Пошук по сайту


1.2. Поняття "охорона праці", значення, мета і завдання курсу "Охорона праці"

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка3/21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.2. Поняття "охорона праці", значення, мета і завдання курсу "Охорона праці"


Згідно Закону України, охорона праці  це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Дія Закону України "Про охорону праці" поширюється на всі підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на всіх громадян, які працюють і вчаться на цих підприємствах та в установах.

Соціально-економічне значення охорони праці  це:

 • реалізація конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності;

 • регулювання за участю відповідних державних органів відносин між власником підприємства, установи і організації і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні;

 • надання права працівнику відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища;

 • зберігання середнього заробітку за період простою не з вини працівника;

 • відповідно до медичного висновку і стану здоров'я переведення працівника за його згодою на легшу роботу;

 • обов'язкове соціальне страхування власником всіх працівників від нещасних випадків і професійних захворювань;

 • виплата сум на подання одноразової допомоги, що належить потерпілому за період його тимчасової непрацездатності;

 • надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;

 • відшкодування власником моральної шкоди, заподіяної працівникам;

 • забезпечення комплексного розв'язання завдань охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

На основі державної політики в галузі охорони праці реалізується комплексна програма зниження і усунення небезпечних та шкідливих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих, яка базується на принципах:

 • повна відповідальність власника за створення безпечних умов праці;

 • пріоритет життя і здоров'я до результатів діяльності підприємства;

 • комплексна програма охорони праці на основі національної, економічної, соціальної політики країни;

 • соціальний захист працівників;

 • єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств;

 • використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних та нешкідливих умов праці, участь держави у фінансуванні заходів з охорони праці;

 • систематичний, державний, відомчий і громадський контроль за станом охорони праці;

 • здійснення навчання населення, професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників з питань охорони праці.

Завдання курсу "Охорона праці"  розробка та вивчення програми, яка повинна складатися з таких розділів:

 • правові та організаційні основи охорони праці;

 • основи безпеки в галузі;

 • основи протипожежної безпеки (ПБ);

 • основи електробезпеки;

 • основи гігієни праці, виробничої санітарії;

 • подання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

1.3. Додаткові вимоги щодо вивчення курсу "Охорона праці" при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою


В професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) особлива увага повинна приділятися навчанню професій, пов'язаних з роботою у шкідливих і небезпечних умовах.

Специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Особливе значення має якість підготовки працівників для робіт, пов'язаних з технічною експлуатацією підйомних споруд, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, газових установок тощо, що потребує від обслуговуючого персоналу підвищеної відповідальності, професійних знань, умінь і навичок.

До персоналу, який обслуговує об'єкти підвищеної небезпеки, пред'являються підвищені вимоги як до стану здоров'я і психологічних особливостей, так і до теоретичних знань і практичних умінь і навичок.

До прийому на роботу і направлення на навчання, а також періодично під час роботи, ці особи проходять обов'язковий медичний огляд.

Для осіб, які допускаються до обслуговування підвищеної небезпеки, діє віковий ценз  вони мають бути не молодшими 18 років.

До організації і змісту підготовки даної категорії працівників пред'являються підвищені вимоги. Після проходження виробничої практики проводяться кваліфікаційні іспити, за результатами яких майбутньому працівникові присвоюється розряд і видається спеціальне посвідчення на право обслуговування обладнання підвищеної небезпеки у порядку, визначеному відповідними правилами безпеки праці (схема 1).

Схема 1

Підготовка робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекоюПідготовка нових робітників ведеться тільки через стаціонарну систему навчання ПТНЗ, навчально-курсових комбінатів.

Підготовка робітників у ПТНЗ повинна проводитись відповідно до "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці" (наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 р. №130).

Перед початком виробничої практики або виробничого навчання неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охорони праці в обсязі діючих на підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань, умінь, навичок в установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не меншою передбаченої діючими в галузі правилами безпеки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка