Пошук по сайту


Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 лютого 1999 року n 27 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 лютого 1999 року n 27 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Сторінка1/3
  1   2   3
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

Міністерства праці та соціальної політики України

від 17 лютого 1999 року N 27
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. N 248/3541

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

Міністерства праці та соціальної політики України

від 17 лютого 1999 року N 27
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. N 248/3541
Відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про освіту", Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 1996 - 2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.96 N 443, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про навчання з питань охорони праці, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим, науково-виробничим та іншим об'єднанням підприємств, які здійснюють управління майном, що перебуває у державній власності, підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності, роботодавцям ужити необхідних заходів для дотримання вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці після набуття ним чинності в установленому порядку.
3. Начальникам управлінь та відділів, територіальних управлінь, експертно-технічних і навчальних центрів, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.
4. Національному науково-дослідному інституту охорони праці (Ткачук К. Н.) забезпечити проведення навчання з питань охорони праці в навчальному підрозділі Національного науково-дослідного інституту охорони праці відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.
5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати наказ "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці" протягом місяця після набрання ним чинності.
6. З введенням у дію цього Типового положення вважати таким, що втратив чинність, ДНАОП 0.00-4.12.94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 04.04.94 N 30, зареєстрований Міністерством юстиції України 12.05.94 за N 94/304.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управління охорони праці (Лесенко Г. Г.).
 


Голова Комітету 


С. П. Ткачук  


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду за

охороною праці України

від 17 лютого 1999 р. N 27
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. за N 248/3541  


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці (далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).
(підпис)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
Посада (фах) _______________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання ____________________________________________
(найменування нормативних актів про охорону праці,
___________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)
___________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань


від "___" _______________199_ р. 


N _______________________ М. П. 
Голова комісії ____________________________________________ (прізвище)
(підпис)
 
   


Додаток 3

до пунктів 2.2.1 та 2.2.5 Типового положення про навчання з питань охорони праці 


ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці".
Тема 2. Законодавство України про працю.
Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Тема 5. Пожежна безпека.
Тема 6. Електробезпека.
Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.
Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку.
Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф.
ПРОГРАМА

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ"
Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю, Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист".
Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.
Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.
Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.
Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: на підприємстві, регіональний, галузевий, державний; їх призначення, порядок формування і витрачання коштів.
Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права.
Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій. Сертифікація машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.
Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.
Інформація та звітність про стан охорони праці.
Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.
Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.
Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.
Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.
Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці України. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці.
Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, галузеві, регіональні. Комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.
Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Національний науково-дослідний інститут охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов'язки і права.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.
Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.
ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ
Закон України "Про колективні договори". Розробка, укладення та виконання договору (угоди) відповідно до "Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)".
Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт.
Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону "Про охорону праці".
Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.
Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах.
Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років. Методичні огляди.
Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.
Відповідальність за порушення законодавства про працю.
ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працівника, необережність, її причини та боротьба з нею).
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.
Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).
Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).
Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки, стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).
Охорона праці як об'єкт управління. Система управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.
Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму, професійних та загальних захворювань на виробництві.
Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.
Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.
Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.
Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.
Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.
Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
ТЕМА 4. ВИБУХОНЕБЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ І ВИБУХОЗАХИСТ
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у  технологічній системі.
Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р. Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим аваріям".
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових речовин.
Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій. Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних, тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.
Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.
Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів, обґрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обґрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску, ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів закритого типу.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.
Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.
Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.
Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.
Обґрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.
Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.
Раціональне планування території підприємства.
Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання та протиаварійного захисту.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, займанню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Закону України “Про освіту”
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993...

Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження положення про навчання неповнолітніх професіям,...
Наказ Державного комітету України по нагляду за охо­роною праці від зо грудня 1994 р. №130

Тематичний план І навчальна програма підготовки посадових осіб І...
Узгоджено державним комітетом України по нагляду за охороною праці лист від 28. 10. 1997р вих. №10-12/21-Сл

Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Типове положення про порядок проведення навчання
У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних...

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики...
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка