Пошук по сайту


На засіданні обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенню земельного законодавства

На засіданні обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенню земельного законодавства
СХВАЛЕНО

на засіданні обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенню земельного законодавства,

протокол №____ від «___»___________ 2011 року

З р а з о кТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)


Харків 2011

Ліцензія ДКУЗР серія АВ № 000000 від 13.04.07р.


Прим.№___

Арх.№_____

До відому виконавців робіт:

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється для:

земельних ділянок, на які видані правовстановлюючі документи, а межі не встановлено;

земельних ділянок, право власності (користування) на які не зареєстровано, але на ній розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано. Кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (після набрання чинності Законом України “Про державний земельний кадастр”)ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр.Петренка Петра Петровича в с. Петрівка

по вул.Бузковій 15 на території Петрівської сільської ради Харківського району

Харківської області
Харків 2011

Договір: №119/11 від 09.08.2011 р
Замовник: гр.Петренко П.П.
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд гр.Петренка Петра Петровича в с. Петрівка по вул.Бузковій 15 на території Петрівської сільської ради Харківського району

Харківської області


Директор ___________
Відповідальний за виконання

робіт із землеустрою ___________

Харків 2011

ЗМІСТ

стор.
1.Пояснювальна записка ……………………………….…………………………..............................
2. Заява ........................................................................................................….……………….…….…
3. Технічне завдання .............................................................................................................................
4. Схема розташування земельної ділянки (викопіювання з генерального плану ) ......................
5. План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки .................................
6. Акт погодження меж земельної ділянки.........................................………........…........……........
7. План меж зон обмежень і сервітутів ...............................................................................................
8. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності..........
9. Кадастровий план земельної ділянки ...…………..…......………………...…................…............
10. Збірний кадастровий план .............................................................................................................
11. Каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування (в архівному екземплярі)..……
12. Експлікація по ф. 6 зем. ..................................................................................................................


 1. Копії документів, що підтверджують право власності (користування) на земельну ділянку ....................................................................................................................................................
 1. Копії документів фізичної особи.............. ..……………………………………………….....
 1. Акт прийому-передачі межових знаків ..................................................................................


РОЗСИЛКА ПРИМІРНИКІВп/п

Звіт направленоприм.

Кількість

прим.

кому

куди

1

Управління Держагентства в Харківському районі Харківської області
1

1

2

гр.Петренко П.П.
2

1

3

Виконавцю робіт
3

1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Підстава для виконання робіт.
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки гр. ________________________________, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по в с. _________________ вул.____________________________ Харківської області, складена ТОВ “ ___________________”.

Землевпорядні роботи здійсненні на підставі укладеного договору № ______________ від __________ р. між гр. ______________ та ТОВ «____________________» .

Порядок виконання робіт, склад документації відповідають вимогам чинних законодавчих та нормативних актів України та технічному завданню.

Мета роботи встановлення меж земельної ділянки гр. _____________________ право на яку посвідчене державним актом серія ________ № _____________ (договором оренди, державним актом на право постійного користування) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

ТОВ “_________________” виконує роботи відповідно до ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах серії ____ № __________ на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт.

Роботи проведені відповідно до вимог “Земельного Кодексу України” від 25.10.2001 року;” Закону України «Про землеустрій», «Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання Державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою, та договорів оренди землі», затвердженою Наказом Держкомзему України від 4 травня 1999р. № 43, (із змінами) Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 18.05.2010 N 376 “Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками”.
2. Основні відомості про земельну ділянку.
Земельна ділянка розташована в с. ______________________ по вул. ___________________________________ Харківської області.

Межі земельних ділянок визначені безпосереднім обстеженням на місцевості та погоджені з суміжними землекористувачами, що відображено в акті встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Ділянка частково обмежена огорожею, частково межа проходить по умовній межі, межують ________________________________________________________________________________________________.

На земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, які належать гр. __________________________ на підставі свідоцтва про право власності на жилий будинок (див. правовстановлюючі документи). По обліковим даним загальна площа земельної ділянки становить – 0.2500 га. Площа земельних ділянок змінилася в результаті більш точних польових вимірювань та зазначення площі до четвертого знаку.

Відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): земельна ділянка 1 віднесена: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) код цільового призначення – 02.01 (1.8).


 1. Польові роботи. Кадастрова зйомка


Польові роботи виконані у квітні 2011 року.

Для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) була виконана кадастрова зйомка масштабу 1:500.

Для виконання кадастрової зйомки земельної ділянки було запроектовано мережу з двох точок знімального обґрунтування, рівномірно розташованих на земельній ділянці. Визначення координат точок знімального обґрунтування виконано від пунктів перманентних станцій __________ та __________.

Координати пунктів тимчасового зберігання визначались супутниковим методом із застосуванням геодезичних супутникових GPS приймачів.

Супутникові спостереження виконувались тільки статичним методом, окремими сесіями на кожній точці.

Обробка результатів польових супутникових вимірювань виконувалась на ПЕОМ з використанням програмного забезпечення (___________) фірми-виробника приймачів.

В результаті кадастрової зйомки встановлені та погоджені межі земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. Межі земельної ділянки закріплені на місцевості межовими знаками довільного зразка. Межові знаки передані під охорону власнику земельної ділянки за актом прийомки - передачі межових знаків на зберігання .


4. Камеральні роботи.
На підготовчому етапі виконання робіт по складанню технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок проведено збір, узагальнення, систематизація та аналіз вихідної інформації замовника.

Була проведена обробка (сканування і прив’язка) планово-картографічних матеріалів та створення єдиного поля картографічної інформації по існуючих матеріалах різних масштабів для подальшої роботи.

Проведено також збір та аналіз даних по суміжних землекористувачах та власниках земельних ділянок з матеріалів технічної документації, матеріалів землеустрою, інших джерел.

За результатами проведеного комплексу робіт, аналізу документів наданих замовником складено:

 • пояснювальну записку;

 • кадастровий план земельної ділянки в масштабі 1:500 на якому вказані назви суміжних землекористувань, довжини ліній і площа земельної ділянки;

 • збірний кадастровий план суміжних землевласників та землекористувачів;

 • акт погодження меж земельної ділянки;

 • акт прийому передачі межових знаків;

 • експлікація за формою 6-зем;

 • каталог координат земельної ділянки (в архівному екземплярі);

 • журнали спостережень і польові матеріали прив`язки земельної ділянки зберігаються у виконавця польових робіт ТОВ “______________”..

В ході камеральних робіт вирахувано площу земельної ділянки, окремих контурів, складено відповідну експлікацію та відомість координат точок та обчислення площі контурів (див. матеріали вирахування площ).

При формуванні земельно-облікових даних була складена розшифровка за власниками землі та землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності, що приведена в експлікації за формою № 6-зем.


Склав: ______________ _______________

(підпис)

Додаток до договору №________ від “___”______________ 2011 р.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Замовник: _____________ П.П. Петренко
Адреса:м.Харків вул. ________ б.___ , кв.____
_____” ______________________ 2011 р.


ПОГОДЖУЮ :
Виконавець: ТОВ "______________"
Директор ___________________
Адреса:

_____” ______________________ 2011 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт по розробленню технічної документації із

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
1. Підстави для виконання робіт
1.1. Договір на виконання робіт від___________, № _______

1.2. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку .

2. Загальні відомості про земельну ділянку

2.1.Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, код цільового призначення згідно КВЦПЗ - 02.01 (згідно УКЦВЗ - 1.8).


2.3. Місцезнаходження: с. ______________ по вул. _______________ ___ на території _____________________ сільської ради Харківського району Харківської області.

2.4. Суміжних землекористувачів визначити при проведенні кадастрової зйомки замовнику погодити межі.

2.5. Площа земельної ділянки орієнтовно становить - _________ га.

3. Вимоги до виконання кадастрових робіт

3.1. Виконати кадастрову зйомку М 1: 500
4. Вимоги щодо обмежень та сервітутів

4.1. Виконавець повинен визначити наявність обмежень та сервітутів.
5. Технічну документацію

5.1. На паперовому носії виготовити в 3-х примірниках, розіслати:

- перший примірник – територіальному органу по земельних ресурсах в Харківському районі;

- другий примірник – гр.Петренку П.П.;

- третій — виконавцю робіт.

5.2. На магнітному носії:

 • обмінний файл затвердженого зразку, документацію із землеустрою.


ВИКОПІЮВАННЯ

з плану території Циркунівської сільської ради- земельна ділянка гр.______________ в с.Циркуни по вул._______________, на території Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області.

Склав _______________

Межа села Циркуни знаходиться поза межами викопіювання.

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства на території Циркунівської сільської ради.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління Держкомзему у

Харківському районі Харківської області __________ В.С. РЕПТАподілитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про створення міжвідомчої робочої групи з питань виконання в Скадовському районі мобілізаційних завдань

Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України
Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних...

Шосте скликання
Закону України “Про тваринний світ”, розглянувши подання Державного агентства лісових ресурсів України від 28. 01. 2013 №03-05/425-13,...

Скадовська районна державна адміністрація
Про створення робочої групи з питань розроблення та запровадження інвестиційного проекту «Чисте місто Skadovsk»

Міністерство освіти І науки україни нака з
«Про рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді», постанови міжвідомчої наради з питань...

Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації
«Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки» був розроблений внутрішній План роботи...

С кадовська районна державна адміністрація херсонської області розпорядження...
Про внесення змін до складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та робочої...

Розпорядження
Про створення при районній державній адміністрації робочої групи з підтримки та впровадження заходів щодо засудження комуністичного...

Плата за спеціальне використання земельних ресурсів „ Про плату за землю
Цей Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання коштів, що надійшли...

Рішення від 28 квітня 2016 року №22/1
Про новий склад міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення І гарячого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка