Пошук по сайту


Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації - Сторінка 16

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка16/21
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Культура безпеки – набір характеристик, особливостей діяльності організацій і поведінки окремих осіб, які встановлюють, що проблемам безпеки, які мають найвищий пріоритет, приділяється увага, відповідно до їх значущості.


Оточуюче середовище – природні, суспільні, матеріальні й духовні умови існування, формування і діяльності людини.

Потреби життєдіяльності – сукупність потреб, задовільнення яких забезпечує існування й можливість розвитку особистості та суспільства.

Ризик – ймовірність реалізації потенційної небезпеки, яка ініціюється певними обставинами і (або) негативних наслідків цієї реалізації.

Умови безпечної життєдіяльності – обставини, при яких будь-який вид діяльності стає безпечним, або ризик виникнення безпеки зводиться до приємного рівня.

Управління ризиком – процес прийняття рішень та впровадження заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

Отже, безпека життєдіяльності – складна категорія, що визначає ситуацію, яка протистоїть небезпекам, які загрожують особистості, державі в повсякденних умовах життя і при надзвичайних ситуаціях (аваріях, природних та техногенних катастрофах) охоплює теорію і практику захисту людей в усіх сферах і видах діяльності.

Безпека населення – це поняття, що відображає саму сутність людського життя, його ментальні, соціальні і духовні надбання, а також відбивається в тій чи іншій сфері або виді діяльності. Безпека населення – невід'ємна складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як сталий розвиток, тобто такий, який веде не тільки до економічного, а й соціального , культурного та духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і забезпеченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Разом з тим, небезпека – це негативна властивість, що проявляється у її здатності її завдавати шкоди певним елементам життєдіяльності.

Виходячи із вищенаведеного, можна сформулювати наступне визначення БЖД [15].

Безпека життєдіяльності населення – це галузь знання та науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей, виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту їх здоров'я, життя і середовища проживання від небезпеки, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах виробництва та побуту, так і в умовах надзвичайних ситуацій”.

Отже, безпека життєдіяльності є категорією багатогранною, охоплює найважливіші сфери життєдіяльності, основними напрямками яких є:

 • охорона праці на виробництві;

 • профілактика травматизму невиробничого характеру;

 • охорона здоров'я населення;

 • екологія та природокористування;

 • демографічна безпека;

 • продовольча безпека;

 • соціальна безпека (захист гарантії населення);

 • безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

До основних принципів забезпечення безпекою життєдіяльності слід віднести [17]:

 • забезпечення необхідного балансу життєво важливих інтересів та конституційних прав особистості, суспільства і держави;

 • безумовний пріоритет безпеки як найважливішої умови для життя та соціального прогресу;

 • взаємна відповідальність особистості, суспільства й держави у сфері забезпечення безпеки;

 • зменшення впливу потенційно небезпечних і шкідливих факторів на людину та суспільство шляхом підвищення рівня безпеки технологічного та іншого обладнання;

 • мінімізація рівня небезпеки, доведення ризику виникнення небезпечних явищ до ненульового (приємного) значення, розмір якого повинен бути обґрунтованим, виходячи з економічних й соціальних розміркувань;

 • інтеграція національної системи забезпечення безпеки життєдіяльності до аналогічних міжнародних систем;

 • оновлення системи страхування шляхом встановлення розміру відповідних страхових відрахувань пропорційно рівню потенційної небезпеки техногенних об'єктів;

 • доступність інформації, своєчасне попередження про можливе проявлення потенційно небезпечних та шкідливих факторів.


5.3. Класифікація небезпечностей життя за виникненням

Людина сформувалася у біосфері Землі і є її складовою. В основі її життя лежить процес метаболізму – природний обмін речовини.

Толерантність (стійкість)це адаптованість організму до певного діапазону зовнішніх факторів. За межами толерантності природні явища й речовини впливають на людину як небезпечності. Закон толерантності – основний закон екології, закон існування живої речовини [18].

Перша складова існування людини – екологічна. У відповідності із законами екології люди живуть тільки у суспільстві, тварини – тільки у формі популяції. Таким чином, друга складова існування людини – суспільна.

Людина, як об'єкт захисту, перебуває у центрі уваги. Її оточують небезпеки, дії яких можуть бути погибельними. Небезпеки, які виникають без втручання людини – це природні, через втручання людини – антропогенні.

Тектонічні, топологічні та метеорологічні явища є природними небезпеками. Виробничі, екологічні, що порушують енергетичні зв'язки у біосфері, та соціальні –антропогенні. Все це земні небезпечності. Існує і загальнопланетарна небезпека, яка виникає внаслідок руху матерії та енергії Космосу. Вона охоплює планету Земля зі всіма її небезпечностями. Таким чином з'являється “Коло небезпечностей” – схема зв'язку небезпечностей життя і людини.

Існування “Кола небезпечностей” призводить до таких висновків:

 • небезпечності, від яких залежить життя людини, є складовими змісту науки про захист життя;

 • кількість небезпечностей обмежено, що є підставою для оптимізму відносно захисту людей;

 • небезпеки, що мають різні форми проявлення, складають для людини велику кількість надзвичайних ситуацій.

Прояв будь-якої небезпеки – це енергетичний процес.

Метеорологічні небезпеки виникають внаслідок енергії Сонця. Біля 23% всієї сонячної енергії перетворюється у метеоявища, небезпечні для людини.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка