Пошук по сайту


Тема : Закон Ома для постійного струму

Тема : Закон Ома для постійного струму


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тема : Закон Ома для постійного струму .
Мета роботи : перевірити закон Ома для кола постійного струму .

Теоретичні відомості

Силою струму називають скалярну величину , яка чисельно дорівнює електричному заряду , що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу .

I =

де dq – електричний заряд , dt – час , протягом якого проходять заряди .

Векторною величиною , що характеризує електричний струм j . Вектор j напрямлений вздовж струму і чисельно дорівнює силі стуму , якіий проходить через одиницю площі перерізу провідника , проведеного паралельно до напрямку струму .

J =

Закон Ома для однорідної ділянки кола ( тобто ділянки , яка не містить ЕРС ) . (рис1 ) формується так :Сила струму I на ділянці кола прямо пропорційна напрузі ( різниці потенціалів ) на цого кінцях:

I =

де R – опір однорідної ділянки кола , причому :

R=

де j – довжина провідника , s – площа поперечного перерізу , p - питомий опір матеріалу провідника , який чисельно дорівнює опору провідника одиничної довжини , виготовленої з цієї речовини з однорідним перерізом при температурі 0 .

Величина, обернена до питомого опору p називаэться питомою електропровідітю речовини:Питома електропровідніс характеризує здатність речовини проводити електричний струм . Вона пов’язує густину струму в будь якій точці провідника з напруженістю електричного поля у цій точці , яке зумовлює електричний струм в провіднику. Розглянемо елемент провідника довжиною dl площею поперечного перерізу s. Опір dR цього елемента дорівнює :

dR =

Якщо в провіднику провіднику проходить струм l , то за законом Ома для ділянки кола маємо :

I= ,

де dU – спад напруги на елементі провідника dl . Оскільки l = j S , то

jS = або j =

Величина э градієнт потенціалу , який чисельно дорівнює напруженості Е електричного поля в провіднику з струмом . Тоді :

J= Е або j = E

Оскільки в ізотропному провіднику носії струму в кожній точці рухаються в напрям вектора Е , то напрямки j і Е співпадають . Тому формулу можна записати у вигляді :

J = Е

Цей вираз визначає закон Ома в диференційній формі :густина струму в провіднику дорівнює добутку питомої електропровідності провідника на напруженість електричного поля.

Закон Ома для неоднорідної ділянки кола (тобто ділянки, яка містить джерело е.р.с.) записується так:l = ,

де - рызниця потенціалів на кінцях цієї ділянки , R опір неоднорідної ділянки кола , - е.р.с. , яка діє на дільниці 1-2 , причому :

=

Електрорушійна сила чисельно дорівнює роботі , виконані сторонніми силами при переміщенні здовж ділянки кола одиничного позитивного заряду із точки 1 у точку 2 . Якщо е.р.с. сприяє руху позитивних зарядів у вибраному напрямі , то < 0 .

Спадом напруги U12 на ділянці кола 1 – 2 називають фізичну величину , яка чисельно дорівнює роботі , виконаній сумарним полем кулонівських і сторонніх сил при переміщенні вздовж кола одиничного позитивного заряду з точки 1 у точку 2 :

U12 = ,

або

U12 = - +
З формули : IR = U12 = - +

Ця формула э математичним виразом узагальненого закону Ома для довыльноъ дылянки кола : добуток електричного опору дылянки кола на силу струму в ньому дорывнюэ сумы спаду електричного потенцыалу на цый дылянцы ы е.р.с. всых джерел електричноъ енергії , які включені на цій ділянці .

Якщо електричне коло замкнене , то точки 1 та 2 збігаються , тому і

I =

де алгебраїчна сума всіх е.р.с. , включених в цьому колі , а Rпов – повний опір кола , який дорівню сумі опору R зовнішньої частини кола і внутрішнього опору r джерела .

Якщо коло розімкнене , і отже у ньому немає струму (I=0) , то = - .

У даній робрті необхідно перевірити закон Ома для постійного струму , тобто перевірити співпадання законів.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Скласти електричне коло , яке зображене на рисунку . 1. За допомогою магазина опорів встановити опір Rm значення якого вказане на робочому столі , та записати його в таблицю .

 2. Записати в таблицю значення опорів R iRa

 3. Виміряти силу струму I в колі за допомогою амперметра

 4. За допомогою вольтметра виміряти :

а) напругу UвR на опорі R ,

б) напругу UвRm на на клемах магазину опорів ,

в) е.р.с. в джерела струму .Для цього потрібно вийняти вилку з розетки «24В» і підключити вольтметр до цієї розетки .

 1. Обчислити за формулою URa = I B Ra напруги на амперметрі .

 2. Обчислити =URb + URmb +URa , враховуючи , що внутрішній опір джерела струму малий порівняно із зовнішнім .

 3. Перевірити справедливість закону Ома для замкнутого кола , обчислити на основі величину струму :

Ioб =

і порівняти це значення з виміряним .

 1. Перевірити справедливість закону Ома для однорідної ділянки кола . Для цього обчислити :

URоб = Ioб R = R

 1. Усі вимірювання і обчислення провести у випадку послідовного з’єднання трьох відомих опорів , При чому R =R1+ R2+R3

 2. Визначити відносну і абсолютну похибку .


ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

Лабораторна робота №3

Тема : Вивчення законів Ома
Виконав:

студент гр. ЕМ-23

Максимович В.Ф.


Перевірив:

Франів О.В.

Львів 2005


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 11 клас. Мета
Ома для ділянки кола, яка містить ерс, роз’яснити учням зміст закону Ома для повного кола; продовжити формувати вміння учнів узагальнювати...

Закон Ома для однорідної ділянки кола. 9 клас. Мета уроку
...

Урок у 11 класі Тема: «Закони постійного струму.»
Мета: Перевірити знання учнів з теми «Електричні явища», узагальнити вивчені явища І фізичні закони, активізувати пізнавальні можливості...

Закон Ома для однорідної ділянки кола, тобто такої, яка не має стрибків...
Закон Ома для однорідної ділянки кола, тобто такої, яка не має стрибків потенціалу за рахунок контактних явищ або дії електрорушійних...

Лекція №17 Тема. Лінійні кола синусоїдального струму План
Окрім кіл, що мають всі три параметри, зустрічаються кола в яких переважає один з них (r, L чи С) тоді як інші параметри впливають...

Житлово-комунального господарства нака з
Жилий будинок будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами,...

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору

Методична розробка для проведення групового заняття Тема: не-2 Основи цивільного захисту

Тема лекції «Основи цивільного захисту в Україні»
Для врегулювання питань захисту населення І національної економіки, матеріальних І культурних цінностей та навколишнього середовища...

Основні орієнтири для дебатування
Резолюція (тема) – теза, що оголошується за 15 хв до початку раунду, та є „містком” до дебатівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка