Пошук по сайту


Особові справи педагогічних працівників - Сторінка 3

Особові справи педагогічних працівників

Сторінка3/3
1   2   3

Відповідно до наказу Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27 жовтня р. № 277 ведення особової картки форми П-2 є обов'язковим у всіх закладах, організаціях та підприємствах. Особова картка працівника заповнюється як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, зокрема на тому самому підприємстві, в установі, організації, на підставі відповідних документів: паспорта, трудової книжки, диплома або іншого документа про освіту тощо.

Під час заповнення особової картки працівника треба враховувати таке.

У графі «Найменування підприємства (установи, організації)» треба вказувати повну назву підприємства відповідно до його Статуту або Положення.

Датою заповнення особового листка працівника є день прийняття його на роботу.

Табельний номер проставляється відповідно до бухгалтерського обліку.

Індивідуальний ідентифікаційний номер має відповідати номеру, вказаному у довідці державної податкової інспекції.

У графі «Вид роботи» треба вказати, чи є ця робота основною, чи це робота за сумісництвом.

Код ЄДРПОУ виставляють відповідно до свідоцтва про реєстрацію підприємства.

Також звертаємо увагу на заповнення розділу II. «Відомості про військовий облік». У ньому відображають усі необхідні відомості про військовозобов'язаних працівників та призовників, за якими здійснюють звіряння з військовими комісаріатами. Відомості про військовий облік заповнюються на підставі військово-облікових документів, зокрема:

 • для військовозобов'язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, яке видають замість квитка;

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Для невійськовозобов 'язаних цей розділ не заповнюється.

Заповнення рядків форми щодо військовозобов'язаних залежить від того, до якого складу належить працівник: рядового чи офіцерського.

Для осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України, викреслюють дані про військовий облік і роблять відмітку «Знятий із виключенням із військового обліку за віком».

Приклад заповнення особової картки див. нижче.

Приклад

Особова картка працівника

Форма П-2

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

п.1

записують прізвище, ім'я, по батькові працівника в називному відмінку:

Олійник Ірина Іванівна

п.2

число подають у лапках у вигляді двох цифр, місяць записують словом, рік — чотиризначним числом:

«18» травня 1976 р.

п.З

громадянство України

п.4

зазначається освіта (на підставі документів):

До 1997 року — середня спеціальна або вища. Після —

неповна вища (диплом молодшого спеціаліста для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади першого рівня акредитації: училище, коледж);

базова вища (диплом бакалавра для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади першого або другого рівня акредитації: технікум, коледж, інші прирівняні до них навчальні заклади);

повна вища (диплом спеціаліста або магістра для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади третього або четвертого рівнів акредитації: інститут, консерваторію, академію, університет). У таблиці відомостей про освіту зазначають:

 • повну назву навчального закладу;

 • серію, номер диплома;

 • рік закінчення навчального закладу;

 • фах за дипломом;

 • кваліфікацію за дипломом;

 • форму навчання, яка міститься у додатку до диплома

п.5

робиться відмітка «х» про вид післядипломної професійної підготовки, а також заповнюється таблиця:

 • назва освітнього, наукового закладу;

 • згідно з Переліком документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженим постановою КМУ «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 р. № 1260, після здобуття наукового ступеня видається свідоцтво про закінчення аспірантури або докторантури, після здобуття вченого звання — атестат доцента або професора;

 • рік закінчення;

 • науковий ступінь, вчене звання.

Законом України «Про освіту» передбачено наукові ступені — «кандидат наук» і «доктор наук», вчені звання — «старший науковий співробітник», «доцент», «професор»

п.6

зазначають відомості про останнє місце роботи та посаду

п.7

зазначають стаж роботи на день прийняття працівника на посаду: загальний стаж і стаж, що дає право на надбавку за вислугу років

п.8

записується дата та причина звільнення з попереднього місця роботи (за записом у трудовій книжці) з посиланням на пункт, статтю КЗпП:

«25» липня 1993 р. у зв'язку із скороченням чисельності працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України

п.9

за наявності відомостей про отримання пенсії вказується вид пенсії відповідно до законодавства (за віком, за інвалідністю, у зв'язку із втратою годувальника)

п.10

вказують членів сім'ї, які проживають разом із працівником: ступінь родинного зв'язку (дружина/чоловік, син, донька), прізвище, ім'я, по батькові та рік народження кожного члена сім'ї:

Дружина — Свириденко Оксана Петрівна, 1951 Донька — Свириденко Ольга Іванівна, 1978

п.11

записують олівцем адресу фактичного проживання

п.12

записують олівцем адресу проживання за державною реєстрацією та паспортні дані

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Цей розділ заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно до записів у військовому квитку.

Під час заповнення особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та мічманів запасу необхідно дотримуватися таких вимог:

1)

у рядок «Група обліку» вносять дані з пунктів 22 або 24 військового квитка;

2)

у рядок «Категорія обліку» — пунктів 21 або 23 військового квитка;

3)

у рядок «Склад» — пунктів 23 або 25 військового квитка;

4)

у рядок «Військове звання» — пунктів 19 або 20 військового квитка;

5)

у рядок «Військово-облікова спеціальність №» — пунктів 25 або 26 військового квитка;

6)

у рядку «Придатність до військової служби» вказується:

«стройовий», якщо у розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я або є відмітка про придатність до стройової служби;

«нестройовий по гр. __ ст. ___ наказу МО 19 ___ N°___», якщо у розділі V військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на відповідну статтю і наказ Міністра оборони України;

«непридатний із зняттям з обліку по гр. ___ ст. ___ наказу МО 19___ №___», якщо про це є відповідний запис у розділі IX військового квитка;

7)

у рядку «назва райвійськкомату за місцем реєстрації» вказується найменування військкомату, на території якого зареєстрований військовозобов'язаний. Якщо ж він перебуває на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) ради, то вказується найменування військкомату, який здійснює керівництво цим обліковим органом;

8)

у рядку «назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання» вказується найменування військкомату, на території якого проживає військовозобов'язаний. Якщо ж він перебуває на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) ради, то вказується найменування військкомату, який здійснює керівництво цим обліковим органом;

9)

у рядку «Перебування на спеціальному обліку» олівцем проставляється серія і номер посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата оформлення відстрочки військовим комісаріатом.

Відомості про військовий облік в особових картках на генералів, адміралів і офіцерів запасу заповнюють у тому ж самому порядку (див. вище), але з такими відмінностями:

1)

рядок «Група обліку» не заповнюється;

2)

у рядок «Категорія обліку» вносять дані з пунктів 7 або 8 військового квитка;

3)

у рядок «Склад» — пунктів 6 або 7 військового квитка;

4)

у рядок «Військове звання» — пунктів 4 або 5 військового квитка;

5)

у рядок «Військово-облікова спеціальність №» — пунктів 5 або 6 військового квитка;

6)

рядок «Придатність до військової служби» на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

На офіцерів запасу, знятих із військового обліку, вносять дані з пункту 20 військового квитка офіцера запасу

III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

Таблиця заповнюється на підставі документів про індивідуальне, бригадне, курсове виробниче навчання, яке передбачене Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві» від 26 березня 2001 р. № 127/151, а також професійне навчання за рахунок підприємства на базі інших суб'єктів господарювання:

первинну професійну підготовку робітників;

перепідготовку робітників;

підвищення кваліфікації робітників;

підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

Перший запис роблять під час оформлення працівника на роботу відповідно до наказу. Надалі у розділі зазначають переведення на іншу постійну роботу.

Із записами у картці, а також у трудовій книжці, ознайомлюють працівника під розписку: графа «підпис працівника».

V. ВІДПУСТКИ

У розділ заносяться усі види відпусток та їх строки на підставі наказів відповідно до ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

Додаткові відомості

Розділ «Додаткові відомості» призначений для запису даних про наявність другої професії, роботу за сумісництвом, результати атестації

У разі звільнення працівника особа, відповідальна за ведення особової картки № П-2, закриває її та проставляє в кінці картки посаду, підпис, ініціали, прізвище звільненого працівника, який ставить дату звільнення і свій підпис.

Особові картки працівників формують у окрему справу за алфавітом (окремо — картки працівників і картки звільнених працівників для подальшої передачі в архів). Хоча картку можна формувати і в особову справу, яка зберігається 75 років.Джерело: ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ |№ 6 червень, 2013|


1 Як правило розміщують на другій сторінці титульного аркуша.
1   2   3

Схожі:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського...
Метою цих Правил є визначення прав та обов`язків педагогічних та технічних працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Наказ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Першої справи, а решта справ позначається словами “те саме”; при...
На початку нового аркуша опису заголовок відтворюється пов­ністю. Графи опису заповнюються в точній відпо­відності з відомостями,...

Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України щодо взаємодії...
Харківська обл., смт Золочів, пл. Леніна, 3, тел. (0264). 5-11-67;факс (0264)5-06-45База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка