Пошук по сайту


Керівництво читанням школярів; педагогічна освіта батьків; осучаснення бібліотечного середовища. Нормативно-правова база: Державним стандартом базової І повної середньої освіти, Законом «Про бібліотеку І бібліотечну справу»

Керівництво читанням школярів; педагогічна освіта батьків; осучаснення бібліотечного середовища. Нормативно-правова база: Державним стандартом базової І повної середньої освіти, Законом «Про бібліотеку І бібліотечну справу»Аналіз

роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів за 2012-2013 н.р.

Зміни орієнтирів шкільної освіти України на входження у світовий простір вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до інформації на різноманітних носіях, розширюють можливості учнів до її сприйняття. Бібліотеки ж як структурний підрозділ школи повинні забезпечувати нові освітні потреби учнів.

Сьогодні шкільна бібліотека є одним із найважливіших структурних підрозділів загальноосвітнього навчального закладу, який вирішує завдання освітньої галузі своїми методами і засобами в загальному плані навчально-виховного процесу школи спільно з педагогічним колективом.

Шкільні бібліотеки повинні розвиватися й планувати своє майбутнє відповідно до свого призначення в загальному контексті розвитку освітянської галузі, яка зобов’язана ними опікуватися й бути зацікавленою в їх належній діяльності.

Для реалізації головної мети сучасна шкільна бібліотека повинна виконувати такі завдання:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

 • підвищення фахової майстерності педагогів;

 • інформаційна освіта учнів;

 • виховання всебічно розвинутої особистості;

 • дозвіллєва діяльність;

 • керівництво читанням школярів;

 • педагогічна освіта батьків;

 • осучаснення бібліотечного середовища.

Нормативно-правова база:


Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Законом «Про бібліотеку і бібліотечну справу» та Положенням про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

 • Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України;

 • Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти і науки України;

 • Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури.

Протягом 2012-2013 навчального року районне методичне об’єднання шкільних бібліотекарів працювало відповідно до плану роботи.

Зміст методичної роботи з бібліотекарями було націлено на :

 • поглиблення знань бібліотечної науки, теорії і практики ;

 • розвиток творчого потенціалу бібліотекаря, його професіоналізму ;

 • формування вмінь трансформувати досягнення бібліотечної науки в практичну діяльність бібліотекаря;

 • обґрунтування моделі власного досвіду;

 • психологічний супровід підвищення професійної майстерності бібліотекарів для здійснення їх інноваційної діяльності.

Працюючи над удосконаленням фахової майстерності, РМО шкільних бібліотекарів очікувало досягти певних результатів:

  • посилити вплив на процеси соціальної особистості в контексті громадянського та національного виховання;

  • забезпечити умови для активного впровадження й використання досягнень науки й ефективного бібліотечного досвіду;

  • поглибити знання зі спеціальності, розвинути готовність шкільних бібліотекарів до здійснення бібліотечно-бібліографічного обслуговування учнів та вчителів;

  • удосконалити роботу шкільних бібліотекарів з виявлення читацької активності школярів.

Першим етапом зі створення моделі системи з цього питання було анкетування бібліотекарів, яке мало на меті вивчити реальні проблеми щодо здійснення роботи з підвищення кваліфікації бібліотекарів освітянської галузі. Аналіз показав таке:

 • певний відсоток шкільних бібліотекарів не мають бібліотечної освіти, тому виникають певні труднощі у формуванні й розвитку бібліотечно-інформаційної роботи в школах;

 • на низькому рівні організовано роботу з освоєння та навчання за програмою Intel, на рівні користувача комп’ютером володіють 45 % бібліотекарів району.

Щоб подолати ці труднощі, слід ефективно організувати роботу РМК у цьому напрямі. Мета: організація та розвиток ефективної системи підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів.

Визначення сутності поняття «професійна майстерність шкільного бібліотекаря» ще не набуло широкого загалу, а тому тлумачимо його так: «Професійну майстерність шкільного бібліотекаря розуміємо як сукупність певних якостей особистості¸ які обумовлюються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки, здатністю оптимально здійснювати бібліографічну та інформаційну роботу, наявністю навиків ведення бібліотечної справи».

Підвищення кваліфікації – це будь-яке навчання, спрямоване на вдосконалення й розвиток знань, умінь та навичок якого-небудь конкретного виду діяльності. Отже, базовий компонент, володіння яким обов’язкове для бібліотекаря, визначаємо за напрямами:

 • володіння загально-педагогічними вміннями;

 • знання основ бібліотечної справи;

 • володіння законодавчо-нормативною базою з питань бібліотечної справи.

Планування роботи з підвищення професійної майстерності шкільних бібліотекарів буде здійснюватися за трьома основними принципами:

 • реалізація тематичного підходу: тематику засідань визначаємо за щорічними ювілейними датами;

 • застосування диференційованого підходу, що включає урахування якісного складу шкільних бібліотекарів, аби форми проведення засідань РМО забезпечили підвищення професійного рівня незалежно від рівня раніше здобутих знань ;

наявність практичного аспекту, що є необхідним для якісного професійного зросту.

Необхідною умовою професійного зростання бібліотекаря, розкриття його творчого потенціалу є, у першу чергу, зацікавленість у результатах своєї праці. Участь бібліотекарів у роботі РМО сприяє створенню належних умов і максимальних можливостей для ініціативи, самостійності, творчого пошуку як на рівні закладу, так і на рівні району.

Кожна зустріч бібліотекарів – це обмін досвідом і взаємне навчання. На зустрічах, окрім теоретичних питань, завжди розглядалися практичні. Під час відвідування бібліотеки бібліотекарі знайомилися з книжковими виставками, каталогами, тематичними картотеками, обмінювались своїм досвідом роботи.

Постійна увага в роботі методоб’єднання приділялась питанням удосконалення комплектування й використання книжкових фондів, поліпшення якості обслуговування читачів, а також удосконаленню та впровадженню в практику роботи кращого бібліотечного досвіду.

Усі бібліотекарі протягом року брали активну участь у засіданнях РМО, готували виступи, інформації, огляди літератури, ділилися досвідом роботи.

У листопаді на базі Солянської ЗОШ І-ІІ ст. було проведено засідання методичного об’єднання шкільних бібліотекарів у формі круглого столу на тему «Роль бібліотеки в організації родинного виховання та освіти, забезпечення педагогічного всеобучу батьків». Бібліотекарі взяли активну участь у дискусії про роль книги у вихованні дітей у сучасній молодій сім’ї та можливості шкільної бібліотеки в організації родинного виховання. Вони побачили родинне свято «Тато, мама, я – читаюча сім’я», яке підготував бібліотекар Цифра В.М.

У квітні на базі Великоберезнянської гімназії засідала творча лабораторія бібліотечних працівників, що досліджувала діяльність шкільного бібліотекаря щодо популяризації здорового способу життя. Бібліотекар Герзанич О.М. презентувала систему роботи гімназійного активу щодо популяризації здорового способу життя та провела виховний захід «Про моє загартування і шкідливість зловживання». Оксана Миколаївна розробила для шкільних бібліотекарів методичні рекомендації щодо популяризації здорового способу життя, випустила тематичний буклет, оформила виставку газет «Ми – за здоровий спосіб життя!»

Протягом наступного 2013-2014 навчального року шкільні бібліотекарі й надалі працюватимуть над тим, щоб учні ставилися до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, як до осередку, де не лише можна поповнювати свої знання, але й відпочити, поспілкуватися з однодумцями, висловити свої погляди. Формування системи інформаційної підтримки освітнього процесу в навчальних закладах передбачає впровадження нових, ефективних технологій бібліотечної роботи, які допоможуть розв’язати проблеми реформування змісту діяльності шкільної бібліотеки, перспективи її розбудови.

Необхідною умовою професійного зростання бібліотекаря, розкриття його творчого потенціалу є, у першу чергу, його зацікавленість у результатах своєї праці. Цьому сприяє створення належних умов та максимальних можливостей для ініціативи, самостійності, творчого пошуку як на рівні закладу, так і на рівні району.

Саме тому необхідно активізувати роботу керівника методичного об’єднання зі шкільними бібліотекарями, викликати їхню зацікавленість запропонованими темами, особисте бажання кожного взяти участь у заходах районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів, реалізувати свої природні здібності й талант.

І необхідно робити все можливе для формування позитивного ставлення суспільства до бібліотек, що сприятиме перетворенню їх на справжні центри з поширення інформації, діяльність яких стане вагомим чинником подальшого розвитку нашої держави.

Науково-методична тема (проблема) РМО

«Роль шкільної бібліотеки

в підвищенні рівня навчально-виховного процесу

у світлі сучасних вимог»


Завдання районного методичного об’єднання

шкільних бібліотекарів на 2013/2014 н.р.

 1. Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти та культури.

 2. Підвищувати якість функціонування бібліотек шкіл району.

 3. Забезпечити умови для активного впровадження й використання досягнень науки й ефективного бібліотечного досвіду.

 4. Поглибити знання зі спеціальності, розвинути готовність шкільних бібліотекарів до здійснення бібліотечно-бібліографічного обслуговування учнів та вчителів.

 5. Впроваджувати інноваційні технології в систему роботи шкільних бібліотек.

 6. Сприяти за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів.

 7. Виховувати в школярів інформаційну культуру та культуру читання.

 8. Залучити до шкільної бібліотеки батьків.

 9. Удосконалити роботу шкільних бібліотекарів з виявлення читацької активності школярів.

 10. Підвищувати професійну майстерність шкільних бібліотекарів.

 11. Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Основні напрями роботи

районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів у 2013-2014 н.р.

 1. Безперервне вдосконалення рівня професійної майстерності бібліотекарів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі бібліотечної науки й методики роботи шкільної бібліотеки.

 2. Системне новаторське інформаційно-методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек.

 3. Обговорення теоретичних і практичних питань, пов'язаних із роботою шкільних бібліотек.

 4. Обмін досвідом підвищення ефективності роботи шкільної бібліотеки на допомогу навчально-виховному процесу.

 5. Аналіз роботи окремих шкільних бібліотек.

 6. Відвідування бібліотек району, селища.

 7. Проведення й аналіз відкритих районних бібліотечних заходів.

 8. Удосконалення змісту семінарської й самоосвітньої підготовки шкільних бібліотекарів.


Інструктивно-методичний семінар

«Інноваційні аспекти роботи методичного об’єднання шкільних бібліотекарів»

Конец формы

(28.08.2013)

Тема. Пріоритетні напрямки та перспективи розвитку шкільних бібліотек у 2013/2014 навчальному році.

Мета. Обговорити концептуальні засади, нормативно-правове регулювання та основні напрями реформування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, визначити шляхи вдосконалення бібліотечної роботи закладів освіти у 2013/2014 навчальному році; спрямувати роботу членів РМО на реалізацію поставлених завдань. 1. Аналіз роботи РМО шкільних бібліотекарів за 2012/2013 навчальний рік та організація діяльності у новому навчальному році.

Голова РМО

 1. Затвердження плану роботи РМО шкільних бібліотекарів на 2013/2014 н.р., вибір науково-методичної проблеми.

Голова РМО

 1. Обрання голови та секретаря РМО шкільних бібліотекарів.

Шкільні бібліотекарі

 1. Нормативно-правове регулювання та основні напрями реформування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Особливості забезпечення навчальних закладів району базовими підручниками для 2-х та 5-х класів та перерозподіл підручників між ЗНЗ для 1-11 класів.

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Планування та звітність шкільного бібліотекаря.

Кахнич М.М.

 1. Види та форми обліку бібліотечного фонду.

Шебестян Г.М.

 1. Інструментарій бібліотеки:

  • індивідуальні форми роботи з читачами;

  • групове обслуговування читачів;

  • масові форми роботи бібліотеки;

  • реклама масових заходів у бібліотеках.

Хита Н.І.

12.Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році.

Методист РМК Шкурда М.І.

13.Обговорення основних напрямів діяльності бібліотек щодо відзначення пам’ятних та ювілейних дат, зокрема: 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка; 95-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського.

Завдання на наступне засідання:

 • Створити сучасну модель бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

 • Скласти план заходів щодо модернізації бібліотечного процесу.

 • Ґрунтовно ознайомитися з умовами проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році, вимогами до змісту конкурсних робіт у кожній з номінацій та критеріями оцінювання цих матеріалів.


ІІ засідання

(січень)

Творча лабораторія

Тема. Творче самовираження шкільного бібліотекаря.

Мета. Ознайомити бібліотечних працівників з напрямами, формами, видами та джерелами самоосвіти, сприяти підвищенню їх професійної майстерності, культури та творчого зростання.


 1. Основні завдання сучасної бібліотеки, роль шкільного бібліотекаря.

Гирич М.В.

 1. Самоосвіта шкільного бібліотекаря.

Шоляк М.М.

 1. Портфоліо шкільного бібліотекаря.

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Творчий звіт шкільних бібліотекарів щодо самоосвіти та професійного зросту.

Шкільні бібліотекарі

 1. Результати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Методист РМК Шкурда М.І.

Завдання на наступне засідання:

 • Відповідно до вимог оформити портфоліо шкільного бібліотекаря.

 • Створити план самоосвіти шкільного бібліотекаря.

ІІІ засідання

(березень)

Корабельна рада

на базі Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів

Тема. Впровадження інноваційних технологій у систему роботи шкільної бібліотеки.

Мета. Ознайомитися із сучасними технологіями в роботі шкільних бібліотек, побачити практичне застосування інноваційних форм популяризації літератури, формування інформаційної культури


 1. Інноваційні бібліотечні технології.

Диковець В.Ю.

 1. Бібліотечний простір в Інтернеті: електронні бібліотеки, освітні портали, сайти.

Коваль С.Ю.

 1. Сайт, web-сторінка шкільної бібліотеки.

Лойзик М.С.

 1. Реклама в шкільній бібліотеці: основні вимоги, напрямки, етапи.

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Презентація роботи шкільної бібліотеки Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст.

Гелетич Н.В.

 1. Відкритий захід.

Гелетич Н.В.

Завдання на наступне засідання:

 • Розробити пам’ятки читачам.

 • Створити інформаційні рекламні повідомлення.


ІV засідання

(квітень)

Круглий стіл

на базі Ужоцької ЗОШ І-ІІ ступенів

Тема. Формування читацької компетентності школярів у ракурсі стратегії життєвого успіху особистості.

Мета. Проаналізувати проблеми формування читацької компетентності школярів, ознайомитися з ефективними формами й методами залучення учнів до шкільної бібліотеки.


 1. Формування читацьких умінь і навичок у сучасній школі.

Методист РМК Шкурда М.І.

 1. Розвиток читацької культури сучасного школяра.

Ігнатова Я.П.

 1. Форми та методи залучення учнів до шкільної бібліотеки.

Хита Н.І.

 1. Презентація роботи шкільної бібліотеки Ужоцької ЗОШ І-ІІ ст.

Гирич М.В.

 1. Відкритий захід.

Гирич М.В.

 1. Щоденник юного читача.

Шкільні бібліотекарі

7. Анкетування, обговорення проекту плану РМО шкільних бібліотекарів на наступний навчальний рік.

Члени РМО


поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені...
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового...

Правова відповідальність батьків закон
Батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської області
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної середньої освіти

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Захист вітчизни
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни І державного стандарту...

Захист вітчизни
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни І державного стандарту...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році
Навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за Державними стандартами затвердженими постановою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка