Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів - Сторінка 5

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка5/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.9. Право власності та ризики на Товар переходять від Постачальника до Покупця з моменту його поставки, після підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару згідно з умовами даного Договору. При цьому, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні про приймання Товару не є документами, що свідчать про прийом товару.


5.10. Постачальник разом з Товаром зобов’язується передати Покупцеві наступні документи:

а) акт приймання-передачі Товару

б) товарно-транспортну накладну або інший рівнозначний транспортний документ;

в) податкову накладну;

г) видаткову накладну;

д) копію сертифікату якості або відповідності на Товар, паспорт якості, якщо такі документи потрібні для певного виду товару за законодавством України;

е) інформацію про Товар (документ від виробника з даними про кожну одиницю Товару; документи, що підтверджують якість Товару та інші документи, необхідні відповідно до чинного законодавства України).

5.11. Товар, який поставляється за цим Договором, повинен бути упакованим Постачальником таким чином, щоб виключити можливість його пошкодження або знищення при транспортуванні.

5.12. Товар та упаковка до нього повинні бути марковані та позначені необхідною, доступною та достовірною інформацією, передбаченою чинним законодавством України.

5.13. У разі відсутності на тарі, упаковці або бірці маркування, а також зазначення країни-виробника та дати виготовлення, Покупець залишає за собою право відмовитися від прийняття такого Товару з відповідним складанням мотивованої відмови від Товару. Штрафні санкції за відмову від прийняття Товару, при вищевказаних обставинах до Покупця не застосовуються.

5.14. Якщо Постачальник передав Покупцеві меншу кількість Товару, ніж це встановлено цим Договором або зазначено у Заявці Покупця, Покупець має право вимагати передання кількості Товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого Товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

5.15. У разі передачі Постачальником Товару в асортименті, що не відповідає умовам цього Договору, Покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Якщо Постачальник передав Покупцеві частину Товару, асортимент якого відповідає умовам цього Договору, і частину Товару з порушенням асортименту, Покупець має право на свій вибір:

1) прийняти частину Товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти Товару;

2) відмовитися від усього Товару;

3) вимагати заміни частини Товару, що не відповідає асортименту, Товаром в асортименті, який встановлено договором.

5.16. У випадку передачі Постачальником Товару неналежної якості (як у бік погіршення так і у бік покращення якісних показників), Покупець має право, незалежно від можливості використання Товару за призначенням, вимагати від Постачальника за своїм вибором:

1) в разі погіршення якісних показників - безоплатного усунення недоліків Товару або заміни;

2) в разі покращення якісних показників - поставку Товару без збільшення розміру його вартості за ціною, визначеною в Договорі.

У разі істотного порушення вимог щодо якості Товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) Покупець має право за своїм вибором:

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару.

Якщо Постачальник Товару неналежної якості не є його виробником, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків Товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до Постачальника або виробника Товару.

5.17. Постачальник зобов’язаний своєчасно зареєструвати податкову накладну, повідомити Покупця про таку реєстрацію та надати Покупцю податкову накладну, складену відповідно до порядку і у терміни встановлені чинним законодавством України.

5.18. Постачальник у випадку втрати статусу платника ПДВ, зобов’язаний повідомити про це Покупця протягом 5 робочих днів з моменту настання такої події. При цьому сума Договору зменшується на суму, яку Покупець отримав би у якості податкового кредиту з ПДВ про що сторони укладають додаткову угоду.

5.19. Підписанням цього Договору Сторони встановлюють, що особи, які будуть підписувати накладні, товарно-транспортні накладні про приймання Товару, Акт приймання-передачі Товару, повинні мати відповідні повноваження на таке підписання. У випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка підписала від імені Постачальника вищезазначені документи, Покупець має право не сплачувати поставлений Постачальником Товар та відмовитися від його приймання.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. При недотриманні Постачальником строків поставки, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості Товару визначеної у Заявці Покупця за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється протягом всього строку порушення зобов’язання.

Якщо прострочення виконання зобов’язань перевищує 30 днів, Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7,0 % від вартості недопоставленого Товару.

6.2. Якщо поставлений Товар не відповідає вимогам стандартів, технічних умов за якістю або у випадку поставки некомплектного Товару, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару.

6.3. У випадку поставки некомплектного Товару або Товару неналежної якості (Товар, який має приховані недоліки), Постачальник зобов’язаний у термін не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати відмови Покупця від Товару або в інший, обумовлений Сторонами строк, замінити Товар на ідентичний належної якості та/або комплектації. При цьому Постачальник несе витрати з заміни та доставки Товару самостійно, та не звільняється від сплати штрафу на підставі п. 6.2. цього Договору.

6.4. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань Покупцем, останній сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення від суми простроченого платежу, але не більше розміру облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.5. У разі, якщо органами Державної фіскальної служби України, іншими контролюючими органами (через повідомлення-рішення, внесення корегувань у особовий рахунок Покупця як платника податку, іншим способом) та/чи рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ за будь-якими податковими накладними Постачальника, або зменшені валові витрати (витрати) Покупця на вартість Товару, що був поставлений Постачальником, донараховані Покупцю податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані Покупцю штрафні санкції за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на користь держави отриманого з угоди (договору), що визнана недійсною, і це буде пов’язано, включаючи, але не обмежуючись:

 • скасуванням державної реєстрації Постачальника або залучених ним третіх осіб;

 • виключенням Постачальника або залучених ним третіх осіб з реєстру платників податку на додану вартість, у тому числі і внаслідок анулювання свідоцтва платника ПДВ;

 • господарськими відносинами Постачальника та/чи його залученими до виконання Договору третіми особами із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів Державної фіскальної служби України, іншими контролюючими органами чи у рішенні (постанові) суду;

 • неналежним веденням Постачальником або залученими ним третіми особами бухгалтерського та/чи податкового обліку, несвоєчасним, невідповідним шляхом, не в повній мірі наданням у органи Державної фіскальної служби України необхідної податкової звітності;

 • встановленням податковим органом чи судом недійсності (у тому числі нікчемності) угоди (договору), укладеної між Покупцем та Постачальником чи між Постачальником та його залученими до виконання угоди (договору) контрагентами (третіми особами);

 • будь-якими фактами, що пов’язані з порушенням Постачальником або залученими ним третіми особами податкового законодавства,

Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з дати відправки Покупцем відповідної вимоги Постачальнику, сплатити Покупцю грошові кошти у розмірі, що дорівнює сумі, на яку Покупцю зменшено податковий кредит з ПДВ, валові витрати (витрати), донараховані податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції (далі - Компенсація).

У разі наявності заборгованості Постачальника перед Покупцем за будь-якими іншими укладеними договорами, Покупець має право в односторонньому порядку утримати Компенсацію із суми грошових коштів, що підлягають оплаті Постачальнику за цими договірними зобов’язаннями.

У разі несвоєчасної реєстрації, не здійснення такої реєстрації, ненадання Постачальником або надання оформленої з порушенням норм чинного законодавства податкової накладної, в результаті чого Покупець втратить право на податковий кредит за вказаними податковими накладними, Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати відправки Покупцем відповідної вимоги Постачальнику сплатити грошові кошти в розмірі, що дорівнює сумі ПДВ, зазначеної у вказаних податкових накладних та відшкодувати витрати з податку на прибуток, нарахованого на зазначені суми ПДВ.

6.6. Покупець звільняється від виконання своїх зобов’язань та будь-яких санкцій за цим Договором у випадку, якщо Постачальник розпочав виконання цього Договору без попереднього отримання Заявки Покупця.

6.7. Постачальник несе повну відповідальність за цільове використання коштів.

6.8. Постачальник несе відповідальність за збитки (у тому числі і втрачену вигоду Покупця), завдані Покупцю неналежним виконанням взятих Постачальником на себе зобов’язань за цим Договором.

6.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


  1. Будь-які відомості, що стали (стануть) відомі Постачальнику про діяльність, систему безпеки Покупця у процесі виконання даного Договору, носять конфіденційний характер.

  2. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог законодавства України;

  3. Постачальник зобов'язується не розголошувати третім особам та не використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору та/або з інших причин, на шкоду Покупцю.


8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


  1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

  2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

  3. Не вважаються обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

  4. Сторона, що має намір посилатися на обставин непереборної сили, повинна негайно, із застосуванням технічних засобів миттєвого зв’язку (телеграма, факсограма, електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

  5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

  6. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо обставин непереборної сили продовжуються більш ніж____ місяців з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

  7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка