Пошук по сайту


ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА - Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Наказ Комітету...

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 лютого 1999 року n 27 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Сторінка2/3
1   2   3
ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки та інше. Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.
Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членівУтр

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, при роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).
Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки пожежогасіння.
Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.
Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.
Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті, в цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.
Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.
Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).
Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.
ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.
Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.
Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до 1000 В.
Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6 - 10 кВ; 35 кВ; 110 - 1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.
Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою.
Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.
Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.
Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.
Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.
Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.
Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.
ТЕМА 7. ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ.

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.
Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.
Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві.
Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).
Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.
Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.
Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці.
Планування та організація робіт з охорони здоров'я працівників.
Засоби індивідуального та колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту.
Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.
Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо), характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікації, гранично допустимі рівні, можливий вплив на працівників.
Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація, приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань навести декілька найбільш поширених у виробництві).
Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у виробництво.
Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самопливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум, низька температура).
Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю, управління і протиаварійного захисту тощо.
Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація вентиляційного устаткування, обслуговування газопиловловлювального обладнання.
Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми.
Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо використання праці вагітних.
Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи (фотометричний, газохроматографічний, полярографічний). Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на підприємствах.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні нормативні документи. Конкретні приклади недоліків у санітарно-побутовому обслуговуванні.
Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.
Види профзахворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві, в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань.
Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працівників.
Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.
ТЕМА 8. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

В РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
Стислі основи анатомії та фізіології людини.
Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.
Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.
Види електротравм.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.
Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.
Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.
Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.
Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.
ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ
Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).
Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль адміністрації підприємства в системах попередження аварій великих виробничих установок. Мета і методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих аварій відповідно до директиви ЄС "Севізо". Визначення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних процесів. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.
Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійно небезпечних виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.
Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж. Розміщення нових виробництв на відстанях, які унеможливлюють ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних розмірів і виробничих потужностей підприємств, технологічних ліній і окремих установок, які забезпечують їх стійке і безпечне функціонування. Порядок проведення інспекцій.
Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Мета планування, оцінка небезпечних чинників та їх розподіл на категорії. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків. Центри управління та контролю надзвичайних ситуацій. Планування послідовності аварійного відключення обладнання. Проведення "штабних" навчань щодо реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх модернізація.
Система попередження великих аварій та техногенних катастроф. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Чинники підвищення техногенної безпеки. Основні напрямки профілактичної діяльності в сфері попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків від них. Особливості системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Режими функціонування цієї системи (оперативний режим, режим прогнозування і режим попередження). Комплекс заходів організаційно-виробничого спрямування, інженерно-технічного спрямування та інформаційного характеру. Правова і законодавча база, яка гарантує право об'єктів народного господарства на безпечне існування. Комплекс заходів територіально-організаційного спрямування. Особливості планування попереджувальних заходів. Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання отруйних, вибухо-, пожежонебезпечних та інших матеріалів і речовин. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.
 


Додаток 4

до пунктів 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 Типового положення про навчання з питань охорони праці 


ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ, НАВЧАННЯ ЯКИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОВОДИТЬСЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. Підприємства, установи і організації, виробничі та науково-виробничі об'єднання
Керівники підприємств, установ і організацій, виробничих та науково-виробничих об'єднань незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, їх заступники, виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб.
2. Науково-дослідні, науково-конструкторські, проектно-конструкторські установи
Керівники науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських установ, їх заступники, виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного проведення робіт, керівники основних технічних структурних підрозділів та проектів.
3. Заклади освіти
Керівники закладів освіти, заступники керівників, яким підпорядкована служба охорони праці, або які виконують її функції, керівники та викладачі кафедр охорони праці.
4. Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації та інші

об'єднання підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у державній власності
Заступники керівників міністерств, державних комітетів, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, керівники структурних підрозділів виробничого і технічного призначення цих органів.
1   2   3

Схожі:

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Закону України “Про освіту”
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993...

Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження положення про навчання неповнолітніх професіям,...
Наказ Державного комітету України по нагляду за охо­роною праці від зо грудня 1994 р. №130

Тематичний план І навчальна програма підготовки посадових осіб І...
Узгоджено державним комітетом України по нагляду за охороною праці лист від 28. 10. 1997р вих. №10-12/21-Сл

Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Типове положення про порядок проведення навчання
У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних...

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики...
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка