Пошук по сайту


Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесуЄдина система контролю роботи з охорони життя і здоров'я

учасників освітнього процесу
Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров'я дошкільників. У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров'я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров'я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих.

Організація роботи з охорони праці та безпеці життєдіяльності дітей

Роботу з охорони праці ми організовуємо за такими основними питаннями:

 • планування заходів з охорони праці;

 • складання звітності за встановленими формами;

 • ведення документації;

 • організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу;

 • організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • проведення оперативного контролю за виконанням вимог охорони праці та безпечністю організації освітнього про­цесу у дошкільному закладі;

 • проведення інструктажів;

 • організація навчання працівників дошкільного закладу з пи­тань охорони праці та організації безпеки життєдіяльності дітей;

 • перевірка знань з охорони праці працівників закладу.

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності ми вносимо у річний план роботи дошкільного закладу та систематично розгля­даємо на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах.. Прово­димо місячники з попередження дорожньо-транспортного травма­тизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життє­діяльності дітей.
Контроль роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

З огляду на те, що одним з основних завдань колективу дошкільного закладу є охорона життя і здоров'я дітей, надзвичайної ваги набувають питання контролю за організацією цієї роботи, зокрема такі його види:

 • попереджувальний; оперативний;

 • тематичний;

 • фронтальний.

Попереджувальний контроль у дошкільному закладі ми прово­димо з метою:

 • запобігання можливих надзвичайних ситуацій у дошкіль­ному закладі;

 • організації та проведення профілактичної роботи щодо за­безпечення умов безпечного розвитку, виховання і на­вчання дітей;

 • забезпечення системності знань дітей з безпеки життєді­яльності.

Під час проведення цього виду контролю ми вивчаємо такі питання:

 • підготовка дошкільного закладу —

 • до нового навчального року;

 • до роботи в осінньо-зимових умовах;

 • до літнього оздоровчого періоду;

 • безпечність предметно-ігрового середовища у групових кімнатах, на дитячих майданчиках;

 • раціональне використання матеріально-технічної бази до­шкільного закладу;

 • робота педагогів щодо охорони життя і здоров'я дітей під час освітнього процесу.Завідувач, вихователь-методист, від­повідальна особа з охорони праці, за­вгосп, старша медична сестра, здійснюю­чи контроль, використовують різні мето­ди, зокрема:

 • спостереження;

 • перевірка-огляд предметно-ігро­вого середовища груп, технічно­го стану будівлі, обладнання, об­лаштування території;

 • експертний аналіз освітньої ро­боти педагогів;

 • перевірка стану безпечних умов розвитку, виховання та навчан­ня дітей;

 • бесіда з дітьми з метою вияв­лення рівня знань щодо правил безпеки життєдіяльності;

 • діагностування рівня сформованості безпечної поведінки у діте

 • анкетування батьків.


Документи, що регламентують організацію роботи зі створення безпечних умов життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі

 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер­джене постановою Кабінетів Міністрів України від 12 бе­резня 2003 р. №305

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. №563 зі змінами і доповненнями від 20 листопада 2006 р. № 782

 • Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 р. № 985

 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126 Закон України «Про дорожній рух» від 28 січня 1993 р. № 2953-ХІІ

 • Статут та правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу


Відповідно до мети контролю визначаємо його зміст та алгоритм організації. Скажімо, якщо розгляда­ється питання готовності дошкільно­го закладу до нового навчального ро­ку, алгоритм організації контролю буде таким:

 • аналізування документації та контроль виконання припи­сів, зокрема —

 • санітарної епідеміологіч­ної станції;

 • пожежної охорони;

 • інспектора водоканалу;

 • обстеження спортивного об­ладнання та складання акту - дозволу на проведення за­нять;

 • проведення огляду-конкурсу щодо обладнання та облашту­вання групових кімнат до нового навчального року;

 • проведення технічного огляду —

 • будівлі та службових приміщень дошкільного закладу;

 • обладнання медичного кабінету, харчоблоку, пральні;

 • узагальнення результатів вивчення у довідці;

 • визначення рекомендацій та строків виправлення не­доліків;

 • перевірка виконання рекомендацій.

Оперативний контроль ми проводимо з метою прийняття опе­ративних рішень щодо забезпечення умов для збереження здоров'я та безпечного перебування дитини у дошкільному закладі, дотри­мання правил охорони праці та техніки безпеки всіма працівника­ми закладу.

Під час оперативного контролю ми вивчаємо такі питання:

 • санітарно-гігієнічний стан дошкільного закладу;

 • організація проведення місячників та тижнів з безпеки життєдіяльності;

 • організація безпечного предметно-розвивального сере­довища;

 • дотримання техніки безпеки та правил охорони праці пе­дагогами під час освітнього процесу;

 • дотримання техніки безпеки та правил охорони праці тех­нічними працівниками під час освітнього процесу.

Зміст оперативного контролю визначаємо відповідно до цикло­грами контролю (див. Додаток 1) і виробничої необхідності, зокре­ма, це може бути перевірка стану:

 • освітлення приміщень чи ігрових майданчиків у ранковий та вечірній час;

 • столового посуду та кухонного приладдя;

 • меблів;

 • одягу дітей;

 • температурного режиму;

 • організації прийому їжі;

 • прибирання приміщень;

 • дотримання режиму провітрювання приміщень;

 • сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей;

 • організації прогулянки;

 • підготовки до занять;

 • організації екскурсій;

 • підготовки до сну;

 • організації загартування дітей;

 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • дотримання посадових інструкцій та інструкцій з ОП.


Якщо оперативний контроль дає змогу розв'язати нагальні про­блеми, що виникають, то систематично удосконалювати і поглиблю­вати роботу з питань безпеки життєдіяльності дітей допомагає тема­тичний і фронтальний контроль, який проводиться з метою реаліза­ції завдань річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Тематичнии контроль ми проводимо з метою:

 • вивчення результативності роботи педагогів щодо органі­зації безпеки життєдіяльності дітей;

 • вивчення рівня професійної майстерності педагогів;

 • виявлення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Вивчення роботи педагогів щодо організації безпеки життєді­яльності дітей охоплює такі питання:

 • системність планування роботи з дітьми з питань —

 • пожежної безпеки;

 • ознайомлення з правилами дорожнього руху;

 • ознайомлення з правилами безпечної поведінки вдо­ма, на вулиці, на природі;

- створення ситуацій для формування навичок безпечної поведінки;

 • доцільність методів і при­йомів, що використовує ви­хователь у роботі з дітьми;

 • організація різних форм роботи з дітьми з питань безпеки;

 • наявність сучасного дидак­тичного обладнання з пи­тань безпеки;

 • безпечність предметно- розвивального середовища групової кімнати;

 • ефективність співпраці ви­хователя з батьками з пи­тань безпеки;

 • рівень сформованості знань, умінь і навичок дітей з без­пеки життєдіяльності.

Результати вивчення ми узагальнюємо у довідці, у якій, за по­треби, визначаємо форми та строки надання методичної допомоги, або рекомендуємо узагальнити перспективний досвід педагога. На підставі довідки видаємо наказ та обговорюємо результати вивчення на педагогічній годині чи засіданні педагогічної ради.

Фронтальний контроль передбачає вивчення всіх аспектів ді­яльності дошкільного закладу, зокрема, і функціонування системи охорони праці та безпеки життєдіяльності у ньому. Зміст контролю системи охорони праці та безпеки життєдіяльності й алгоритм його організації охоплює всі сфери цього напряму роботи дошкільного закладу та визначається за тими самими принципами, що й поперед­жувальний, оперативний та тематичний контроль.

До всіх видів контролю залучаються громадські організації, зо­крема, профспілковий комітет. Недоліки, виявлені під час контро­лю, заносимо до журналу адміністративно-громадського контролю за станом з охорони праці. Сюди записуємо й рекомендації щодо усунення недоліків, строк їх виконання та відповідального за це. Систематичне ведення журналу дає змогу оперативно реагувати на виявлені порушення та здійснювати контроль за своєчасним їх усу­ненням.

Фронтальний контроль

Дієвий систематичний контроль сприяє постійному удоскона­ленню системи роботи з охорони життя і здоров'я учасників освіт­нього процесу.


Циклограма контролю організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Дні тижня

Зміст контролю

Періодичність контролю

Відповідальний

Понеділок

Безпечність організації предметно-ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, старша медсестра

Технічний стан будівлі, меблів, обладнання

Щотижня

Завідувач ДНЗ

Відповідність меблів зросту дітей, дотримання санітарних вимог

Раз на квартал

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Санітарно-гігієнічний стан ДНЗ

Щотижня

Завідувач ДНЗ, старша медсестра

Проведення інструктажів на робочому місці з безпеки життєдіяльності

Раз на квартал

Вихователь-методист

Вівторок

Безпечність організації предметно-ігрового середовища у групових кімнатах

Щотижня

Вихователь-методист

Дотримання температурного режиму у групових кімнатах.

Відповідність одягу дітей температурі повітря

Щотижня

Завідувач ДНЗ, старша медсестра

Організація харчування

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Дотримання працівниками правил охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Середа

Планування роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності

Щомісяця

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Доцільність підбору методів і прийомів та їх використання в освітньому процесі. Безпечність використання технічних засобів навчання дітей

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Четвер

Робота вихователя з батьками: використання різних методів та їх результативність

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Організація прогулянки, занять, проведення спортивних свят та дозвіль

Щомісяця

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

П'ятниця

Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення ранкової гімнастики, загартування, гімнастики пробудження

Щотижня

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, старша медсестра

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей

Раз на квартал

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

За потреби

Завідувач ДНЗ

Діагностика рівня засвоєння дітьми навичок правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях

Двічі на рік

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Картка експрес-аналізу роботи вихователів із профілактики травматизму серед дошкільників

Вихователь: Дата

група № Вік дітей


Зміст експрес-аналізу

Висновки

Якість планування роботи з виховання основ безпеки
Наявність методичної літератури з основ безпеки
Якість оформлення куточків:

дорожнього руху
пожежної безпеки
особистої безпеки
цивільної оборони (старша група)
для батьків
Якість методичних розробок для організації:

навчальної діяльності
ігрової діяльності
Наявність атрибутики:

до сюжетно-рольових ігор
до дидактичних ігор
до рухливих ігор
до самостійної діяльності дітей
Рівень засвоєння знань дітьми з основ:

пожежної безпеки
правил дорожнього руху
особистої безпеки
Висновки:

Рекомендації:
Протокол оцінки результативності роботи з дітьми_________

групи з питань безпеки життєдіяльності дошкільників

Дата проведення______________________


Зміст контролю

Відповідальні

Оцінка

Старша медич­на сестра

Вихова- тель- мето- дист

Завіду­вач ДНЗ

Створення і забезпечення умов для збереження здоров'я та безпечного перебування дітей у дошкільному закладі, дотримання техніки безпеки всіма його працівниками:

 • закріплення меблів

 • стан освітлення

 • якість посуду

 • використання миючих засобів

 • отримання та перенесення їжі з харчоблоку

 • маркування меблів

Рівень знань, усвідомлення важливості означеної проблеми працівниками дошкільного закладу, освоєння ними деяких практичних навичок:

 • правильність дій у випадку пожежі (аналіз дій в умовах штучно створеної навчальної ситуації)

 • рівень знань з правил безпеки під час проведення екскурсій і цільових прогулянок

 • рівень знань змісту законодавчих та нормативно-правових документів із цього питання

 • дотримання інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах

Рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей, взаємодія з вихователем:

 • пожежна безпека —

 • уміння розв'язувати проблемні завдання

 • рівень сформованості практичних навичок

 • безпека на вулиці і дорогах —

 • уміння розв'язувати проблемні завдання

 • рівень сформованості практичних навичок (діагностика рухливих ігор в автомістечку)

 • особиста безпека —

 • рівень сформованості пізнавальної активності щодо цієї проблеми

 • рівень сформованості практичних навичок (діагностика поведінкових реакцій у повсякденному житті)Зміст контролю

Відповідальні

Оцінка

Старша медич­на сестра

Вихова- тель- мето- дист

Завіду­вач ДНЗ

Ефективність співпраці з батьками:

 • педагогічна пропаганда знань про організацію безпеки життєдіяльності дітей —

 • наявність стендів, папок-пересувок, ширм тощо

 • зміст інформаційних матеріалів

 • зручність для ознайомлення і привабливість оформ­лення

 • періодичність оновлення інформації

 • інші форми роботи з батьками —

 • індивідуальні бесіди та консультації

 • групові інструктажі та збори:

Висновки

Рекомендації

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи школи з охорони прац І та безпеки життєдіяльності на...
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя І здоров'я,...

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...

Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та...
«Про заборону тютюнопаління в приміщеннях будівель комунальних закладів охорони здоров’я, навчальних та освітньо-виховних закладах...

Наказ
Балаклійського району у зв'язку зі складною ситуацією на території області та з метою створення безпечних умов навчально-виховного...

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
«Про заборону тютюнопаління в приміщеннях будівель комунальних закладів охорони здоров’я, навчальних та освітньо-виховних закладах...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка