Пошук по сайту


Рамковий договір на поставку нафти та нафтопродуктів по Україні

Рамковий договір на поставку нафти та нафтопродуктів по Україні

Сторінка1/3
  1   2   3
Рамковий договір на поставку нафти та нафтопродуктів по Україні

Frame contract for the supply of fuel and fuel products for Ukraine

Проект 0013А

Template 0013A
ДОГОВІР №
м. Кривий Ріг __ __________20__


CONTRACT №
Kryvyi Rih __ __________20__
Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг», іменоване надалі Покупець, в особі _____________________________________, діючого(ї) на підставі ___________________, з однієї сторони, та _____________________, іменоване(а/ий) надалі Продавець, в особі _____________________________________, діючого(ї) на підставі ___________________, з іншої сторони, при спільному згадуванні в тексті Договору як Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:


Public Joint Stock Company «АrсelorMittal Kryvyi Rih», hereinafter referred to as the BUYER represented by ____________________________, acting on the basis of _______________________, of the one part, and ______________________, hereinafter referred to as the SELLER, represented by ________________________, acting on the basis of ___________________, of the other part, collectively called The Parties in the text of the Contract, have entered into this Contract regarding the following: 1. Предмет Договору


1.1. Продавець зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об'ємах та згідно строків, зазначених у Замовленнях на поставку, що є невід'ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.


 1. Subject of the Contract


1.1. The Seller shall deliver to the Buyer and transfer into his ownership the Products as per prices, agreed in Specification(s) to this Contract, in volumes and in accordance with delivery terms, specified in Purchase Orders, which are an integral part of this Contract, and the Buyer shall accept the Products and pay for them in accordance with the requirements of this Contract. 1. Ціна продукції та загальна вартість Договору
  1. Ціна Продукції, що постачається Покупцю, договірна і вказується для кожної позиції окремо в Специфікації(ях), що є невід’ємною частиною Договору.

  2. Загальна вартість Продукції за Специфікацією, яка буде поставлена Покупцю відповідно всіх наданих ним Замовлень на поставку, не повинна перевищувати граничну суму, зазначену у цій Специфікації.

  3. Загальна вартість Продукції за Договором розраховується як сума вартості Продукції, зазначеної у Замовленнях на поставку до даного Договору.
 1. Products’ price and total cost of the Contract
  1. Price of the Products beeing delivered to the Buyer is agreed and determined separately for each position in Specification(s), which are an integral part of the Contract.

  2. Under the Specification total cost of the Products, that shall be delivered to the Buyer as per all provided by him Purchase Orders, shall not exceed value shreshold stated in this Specification.  1. Under the Contract total cost of the Products shall be calculated as a sum of Products' costs stated in Purchase Orders to this Contract. 1. Строки і умови поставки
  1. Умови поставки Продукції викладаються Сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» у редакції 20_0 року та узгоджуються у відповідній(их) Специфікації(ях).

Якщо поставка Продукції буде відбуватись у залізничних цистернах власності Продавця або орендованих ним, повернення залізничних цистерн Продавцю по території України буде здійснюватись за рахунок (обрати необхідне) Продавця/Покупця.

3.2. Поставка Продукції Продавцем здійснюється в строки та в об’ємах, зазначених у відповідних Замовленнях на поставку (далі – Замовлення). Замовлення подаються Покупцем Продавцю шляхом направлення сканкопії цього документу на електронну адресу Продавця __________. Датою подачі Замовлення на поставку вважається дата його направлення на електронну адресу Продавця. Продавець протягом 2-х робочих днів, з моменту подачі Замовлення Покупцем, повинен підтвердити можливість виконання Замовлення в обсягах та строках або надіслати мотивовану відмову. Після отримання підтвердження від Продавця Сторони підписують та скріплюють печатками сторін оригінал відповідного Замовлення. Замовлення на поставку повинно містити:

 • перелік номенклатури (асортимент)

 • стандарт або вимоги виготовлення Продукції

 • ціну Продукції

 • обсяги поставки

 • умови поставки

 • строки поставки Продукції.

  1. Датою поставки та переходу ризиків вважається дата передачі Продукції від Продавця до Покупця (Перевізника), згідно умов поставки, узгоджених у даному Договорі, зазначена у накладній (обрати необхідне: видатковій, товарно-транспортній накладній (далі ТТН), залізничній накладній, кур’єрської служби). При поставці Продукції на умовах поставки CPT датою поставки та переходу ризиків вважається дата передачі Продукції від Продавця до Покупця, що зазначена у накладній (видатковій, товарно-транспортній накладній (далі ТТН), залізнична накладна, кур’єрської служби).

  2. Поставка вважається виконаною Продавцем за умови точної відповідності поставленої Продукції Замовленню на поставку Покупця по строкам, номенклатурі і обсягу, після надання Продавцем всіх супроводжувальних документів, зазначених в п. 3.6.

  3. Продавець сповіщає Покупця про готовність до поставки Продукції телефоном або факсом на №__________ або електронною поштою _______________ не пізніше чим за 72 годин до дати поставки. Повідомлення повинно містити найменування і кількість Продукції, орієнтовну дату поставки.


3.6. На момент прибуття Продукції на склад Покупця Продавець має надати Покупцю наступні документи:

 • рахунок-фактура;

 • накладна (видаткова, ТТН, залізнична накладна, кур’єрської служби), в якій вказані номери Договору та замовлення на поставку в системі SAP/R3;

 • податкова накладна, відповідно до вимог ДПІ;

 • (обрати необхідне) оригінал документу, що підтверджує якість Продукції (сертифікат якості та/або відповідності, виданий на одиницю або партію Продукції, що постачається за цим Договором, та/або паспорт виробу, та/або лист технічного опису).

Рахунок-фактура повинен містити юридичний номер договору, номер SAP специфікації, номер SAP замовлення на закупівлю, номер Продавця, під яким він зареєстрований в SAP.

Продавець повинен направити оригінал рахунку-фактури разом з податковою накладною до Центру об'єднаних бізнес-послуг Покупця за наступною адресою:

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

50095, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,1

Одержувач: Центр об'єднаних бізнес-послуг АМКР, менеджер відділу.

Усі інші документи Продавець направляє разом з Продукцією.

У разі відсутності в рахунку-фактурі необхідної для оплати інформації Покупець має право повернути рахунок-фактуру Продавцю для виправлення або заміни. Дата отримання належно оформленого рахунку з урахуванням усіх зазначених у цьому пункті вимог Покупця буде вважатися датою отримання рахунку. У випадку прострочення оплати з причини неналежно оформленого рахунку, Покупець звільняється від відповідальності за прострочення платежу.

З питань стану підготовки платіжних документів Продавець звертається за електронною адресою: AMKRAccount.Payables@mittalco.com або за телефоном +38-056-499-70-88.

3.7. ЗУЗ – ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАКУПІВЕЛЬ (GPC – GENERAL PROCUREMENT CONDITIONS) є невід’ємною частиною Договору. ЗУЗ застосовуються в тій частині, що не суперечать діючому законодавству України та умовам даного Договору.

Продавець заявляє та підтверджує, що він цілком і в досконалості знайомий та погоджується зі змістом «ЗАГАЛЬНИХ УМОВ  ЗАКУПІВЕЛЬ» групи ArcelorMittal, які розміщені на загальнодоступному офіційному сайті Покупця за адресою: http://corporate.arcelormittal.com/who-we-are/supply-chain/global-procurement

 1. Terms and conditions of delivery
  1. Delevery terms of Products shall be stated in accordance with International Rules of terms and definitions’ interpretation INCOTERMS, 20_0 version, and agreed in relevant Specification(s).

In case Products delivery shall be performed in railway tanks of Seller's ownership or rented by him than return of railway tanks to the Seller through Ukrainian territory shall be performed at the cost of (choose the required option) Seller/Buyer.


  1. The Seller shall make delivery of the Products within the terms and volumes stated in the relevant Purchase Orders (further PO). POs are provided by the Buyer to the Seller by sending a scanned copy of this document to the e-mail of the Seller _________. The date of PO submission is the date of its sending to e-mail address of the Seller. The Seller within 2 working days from the moment of submiting PO by Buyer, shall confirm the possibility of PO fulfillment in volumes and delivery terms stated in PO or shall send motivated refusal. After receiving Seller's confirmation the Parties sign and stamp the original of the relevant PO.

PO shall include:

 • List of products (assortment)

 • Standard or requirements for Products manufacturing

 • Products price

 • Volumes of delivery

 • Delivery terms

 • Terms of delivery.  1. The date of delivery and risks’ transfer is considered as the date of transferring the Products from the Seller to the Buyer (Carrier) according to the delivery terms, agreed in this Contract, pointed in the bill (chose required: expenditure, CMR, railway, courier service). While Products delivery at CPT basis the date of delivery and risks’ transfer is considered as the date of transferring the Products from the Seller to the Buyer stated in the waybill (expenditure, CMR, railway, courier service).  1. The delivery is considered to be completed by the Seller in case of strict conformity of delivered Products to the Buyer’s PO in respect of the terms, range of the Products and volumes upon submission by the Seller of all shipping documents under paragraph 3.6.

  2. The Seller shall notify the Buyer about the readiness for the delivery of Products by phone or fax _________________ or by email _______________________ at the latest 72 hours before the date of delivery. The notice shall contain the description and quantity of the Products as well as the estimated date of delivery.


3.6. At the time of the Products’ arrival to the Buyer’s warehouse the Seller shall provide to the Buyer the following set of documents:

 • invoice;

 • waybill (expenditure, CMR, railway, courier service) with indicated SAP/R3-number of the Contract and of the purchase order;
 • tax declaration according to the requirements of State Tax Authority;

 • (choose the required option) original document which proves the quality of the Product (quality certificate and/or compliance certificate issued for the unit or party of the Product which is supplied under this Contract, and/ or the data sheet and/ or list of technical description).

Invoice shall include legal Contract number, SAP Specification number, SAP purchase order number, SAP Seller reference number.

Seller shall send the original of invoice together with tax declaration to Buyer's Shared Service Controlling Center to the following address:

PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih”

50095, Ukraine, Dnipropetrovsk region, Kryvyi Rih, Ordzhonikidze street 1

Receiver: Shared Service Controlling Center AMKR, Manager of Department

All other documents are sent by the Seller together with Products.

In case any of the required for payment information is missing in the invoice, Buyer has the right to return the invoice to the Seller for correction or re-issuing. The date of receiving properly executed invoice including all Buyers' requirements pointed in this clause will be considered as the date of invoice receiving. In case of delay in payments due to improperly executed invoice Buyer is released from responsibility for any delay in payment.

In case of questions on payment documents preparation Seller shall contact via e-mail: AMKRAccount.Payables@mittalco.com or by phone +38-056-499-70-88.


3.7. GCP – GENERAL CONDITIONS FOR PURCHASES shall be an inseparable part of the contract. GCP shall be applied in the part that does not contradict to the current legislation of Ukraine and to the terms of this contract.

The Seller declares and confirms that he is fully cognizant in contents of GENERAL CONDITIONS FOR PURCHASES of ArcelorMittal group placed on official public site of the Buyer at: http://corporate.arcelormittal.com/who-we-are/supply-chain/global-procurement
 1. Оплата


4.1. Датою оплати вважається дата списання коштів з рахунка Покупця на користь Продавця. Оплата Продукції Покупцем здійснюється в національній валюті України по банківських реквізитах Продавця, зазначених у Договорі в наступному порядку (обрати необхідне):

   1. Оплата Продукції, поставленої на склад Покупця, здійснюється після надання відповідного  оригіналу рахунку Покупцеві у терміни, узгоджені відповідними Специфікаціями.
   1. Оплата Продукції в розмірі __% від загальної вартості Продукції, узгодженої відповідними Специфікаціями, здійснюється в формі документарного, безвідкличного, не покритого, подільного (не подільного) акредитиву.

Акредитив відкривається протягом 10 днів з моменту надання Продавцем рахунку /листа Покупцю. Строк дії акредитиву ____________ календарних днів. Виконуючий банк – банк Покупця. Авізуючий банк – банк Продавця.

Акредитив, який відкривається, відповідає Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів, редакція 2007 року, публікація Міжнародної Торговельної Палати № 600 та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (постанова Національного банку України від 21.01.2004 № 22 зі змінами та доповненнями).

Оплата здійснюється з рахунку Покупця:
ПAT «Сітібанк»

Адреса: вул. Димитрова, 16-Г, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300584,

ЄДРПОУ 21685485 SWIFT code: CITIUAUK

Поточний рахунок у гривнях

26008200354222

або

ПAT «ІНГ Банк Україна»

Адреса: вул. Спаська, 30-А, м. Київ, Україна, 04070, МФО 300539,

ЄДРПОУ 21684818 SWIFT code: INGBUAUK

Поточний рахунок у гривнях 26003003100800

Бенефіціар: ___________________________

_____________________________________

_____________________________________
Виплата грошей з акредитиву здійснюється проти надання наступних документів та згідно умов акредитиву:

 • рахунок – копія;

 • акт здачі-приймання Продукції за кількістю і якістю підписаний та завірений печатками Сторін – оригінал.

Усі банківські витрати оплачуються в такий спосіб:

a) витрати банку Продавця – за рахунок Продавця;

b) витрати банку Покупця – за рахунок Покупця;

c) витрати по зміні умов акредитива несе ініціатор змін.

d) банківські комісії за надання документів з розбіжностями – за рахунок Продавця.

У випадку пролонгації строку дії відкритого акредитиву з ініціативи Продавця, Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% нараховану на всю суму недопоставленої Продукції з дати первісного закінчення строку дії акредитива до моменту виконання зобов’язань.

Допускається оплата поставленої Продукції та/або виконаних робіт, наданих послуг по факту поставки та/або надання послуг, виконання робіт з відстрочкою платежу протягом ___ днів.
4.1.3. Оплата Продукції здійснюється у національній валюті України на умовах попередньої оплати в розмірі __% від загальної вартості Продукції, зазначеної у відповідному Замовленні на поставку, по банківських реквізитах Продавця, зазначених у Договору. При цьому, якщо Продавець порушив будь-яке з своїх зобов’язань, незалежно від наслідків такого порушення, останній зобов’язаний протягом трьох днів з дати допущення такого порушення повернути Покупцю всю суму передплати з урахуванням 12% річних.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними...
Рентна плата за нафту, природний газ І газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзит трубопроводами...

Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки...
Ство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11. 2006 n 1540 та з метою встановлення...

“ Авторські договори”
Поняття І види авторських договорів про передавання твору для використання; видавничий договір, постановчий договір, сценарний договір...

Договір оренди транспортного засобу
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди транспортного засобу (надалі іменується "Договір") про наступне

«Золота гарантія» депозитний договір №
Вкладник), з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей депозитний договір (далі -договір) про наступне

Оголошення про проведення тендеру тов сп «нібулон» на поставку гібридів озимого ріпаку
Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-vі

Повідомлення про проведення тендера на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг
Організатор: Служба вантажного автомобільного транспорту., Контактна особа: начальник сват бронніков Андрій Володимирович., телефон:...

Договір про надання послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Оголошення про проведення тендеру тов сп «нібулон» на поставку селітри...
Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-vіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка