Пошук по сайту


Утворення східної деспотії у Єгипті - Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман

Сторінка21/37
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37

Утворення східної деспотії у ЄгиптіСхема 12. Приклад логічної схеми

Схеми можуть використовуватись у заповненому вигляді, наприклад для систематизації, узагальнення чи повторення інформації, або про­понуватись учням для самостійного заповнення. Варто пам'ятати, що учні або вчцтелі повинні, складаючи схему, намагатись максимально наблизити її форму до змісту навчального історичного матеріалу, який в ній відбито. Також важливо, щоб заповнення схеми йшло за правилами «читання»: зверху до низу і зліва направо.

* Подумайте

Працюючи в парах, визначте, з якою метою застосовуються у на­вчанні різні типи схем. Свою думку поясніть на прикладах.

Таблиці - наступний вид умовно-графічної наочності, містять пере­лік цифрових даних або яких-небудь інших відомостей, розташованих у визначеному порядку по графах.

Таблиці містять «екстракт» деяких тематично відібраних і система­тизованих знань. Матеріал у них групується по вертикальних чи гори­зонтальних або по тих й інших графах (стовпчиках). У навчанні історії таблиці розрізняються за характером зв'язків, що в них розкриваються. Саме розташування в таблиці окремих її елементів допомагає виявлен­ню і запам'ятовуванню зв'язків між ними.

Хронологічні таблиці групують факти на основі часових відносин між ними, відбивають послідовність (календар) подій. У них, як пра­вило, два стовпчики: дата, подія.

Синхроністичні таблиці відбивають «горизонтальні» часові зв'язки між подіями і явищами, тобто фіксують події, що відбувались у різних місцях в один і той самий час.

Тематична таблиця містить однорідні факти, наприклад війни чи повстання, наукові відкриття тощо. В такій таблиці, як правило, три стовпчики: причини події; основні етапи (ознаки, прояви, риси); наслідки (підсумки, значення). Різновидом тематичної є узагальню­юча таблиця, яку часто складають протягом цілої теми чи розділу, розкриваючи зв'язки або тенденції розвитку в конкретний період.

Порівняльні таблиці, виокремлюючи суттєві порівняльні ознаки істо­ричних явищ, аналогічні чи протилежні, сприяють виявленню відно­син подібності і відмінності між ними, наприклад між суспільними верствами, формами державного устрою, менталітетом, цінностями, суспільним чи економічним устроєм. Таблиці відіграють важливу роль у вичленовуванні й узагальненні ознак понять.

Таблиці розвитку виявляють якісні чи кількісні зміни, динаміку окремих історичних явищ. На відміну від таблиць порівняння в них зіставляються не різні явища, а різні етапи розвитку того самого істо­ричного явища.

Варіантами таблиць є діаграми, що показують кількісні відносини між окремими явищами чи етапами розвитку одного явища.


182

183*Подумайте

Працюючи в парах, визначте, з якою метою застосовуються у навчан­ні різни типи таблиць. Свою думку поясніть на прикладах.

Перевірте себе

 1. Що таке умовно-графічна наочність?

 2. Які види умовно-графічної наочності використовуються у процесі навчання?

 3. Які прийоми навчальної роботи з умовно-графічною наочністю вам відомі? Наведіть приклади.

4. Застосування опорних схем та сигналів у навчанні історії

Одним із популярних засобів наочного навчання є опорний кон­спект. Однак до сьогодні відсутнє єдине розуміння, єдине визначення даного дидактичного засобу.

Одні педагоги під опорним конспектом мають на увазі заготовле­ний вчителем і розмножений для кожного учня текстовий конспект із коротким викладом теми, питання, хрестоматійного джерела і т. д.

Інші бачать в опорному конспекті такий засіб, що містить у собі лише основні орієнтири пошуку необхідного для вивчення матеріалу. У відпрацьованому вигляді, на їхню думку, такий дидактичний засіб є самостійно створеним учнем повноцінним традиційним конспектом.

Треті вважають, що опорні конспекти - це взаємозалежний набір умовних позначок, знаків (символів), що містять у собі закодовану інформацію.

Таким чином, типів опорних конспектів може бути кілька. Визна­чення опорного конспекту бажано мати одне. Для його напрацювання звернемось до групи основних «робочих» термінів.

Опора - сила, на яку можна опертися; підтримка, допомога в чому-небудь133. Сигнал - умовний знак для передачі якого-небудь пові­домлення, розпорядження, команди і т. ін.134 Опорний сигнал - засіб наочності (схема, малюнок, креслення, криптограма), що містить необхідну для довгострокового запам'ятовування навчальну інфор­мацію, оформлену за правилами мнемоніки (мистецтва запам'ятову­вання)135.

Знак ~ предмет, позначка, зображення, які вказують на що-небудь, підтверджують щось; зображення з відомими умовним значенням136.

133 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С. 675.

134 Там само. - С 1119.

135 Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. - М.,
2002.-С. 181.

136 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С. 376.
184

Символ - умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або яви­ща137. Піктограма - умовний малюнок із зображенням яких-небудь дій, подій, предметів та ін.138; засіб передавання інформації зображен­ням предметів, подій та дій за допомогою умовних знаків та графічних образів139. Піктографічний лист - примітивний рисунковий лист, у якому предмети і дії зображувалися за допомогою поєднання їхніх малюнків. Використовується як прийом навчання, зокрема на уроках історії140.

Ідеограма - письмовий знак, що позначає (на відміну від букви) не звук якої-небудь мови, а ціле слово чи корінь, певне поняття141. Конс­пект - стислий писаний виклад чи короткий запис змісту чого-не­будь142.

Виходячи з розглянутої робочої термінології, опорним конспектом, на нашу думку, називається сукупність опорних сигналів, знаків, сим­волів, стисле словесно-графічне зображення необхідної інформації, що служить достатньою опорою, орієнтиром для придбання і засвоєння учнями певних знань, як правило, з однієї теми, розділу чи курсу.

*Подумайте

Працюючи в парах, визначте, чим відрізняються опорні конспекти від інших засобів наочності?

Існуюча практика викладання і вивчення історичних дисциплін виявила найбільш доцільними опорні конспекти двох типів.

Перший тип - опорні конспекти, що містять основні словесно-циф­рові орієнтири пошуку, знаходження і засвоєння необхідної інфор­мації. Тут позначені досліджувана тема і питання, названі основні положення, ідеї, факти і т. п., надані конкретні посилання на джерела. Пропонуються таблиці, заповнення яких дозволить учню засвоїти матеріал в узагальненому вигляді. Конспект вимагає приведення прикладів, що підтверджують те чи інше теоретичне положення, якщо необхідно - розробки дидактичних засобів і виконання практичних завдань.

Як приклад пропонується опорний конспект до вивчення студента­ми сутності однієї з інтерактивних технологій навчання - дискусії.

137 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С. 1121.

138 Там само. - С 778.

139 Педагогічний словник / За ред. акад. М.Д. Ярмаченка. - К., 2001. -
С 365.

140 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. -
М., 2002.-С. 112.

141 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С 394.

142 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С. 449.

185

Опорний конспект з теми «Дискусія у навчанні історії»

Терміни. Дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Дискусією в дидактиці називають технологію навчан­ня, яка ґрунтується на обміні думками з певної проблеми.

Дискусія на занятті є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначи­ти власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Основні питання

 1. Як вибрати тему, питання, що обговорюється.

 2. Як учителю підготуватись до проведення дискусії.

 3. Як учні готуються до дискусії. <

 4. Як провести дискусію на уроці.

 5. Як узагальнити та оцінити результати дискусії.

І. Як вибрати тему, питання, що обговорюється

 1. Шляхом пошуку в навчальному змісті дискусійних питань, які є важливими і актуальними для учнів, учителя і суспільства в цілому.

 2. На основі результатів опитування учнів по темах досліджувано­го курсу.

 3. На основі аналізу учнями певної кількості історичних джерел, які містять протилежні інтерпретації та погляди щодо значимих історич­них подій.

Питання, що обговорюється, має бути сформульоване проблемно, щоб підходи до його висвітлення були різновекторними.

II. Як учителю підготуватись до проведення дискусії

 1. Підібрати літературу за темою дискусії (хрестоматійні джерела, статті і т. п.). Література має містити різноманітні точки зору з питан­ня, що обговорюється.

 2. Познайомити учнів з питанням дискусії та переліком літератури, що має бути опрацьована.

 3. Надати учням план дискусії, за яким вони можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, підготува­ти собі нотатки тощо.

/7/. Як учні готуються до дискусії

 1. Ознайомитись із запропонованою літературою.

 2. Зробити необхідні короткі виписки за запропонованим планом.

 3. Отримати індивідуальні чи групові консультації.

IV. Як провести дискусію на уроці

 1. Повторити з учнями основні правила участі в дискусії.

 2. Сформулювати і пояснити тему та очікувані результати дискусії.

 3. Сформулювати дискусійне питання.
 1. Провести теоретичний аналіз дискусійного питання: визначити основні напрями обговорення.

 2. Уважно відстежувати процес обговорення, робити проміжні уза­гальнення.

 3. Якщо потрібно, задавати запитання для пожвавлення обгово­рення.

 4. Слідкувати за дотриманням правил та часом.

 5. Виділити достатньо часу для заключної частини і попросити са­мих учнів підвести підсумки за такою схемою:

а) якими були найбільш переконливі аргументи обох сторін? Пере­
рахуйте їх;

б) якщо під час обговорення виникли додаткові запитання, де мож­
на отримати інформацію.

V. Як узагальнити та оцінити результати дискусії

 1. По ходу дискусії викладач та спостерігачі записують у спеціаль­но підготовлену таблицю з прізвищами учасників заохочувальні бали. Вони надаються за чітке дотримання теми, правил дискутування, за цікаву і вчасно подану інформацію, за вдале залучення до участі в дис­кусії інших членів групи.

 2. Окремим учасникам можуть бути записані і штрафні бали. Вони нараховуються за перебивання виступу свого товариша, за відхилен­ня від теми обговорення, за намагання говорити лише самому і не слу­хати інших і т. п.

3. У процесі підготовки вчитель заготовляє листки оцінювання
роботи учнів. У них у вигляді таблиці записується вид діяльності, за
який можна давати заохочувальні та штрафні бали.

№ п/п

Вид діяльності

Кількість балів

Прізвище

1

Визначення позиції учасника в дискусії

+ 2
2

Формування сутнісного зауваження

+ 1
3

Використання аргументів та джерел інформації

+ 2
4

Залучення до дискусії інших учасників

+ 1
5

Наведення уточнюючих питань

з метою подальшого розвитку дискусії

+ 1
6

Виявлення протиріччя в аналізі явища

+ 2
7

Пасивність у дискусії

-11   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37

Схожі:

Оцінювання з історії україни
Ни складено враховуючи цілі, вимоги І зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі...

Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Міністерство освіти І науки Департамент освіти І науки Запорізької...
Головне, щоб молочні продукти були якісними та безпечними. Розроблена методика визначення якості допоможе орієнтуватися на ринку...

Рішення (Проект)
Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання дітей в Боярській міській дитячій школі мистецтв

Боярська міська рада київської області виконавчий комітет рішення
Про встановлення розміру плати за навчання по Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2013-2014 навчальний рік

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Щ о таке пришкільний табір?
Та й взагалі, діти проводять літні канікули не на вулиці. Не дивлячись на те, що вже давно пролунав останній дзвінок, в загальноосвітній...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка