписом керівника або уповноваженої особи, та печаткою Учасника:

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

- свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності);

- 1-2, 3-4 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, яка видана уповноваженим органом;

- документу, який підтверджує повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту);

- довідки про відкриття поточного рахунку;

- стандартів та/або технічних умов, та/або документів відповідно до яких здійснюється виготовлення та/або поставка товару, що є предметом закупівлі (на вимогу).

У разі, коли Учасник-переможець (Постачальник) є нерезидентом України, він надає аналогічним способом завірені установчі та реєстраційні документи, а також документи, які підтверджують повноваження особи щодо підписання Договору про закупівлю (Договору поставки, Контракту).

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору про закупівлю повинен надати копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (з поміткою «Копія вірна», або «Згідно з оригіналом», або «Відповідає оригіналу»), якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

6.1.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.


6.2.1. Проект договору про закупівлю наведено у Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


6.3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

6.4.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається - не вимагається.

6.4.2. Замовник залишає за собою право встановити забезпечення виконання договору про закупівлю, при чому розмір такого забезпечення не буде перевищувати 5 відсотків вартості договору.

п/п

Найменування параметрів

Одиниці виміру

Значення

Примітки

1

2

3

4

5

1

Тип

-

Вибухозахищеного виконання, трифазний, асинхронний двигун із короткозамкнутим ротором, повітряним охолодженням, самообдувний для приводу механізмів з нормальними умовами пуску безпосередньо від мережі (величина динамічного моменту інерції механізму 18,5 кГс*м2)

 

2

Конструктивне виконання

-

Горизонтальне, на лапах, з одним робочим кінцем валу, не менше ІР 54 (корпус двигуна та коробка виводів)

Зазначити розділ, пункт документації виробника

3

Номінальна потужність електродвигуна

кВт

2500

 

4

Номінальна напруга

В

6000

 

5

Номінальна частота

Гц

50

 

6

К.к.д. при завантаженні 75% - 100% від номінального, не менше

%

96,2


Зазначити, розділ, пункт документації виробника

Cos φ при при завантаженні 75% - 100% від номінального, не менше

%

0,88

Зазначити, розділ, пункт документації виробника

7

Швидкість обертання синхронна

об/хв.

3000


 

8

Режим нейтралі мережі живлення

-

Мережа з ізольованою нейтраллю

 

9

Схема з’єднання обмотки статора

-

зірка

 

10

Клас ізоляції, не нижче

-

F

 

11

Матеріал обмоток статора і ротора

-

мідь
12

Режим роботи

-

S1

 

1

2

3

4

5

13

Вибухозахист повинен забезпечувати експлуатацію в наступних умовах

-

вибухонебезпечна зона класу 1 з вибухонебезпечною сумішшю категорії ІІА, групи Т3,

вид вибухозахисту - «d»

 

14

Кліматичне виконання

-

У2,5

для експлуатації на відкритому повітрі під навісом

Зазначити розділ, пункт документації виробника

15

Напрям обертання вала ротора

-

проти годинникової стрілки, якщо дивитись із сторони робочого кінця вала

 

16

Розміщення коробки виводів

-

На корпусі статора з правого боку ближче до хвостової частини двигуна (якщо дивитись із сторони робочого кінця вала) з можливістю підводу силового кабелю під кутом 45±10° градусів до вертикалі

 

17

Діаметр робочого кінця вала ротора

мм

120

 

18

Довжина робочого кінця вала ротора

мм


210±1
19

Температура навколишнього середовища

0С

від мінус 40 до плюс 40

Зазначити розділ, пункт документації виробника

20

Термін експлуатації, не менше

рік

20

Зазначити розділ, пункт документації виробника

21

Гарантійний термін, не менше

місяців

24 місяці з дня вводу в експлуатацію
22

Вимірювання температури переднього та заднього підшипників електродвигуна вібростійким, стійким до ударів термоперетворювачем опору з нормованою статичною характеристикою (НСХ) 100П

-

3-ох провідна схема під'єднання, діапазон вимірювання
від -30 ºС до +100 ºС

 

23

Наявність площадок на корпусах підшипникових вузлів для встановлення вібродатчиків

-

На корпусах переднього і заднього підшипників для виміру вертикальної, горизонтальної та осьової вібрації1

2

3

4

5

24

Допуск неплощинності нижніх поверхонь лап електродвигуна відносно загальної прилягаючої площини, не більше

мм/на довжині лапи0,1
25

Тип підшипників
ковзання-самозмащування
26

В комплект поставки повинні входити:


26.1

Запасні термоперетворювачі опору для вимірювання температури переднього (заднього) підшипників

шт.

2 на весь обсяг поставки
26.2

Запасні вкладиші (верхній + нижній) на два підшипники (передній + задній)


компл.


1

 

26.3

Запасні кільця для системи змащування на два підшипника (передній + задній)

компл.

2
27

Кількість електродвигунів (обсяг поставки)

шт.

1
28

В складі пропозиції (в електронному чи паперовому вигляді) надати:

 

 

 

28.1

Оригінал (або завірену учасником копію) гарантійного листа виробника електродвигуна з підтвердженням зобов’язань щодо здійснення спеціалістами виробника (або офіційного представника в Україні, або регіоні) безоплатного ремонту або заміни продукції на нову у разі виходу її з ладу впродовж гарантійного строку. При цьому, виробник також повинен гарантувати безоплатний ремонт або заміну продукції у разі виходу її з ладу впродовж гарантійного строку у випадку відмови (або неможливості з будь-яких причин) офіційним представником в Україні або регіоні виконати безоплатний ремонт або заміну продукції у разі виходу її з ладу впродовж гарантійного строку.

-

Повинно забезпечуватись

*

1

2

3

4

5

28.2

Копію дозволу уповноваженого органу Держгірпромнагляду України на застосування (або експлуатацію) продукції підвищеної небезпеки, або оригінал гарантійного листа про отримання вказаних дозволів на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено умовами договору.


-

Повинно забезпечуватись
28.3

Копію висновку Державного випробувального сертифікаційного центру вибухозахищеного та рудникового електрообладнання (ДВСЦ ВЕ) про відповідність електрообладнання умовам експлуатації
або оригінал гарантійного листа про отримання вказаного висновку на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено умовами договору.


-

Повинно забезпечуватись

Для електрооблад-нання іноземних фірм 

28.4

Копію чинного посвідчення (свідоцтва, сертифікату) про вибухозахищенність електрообладнання, виданого в країні виробництва електрообладнання.


-

Повинно забезпечуватись

*

28.5

Копію паспорта, керівництва (інструкції) з експлуатації, в яких наведені технічні дані електродвигуна.


-

Повинно забезпечуватись

*

29

Вартість участі представників виробника в роботах з нагляду за монтажем електродвигунів повинна бути включена у вартість предмету закупівлі.


-

Повинно забезпечуватись
30

Рік випуску
не раніше 2015

Товар повинен бути новим.

31

При поставці обладнання надати в паперовому вигляді наступну документацію :
1

2

3

4

5

31.1

Оригінал (або завірену учасником копію) гарантійного листа виробника електродвигуна з підтвердженням зобов’язань щодо здійснення спеціалістами виробника (або офіційного представника в Україні, або регіоні) безоплатного ремонту або заміни продукції у разі виходу її з ладу впродовж гарантійного строку.


31.2

Завірену учасником копію чинного дозволу уповноваженого органу Держгірпромнагляду України на застосування (або експлуатацію) продукції підвищеної небезпеки,

Повинно забезпечуватись
31.3

Завірену учасником копію чинного висновку Державного випробувального сертифікаційного центру вибухозахищеного та рудникового електрообладнання (ДВСЦ ВЕ) про відповідність електрообладнання умовам експлуатації
Повинно забезпечуватись

Для електрооблад-нання іноземних фірм

31.4

Завірену учасником копію чинного посвідчення (свідоцтва, сертифікату) про вибухозахищенність електрообладнання, виданого в країні виробництва електрообладнання.
Повинно забезпечуватись
31.5

Паспорт (протокол випробувань), керівництво (інструкцію) з експлуатації електродвигуна.
Повинно забезпечуватись
31.6

Креслення загального виду електродвигуна з вузлами вибухозахисту, габаритне креслення, креслення вкладишів підшипників.
Повинно забезпечуватись

* Якщо будь-який з документів, зазначених у п.п. 28.1, 28.4, 28.5 цього додатку, викладений іншою мовою, ніж українська або російська, такий документ повинен супроводжуватись автентичним перекладом українською або російською мовою, та бути завіреним Учасником.

Додаток 2

До документації конкурсних торгів
Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

Оцінка пропозиції конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

Ціна.

Експлуатаційні витрати (вартісний еквівалент експлуатаційних витрат).

Інші критерії не застосовуються.

Оціночна одиниця – загальна вартість, яка складається з ціни товару до якої включено всі податки та збори та вартісного еквіваленту експлуатаційних витрат, розрахованого для такого товару.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника з метою оцінки та порівняння визначається наступним чином.

ЗВ = Ц + Е, де

ЗВ – загальна вартість розрахована для пропозиції конкурсних торгів Учасника;

Ц – ціна товару, вказана Учасником у пропозиції конкурсних торгів;

Перерахунок «Ціни» пропозицій конкурсних торгів Учасників нерезидентів здійснюється за наступним механізмом (у наступний спосіб):

ціна товару у пропозиції конкурсних торгів учасника нерезидента, яка подана в Євро на умовах DAP, згідно з «ІНКОТЕРМС». Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)» приводиться до гривні (UAH), по курсу НБУ на дату, яка передує даті визначення переможця цих конкурсних торгів, до якої додаються витрати, що пов’язані з митним оформленням товару в Україні та ПДВ.

Е - вартісний еквівалент експлуатаційних витрат, розрахований на строк експлуатації товару, який становить 20 років; визначається як приведена теперішня вартість спожитої за цей строк товаром електроенергії, відносно базового періоду визначення переможця.
Вартісний еквівалент експлуатаційних витрат визначається у наступний спосіб.
, (грн.), де

і = (1,2,…,20) ,
W – розрахункові обсяги споживання електроенергії протягом одного року експлуатації товару (кВт*год.), та визначається за формулою:
W = PA*Т, де

PA – активна потужність товару для режиму роботи з середньою механічною потужністю на валу (Р) - 1809 кВт (кВт);

Т – розрахунковий час роботи товару протягом одного року, який становить 6691год./ рік.
PA = · І · U · Cos φ, (кВт), де

І – струм навантаження електродвигуна для будь-якого режиму роботи (А);

U – номінальна напруга (6 кВ);

Cos φ - при навантаженнях 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника).

I = P·102/( · U · Cos φ · η), де

Р - середня механічна потужність на валу становить - 1809 кВт (кВт);

U – номінальна напруга (6 кВ);

Cos φ - при навантаженнях 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника);

ηкоефіцієнт корисної дії при завантаженні 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника).
Сi тариф на електроенергію для споживачів по І класу напруги для відповідного року обчислення протягом терміну експлуатації товару з урахуванням прогнозованого зростання вартості електричної енергії на основі прогнозу індексу цін виробників промислової продукції, прийнятого з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки» (за сценарієм 2).

Для розрахунку прогнозних тарифів на 2016-2035 рр. в якості базового використовується тариф, що діє з вересня 2015 року відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.08.2015 № 2214 «Щодо встановлення на вересень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України» та становить – 1,5006 грн. грн./кВт*год.(з ПДВ)

Показник Сі буде братись для кожного року обчислення з наведеної таблиці:

Рік

Індекс цін виробників промислової продукції

Тариф прогнозований, грн./кВт*год

2016

112,2

1,6837

2017

111,1

1,8706

2018

106,7

1,9959

2019

105,3

2,1017

2020 - 2035

105,3

(щорічно)

2,2131 - 4,8020

Враховуючи наведені вище показники, тариф електроенергії для обрахунку періоду з 2020 по 2035 буде визначатись за формулою:

С2020= С2019 * (1+0,053)1

С2021= С2019 * (1+0,053)2С 2035= С2019 * (1+0,053)16

r – норма дисконту для визначення приведеної теперішньої вартості майбутніх витрат на електроенергію відносно базового періоду визначення переможця.

Для розрахунку буде братись річний показник дисконтування в розмірі 0,164.

t – період застосування норми дисконтування.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого була допущена до оцінки та має найменше значення оціночної одиниці (ЗВ).

У разі, якщо оціночні одиниці рівні за показниками , переможець визначається шляхом голосування членами Комітету з конкурсних торгів.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Додаток 3

До документації конкурсних торгів
Проект Договору про закупівлю, який готує Замовник відповідно до вимог документації конкурсних торгів.*

(Подається обов’язково у складі пропозиції конкурсних торгів)

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка