Пошук по сайту


1.5. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка5/21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.5. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці


Навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводяться відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 і зареєстрованим в Мінюсті України 15.02.2005р. за № 231/10511.

Дане Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці учнів, студентів, курсантів, слухачів під час трудового та професійного навчання, виробничої практики проводиться відповідно до типових планів і програм з предметів і дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та вище зазначеного Типового положення. Крім навчання з охорони праці в закладах освіти проводиться навчання з питань охорони життя, здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму. У закладах освіти, що надають загальну середню освіту, та у вищих навчальних закладах ці питання входять до курсу предметів і дисциплін з безпеки життєдіяльності. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання, інструктаж і перевірки знань з питань охорони праці, яке передбачає, що:

 • усі працівники при влаштуванні на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання та інструктаж з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків і про правила поведінки при виникненні аварій;

 • працівники відповідно до "Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123, або там, де є потреба у професійному відборі, проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, але не рідше одного разу на рік;

 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства;

 • допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з охорони праці, забороняється;

 • контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці підприємства;

 • підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться тільки в навчальних закладах;

 • вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міносвіти України від 02.12.1998р. № 420 «Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти», зареєстрованого Мінюстом України 03.02.1999р. за № 59/3352;

 • теоретична частина навчального курсу «Охорона праці» вивчається учнями професійних навчальних закладів в обсязі 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних та загально-технічних дисциплін з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці;

 • теоретична частина предмету «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин. Обсяг годин предмету «Охорони праці» не може зменшуватись під час розробки навчальних планів і програм;

 • при підготовці в ПТНЗ працівників за професіями, пов’язаними з роботами підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки», затвердженого Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994р. № 130, зареєстрованого в Мінюсті України 20.01.1995р. за № 14/550.

 • для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві наказом керівника утворюється постійно діюча комісія;

 • при незадовільному результаті повторна перевірка знань працівника призначається протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівника працевлаштовують згідно з чинним законодавством.

Інструктажі з питань охорони праці в закладах освіти проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, працівниками відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони праці і містять питання охорони здоров'я, радіаційної, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації тощо.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:

 1. Вступний інструктаж  це загальний інструктаж, який проводиться перед початком навчальних занять або оформленні до закладу освіти учня, студента, курсанта, слухача. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 1). Програма та порядок проведення вступного інструктажу затверджуються наказом керівника закладу освіти.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

 1. Первинний інструктаж проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, викладачі, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться не тільки з учнями, але й з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку занять, лабораторної, практичної роботи тощо.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, майстерні, лабораторії тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета про запис змісту заняття.

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу у додатку 2.

 1. Позаплановий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами тощо у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається у кожному кабінеті, майстерні, лабораторії тощо.

 1. Цільовий інструктаж проводиться з учнями закладів освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з навчальних предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських позанавчальних робіт (прибирання території, приміщень, науково-дослідницька робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Інструкція  це нормативний документ, що встановлює безпечні прийоми і методи праці під час експлуатації конкретних видів машин, механізмів, верстатного, електричного, хімічного, газового, лазерного та іншого обладнання. В ній знаходяться конкретні відомості про безпечну організацію та утримання робочого місця, його небезпечні зони, запобіжні огорожі та пристрої, системи сигналізації та блокування, дії у разі виникнення аварії тощо. Інструкція фіксує заборонені дії працюючих, щоб виключити помилки, які можуть призвести до травм на робочому місці, профотруєнь і профзахворювань.

У назві інструкції коротко вказується, для якої професії або виду робіт вона призначається, наприклад: "Інструкція охорони праці для електрозварника".

Згідно "Положенню про розробку інструкцій з охорони праці" (7.04.98, №226/2666) інструкції повинні складатися з таких розділів:

 • загальні положення;

 • вимоги безпеки перед початком роботи;

 • вимоги безпеки під час виконання роботи;

 • вимоги безпеки під час закінчення роботи;

 • вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

При викладанні тексту інструкції слід дотримуватися таких правил:

 • текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не повинен припускати різних тлумачень;

 • інструкція не повинна містити посилання на нормативні акти;

 • слід вживати терміни і визначення, прийняті в нормативних актах та класифікаторі професій;

 • в тексті інструкцій не допускається вживання не властивих для нормативних актів словесних та мовних оборотів, скорочень, використання для одного поняття різних термінів, а також іноземних слів або термінів;

 • в тексті слід уникати викладання вимог словами "категорично", "особливо", "обов'язково" та ін., тому що всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;

 • для наочності окремі вимоги інструкції можуть бути проілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;

 • якщо безпека роботи обумовлена визначеними нормами (розміром напруги, відстані та ін.), то вони повинні бути приведені в інструкції.

Перегляд інструкцій проводиться не рідше одного разу в 5 років, а для професій і видів робіт з підвищеною безпекою  не рідше одного разу в 3 роки.

Навчання з питань охорони праці може проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасних форм навчання – модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контролюючих систем, комп’ютерних тренажерів.

Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб наведені у додатку 3.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка