Пошук по сайту


Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)

Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)


Договір № ______про надання послуг і виконання робіт від ___ ____ 2011 року

ДОГОВІР № _________


про виконання робіт і надання послуг

м. Київ ___ ___ 2011 року

_______________________ «____________», створене відповідно до законодавства України, надалі – Замовник, в особі _____________ __________________________________, що діє на підставі _______________, та

_______________________________ «_________________», створене відповідно до законодавства України, надалі – Виконавець, в особі ____________________, що діє на підставі _____________,

надалі окремо – Сторона, разом – Сторони, уклали цей Договір про виконання робіт і надання послуг (надалі – Договір) про таке:
 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

  1. Бренд – знак для товарів і послуг (торгова марка).

  2. Додаток – письмово погоджений Сторонами документ на виконання (надання) певних Робіт та/або Послуг, вказаних у статті 3. цього Договору, що складається:

 • із Завдання, яке обов’язково містить найменування, обсяг, умови виконання/надання та вимоги до Робіт/Послуг;

 • із ціни/плати за виконання/надання Робіт/Послуг (у зв’язку з тим, що Послуги за цим Договором надаються за плату, а способом визначення ціни Робіт Сторони визначили погодження ціни Робіт у Додатку) в гривнях, строки оплати ціни/плати за виконання/надання Робіт/Послуг;

 • із Строків надання Послуг/виконання Робіт.

  1. Вимоги (та визначення) якості – це повністю визначені Сторонами в Договорі та у відповідному Додатку вимоги, яким мають відповідати виконані/надані Роботи/Послуги, а саме: відповідність Робіт/Послуг умовам Договору, вимогам у відповідному Додатку, що стосується таких Робіт/Послуг.

  2. Треті особи – треті, інші особи, субпідрядники, яких Виконавець має право залучати до (на яких має право покласти) виконання (надання) Робіт і/або Послуг (які для виконання/надання Робіт/Послуг виконують роботи, надають послуги, товари/продукцію).

  3. Веб-сайт – набір зв'язаних між собою текстових, графічних елементів і програм, розміщених на сервері у мережі Інтернет, та доступом до нього за єдиною доменною адресою.

  4. Банер – файл, що містить графічне або анімаційне зображення. Банер може бути доповнений Підписом або Гіперпосиланням.

  5. Підпис – текст, що з’являється до завантаження Банера на Веб-сайті та спливаючий при підношенні курсору до Банеру після його завантаження.

  6. Гіперпосилання – адреса Веб-сайту, що буде завантажений в окремому вікні Броузера після натискання курсором на банер.

  7. Браузер – програмне забезпечення для запиту Веб-сайтів, яке використовується з метою їх пошуку, перегляду, обробки, виведення і переходу від одного Веб-сайту до іншого.

  8. Банерний код – програмний код (у вигляді букв/цифр тощо), наданий Замовником, при натисненні на якому відвідувачем Веб-сайту Виконавця генерується Банер.

  9. Показ Банера – повне відображення Банера на екрані користувача Інтернет у межах Веб-сайту, що розміщує Банер чи Банерний код.

  10. Сторіборд банера – візуальні матеріали, які ілюструють динамічний зміст банера.

  11. Концепт-дизайн – графічні макети дизайну сайту на прикладі головної та однієї внутрішньої сторінок сайту.

  12. Дизайн-бриф – затверджений документ, що містить перелік усіх вимог до концепт-дизайну сайту.

  13. Лейаут – графічна схема сторінки сайту (в електронному форматі), що описує роботу зі сторінкою сайту та її функціональність.

  14. Візуальні матеріали – електронні зображення.

  15. SMM – серія дій з просування товару/послуги/бренду у соціальних мережах, форумах, блогах та інших сайтах.

  16. SEO - серія дій з просування товару/послуги/бренду у пошукових системах.

  17. HTML-верстка сайту – серія дій щодо коректного відображення Веб-сайту.

  18. Програмування – розробка програмного забезпечення Веб-сайту.

  19. Тестування сайту – серія дій, направлена на перевірку функціонування сайту.

  20. Наповнення сайту – додавання до сайту текстових та візуальних матеріалів.

  21. Запуск сайту – розміщення сайту на доступній для користувачів Веб-адресі.

  22. КPI – ключові показники ефективності.

  23. Книга фірмового стилю (брендбук) – документ, що визначає правила візуальної ідентифікації торгової марки, використання елементів фірмового стилю, єдність сприйняття основних елементів ідентифікації, стилістичні та кольорові рішення. Включає опис констант марки, правила їх побудови, кольору, допустимі і недопустимі конвертації та використання, а також - правила оформлення носіїв (позицій) фірмового (корпоративного) стилю - ділової документації і маркетингових матеріалів- outdoor і indoor реклами, сувенірної продукції, уніформи, інтер'єрів і корпоративного транспорту. Існує безліч можливих носіїв фірмового стилю, тому їх кількість і види при створенні бренд бука визначається індивідуально.

  24. Рекламаційний акт – документ, що складається Сторонами за результатами зустрічі і описує перелік зауважень до наданих послуг/виконаних робіт.

  25. Статистика – відомості про кількість показів Банера чи Банерного коду у період рекламної кампанії. Статистика може містити інформацію про кількість натискань на Банер у період рекламної кампанії.

  26. До інших термінів, не визначених в цьому Договорі, застосовуються визначення, передбачені чинним законодавством України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги (надалі – Послуги) та виконати роботи (надалі – Роботи), вказані в статті 3 цього Договору (надалі разом – Роботи/Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити такі Роботи/Послуги відповідно до умов і в порядку, встановленого цим Договором та додатками, які після підписання Сторонами є його невід’ємною частиною.

  2. Для виконання/надання Робіт/Послуг, у випадках, вказаних у статті 3 цього Договору, Виконавець має право залучати (покласти виконання на) Третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за результат відповідних Робіт/Послуг.

 2. ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ. НАЙМЕНУВАННЯ

  1. Послуги та Роботи, що надаються/виконуються Виконавцем Замовникові за цим Договором включають розробку та впровадження комплексної цифрової стратегії, призначеної для розміщення в мережі Інтернет матеріалів Замовника з метою просування товарів чи послуг, а саме:

 • SMM

 • SEO

 • Створення (розробка) веб-сайту, баннера, програм;

 • Розміщення рекламних матеріалів Замовника (баннерів на інтернет-площадках, оголошень у пошукових системах, брендування веб-сайтів);

 • Технічна підтримка та контентне наповнення веб-сайтів;

 • Стратегічне планування, що включає розробку комунікаційної стратегії, креативної та медійної стратегії;

 • інші послуги за домовленістю Сторін.

  1. Найменування, обсяг, вартість, строки та порядок надання Робіт/Послуг, вказаних у п. 3.1. цього Договору, узгоджуються Сторонами у відповідних додатках до цього Договору.

  2. Всі додаткові роботи/послуги/дії, необхідні для виконання Робіт/Надання послуг за даним Договором, такі як проведення фотозйомки, набуття прав на використання фотоматеріалів тощо, проводяться Виконавцем за умови письмового погодження таких додаткових робіт із Замовником.

  3. Засвідченням факту належного виконання Робіт/ надання Послуг за цим Договором є Акт виконаних робіт (наданих послуг), підписаний уповноваженими представниками Сторін.

 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ/ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість Робіт/Послуг, що надаються Замовнику за цим Договором, визначається у відповідних Додатках до цього Договору. Загальна сума Договору складається з вартості Робіт/Послуг, визначеної в усіх Додатках до цього Договору.

  2. Оплата Робіт/Послуг Виконавця здійснюється у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у строки і на умовах, визначених у відповідному додатку до цього Договору.

  3. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у національній валюті України (гривнях).

  4. Якщо в процесі виконання Робіт/ надання Послуг за цим договором Сторонами буде визначена необхідність будь-якої зміни умов виконуваних Робіт/Послуг, необхідність виконання додаткових робіт на вимогу Замовника у порівнянні з узгодженими структурою та лейаутами та концепт-дизайном, то ці роботи виконуються на підставі окремої угоди Сторін і оплачуються додатково.

  5. У разі повторного зупинення Робіт/Послуг на вимогу Замовника на строки більше ніж 30 (тридцять) календарних днів вартість послуг може бути переглянута Виконавцем, про що Сторонами складається відповідна Додаткова угода.

  6. Сторони свідчать про те, що:

   1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом України.

   2. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом України.

   3. Сторони зобов'язуються негайно письмово повідомляти контрагента про зміну свого статусу стосовно оплати податку на прибуток.

  7. Після закінчення надання послуг кожна зі Сторін має право вимагати від контрагента проведення звірення виконаних зобов'язань, що оформляється актом звірення виконаних зобов'язань.

 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ / НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Для надання Послуг/виконання Робіт, зазначених у статті 3 цього Договору, Замовник направляє Виконавцю Заявку з пропозицією на замовлення послуг (бриф), в якій обов’язково мають бути наведені бажані види робіт та передбачувані строки їх виконання.

  2. Виконавець приступає до надання Послуг/виконання Робіт, вказаних у ст. 3 цього Договору, винятково на підставі підписаного Сторонами Додатку, що складений щодо таких Робіт/Послуг, та наданих Замовником необхідної для початку роботи текстової, графічної, статистичної, довідкової та іншої інформації в електронній формі.

  3. Сторонами узгоджено, що обмін інформацією в процесі виконання цього Договору відбувається шляхом направлення листів електронною поштою (email) уповноваженим особам Сторін, призначеним з метою координації виконання умов цього Договору, за наступними адресами:

   1. ____________________, е-mail_____________________ (з боку Замовника);

   2. ____________________, e-mail_____________________ (з боку Виконавця).

  4. Допускається також використання інших доступних Сторонам засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від уповноваженої особи Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата. Допускається використання факсимільних копій та роздруківок скан-копій документів за умови наступного обміну їх оригіналами.

  5. Права та обов‘язки щодо затвердження технічних завдань, дизайну, макетів, шаблонів, програмних модулів та інших матеріалів (в тому числі проміжних), що розробляються Виконавцем за цим Договором (далі – матеріали), з боку Замовника реалізовує уповноважена особа Замовника. Відповідь про затвердження або відхилення (з переліком необхідних доробок, змін чи виправлень) будь-яких матеріалів направляється Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання уповноваженою особою Замовника цих матеріалів на затвердження, якщо інші строки не обумовлені Сторонами окремо. У разі наявності зауважень Сторонами організовується зустріч, на якій Сторони складають Рекламаційний акт, у якому закріплюють перелік необхідних доопрацювань/змін до наданих Виконавцем матеріалів і який підписується Сторонами протягом 3 (трьох) робочих днів.

  6. Сторони домовились дотримуватись наступних строків подання та затвердження документів/ матеріалів, необхідних для надання Послуг/ виконання Робіт за цим Договором:

   1. Замовник надає Виконавцю:

 • графічні матеріали (знаки для товарів і послуг Замовника, основні елементи книги фірмового стилю, зразки рекламних матеріалів) не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку робіт з розробки відповідного концепт-дизайну.

 • текстові матеріали (зокрема для розміщення на сайтах) - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до запуску відповідного проекту / дати розміщення.

 • візуальні матеріали для роботи з ними (зокрема для розміщення на сайтах) - не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до розробки відповідних макетів, в яких використовуються візуальні матеріали.

   1. У разі відсутності необхідних для виконання Виконавцем певного етапу робіт інформації та/або матеріалів, Виконавець попереджує Замовника про необхідність надання таких інформації/матеріалів за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання відповідного етапу робіт.

  1. На основі дизайн-брифу та затверджених Замовником лейаутів Виконавець розробляє три варіанти концепт-дизайну Сайту та на вибір Замовника реалізовує один з них. Розробка додаткових варіантів концепт-дизайнів проводиться за додаткову оплату, про що Сторони підписують додаткову угоду.

  2. Сторони погодили, що затвердженням Замовником матеріалів, які розробляються за цим Договором у ході виконання Робіт/надання Послуг, Замовник приймає без заперечень, зауважень і претензій відповідно до форми і змісту таких матеріалів і після такого затвердження несе відповідальність за їх зміст (у тому числі за будь-яке текстове наповнення), вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України, самостійно. Після затвердження Замовником наданих Виконавцем матералів, розроблених у ході виконання Робіт/надання Послуг, Замовник не має права пред’являти претензії і зауваження, висувати вимоги щодо таких матеріалів та їх змісту (в тому числі будь-якого текстового наповнення).

  3. Сторони погодились, що Замовник вправі вносити виправлення, зміни, доповнення в матеріали, надані на затвердження Замовником, не більше 2 (двох) разів щодо кожного матеріалу; кожне коло правок передається Замовником єдиним пакетом від однієї відповідальної особи з боку Замовника.

  4. Після внесення Виконавцем другого кола виправлень/змін/доповнень в матеріали, подальше ініціювання Замовником виправлень/змін/доповнень Виконавцем не приймаються до письмового погодження Сторонами збільшення плати за Роботи/Послуги, що стосуються такого матеріалу, та строки виконання додаткових Робіт/Послуг.

  5. Замовник має право ініціювати дострокове припинення виконання Робіт / надання Послуг за цим Договором та його Додатками, письмово повідомивши Виконавця за 30 (тридцять) робочих днів до дати дострокового припинення виконання Робіт / надання Послуг та оплативши фактично надані послуги/роботи, а також компенсувавши Виконавцю усі штрафні санкції третіх осіб, залучених до надання таких Робіт/Послуг, спричинені такою відмовою.

  6. Виконавець має право ініціювати дострокове припинення виконання Робіт / надання Послуг за цим Договором та його Додатками за умови письмового повідомлення Замовника за 30 (тридцять) робочих днів до дати дострокового припинення виконання Робіт / надання Послуг в разі якщо Замовник систематично (більше одного разу) порушує вказані в Договорі або у відповідному Додатку зобов’язання, не дотримується строків надання матеріалів чи інформації, або строків затвердження макетів чи умов надання послуг, або в разі здійснення винних дій чи бездіяльності, що перешкоджає належному надання послуг Виконацем тощо.

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  1. Якщо вироблений/виготовлений (створений) за цим Договором у ході виконання Робіт/надання Послуг результат таких Робіт/Послуг є об’єктом інтелектуальної власності, майнові права на такий об’єкт інтелектуальної власності належать/передаються/надаються Замовникові на умовах, встановлених Сторонами у відповідних письмових документах, що є невід’ємною частиною цього Договору, в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

  2. Кожна зі Сторін визнає, що передання (повідомлення, надання) Замовником Виконавцеві матеріалів, інформації відповідно до цього Договору, здійснюється винятково для виконання Виконавцем цього Договору та не повинне тлумачитися як надання певних прав, за ліцензією, прав власності або на будь-якій іншій основі, щодо будь-яких таких матеріалів, інформації, якщо інше прямо не передбачено цим Договором.

  3. Результати Робіт/Послуг, що надаються за цим Договором, переходять у власність Замовника винятково з підписанням Сторонами Акта виконаних робіт (наданих послуг), складеного по відношенню до таких Робіт/Послуг (з підписанням необхідного письмового документа/необхідним затвердженням, у випадку необхідності такого оформлення), якщо Сторони письмово не погодять інше.

  4. Замовник за жодних обставин не має права жодним способом, на жодній території використовувати та розпоряджатися результатами Робіт/Послуг за цим Договором до моменту остаточного затвердження Замовником таких результатів Робіт/Послуг відповідно та здійснення їх оплати в повному обсязі (якщо інше не передбачено відповідним Додатком до Договору).

  5. Беручи до уваги те, що немайнові права інтелектуальної власності (у тому числі право на визнання авторства) не підлягають відчуженню, Сторони також погоджуються з тим, що як протягом строку дії цього Договору, так і протягом необмеженого періоду після його припинення (незалежно від причин припинення) Виконавець матиме право використовувати об’єкти інтелектуальної власності, створені під час надання Послуг за цим Договором, (у тому числі об’єкти, що містять знаки для товарів і послуг, логотипи, фірмові найменування Замовника), наступними способами:

 • розміщувати в портфоліо для подальшого представлення існуючим і/або потенційним клієнтам/партнерам тощо як власних авторських розробок;

 • представляти на різних публічних заходах (наприклад: фестивалях, конкурсах реклами тощо) як власні авторські роботи;

 • розміщувати на сайті Виконавця в мережі Інтернет;

 • здійснювати інші дії, що ідентифікуються як «демонстраційний показ»; використовувати назву, логотипи, фірмові найменування Замовника у списку своїх клієнтів/партнерів.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ/ ОФОРМЛЕННЯ ФАКТУ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. Після закінчення надання послуг за відповідним Додатком Виконавець направляє Замовнику два примірники Акта виконаних робіт (наданих послуг). Замовник зобов’язаний повернути підписаний примірник Акта протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, або у випадку невиконання або неналежного (неякісного) виконання/надання або виконання/надання з відступами/недоліками Робіт/Послуг направити Виконавцеві письмову мотивовану відмову від підписання Акта у той самий строк. У випадку отримання Виконавцем письмової мотивованої відмови від підписання вказаного Акта у вказані строки, Сторонами складається двосторонній акт з переліком недоліків (відступів) виконаних/наданих Робіт/Послуг і строків їх усунення («Рекламаційний акт»).

  2. Непідписання Замовником Акта за відсутності мотивованої відмови у зазначений строк є фактом визнання повного і належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань, а Роботи/Послуги вважаються виконаними/наданими належним чином (якісно) і прийнятими Замовником без претензій і зауважень. При цьому Сторони згодні, що датою прийняття Робіт/Послуг вважається дата підписання Акта Виконавцем.

  3. Сторони погоджуються з тим, що у разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань, встановлених цим Договором і чинним законодавством України, Виконавець не несе відповідальності за недотримання строків, умов та/або вимог до якості виконання/надання Робіт/Послуг, що було спричинене таким невиконанням зобов’язань Замовником.

 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.

  2. Сторони, розуміючи специфіку послуг, що надаються за цим Договором, домовились, що будь-які претензії і рекламації Замовника, пов'язані з незадовільним виконанням Робіт/наданням Послуг за Договором, приймаються Виконавцем виключно протягом строку їх надання в письмовій формі, але не пізніше 5 (п’яти) діб від дня виявлення Замовником будь-якого порушення.

  3. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, шляхом переговорів.

  4. Якщо вказані суперечки та/або спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.

  6. Виконавець не несе відповідальності за недостовірність і неточність наданої Замовником інформації та/або матеріалів, неправомірне або недобросовісне використання Замовником у такій інформації та/або матеріалах знаку для товарів і послуг (торгової марки), логотипу, імені або інших прав інтелектуальної власності.

  7. Замовник несе відповідальність за достовірність і точність інформації та матеріалів (та додержання в них прав інших осіб), які передаються Замовником Виконавцеві для виконання Робіт/надання Послуг за цим Договором.

  8. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне виконання робіт, якщо Замовник не дотримується зі свого боку умов та строків передання матеріалів, документів та інформації, необхідної для виконання робіт, та строків погодження робіт.

  9. У випадку порушення Замовником строків відмови від надання Послуг/виконання Робіт, вказаних у п.5.11. цього Договору, Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю штрафні санкції у розмірі 100% від вартості послуг, від яких відбулась відмова, а також компенсувати усі штрафні санкції третіх осіб, залучених до надання таких Послуг/виконання Робіт, спричинені такою відмовою.

  10. У разі порушення Замовником строків оплати Робіт/Послуг за цим Договором та його Додатками, та інших платежів за цим Договором та/або відповідними Додатками до нього, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцеві суму боргу та виплатити пеню в розмірі 1% від розміру простроченого платежу за кожен день прострочення оплати.

  11. У разі порушення Замовником строків надання матеріалів, необхідних для виконання робіт, затвердження розроблених та наданих на узгодження Виконавцем матеріалів більше ніж на 10 робочих днів, Виконавець має право стягнути з Замовника штраф у розмірі 2% від вартості робіт за відповідним Додатком. Штраф не застосовується за умови повідомлення Замовником Виконавця про затримку засобами електронної пошти за 1 (один) робочий день до настання відповідного строку затримки.

  12. У випадку, коли Замовник порушує будь-який із строків, встановлений цим Договором та додатками до нього, Сторони погоджуються, що після повідомлення Виконавцем Замовника:

   1. або строки виконання/надання Робіт/Послуг переносяться, та при цьому Виконавець не несе відповідальності за порушення раніше встановлених Сторонами строків щодо таких Робіт/Послуг;

   2. або виконання/надання Робіт/Послуг припиняється або зупиняється повністю або частково (і при цьому Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцеві вартість виконаних/наданих Робіт/Послуг або їх частин, і суму штрафних санкцій, компенсацій, збитків, сплачених Виконавцем Третім особам у таких випадках).

  13. Замовник несе відповідальність за додержання (та гарантує додержання) в матеріалах і інформації, що передаються Замовником Виконавцеві за цим Договором, прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб (в тому числі передбачених законодавством України про інтелектуальну власність). У рамках і розумінні цього пункту у випадку виникнення будь-яких претензій, позовів, вимог третіх осіб з приводу порушення їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні, розповсюдженні, переробці наданих Замовником матеріалів і інформації за цим Договором (в тому числі таких, що будуть пред’явлені Виконавцеві), Замовник зобов’язується врегулювати від власного імені, власними силами та за власний рахунок.

   1. У разі якщо внаслідок задоволення таких претензій, позовів, вимог третіх осіб Виконавцеві будуть завдані збитки та/або Виконавець виплатить у такому випадку штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати, Замовник зобов`язаний відшкодувати їх (штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати) в повному обсязі.

 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до _____ ______________ 20____ року, однак припиняє свою дію не раніше повного виконання Сторонами всіх зобов’язань за цим Договором.

  2. Цей Договір може бути продовжено понад термін його дії за письмовою згодою Сторін.

  3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від завершення взаєморозрахунків. Одностороння відмова від зобов’язань забороняється.

 4. ФОРС МАЖОР, УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно з'явилося наслідком незалежних від їх волі обставин, в тому числі: стихійного лиха, пожежі, повені, землетрусів, воєнних дій, цивільних безладь, страйків, неможливості розміщення реклами в дні жалоби, оголошених Урядом України, а також під час прямих трансляцій політичних заходів, змін вимог законодавства, заборон або інших дій державних органів тощо, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

  2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана повідомити про настання або припинення обставин непереборної сили у письмовій формі негайно, однак не пізніше 7-ми календарних днів з моменту їх настання або припинення, а також підтвердити їхнє існування достовірними документами від Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому і не звільняє від відповідальності за цим Договором.

 5. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  1. Інформація, що не підлягає розголошенню – будь-яка інформація, відомості, які передаються (повідомляються, надаються) однією Стороною іншій в письмовому та/або електронному вигляді, і визначена Стороною, що передає (повідомляє) як Інформація, що не підлягає розголошенню, включаючи всі ідеї, удосконалення, винаходи, методології, роботи й інші інновації будь-якого характеру, які були винайдені, придумані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, що їх повідомляє, комерційної таємниці або ж мають інший юридичний захист (включаючи, але не обмежуючись, інформацію про промисловий, науковий і комерційний досвід Сторін, інформацію щодо керування, структури й особливостей діяльності Сторони, формул, способів, баз даних, планів щодо маркетингу й нової продукції, виробництва, способів рекламування, упакування й маркетингу, маркетингових планів, планів щодо продукції, технічних планів, стратегії ведення бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників і партнерів, фінансову інформацію, відомості технічного характеру, методології й способи, прогнози, інформацію про персонал Сторони, списки споживачів, комерційні таємниці, властивості, специфікації, інформацію про потенційних і фактичних споживачів, постачальників, замовників, клієнтів, конфіденційну інформацію, а також усі інші види документації, які передаються однією Стороною іншій).

  2. Кожна Сторона зобов'язана зберігати конфіденційність щодо Інформації, що не підлягає розголошенню, якою Сторони обмінюються в ході виконання цього Договору, зобов'язуються не розголошувати таку Інформацію, що не підлягає розголошенню, як ту, що отримано однією Стороною від іншої, так і ту, що буде отримана ними протягом строку дії цього Договору, а також стосовно умов підготовки, узгодження, укладення, виконання, розірвання цього Договору й інших умов даного Договору.

  3. Інформація, на яку не поширюється дія цієї статті:

   1. інформація, що визначена законодавством як відкрита інформація або як така, що не є комерційною таємницею, конфіденційною інформацією, інформацією з обмеженим доступом;

   2. інформація, що є або стала загальновідомою не у зв'язку з неправомірними діями якої-небудь зі Сторін, у зв'язку з належним виконанням Стороною своїх зобов'язань, встановлених цим Договором і/або чинним законодавством України;

   3. інформація, розкриття якої необхідно у зв'язку з вимогами законодавства або з вимогами, установленими в результаті судового або адміністративного процесу або будь-яким судовим, урядовим, законодавчим актом. Сторони домовились повідомляти одна одній про настання таких випадків протягом 1 (одного) робочого дня.

  4. Інформація, що не підлягає розголошенню кожної зі Сторін і всі відповідні права залишаються виключною власністю такої Сторони. Кожна зі Сторін визнає, що передання (повідомлення, надання) Інформації, що не підлягає розголошенню, не повинне тлумачитися як надання певних прав, за ліцензією або на якій-небудь іншій основі, щодо будь-якої Інформації, що не підлягає розголошенню, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Жодна із сторін не має зобов'язань щодо розголошення своєї Інформації, що не підлягає розголошенню, іншій Стороні.

 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо їх здійснено в письмовій формі і підписано належно уповноваженими для цього представниками обох Сторін. Усі Додатки та/або додаткові угоди до цього Договору повинні бути оформлені у письмовій формі.

  2. Цей Договір укладено в 2-х примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, і набуває чинності з дня підписання обома Сторонами.

  3. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

  4. Назви статей і пунктів цього Договору використані винятково для зручності та не впливають на зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим Договором.

  5. З підписанням цього Договору Сторони зобов’язані надати одна одній в письмовому вигляді всі копії (належним чином завірених підписом уповноваженої особи та печаткою Сторони) документів, що встановлюють для уповноваженої особи (осіб) право та повноваження підписувати цей Договір, Додатки, Додаткові угоди, інші документи, що є невід’ємною частиною цього Договору, підписувати/затверджувати інші документи, необхідні для виконання цього Договору.

  6. Усі документи будуть вважатися переданими однією Стороною та отриманими другою Стороною Договору з моменту їх передачі відповідній уповноваженій особі особисто під підпис або поштовим зв'язком (листом з письмовим повідомленням). При цьому і виключно за таких умов Сторони вважатимуть датою передачі та отримання інформації, повідомлення або документів саме дату їх передачі відповідній уповноваженій особі особисто під підпис або дату відправлення, зазначену на поштовому штемпелі (листом з письмовим повідомленням).

  7. Уповноважена особа Замовника протягом усього терміну дії цього Договору має право вести від імені Замовника всі справи, що відносяться або зв'язані з відносинами між Виконавцем і Замовником за цим Договором, і уповноважена бути представником Замовника, з усіма правами, що необхідні такому уповноваженому представникові, включаючи право узгодження, письмового затвердження (підпису) усіх документів, що передбачені Договором, але окрім всіх документів, що встановлюють, припиняють або змінюють договірні умови.

  8. Сторони вищевикладеним підтверджують, що всі документи, пов'язані з виконанням цього Договору, вважаються схваленими (прийнятими), затвердженими і погодженими письмово Сторонами з моменту підписання їх вищевказаною уповноваженою особою Сторони.

 7. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

______ «_____________________________________»

00000, м. Київ, вул. Вулиця, 00

Код ЄДРПОУ 00000000

п/р № 000000000000000

в , м. Київ

МФО 000000

ІПН 000000000000

свідоцтво платника ПДВ № 000000000

Резидент України та платник податку на прибуток на загальних умовах

______ «________________________________»

00000, м. Київ, вул. Вулиця, 00

Код ЄДРПОУ 00000000

п/р № 000000000000000

в , м. Київ

МФО 000000

ІПН 000000000000

свідоцтво платника ПДВ № 000000000

Резидент України та платник податку на прибуток на загальних умовах

Посада

Посада

І.Б. Прізвище

І.Б. ПрізвищеЗамовник

Виконавець
поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. основні поняття, терміни та скорочення, що використовуються в договорі
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про таке: про надання послуг з інформаційно-технологічного супроводу комп'ютерних...

Принципова відмінність бренд у від товарного знаку
Для споживача марка полегшує вибір та дає впевненість в його правильності, для виробника – це основний інструмент для формування...

Про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів І послуг
«науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування...

Про здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти
Затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, що додається

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №1197-viі «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами)....

Закону України "Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти"
Про внесення змін до Закону України Про закупівлю товарів, робіт І послуг за де

Що таке Європейський Союз?
Зокрема, це робиться завдяки створенню зони без внутрішніх кордонів, посиленню економічної та соціальної єдності та заснуванню економічного...

Що таке Європейський Союз?
Зокрема, це робиться завдяки створенню зони без внутрішніх кордонів, посиленню економічної та соціальної єдності та заснуванню економічного...

* Дані «Стандартні умови проведення процедур закупівель товарів,...
Дані «Стандартні умови проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» можуть бути змінені Товариством в залежності від...

* Дані «Стандартні умови проведення процедур закупівель товарів,...
Дані «Стандартні умови проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» можуть бути змінені Товариством в залежності від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка