Пошук по сайту


Ведення Книги обліку доходів І витрат

Ведення Книги обліку доходів І витрат

Ведення Книги обліку доходів і витрат адвокатами, які провадять незалежну професійну діяльність

Адвокати, які провадять незалежну професійну діяльність, відповідно до пункту 178.6 статті 178 Кодексу, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Форма Книгу обліку доходів та витрат та Порядок її ведення затверджено Наказом Міндоходів від 16.09.2013р. № 481. Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.

Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

У разі ведення Книги в електронній формі незалежник зобов’язаний отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом та сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Так, згідно Порядку, в Книзі обліку доходів і витрат щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Зокрема, сума доходу, отриманого від здійснення незалежної професійної діяльності, у тому числі кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) відображається у графі 2 Книги.

У графі 5 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані із здійсненням незалежної професійної діяльності.

Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

У графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня, графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці.

У графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, наприклад, витрати на сплату послуг зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо.

Сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8) зазначається у графі 9.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Книга зберігається у самозайнятої особи протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Додаток 2 Форма Книги для Незалежників
Щодо заповнення та подання адвокатами - незалежниками Декларації про майновий стан і доходи

Статтею 178.4 Кодексу на фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність покладено обов’язок щодо подання податкової деклараціі за результатами звітного року не пізніше 30 квітня 2016 року.

Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 26.10.2015 за № 1298/27743 (зареєстровано в Мінюсті 26.10.2015) запроваджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації має кілька особливостей заповнення, зокрема, визначення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, обов’язкове заповнення додатку Ф4, обов’язкове зазначення кількості місяців, протягом яких фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від незалежної діяльності.

Таким чином, оформлення Декларації починається з заповнення розділу I декларації „Загальні відомості”, де:

у рядку 1 вказується позначкою Х тип Декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча),

у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється,

у рядку 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках – попереднє прізвище (ім'я, по батькові). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта,

у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки,

у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація,

у рядку 6 позначкою Х позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент),

у рядку 7 позначкою Х позначається ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою).

Одним із нововведень нової декларації є визначення категорії платника податків.

У рядку 8 розділу І Декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Фізичні особи – незалежники вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

У рядку 9 вказуються відомості про особу, уповноважену на заповнення декларації.

Для заповнення розділу ІI Декларації „Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року” рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф4 до Декларації.

У вступній частині додатку Ф4 до декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), а також тип декларації, звітний податковий період та звітний (податковий) період, що уточнюється (значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні збігатися зі значеннями відповідних рядків 1 – 3 розділу I декларації).

Зверніть увагу, що розділи І та ІІ додатку Ф4 до Декларації заповнюють фізичні особи – підприємці, а розділи ІІІ та ІV додатку Ф4 до Декларації фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу ІІI із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

Для заповнення розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат (наказ Міндоходів від 16.09.2013 № 481).

У графі 4 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності; (наприклад: сума одержаного доходу 926 219,76 гривень);

у графах 5 – 7 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, в тому числі сплачена сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (наприклад: сума витрат 497 219,76 гривень, у тому числі єдиний внесок в сумі 86 219,76 гривень, нарахований за 2014 рік та сплачений у 2015 році);

у рядку „Усього” графи 8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за формулою: графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 (наприклад: сума чистого доходу 429 000,00 гривень).

Показники рядка „Усього” граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатись з показниками рядка „Усього” граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації відповідно.

У кінці розділу ІІІ додатку Ф4 до декларації обов’язково вказується кількість місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від незалежної діяльності (зазначається арабською цифрою від 1 до 12) (наприклад в звітному році фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у червні місяці не працювала, тобто 11 місяців).

У рядку 8 розділу ІV додатку Ф4 до Декларації вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума чистого оподатковуваного доходу (графа 8 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації), поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування (39 000,00 гривень);

у рядку 9 вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим пункту 167.1 статті 167 Кодексу, яка розраховується як додатний результат різниці між значенням рядка 8 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим пункту 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу (для доходу отриманого фізичними особами - незалежниками у 2015 році – 1 218×10=12 180), тобто у рядку 9 вказуємо різницю між показником рядка 8 і цифрою 12 180, (39 000,00 – 12 180 = 26 820,00 гривень);

у рядку 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується за такою формулою:

(15 % × (рядок 8 - рядок 9) + 20 % × рядок 9) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи (15%× 12 180 + 20 % × 26 820,00) х 11 = 79 101,0 гривня).

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

у рядку 11.1 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу (додатне значення рядка 10 розділу ІV додатку Ф4 до Декларації ( 79 101,0 гривня).

).
Нагадаємо, що за результатами 2015 року фізичні особи – незалежники самостійно розраховують військовий збір в розмірі 1,5 відсотки чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб (пункт 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Кодексу).
у рядку 12.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року.

Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за такою формулою: загальна сума графи 8 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації × 1,5 відс. (429 000,00 × 1,5 % = 6 435,00 гривень).
Додаток Ф4 до Декларації підписуються фізичною особою – незалежником або уповноваженою особою.

Тепер, повертаємось до розділу ІI Декларації „Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року” і переносимо показник рядка „Усього” графи 8 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації у графу 3 рядку 10.8 „Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність” розділу ІI Декларації (доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність 429 000,00 гривень).

Увага! В рядку 10.8 Декларації зазначаємо суму чистого доходу (за мінусом витрат та суми сплаченого єдиного внеску).
У разі отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів, така особа заповнює відповідні додатки до Декларації про майновий стан і доходи за правилами встановленими для платників податку – фізичних осіб.

Довідково. Відповідно до абзацу другого пункту 178.4 статті 178 Кодексу іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Отже, при отриманні доходів, визначених у рядках 10.1 – 10.7 та інших доходів фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність сума доходу вказується у відповідних рядках із обов’язковим заповненням відповідних додатків до Декларації (Ф1, Ф2, Ф3).

У рядку 10 Декларації вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 – 10.9 декларації (429 000,00 гривень).

У графі 6 рядку 10.8 Декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 11.1 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації (Податок на доходи фізичних осіб 79 101,00 гривня).

У графі 7 рядку 10.8 Декларації вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації (Військовий збір 6 435,00 гривень.).

У графи 6 та 7 рядку 10 Декларації заповнюються відповідно сумарним значення рядків 10.1 – 10.9 Декларації.

У рядку 12 зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів отриманих платником податку протягом звітного року (Загальна сума річного доходу 429 000,00 гривень).

Розділ ІІІ декларації «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу ІV Кодексу» заповнюється фізичною особою з метою реалізації права на податкову знижку.

Довідково. Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу.
Для заповнення розділу ІV Декларації „Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/ військового збору” показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ Декларації переносимо в рядок 18 „Загальна сума податкових зобов’язань” розділу ІV Декларації (Загальна сума податкових зобов’язань 79 101,00 гривня), і, у разі відсутності показників у рядках 19 – 22 розділу ІV Декларації, дублюється у рядку 23.1 „Сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету” розділу ІV Декларації (Сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті 79 101,00 гривня).

В рядок 24.1 розділу ІV Декларації „Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року” переносимо показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ Декларації (Сума військового збору, що підлягає сплаті 6 435,00 грн.).

У розділі V декларації «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображається окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах «податок на доходи фізичних осіб» та «військовий збір» розділу V декларації:

у рядку 25 вказується сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;

У рядку 26 вказується уточнена сума податкових зобов'язань за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;

у рядку 27.1 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 26 декларації більше ніж значення рядка 25 декларації).

Значення рядка 27.1 розраховується як різниця між значеннями рядка 26 та рядка 25. У разі заповнення рядка 27.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 28 декларації;

у рядку 27.2 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 26 декларації менше ніж значення рядка 25 декларації).

Значення рядка 27.2 розраховується як різниця між значеннями рядка 26 та рядка 25, значення вказується без знака «-»;

У рядку 28 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою «Уточнююча», у рядку 28 декларації вказується штраф у розмірі трьох відсотків суми недоплати (рядок 27.1 декларації).

У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, у рядку 28 декларації вказується штраф у розмірі п'яти відсотків суми недоплати (рядок 27.1 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в рядку 28 декларації самостійно перед символом «%»;

у рядку 29 вказується сума пені (нараховується платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу).

У розділі VІ декларації «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку» у рядку 30 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку: номер рахунку, найменування установи банку та МФО банку.

У розділі VІІ декларації «Відомості про власне нерухоме майно та майно, яке надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку та/або надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

Зауважимо, ще одним нововведенням новій декларації є визначення категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів нерухомого майна призначається окремий номер: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садовий (дачний) будинок; 5 – гараж; 6 – водойми; 7 – інше нерухоме майно.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі: 2 – номера категорії об’єктів; 3 – місцезнаходження (країна, адреса); 4 – року набуття права власності; 5 – загальної площі (значення вказується в квадратних метрах); 6 – значення власної частки в загальній площі (значення вказується як десятковий дріб); 7 – відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (при заповненні графи 7 вказується позначка Х).

*Зверніть увагу! Згідно підпункту 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 Кодексу Приватний адвокат, як фізична особа – власник нерухомого майна, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення повинен сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 20 м.кв. перевищення над пільговим метражем (80 м.кв. – 60 м. кв.) квартири № 22 будинку № 5 по вул. Смілянській, та за 110 м.кв. (230 м.кв. – 120 м.кв.) житлового будинку у місті Гостомель Київської області.

Водночас повідомляємо, що Законом України від 24.12.2015 № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) внесено низку змін до Кодексу, зокрема щодо оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, які набрали чинності з 1 січня 2016 року.

Підпункт 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу доповнено підпунктом «ґ» такого змісту:

за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»  «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. (підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 Кодексу).
У розділі VІІІ декларації «Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, яке надається в оренду (суборенду)» зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку та/або надається в оренду (суборенду) станом на кінець звітного податкового року.

Кожній категорії об’єктів рухомого майна призначається окремий номер: 1 – автомобілі легкові; 2 – автомобілі вантажні (спеціальні); 3 – водні транспортні засоби; 4 – повітряні судна; 5 – мотоцикли (мопеди); 6 – інші транспортні засоби;

Кожний об'єкт рухомого майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі: 2 – номера категорії об’єктів; 3 – марки, моделі, характеристики рухомого майна; 4 – року випуску; 5 – відмітки про надання майна в оренду (суборенду) (при заповненні графи 5 вказується позначка Х).

*Зверніть увагу! Також, Законом № 909 внесено зміни до статті 267 Кодексу «Транспортний податок», які набрали чинності З 1 січня 2016 року.

Підпунктом 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Кодексу визначено, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу є об’єктами оподаткування.

Щодо об’єкта оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу).

Отже, об’єктом оподаткування є легкові автомобілі середньоринкова вартість яких становить понад 1033500 грн. (1378 грн. м.з.п. х 750 м.з.п. = 1033500 грн.) та з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно).

Згідно з підпунктом 267.3.1 пункту 267.3 статті 267 Кодексу базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування згідно з підпунктом 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити) надсилаються (вручаються) контролюючий органом за місцем реєстрації платнику податку до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року) (підпункт 267.6.2 пункт 267.6 статті 267 Кодексу).

Протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення фізичні особи зобов’язані сплатити транспортний податок (підпункт 267.8.1 пункт 267.8 статті 267 Кодексу).
У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу, платник позначкою Х вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії, а також в графі «Зміст доповнення» зазначає стислий зміст доповнення до декларації (таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання).

Позначкою Х позначається відповідна форма поданого додатка до декларації (Ф4) та проставляється дата подання декларації.

У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Єдиноподатники» не перераховують до бюджету збір за видачу дозволу...
Лист Міністерства юстиції України від 19. 05. 2010 р. №6091-0-4-10-20 "Щодо порядку ведення обліку доходів І витрат суб’єктами малого...

Особливості адміністрування пдв та ведення податкового обліку операцій...
Теофіпольське відділення Красилівської одпі доводить до Вашого відома лист-роз’яснення Міністерства доходів І зборів України від...

1 Організація обліку розрахунків з оплати праці у бюджетних установах
Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського...

1. Загальні положення
Ці Правила розроблено відповідно до п. 17 Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі,...

Затверджено
«Облік розрахунків по промисловим/непромисловим І іншим послугам», «Лот №2 Впровадження функціоналу «Облік витрат по видам робіт»,...

Законукра ї н и
...

Книги, отримані за державною програмою «Українська книга» у 2014 році
Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга», які за критерієм відбору мають велику наукову, соціальну...

1. 1 Теоретичні основи дослідження витрат як економічної категорії
Це, насамперед, зумовлено вико­ристанням різних підходів до вартісної оцінки використовуваних у процесі госпо­дарської діяльності...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

До місцевого суду Київського району м. Харкова
Ак “ Х. “ (далі стягувач) до М. В. О. (далі боржник) про стягнення суми нарахувань за актом у розмірі 7777 грн. 43 коп., витрат по...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка