Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Календарно-тематичне планування з фізики 11 А клас

(70 годин, 2 години на тиждень)
(Рівень стандарту.)


№ з/п

Тема уроку

Дата

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ (10 год.)

1

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.
2

Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.
3

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі елек­тричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
4

Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.»
5

Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.
6

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
7

Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провід­ності напівпровідників. Напівпровідниковий діод.

Застосування напівпровідникових приладів.
8

Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з на пів провідниковим діодом.»
9

Узагальнюючий урок.
10

Контрольна робота № 1
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (10 год)

11

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі стру­мом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
12

Дія магніт­ного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
13

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріа­лів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
14

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.
15

Індук­тивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
16

Змінний струм. Генератор змінного струму.
17

Трансформатор. Вироб­ництво, передача та використання енергії електричного струму.
18

Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагнітної індукції.»
19

Узагальнюючий урок.
20

Контрольна робота № 2
РОЗДІЛ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ (15 год)

21

Коливальний рух. Амп­літуда, період і частота коливань.
22

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
23

Математичний маятник. Період коливань математичного маят­ника.
24

Розв’язування задач.
25

Лабораторна робота № 4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань..»
26

Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс.
27

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Попере­чні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
28

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.
29

Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
30

Розв’язування задач.
31

Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі.
32

Шкала електромагніт них хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різ­них діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
33

Розв’язування задач.
34

Узагальнюючий урок.
35

Контрольна робота № 3
РОЗДІЛ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (13 год)

36

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла.
37

Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.
38

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція
39

Дифракція світлових хвиль.
40

Лабораторна робота № 5 «Спостереження інтерференції та дифракції світла..»
41

Поляризація світла.
42

Дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.
43

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. План ка. Світлові кванти.
44

Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту.
45

За­стосування фотоефекту. Люмінесценція.
46

Квантові генератори та їхнє застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
47

Узагальнюючий урок.
48

Контрольна робота № 4
РОЗДІЛ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА (13 год)

49

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.
50

Квантові постулати Н. Бора.
51

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.
52

Лабораторна робота № 5 «Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини.»
53

Рентгенівське випромінювання.
54

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра.
55

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінюван­ня. Період піврозпаду. Отримання й застосування радіонуклідів.
56

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану.
57

Фізичні основи ядерної енергетики.
58

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.
59

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.
60

Узагальнюючий урок.
61

Контрольна робота № 5
Фізичний практикум (6 год)

62

63

Визначення довжини світлової хвилі.
64

65

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маят­ника.
66

67

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографі­ями.
68

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу.
69

Сучасні уявлення про будову речовини
70

Підсумковий урок.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Конспект уроку на тему «Ти споживач»
Шановна редакція! До Вашої уваги я надсилаю конспект уроку на тему «Ти споживач». Це відкритий урок, який було представлено на ІІ...

Уроку виробничого навчання №1 Тема програми
Тема уроку: Навчально-виробничі завдання курсу. Зміст праці, етапи професійного становлення І професійного зростання. Ознайомлення...

Уроку до Дня знань Тема уроку: Україно! Ти для мене диво!
Україну, її природу, історію боротьби за проголошення незалежності, познайомити із видатними історичними постатями, поглибити знання...

Уроку патріотизму
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Уроку
Назвати причини та наслідки соціальних небезпек, конфліктів та можливі соціальні небезпеки у місцях проживання

Уроку
Вітчизни та формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її кордонів

Тема уроку: Молярний об’
Що можна сказати про відстані між структурними частинками речовини в різних агрегатних станах

План уроку професійно практичної підготовки Тема за програмою
«Формування споживних властивостей алкогольних напоїв у процесі виробництва, вимоги до їх якості»

Правові основи підприємницької діяльності тип уроку
України як міцної економічної держави, розуміючи, що підприємницька діяльність є основою ринко­вої економікиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка