Пошук по сайту


Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України 06.10.2010 № 930

Наказ МОН, молоді та спорту України 20.12.2012

№1473

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 грудня 2010 р.№1255/18550

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 січня 2012 р. за № 14/20327

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ЗМІНАМИ ДО НЬОГО

(з коментарями)
Укладачі коментарів: Л.Козлова, О.Мизюк

Зміст Типового положення

Коментарі*
I. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади).

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

*в коментарях

ПП - педпрацівник

АК – атестаційна комісія

ат.л. – атестаційний лист

ВНЗ – вищі навчальні заклади

ВО – відділ освіти

н.з. – навчальний заклад

ПМПК – психолого-медико-педагогічна консультація

П.1.1 вилучити «педагогічної»


1.3.Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

таке формулювання слід зазначати в наказі про атестацію
1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

керуватись даними принципами в роботі АК
1.5.Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.

незалежно від бажання (небажання) ПП він повинен пройти чергову атестацію 1 раз на 5 років, тому дирекція повинна складати перспективний графік атестації ПП, відмови від атестації не може бути
1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

два види атестації – чергова і позачергова (протокольної атестації немає)
1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

умова атестації – обов’язкова наявність відповідних курсів, ст. 57 ЗУ «Про освіту» гарантує підвищення кваліфікації ПП не рідше одного разу на 5 років;

для ПП, які закінчили ВНЗ (денна і заочна форма) і прийшли на роботу в н.з. атестація може відбутись без курсів перші 5 років їх роботи на даній педагогічній ----посаді.,якщо диплом відповідає посаді

П 1,7 абзац 3 вилучити (щодо стажування викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.)
1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.


позачергова атестація за бажанням ПП – лише з метою підвищення кв. категорії (про присвоєння педзвання мова не йде);

заяву про позачергову атестацію на підвищення категорії (тариф. розряду) ПП пише особисто (не раніше ніж через два роки від попередньої, тобто з моменту видачі наказу за підсумками попередньої атестації має пройти 2 роки). Також педрада або керівник може подати в АК подання про присвоєння кв.кат. чи педзвання, або про зниження раніше присвоєної категорії окремим ПП. Таке рішення педрада повинна прийняти в серпні, оскільки п. 3.1. передбачає строк подання в АК до 10 жовтня

Педзвання позачергово - лише з ініціативи педради, або керівника

П 1.8 слово «три» замінити словом «два»
1.9. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.

П. 1.9 слова «Міністерством освіти і науки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері освіти»
II. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

нова назва АК (I рівня, II рівня, III рівня)
2.2.Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

АК в навчальних закладах називаються «Атестаційна комісія I рівня СЗШ №121 м. Львова»

2.3.Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.

АК II рівня відділу освіти Сихівської райадміністрації

м. Львова

2.4.Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади.

АК III рівня № 1 Головного управління освіти і науки Львівської ОДА
2.5.Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям ІІІ рівня.

П.2,5 слова « органів управління освітою» замінити цифрою і словом «ІІІ рівня»
2.6.Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.

Кількість членів АК – 5 і більше

Головою АК є керівник н.з., але може бути заступник керівника

Створення АК, затвердження її складу – наказ керівника. до 20 вересня

Склад АК ні з якими органами не погоджується.

П.2.6 слово «семи» замінити словом «п’яти»
2.7.Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних профспілкових органів,методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об'єднань громадян (за згодою).

врахувати при формуванні АК хто, згідно з цим пунктом, має входити до її складу:

ПП, спеціалісти ВО, представники Проф. органів, голови ШМО (керівники РМО), методисти методкабінетів, практичні психологи, а також представники громадських об’єднань, представники наукових установ (за згодою)

П.2.7 слово «профспілок» замінити словами «відповідних профспілкових органів»
2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.

якщо АК створена 18.09.2011р. то термін її повноважень – до формування нового складу АК (видання нового наказу про створення АК);

склад комісії впродовж року може змінюватись (про це видається відповідний наказ керівника «Про внесення змін і доповнень до складу атестаційної комісії I рівня СЗШ № 111»
2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

якщо член АК атестується, то на підсумковому засіданні щодо прийняття рішення про результат атестації цей члени АК за себе не голосує .
2.10.Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

в н.з., де менше 15 ПП на час формування АК (до 20 вересня), АК I рівня не створюється. Атестація ПП даного н.з. проводить комісія II рівня (або АК I рівня в опорній школі – таке рішення приймає відповідний орган управління освітою своїм наказом)
2.11.Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється атестаційними комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ.

Якщо в районі є вказані заклади, то атестація педпрацівників, які працюють в таких закладах, проводиться АК II рівня
2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:

1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань.(про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)

права АК I рівня визначені цими трьома пунктами ,а також не відповідає раніше присвоєній категорії (1І та І кат). Атестує практичних психологів, соц.педагогів.

Клопотання (письмове) на ім’я голови АК II рівня подає голова АК I рівня щодо присв. вищої кв.кат. (відповідність (не відповідність) раніше присвоєній в.кат), або присвоєння педзвання (відповідність раніше присвоєному званню (не відповідність.)( згідно з п.3.9) Приклад . АК І р. порушує клопотання перед АК ІІ р. про невідповідність ПП раніше присвоєній вищій кв.категорії та про присвоєння йому ІІ кв.категорію.

Рішення щодо відповідності (не відповідності) займаній посаді, атестація за умови, встановлення тариф. розрядів для даного ПП в ЗНЗ, ДНЗ, позашк. приймає лише АК I рівня

П.2.12 підпункт 3 після слів «педагогічних звань» доповнити словами ( про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)»
2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);

3)присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ у яких не створено атестаційні комісії;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня;
5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів (центрів); або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню

6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.

права АК II рівня

атестація на відповідність займаній посаді:

методистів у випадку наявності таких кабінетів (центрів),

зав. та конс. ПМПК

ПП н.з., в яких менше 15 осіб

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки Автономної
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки від 06 жовтня 2010 року...

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Наказ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Лени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення...
Члени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення атестаційних листів відповідно до Типового положення про...

Типове положення
Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки (надалі Типове положення) розроблено...

Н а к а з
Затвердити Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (далі Типове положення), що додається

Нака з
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...

Про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів
Атестація бібліотечних працівників – це визначення відповідності посаді, яку вони займають чи на яку претендують, рівню кваліфікації,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка