Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів природничо-математичних дисциплін

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів природничо-математичних дисциплін

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО УЩІЛЬНЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 27.08.2014 р. № 31 «Про зміни в структурі 2014/2015 навчального року у навчальних закладах області» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно:

1.1. Збільшити у загальноосвітніх навчальних закладах, які опалюються за рахунок природного газу, тривалість зимових канікул шляхом зменшення тривалості канікул (осінніх на 3 дні, весняних на 3 дні) та скорочення навчального процесу у кожному семестрі на 10 робочих днів – загалом 26 робочих днів.

1.2. Провести канікули у такі терміни:

  • осінні з 25.10 по 28.10.2014;

  • зимові – з 24.12.14 по 11.02.2015;

  • весняні (пасхальні) – з 10.04. по 14.04.2015;

  • літні – з дня закінчення навчального року по 31.08.2015.

1.3. У зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, внести зміни до графіку проведення навчально-виховного процесу, розробити шляхи інтенсифікації навчальних програм, враховуючи специфіку навчального процесу, профіль навчання та строки надолуження виконання навчальних програм. Ущільнити вивчення навчального матеріалу за рахунок об’єднання навчальних тем, використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення матеріалу, зміни у часі проведення навчальних екскурсій, використання резервних годин навчальної програми та годин передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Зауважуємо, що відповідно до вищевказаного наказу із 175 запланованих робочих днів навчального року на реалізацію виконання програм з базових дисциплін інваріантної складової залишається 149. Зокрема: у першому семестрі із 82 робочих днів залишається 80 (16 тижнів), а у другому – із 92 робочих днів залишається 69 (14 тижнів). У такий спосіб, вимушене призупинення навчальних занять відбуватиметься, в основному, в другому семестрі навчання.

У зв’язку з вище сказаним та з метою підвищення якості виконання програм та проведення ефективної підготовки учнів/студентів до підсумкових контролів щодо рівня навченості учнів, методисти науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області розробили для педагогів області методичні рекомендації щодо проведення ущільненого вивчення навчального матеріалу.

Рекомендуємо педагогам:

1) виконати програму, розраховану на 19 робочих тижнів у першому семестрі та на 16 робочих тижнів – у другому семестрі;

2) використовувати резервний час, відведений програмами природничо-математичних дисциплін, за призначенням: на повторення і систематизацію навчального матеріалу;

3) враховувати під час виконання програми основні змістові лінії базового курсу, які ведуть до свідомого системного вивчення та лінії для ознайомлення, які мають пропедевтичний характер і лише готують учнів до свідомого системного вивчення.

Отже, рекомендуємо нижче зразки орієнтовного ущільнення річних навчально-тематичних планів програмового матеріалу та перенесення деяких тем із другого семестру в перший: у І семестрі укладено ущільнений у 80 робочих днів програмовий матеріал, який розрахований на 95-96 робочих днів, а в ІІ семестрі – ущільнений у 69 робочих днів програмовий матеріал, який розрахований на 80-79 робочих днів. При цьому враховано, що на кінець навчального року (другого семестру) повинні проводитися підсумкові контролі у вигляді: контрольних робіт (в 5-11-их класах; І-ІІІ курсах ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації), державної підсумкової атестації (в 9-их та 11-их класах) та зовнішнього незалежного оцінювання (в 11-их класах), тому резервні години, по можливості, розраховані на повторення і систематизацію навчального матеріалу. Оскільки серед предметів природничо-математичних дисциплін більшість (математика, фізика, хімія, біологія, географія) у цьому навчальному році також підлягають особливим Державним (ДПА) та Міжнародним (TIMSS) контролям.

ФІЗИКА
Рекомендації по ущільненню навчального матеріалу з фізики в 7-11 класах в ЗНЗ Чернівецької області у 2014/2015 навчальному році
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №31 від 27.08.14р. «Про зміни в структурі 2014/2015навчального року у навчальних закладах області»та з метою виконання навчальної програми з фізики надаємо методичні рекомендації щодо оптимізації навчання.

Право вибору способів ущільнення навчального матеріалу залишається за вчителем. Потрібно врахувати те, що тривалість І семестру становить 16, а ІІ–14 тижнів, тому 2014/2015 навчальний рік триватиме 30 робочих тижнів.

При цьому слід пам’ятати, що:

  • всі демонстрації ілабораторні роботи, що визначені навчальною програмою, та мінімальну кількість контрольних робіт потрібно обов’язково виконати;

  • весь навчальний матеріал, передбачений програмою, потрібно відобразити у календарно-тематичному плануванні;

  • після вивчення кожної теми обов’язково потрібно проводити уроки узагальнення знань.


Фізика. 7 клас.

(1 год.на тиждень), (30 уроків)


Назва теми

Кількість годин,

рекомендованих програмою

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість лабораторних робіт

Тема 1. Починаємо вивчати фізику

Фiзика як природнича наука. Фiзичнiтiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдженняфiзичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. Творцiфiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики. Навколишнiйсвiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiстьподiй. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницiплощi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємо-дiятiл. Земне тяжiння. Електризацiятiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiямагнiтiв. Сила — мiравзаємодiї. Енергiя.


8

7

1

5

Тема2. Початкові відомості про будову речовини

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

7

6

1

2

Тема 3. Світлові явища

Оптичні світла. Світловий промінь. Прямолінійне явища в природі. Джерела і приймачі світла. Сонячне і місячне затемнення. поширення

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Фотометрія. Сила світла і освітленість.

Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.

15

15

2

5

Резерв

3

2Всього

33

30

4

12


Фізика. 8клас.

(2 год.на тиждень), (60уроків)


Назва теми

Кількість годин,

рекомендованих програмою

Кількість годин, рекомендованих за ущільненою програмою

Кількість контрольних робіт

Кількість лабораторних робіт

Тема 1.Механічний рух.

Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.

Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць — природний супутник Землі. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.

12

11

1

4

Тема 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міраінертностітіла. Сила та одиницісили. Графічнезображеннясили. Додавання сил, щодіютьуздовжоднієїпрямої. Рівновага сил. Момент сили. Умоварівновагиважеля. Блок. Простімеханізми.

Деформаціятіла. Сила пружності. Закон Гу­ка. Вимірювання сил. Динамометри. Земнетяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнттертяковзання.Тиск і сила тиску. Одиницітиску. Тискрідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполученіпосудини. Насоси.Атмосфернийтиск. Вимірювання атмосферного тиску. ДослідТоррічеллі. Барометри. Залежністьтискуатмосферивідвисоти.Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гід­ро­статичнезважування. Умовиплаваннятіл.

20

18

2

4

Тема 3. Робота і енергія

Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання.Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії. Машини і механізми. Прості механізми. Ко-ефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки.

10

9

1

2

Тема 4. Кількість теплоти. Теплові машини.

Тепловий стан тіл. Температура тіла. Ви-мірювання температури. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоєм¬ність речовини. Тепловий баланс.

Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.

20

19

2

4

Узагальнюючі заняття

Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.

2

1Резерв

4

2Екскурсії

2

0Всього

70

60

6

14
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального...
Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального спрямування на 2015–2016 навчальний рік

Методичні рекомендації
«Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції»

Методичні рекомендації Запобігання І протидія корупції в державних...
Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

Методичні рекомендації по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дані Методичні рекомендації розроблені з метою уніфікованого застосування норм діючого законодавства на території Харківської області...

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка