Пошук по сайту


Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації - Сторінка 2

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка2/21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ВСТУПНаціональним законодавством України вирішення проблем охорони праці віднесено до першочергових завдань держави, оскільки йдеться про забезпечення додержання конституційних прав громадян на безпечні і нешкідливі умови під час роботи на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності.

Головним принципом державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя і здоров'я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, установи, організації. Цей принцип не є загальним політичним гаслом, хоча правильне розставлення пріоритетів, визначення людини та її інтересів центром уваги всіх державних інститутів само по собі має велике значення.

У своєму розвитку охорона праці пройшла великий історичний шлях, вперше з'явившись на стику соціально-правових, технічних і медичних наук, але найінтенсивнішого розвитку набула з початком науково-технічного прогресу, який поряд з благами приніс людству, на жаль, і численні лиха. Людина  творець науково-технічного прогресу  стала його заложником. Так, щорічно в Україні на виробництві травмується близько 140 тисяч працівників, з них близько 2,5 тисяч гине і більше 5 тисяч отримує професійні захворювання. На підприємствах у шкідливих умовах працює більше 5 млн. робітників, у тому числі 2 млн. жінок.

Під час виробничого навчання і практики щорічно травмуються десятки учнів професійно-технічних закладів. Традиційний аналіз основних причин травматизму, професійних захворювань та смертельних випадків на виробництві свідчить про низький рівень організації виробництва, трудової та виробничої дисципліни, порушення вимог нормативних актів про охорону праці, а також про низький рівень знань з охорони праці робітників та посадових осіб. У процесі навчання учні ПТНЗ оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, горючого газу, є травмонебезпечними об'єктами.

Тому головним завданням вивчення в ПТНЗ курсу "Охорони праці" є формування в майбутніх фахівців знань, умінь і навичок з безпеки праці, відповідального ставлення до збереження особистого здоров'я і життя та працюючих поруч на виробництві. Цей курс дозволить учням краще засвоїти організаційно-технічні та санітарно-гігієнічні основи з безпечної життєдіяльності, способи і засоби захисту від небезпечних і шкідливих факторів у період навчання та роботи на підприємствах, приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях.

І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Загальні положення законодавства України про охорону праці


На виконання вимог Конституції України з питань охорони праці створена відповідна нормативно-правова база, що постійно розвивається. Суттєві зміни в організації безпеки, гігієни праці та виробничого середовища відбулися з початку 90-х років минулого століття, після набуття Україною незалежності і визначення курсу на впровадження ринкової економіки. За цих умов проблема удосконалення правового забезпечення охорони праці фактично переросла в проблему побудови нового національного законодавства, яке повинно відповідати новим суспільно-економічним відносинам, враховувати досвід розвинених країн світу, реалії сьогодення.

Процес кардинальних змін нормативно-правової бази України з питань охорони праці було започатковано 12 жовтня 1992 р. з прийняттям Верховною Радою України спеціального Закону України "Про охорону праці", який введено в дію з дня його опублікування  24 листопада 1992. Цей Закон є основоположним нормативно-правовим актом, що має рамочний характер і встановлює на законодавчому рівні єдиний порядок організації охорони праці в Україні, регулює відносини між власником підприємства, установи, організації і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає межі участі і повноваження відповідних державних органів виконавчої влади у вирішенні цих питань. Закон базується на досвіді організації охорони праці, набутому в попередні роки як в Україні, так і за її межами, а також враховує певною мірою основні положення відповідних конвенцій і рекомендацій Міжнародної Організації Праці (МОП).

За минулий з того часу період опрацьовано і затверджено понад 60 підзаконних нормативно-правових актів до конкретних статей цього Закону, що забезпечило можливість практичної реалізації його вимог. Разом із Законом України "Про охорону праці" зазначені нормативно-правові акти сьогодні складають цілком самостійну гілку трудового права законодавство про охорону праці, яке створює міцний правовий фундамент на шляху вирішення завдань щодо підвищення рівня безпеки і умов праці в суспільному виробництві та забезпечення належного захисту прав і соціальних інтересів працівників, визначає принципи державної політики в цій важливій сфері соціально-трудових відносин, механізм її реалізації за умов впровадження ринкової економіки та перебудови суспільства.

Разом з основною нормативно-правовою базою до різних аспектів охорони праці мають відношення і деякі окремі норми, що містяться в законах про оподаткування, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, оплату праці, відпустки, про органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та багато інших. Це свідчить про те, що проблеми охорони праці є багатогранними і їх вирішення не може обмежуватися лише організацією суто цільового Закону України "Про охорону праці" та відповідних йому підзаконних нормативно-правових актів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка