Пошук по сайту


Методичні рекомендації методистам та членам комісій з питань атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації, стажування - Сторінка 7

Методичні рекомендації методистам та членам комісій з питань атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації, стажування

Сторінка7/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Члени комісії:

Дата атестації 29 березня 2011 р.

(число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ________________

(підпис працівника, який атестується)


М.П.

До пунктів 6.4 та 6.5
Атестаційна комісія

управління освіти і науки

Кіровоградської обласної

державної адміністрації
Макогона Петра Івановича

вчителя біології

загальноосвітньої школи № З

міста Олександрії
Апеляція

на рішення атестаційних комісій загальноосвітньої школи №3

м. Олександрії та атестаційної комісії

управління освіти, молоді та спорту

Олександрійської міської ради
Рішенням атестаційної комісії загальноосвітньої школи № 3 міста Олексан­дрії від 23 березня 2012 року та рішенням атестаційної комісії управління осві­ти, молоді та спорту Олександрійської міської ради від 14 квітня 2012 року мені відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

З рішеннями атестаційних комісій І та II рівнів не згодний та вважаю їх необгрунтованими.

У заяві, скерованій мною 20 жовтня 2011 року до шкільної атестацій­ної комісії, я просив присвоїти мені кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та зазначив, які дані про мою професійну діяльність да­ють мені право претендувати на таку кваліфікаційну категорію. Зокрема, протягом останніх п'яти років я проводжу систематичну та наполегливу роботу, спрямовану на зацікавлення учнів школи біологічними науками та навчальним предметом, який я викладаю. Мною оновлено навчально-ма­теріальну базу кабінету біології, впроваджено інформаційно-комунікаційні методи навчання з більшості тем навчального плану.

З вересня 2009 року по теперішній час я, крім викладання біології, веду факультативні заняття «Основи науково-дослідницької роботи учнів» та «Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» для школярів восьмих та дев'ятих класів, які відвідують 48 учнів. У минулому навчальному році мною та вчителем Купіним В.Д. відновлено роботу шкільної навчально-до­слідної ділянки, яка не працювала понад двадцять років. Кожного року у травні мною організовуються екскурсії до дендропарку «Веселі Боковеньки», де я, крім екскурсій для учнів, проводжу навчальні та навчально-до­слідні заняття з біології.

Протягом останніх чотирьох років підготовлені мною учні займають призові місця на міських та обласних учнівських олімпіадах з біології.

Все це, на мій погляд, свідчить про мою високу кваліфікацію як вчите­ля і дає підстави для присвоєння мені наступної кваліфікаційної категорії.

Втім, ні в характеристиці, поданій директором школи до атестаційної комісії, а ні в атестаційному листі ще зазначено про більшість з перелі­чених мною педагогічних досягнень, хоча я вважаю, що це має бути оці­нено як позитивна робота, яка дає мені право на підвищення кваліфіка­ційної категорії.

На підставі викладено, керуючись пунктами 6.4, 6.5 Типового поло­ження про атестацію педагогічних працівників, прошу:


  1. Скасувати рішення атестаційної комісії загальноосвітньої школи №3 м. Олександрії від 23 березня 2012 року та атестаційної комісії управлін­ня освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради від 14 квіт­ня 2012 року у частині відмови у присвоєнні мені чергової кваліфіка­ційної категорії та присвоїти мені кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

  2. Для забезпечення повноти розгляду мого звернення прошу запроси­ти мене на засідання атестаційної комісії III рівня, повідомивши мене про час і місце засідання.


Додаток:

  1. копія атестаційного листа;

  2. звіт про професійну діяльність за останні п’ять років;

  3. сім копій дипломів переможців учнівських олімпіад.П. І. Макогон
20 квітня 2012 року

Зразки документів, які складаються під час

підготовки та проведення атестації

Обов’язки з організації та проведення атестації педагогічних працівни­ків покладаються на керівника навчального закладу, його заступників та членів атестаційної комісії. Тому, щороку у навчальному закладі доцільно розробляти план спільних заходів адміністрації навчального закладу та чле­нів атестаційної комісії з підготовки та проведення атестації.

Перш за все, необхідно організувати вивчення працівниками навчального закладу Типового положення про атестацію педагогічних працівників, озна­йомити педагогічних працівників з правами та обов’язками на всіх етапах проведення атестації, критеріями оцінювання діяльності вчителя та вимога­ми до нього під час атестації. До плану заходів з підготовки та проведен­ня атестації педагогічних працівників мають бути включені основні етапи атестації, визначені Типовим положенням, зокрема, створення атестаційної комісії, формування списку педагогічних працівників, які атестуватимуться, терміни їх атестації, форми вивчення діяльності педагога, який атесту­ється, складання характеристики керівником навчального закладу, строки проведення підсумкових засідань атестаційних комісій, видання наказу за підсумками атестації тощо.

Примірний План спільних заходів

керівника навчального закладу та членів атестаційної комісії

з проведення атестації педагогічних працівників

у 2013/14 навчальному році

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Видання наказу «Про створення атеста­ційної комісії та затвердження її складу»

до 20.09.2013 р.

директор

2.

Ознайомлення працівників з наказом

до 01.10.2013 р.

секретар комісії

3.

Проведення заходів з вивчення у тру­довому колективі Типового положення про атестацію педагогічних працівників

жовтень-листопад 2013 р.

заступник дирек­тора з навчально - виховної роботи

4.

Складання та направлення до атестацій­ної комісії списку педагогічних праців­ників, які підлягають черговій атестації

до 10.10.2013 р.


директор

5.

Прийом атестаційною комісією заяв від педагогічних працівників про про­ходження позачергової атестації або про перенесення терміну чергової атес­тації, подання керівника та педаго­гічної ради навчального закладу

до 10.10.2013 р.

секретар комісії

6.

Розгляд документів, поданих до атеста­ційної комісії, затвердження списку пе­дагогічних працівників, які атестуються

до 20.10.2013 р.

голова та члени атестаційної комісії

7.

Затвердження графіка робо­ти атестаційної комісії

до 20.10.2013 р.

голова та члени атестаційної комісії

8.

Ознайомлення працівни­ків, які атестуються, з графі­ком проведення їх атестації

до 20.10.2013 р.

секретар комісії

9.

Розгляд заяв про перенесен­ня атестації та прийняття рі­шень атестаційними комісіями

вересень 2013 р. - березень 2014 р.

голова та члени атестаційної комісії

10.

Вивчення педагогічної діяль­ності осіб, які атестуються

згідно з графіком з 20.10.2013 р. по 15.03.2014 р.

голова та члени атестаційної комісії

11.

Подання до атестаційної комісії ха­рактеристики діяльності педагогіч­них працівників, які атестуються

до 01.03.2014 р.

директор

12.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками, наданими керівником

з 01.03.2014 р. по 20.03.2014 р.

секретар комісії

13.

Підсумкове засідання комісії І рівня

до 01.04.2014 р.

голова атеста­ційної комісії

14.

Оформлення та вида­ча атестаційних листів

протягом трьох днів після за­сідання атеста­ційної комісії

голова атес­таційної комі­сії, секретар

15.

Видання наказу про присвоєн­ня кваліфікаційних категорій (вста­новлення тарифних розрядів)

протягом п’яти днів після за­сідання атеста­ційної комісії

директор

16.

Узагальнення результатів атестації

травень 2014 р.

голова, члени атестаційної комісії

17.

Розгляд результатів атестації на засідан­ні педагогічної ради навчального закладу

травень 2014 р.

директор

План заходів вивішується на спеціальному стенді для ознайомлення педагогів

До пункту 2.6

Наказ керівника навчального закладу

про створення атестаційної комісії

НАКАЗ
«____»______________20_____ №________

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

Відповідно до пункту 2.6 Типового положення про атестацію педагогіч­них працівників для атестації у_______________________________________

(зазначити навчальний рік)

педагогічних працівників _________________________________________

(зазначити навчальний заклад)

НАКАЗУЮ:

  1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівни­ків кількістю_______осіб.

  2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:

Голова атестаційної комісії _______________________

Заступник голови атестаційної комісії ______________________

Секретар атестаційної комісії _______________________

Члени комісії ______________________


  1. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педа­гогічних працівників навчального закладу.

  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

(підпис)

Примітка. Згідно із п. 2.1 Типового положення

До пункту 3.1
Атестаційна комісія

_______________________________

(назва навчального закладу)

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення про атестацію педа­гогічних працівників направляю список педагогічних працівників, які у _____навчальному році підлягають черговій атестації:

1.________________________ ____________ ____________________________________;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)
. 2._____________________ ____________ ______________________________________;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)


3.____________________________ _____________ ______________________________;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)


4. ___________________________ ____________ ______________________________;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)


Директор школи __________________

(підпис)

Примітка.

До списку включаються педагогічні працівники, які підлягають черговій атестаці

До пунктів 1.8 та 3.1

Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової

атестації з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії
Атестаційна комісія загальноосвітньої школи № 1 м. Ромни

ПОДАННЯ

про позачергову атестацію вчителя математики Єгорової А.Д.

Єгорова А. Д. працює у загальноосвітній школі N° 1 м. Ромни на по­саді вчителя математики з 2009 року. У 2012 році рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 24 березня 2012 року їй присвоєно квалі­фікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». За час, що минув після атестації, Єгорова А. Д. виконала значний обсяг роботи, спрямованої на підвищення своєї професійної кваліфікації та досягла вагомих результатів.

У 2012/13 навчальному році учні 9 класу Симиренко А. та Величко С. стали переможцями III етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. У 2012 році Єгорова А. Д. захистила дисертацію на тему «Методика ви­кладання математики з використанням інформаційних технологій» та здо­була науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Єгорова А Д. постійно вдосконалює свій професійний рівень, використовує у роботі диференційований та індивідуальний підхід до учнів, під час навчаль­но-виховного процесу впроваджує передовий педагогічний досвід. Застосовує ме­тоди компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу.

Вчитель володіє технологіями творчої педагогічної діяльності. Під час навчального процесу формує в учнів навички самостійно здобувати знан­ня й застосовувати їх на практиці. Вміє лаконічно, образно і виразно по­дати навчальний матеріал. Єгорова А. Д. володіє ораторським мистецтвом та вміє аргументувати свою позицію.

Педагогічна діяльність Єгорової А. Д. та її професійні досягнення да­ють підстави для позачергової атестації з метою присвоєння кваліфікацій­ної категорії «спеціаліст першої категорії».

Прошу внести до списків осіб, що атестуються у 2013/2014 навчально­му році вчителя математики Єгорову А. Д.
Дата

Директор школи ______________________

(підпис)

До пунктів 1.8 та 3.1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та...
Просимо довести їх до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення...
ВР) І є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями,...

Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України щодо взаємодії...
Харківська обл., смт Золочів, пл. Леніна, 3, тел. (0264). 5-11-67;факс (0264)5-06-45

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

”Особливості етапу стажування в процесі професійного становлення молодого учителя”
Відповідно до Закону України “ Про освіту “ І положення про стажування молодих спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів...

Методичні рекомендації з використання навчальних матеріалів
Завдання, які стоять перед педагогічними працівниками навчальних закладів щодо запобігання торгівлі людьми ЗБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка