Пошук по сайту


Закони фізики, які застосовуються в дисципліні toe

Закони фізики, які застосовуються в дисципліні toe


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ПРОГРАМА

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-И РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.10010102 "МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК В

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ"

201

0ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" передбачено вивчення властивостей електричного та магнітного поля, фізичних процесів у колах постійного струму, однофазного синусоїдного і трифазного струму, методів розрахунку електричного та магнітного кола.

Мета вивчення дисципліни - формування знань і навичок, необхідних для вивчення всіх спеціальних дисциплін, що вивчають із спеціальності 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електроустановок в агропромисловому комплексі". Під час викла­дання навчального матеріалу необхідно приділяти увагу вивченню основних законів електротехніки та їх застосуванню при вивчені явищ в електричному та магнітному полі, а також при розрахунках електричного та магнітного кола.

Для більш глибокого засвоєння студентами матеріалу з дисципліни слід на уроках користуватися наочними посібниками, обчислювальною технікою і сучасними технічними засобами навчання, плакатами, слайдами, моделями, схемами. Під час викладання нового матеріалу TOE і виконанні лабораторних та практичних занять слід застосовувати питання охорони праці, охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки.

Ряд питань відводиться на самостійне вивчення.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • закони фізики, які застосовуються в дисципліні TOE;

  • основні величини, що характеризують електричне та магнітне

поле;

• суть фізичних процесів, що відбуваються в електричних та магнітних колах, в лінійних і нелінійних колах, в колах постійного і змінного струмів;

• величини, що характеризують ці кола і співвідношення між

ними.

Уміти:

  • розрахувати найпростіші електричні та магнітні поля;

  • розрахувати кола постійного та змінного струмів;

  • користуватися програмними продуктами для сучасних ПЕОМ в електротехнічних розрахунках;

  • будувати графіки, векторні і топографічні діаграми, вольт-амперні характеристики;

  • збирати схеми для виконання лабораторних робіт.


Викладачі навчальних закладів мають право вносити зміни в розподіл годин, відведених на вивчення окремих тем у межах загального обсягу часу.

Внесені зміни повинні бути обговорені на засіданні циклової комісії та затверджені заступником директора з навчальної роботи.
Орієнтовно тематичний план

Назва розділу (модуля), теми

Кількість годин

всього

теоретичні

лабораторні

практичні

самостійне вивчення

1

2

3

4

5

6

Вступ

2

2


Модуль 1

11

2
4

5

1.1. Електричне поле і електрична ємність

11

2
4

5

Модуль 2

32

4

8

10

10

2.1. Лінійні кола постійного струму

32

4

8

10

10

Модуль 3

20

4

2

4

10

3.1. Нелінійні кола постійного струму

10

2

2

2

4

3.2. Магнітне поле

10

2
2

6

Модуль 4

14

2
4

8

4.1. Магнітні кола і електромагнітна індукція

14

2
4

8

Модуль 5

26

4

4

6

12

5.1. Лінійні електричні кола синусоїдного струму

26

4

4

6

12

Модуль 6

32

8

4

10

10

6.1.Комплексний метод розрахунку електричних кіл

10

4
4

2

6.2.Трифазні електричні кола

22

4

4

6

8

Модуль 7

25

7
4

14

7.1. Електричні кола з несинусоїдними напругами та струмами

8

2
2

4

7.2. Нелінійні кола змінного струму

6

24

7.3. Перехідні процеси в лінійних електричних колах

11

3
2

6

Всього

162

33

18

42

69
ВСТУП

Суть, мета та завдання вивчення дисципліни TOE, місце, значення та її зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Електроенергія, її властивості і застосування. Виробництво і розподіл електроенергії. Короткий огляд електрифікації сільського господарства. Напрями інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Підготовка молодших спеціалістів і їх роль у розвитку сільської електрифікації та автоматизації виробничих процесів.

Короткий історичний начерк про розвиток електротехніки.

МОДУЛЬ 1

1.1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І ЕЛЕКТРИЧНА ЄМНІСТЬ

Електричне поле і його характеристика. Закон Кулона. Напруженість електричного поля.

Діелектрики і провідники в електричному полі.

Теорема Гауса, її застосування до розрахунку електричних

полів.

Робота сил електричного поля, електрична напруга і потенціал.

Електрична ємність провідника і конденсатора. Кола з конденсаторами і їх розрахунок.

Практичні заняття 1-2

Розрахунок електричних полів. Розрахунок електростатичних кіл.
МОДУЛЬ 2

2.1. ЛІНІЙНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Фізичні процеси в електричних колах. Закон Ома. Електричний опір, залежність опору від температури.

Електрорушійна сила джерела електроенергії. Електричне коло і основні його елементи, їх схеми заміщення.

Робота і потужність електричного струму, баланс потужностей. Перетворення електричної енергії. Закон Джоуля-Ленца.

Режими роботи електричних кіл.

Елементи кола: вітка, вузол, контур. Правила Кірхгофа.

Нерозгалужене електричне коло, потенціальна діаграма.

З'єднання опорів. Метод "згортання кола".

Метод рівнянь Кірхгофа.

Метод контурних струмів

З'єднання джерел в батареї. Метод двох вузлів.

Метод перетворення.

Метод накладання струмів.

Метод еквівалентного генератора, метод чотириполюсника.

Практичні заняття 3 — 7

Розрахунок нерозгалуженого кола, побудова потенціальної діаграми.

Розрахунок кіл методом "згортання схеми". Розрахунок кіл методом вузлових і контурних рівнянь Кірхгофа.

Розрахунок кіл методом двох вузлів. Розрахунок кіл методом накладання струмів.

Лабораторні заняття 1-4
Дослідження нерозгалуженого кола постійного струму.

Дослідження розгалуженого кола постійного струму з двома е.р.с.

Дослідна перевірка методу накладання струмів.

Дослідження режимів роботи чотириполюсника.
МОДУЛЬ 3

3.1. НЕЛІНІЙНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Нелінійні елементи кіл постійного струму. Графічний метод розрахунку нелінійних кіл при паралельному і послідовному з'єднанні нелінійних елементів.

Практичне заняття 8

Розрахунок нелінійних кіл при послідовному і паралельному з'єднанні нелінійних елементів.

Лабораторне заняття 5

Зняття вольт-амперних характеристик нелінійних елементів та перевірка графічного методу розрахунку.

3.2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітне поле постійного струму, основні параметри і визначення. Закон Ампера. Закон Біо-Савара. Магнітні властивості речовин.

Намагнічування феромагнітних матеріалів, магнітний гісте­резис.

Енергія магнітного поля.

Індуктивність і її визначення. Взаємна індуктивність.
Практичне заняття 9

Розрахунок магнітних полів провідника зі струмом, котушки.
МОДУЛЬ 4

4Л. МАГНІТНІ КОЛА І ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Класифікація магнітних кіл. Закон повного струму. Розрахунок нерозгалуженого однорідного магнітного кола. Пряма і обернена задача.

Розрахунок нерозгалуженого неоднорідного магнітного кола.

Поняття про розрахунок симетричного розгалуженого магніт­ного кола.

Постійні магніти.

Явище електромагнітної індукції. Правило правої руки, правило

Ленца.

Принцип дії генератора.

Перетворення електричної енергії в механічну. Принцип дії двигуна.

Явище самоіндукції, електрорушійна сила самоіндукції. Вихрові струми.

Явище взаємоіндукції, електрорушійна сила взаємоіндукції. Принцип дії трансформатора.

Практичні заняття 10—11

Розрахунок однорідного магнітного кола. Розрахунок неоднорідного магнітного кола.

МОДУЛЬ 5

5.1. ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Основні поняття про змінний струм. Добування синусоїдної е.р.с. Рівняння та графіки синусоїдних величин. Поняття про фазу, початкову фазу, різницю фаз.

Векторні діаграми. Дії з векторами.

Діюче і середнє значення синусоїдного струму.

Коло змінного струму з активним опором. Активна потужність.

Коло змінного струму з індуктивністю. Реактивна потужність індуктивного характеру.

Коло змінного струму з ємністю. Реактивна потужність ємнісного характеру.

Коло змінного струму реальної котушки індуктивності.

Коло змінного струму реального конденсатора.

Послідовне з'єднання котушки і конденсатора.

Розрахунок нерозгалужених кіл синусоїдного струму.

Резонанс напруг.

Паралельне з'єднання котушки і конденсатора. Розрахунок розгалужених кіл синусоїдного струму. Резонанс струмів.

Коефіцієнт потужності і його техніко-економічне значення.

Практичні заняття 12 - 14

Розрахунок нерозгалужених кіл з котушками та конденсато­рами.

Розрахунок нерозгалужених кіл з котушками та конденсато­рами в режимі резонансу напруг.

Розрахунок розгалужених кіл з котушками та конденсаторами в режимі резонансу струмів.

Лабораторні заняття 6-7

Дослідження нерозгалуженого кола змінного струму і резонан­су напруг.

Дослідження розгалуженого кола змінного струму і резонансу струмів.

МОДУЛЬ 6

6.1. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Поняття про комплексні числа. Дії з комплексними числами.

Суть символічного методу. Струм, напруга, опір, провідність, потужність в комплексній формі. Правила Кірхгофа і закон Ома в комплексній формі.

Розрахунок послідовного, паралельного і мішаного кола змін­ного струму за допомогою комплексних чисел.

Електричні кола зі взаємною індуктивністю.

Практичні заняття 15-16

Розрахунок розгалужених кіл синусоїдного струму символіч­ним методом.

Розрахунок кіл методом двох вузлів в комплексній формі.

6.2. ТРИФАЗНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА

Трифазні системи електрорушійної сили, струмів і електричних кіл. Принцип дії трифазного генератора, векторна діаграма трифазної електрорушійної сили. З'єднання фаз джерел енергії зіркою та трикутником. Властивості цих з'єднань. Незв'язана та зв'язана трифазна система електричних кіл.

Симетричні та несиметричні трифазні кола. З'єднання фаз джерела енергії і симетричного навантаження зіркою. З'єднання фаз джерела енергії і симетричного навантаження трикутником.

З'єднання фаз джерела енергії і несиметричного навантаження зіркою. Роль нульового проводу.

З'єднання фаз джерела енергії і несиметричного навантаження трикутником.

Утворення обертового магнітного поля і його застосування. Будова і принцип дії синхронного і асинхронного двигунів. Пульсуюче магнітне поле.

Практичні заняття 17 - 19

Розрахунок трифазних симетричних кіл синусоїдного струму (при різних характеристиках навантаження).

Розрахунок трифазних несиметричних кіл синусоїдного струму при з'єднанні їх на зірку.

Розрахунок трифазних несиметричних кіл синусоїдного струму при з'єднанні їх на трикутник.

Лабораторні заняття 8 — 9

Дослідження трифазного кола змінного струму при з'єднанні його на зірку. Роль нульового проводу.

Дослідження трифазного кола змінного струму при з'єднанні його на трикутник.

МОДУЛЬ 7

7Л. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА З НЕСИНУСОЇДНИМИ НАПРУГАМИ ТА СТРУМАМИ

Причини виникнення несинусоїдних електрорушійних сил, напруг та струмів. Теорема Фур'є.

Діючі значення несинусоїдних електрорушійних сил, напруг та струмів. Методика розрахунку лінійного електричного кола при несинусоїдній періодичній електрорушійній силі.

Електричні фільтри.

Вищі гармоніки в трифазних колах.

Практичне заняття 20

Розрахунок електричного кола при несинусоїдній періодичній електрорушійній силі.

7.2. НЕЛІНІЙНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

Нелінійні елементи кіл змінного струму. Нелінійна індуктив­ність. Нелінійна ємність.

Схеми випрямлячів.

Векторна діаграма і струм ідеалізованої котушки з феромагніт­ним осердям.

Векторна діаграма і схема заміщення реальної котушки з феромагнітним осердям.

Ферорезонанс та його використання.

7.3. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ

КОЛАХ

Поняття про перехідні процеси та причини їх виникнення. Закони комутації.

Вмикання кола з резистором та індуктивністю на сталу напругу. Стала часу кола. Рівняння та графік перехідного струму.

Перехідні процеси в колі постійного струму з резистором та ємністю.

Вмикання кола з резистором та індуктивністю на змінну напругу.

Коротке замикання в колі змінного струму. Ударний струм.

Практичне заняття 21

Розрахунок перехідних режимів в нерозгалужених колах постійного струму.

Література

Євдокімов Ф.Є. Теоретичні основи електротехніки. - Київ-Донецьк: Вища школа, 1983.

Петров І.В. Теоретичні основи електротехніки і електричні вимірювання. - К.: Колос, 1979.

Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. - М: Энергоатомиздат, 1988.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...

Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної...
Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?

План Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства...
Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент, у...

Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями снд
Діючи вимоги до порядку проведення розрахунків та санкції, які застосовуються до суб’єктів зед при їх порушенні

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в...
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного про­цесу в кабінетах (лабораторіях) фізики

Урок у 11 класі Тема: «Закони постійного струму.»
Мета: Перевірити знання учнів з теми «Електричні явища», узагальнити вивчені явища І фізичні закони, активізувати пізнавальні можливості...

Методичний посібник
Прокопець Тетяна Валеріївна – вчитель фізики, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 6 років

Урок фізики у 9 класі. Тема уроку
Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Балаклійської районної ради Харківської області

Контрольна з фізики 8класу за 1семестр
Визначте силу тяжіння,яка діє на тіло,якщо його маса дорівняє0,1кг. Зобразіть цю силу на рисунку

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного просторуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка