Пошук по сайту


Тематичний план І навчальна програма підготовки посадових осіб І спеціалістів з питань охорони праці

Тематичний план І навчальна програма підготовки посадових осіб І спеціалістів з питань охорони праці

Сторінка1/4
  1   2   3   4


НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

УЗГОДЖЕНО Державним комітетом України по нагляду за охороною праці лист від 28.10.1997р вих. № 10-12/21-Сл

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету зв'язку України від 11.12.1997 р. №44

ВДОП 5.2.00-4

Положення

про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку

з питань охорони праці

УЗГОДЖЕНО УОЕ "Укртелеком" лист від 19.09.1997р. вих. № 27-6-102

УЗГОДЖЕНО УОПЗ "Укрпошта" лист від 23.10.1997р.вих. № 23-05-2835

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Інститутом зв'язку

ВНЕСЕНО Державним комітетом зв'язку України

ВВЕДЕНО замість "Положення про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці", якому було надано чинності наказом Міністерства зв'язку України від 7.07.95 р. № 98

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Загальні положення

5. Навчання з питань охорони праці робітників при прийнятті на роботу і в процесі трудової діяльності

6. Навчання з питань охорони праці при підготовці та перепідготовці робітників

7. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві

8. Вивчення основ охорони праці в навчально-виховних закладах Додаток 1.

Перелік професій галузі зв'язку, працівники яких навчаються І в яких перевіряють знання з питань охорони праці за інструкціями на професію і програмами інструктажів

Додаток 2.

Перелік професій галузі зв'язку, працівники яких повинні попередньо проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці і періодично, один раз на рік, в процесі їх трудової діяльності

Додаток 3.

Форма протоколу засідання комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці

Додаток 4.

Форма посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці і допуск до самостійної роботи

Додаток 5.

Перелік посадових осіб І спеціалістів, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки, зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві

Додаток 6.

Перелік категорій посадових осіб, навчання яких проводиться в спеціалізованих навчальних закладах

Додаток 7.

Тематичний план і навчальна програма підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

Додаток 8.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 9

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 10.

Програма первинного інструктажу на робочому місці

Додаток 11.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

Додаток 12.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Додаток 13.

Форма наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Додаток 14.

Форма контрольного листа проходження навчання безпечним методам праці

Чинний від 1.01.1998р.

1. Галузь застосування

Положення про порядок навчання, інструктажу та перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці (далі - Положення) розроб­лене відповідно до Закону України "Про охорону праці", Типового поло­ження про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) від 4.04.94 р. N ЗО (зі змінами і доповненнями від 23.04.97р.), Переліку посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 4.10.93 р. N 94 і поширюється на процеси навчання, інструктажу та пе­ревірки знань з питань охорони праці працівників, учнів і вихованців нав­чально-виховних закладів зв'язку.

Положення встановлює порядок, зміст і обсяги навчання з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів, учнів, вихованців, студентів галузі зв'язку.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, організаціями, об'єднаннями, установами, навчально-виховними закладами (далі - підприємства) зв'язку незалежно від фор­ми власності та видів діяльності, усіма їх працівниками.

На підприємствах на основі ДНАОП 0.00-4,12-94 "Типове положен­ня про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охо­рони праці" та цього Положення з урахуванням специфіки виробництва можуть розроблятися і затверджуватися їх власниками (керівниками) відповідні положення про навчання, інструктаж і перевірку знань праців­ників з питань охорони праці, формуватися плани-графіки проведення цієї роботи в залежності від місцевих умов господарсько-виробничої ді­яльності.

2. Нормативні посиланняп/п.

Позначення

нормативного акту

Назва

 

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

 

1

 

 

 

Закон України "Про охорону праці"

Постанова Верховної Ради України від 14.10.92 р. №2695-Х11

 

2

 

ДНАОП 0.00-4.12-94

 

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань пра­цівників з питань охорони праці (зі змі­нами та доповненнями від 23. 04.97р.)

Держнаглядохоронпраці України, накази № 30 від 4.04.94 р., № 109 від 23.04.97 р.; Мінюст України, № 95/304 від 12.05.94 р.

3

 

ДНАОП 0.00-8.01-93

 

Перелік посадових осіб, які зобов'язані прохо­дити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці України, наказ № 94 від 11.10.93 р.; Мінюст України, № 154 від 20.10.94 р.

 

4

 

 

 

Кодекс законів про працю України

 

Верховної Ради України, 15.12.93 р.

 

5

 

ДНАОП 0.03-8.07-94

 

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умова­ми праці, на яких забороняється засто­сування праці неповнолітніх

МОЗ України, наказ № 46 від 31.03.94 р.; Мінюст України, № 176/385 від 28.07.94 р.

 

6

 

ДНАОП 0.00-8.02-93

 

Перелік робіт з підви­щеною небезпекою

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 30.11.93 р. № 94; Мінюст України, № 196 від 23. 12. 93 р.

 

3. Терміни та визначення

Навчання з питань охорони праці - процес отримання працівни­ком знань та набуття практичних навичок з питань охорони праці за ви­могами, встановленими законодавчими актами з цього питання, норма­тивно-технічними документами, правилами, інструкціями, дотримання яких забезпечує безпеку працівника під час виконання трудових обов'язків.

Теоретичне навчання - процес отримання теоретичних знань стосовно законодавчо-норматибної бази з питань охорони праці.

Практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці (ста­жування) - процес набуття практичних навиків щодо виконання трудо­вих обов'язків без порушення вимог охорони праці.

Перевірка знань - процес оцінки отриманих знань та придбаних навиків за підсумками теоретичного навчання та практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці.

Допуск до самостійної роботи - письмовий дозвіл керівника під­приємства (філії, структурного підрозділу) щодо можливості самостійно­го виконання працівником трудових обов'язків, який надається за умов позитивного результату перевірки знань.

Попереднє спеціальне навчання - навчання працівників робочих професій у професійно-технічних навчальних закладах, навчально-кур­сових комбінатах і т. ін. з видачею відповідного документу, що надає право працювати за фахом.

Інструктаж з питань охорони праці - частина процесу навчання, що включає викладення призначеною посадовою особою працівникові вимог безпеки праці, передбачених інструкціями за його фахом, видами робіт (у тому числі разових), особисте ознайомлення працівника з інст­рукціями по охороні праці за його фахом, практичний показ працівнико­ві безпечних прийомів праці.

Небезпечний виробничий фактор-виробничий фактор, вплив якого в певних умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров'я працівника.

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив яко­го може призвести до погіршення стану здоров'я, зниження працездат­ності працівника.

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці - умови і харак­тер праці, за яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у значеннях, що перевищують гігієнічні нормативи, та психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в орга­нізмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або пору­шення здоров'я працівників.

4. Загальні положення

4.1. Положення спрямоване на реалізацію в галузі зв'язку безпе­рервного навчання з питань охорони праці на принципах послідовності, спадкоємності і взаємозв'язку всіх складових навчання у відповідності до чинного законодавства.

4.2. Навчання з питань охорони праці повинно забезпечити фор­мування у працівника:

- свідомого, відповідального ставлення до питань охорони праці, особистої безпеки і безпеки оточуючих;

- усвідомлення пріоритету життя і здоров'я працівників по відно­шенню до результатів виробничої діяльності підприємства, як того вима­гає Закон України "Про охорону праці";

- рівня освіти з питань охорони праці, особистої безпеки та без­пеки оточуючих, що відповідає вимогам часу.

4.3. Навчання з питань охорони праці є складовою частиною сис­теми управління охороною праці і проводиться з:

- працівниками підприємств у процесі трудової діяльності;

- учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів.

4.4. Зміст навчання повинен передбачати вивчення:

- питань законодавства про охорону праці;

- вимог державних міжгалузевих і галузевих, що є чинними у галу­зі зв'язку, та відомчих нормативних документів з охорони праці;

- правил пожежної безпеки;

- норм виробничої санітарії та гігієни;

- правил поведінки при виникненні аварій;

- способів надання першої допомоги потерпілим від нещасних ви­падків.

4.5. Кожний працівник повинен вивчити і знати правила охорони праці в обсязі необхідному і достатньому для виконання трудових обов'язків, без порушення вимог і положень.

4.6. Навчання працівників з питань охорони праці повинно прово­дитися у робочий час, з відривом або без відриву від виробництва і пе­редбачає, у загальному випадку, такі складові у послідовності проведення:

- вступний інструктаж;

- теоретичне вивчення правил, норм і вимог безпеки, гігієни праці;

- первинний інструктаж на робочому місці;

- практичне засвоєння безпечних навиків і прийомів праці (стажу­вання);

- перевірку знань з питань охорони праці (первинну та періодичну);

- допуск до самостійної роботи;

- повторний інструктаж.

Додатково за необхідністю з працівниками у процесі трудової ді­яльності проводяться:

- позачергове навчання з питань охорони праці;

- позачергова перевірка знань з питань охорони праці;

- позаплановий інструктаж;

- цільовий інструктаж.

4.7. Особи, що працюють за сумісництвом, повинні навчатися з питань охорони праці як за основною професією, так і за професією, що суміщається.

4.8. Перелік професій галузі зв'язку, працівники яких навчаються і в яких перевіряються знання з питань охорони праці за інструкціями на професію і програмами інструктажів, розробляється службою охорони праці підприємства на підставі Переліку, наведеного у Додатку 1, і зат­верджується власником (керівником) підприємства за погодженням з державним інспектором по транспорту і зв'язку Держнаглядохоронпраці.

До цього Переліку можуть бути додатково віднесені працівники, професії яких не пов'язані з обслуговуванням обладнання, використан­ням інструменту, зберіганням речовин і матеріалів.

4.9. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці по­винні утворюватися постійно діючі комісії:

- у структурному підрозділі (цех, дільниця, група, відділення зв'яз­ку тощо) - для перевірки знань робітників структурного підрозділу;

- у філії - для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів філії, а також робітників деяких професій, перевірка знань яких вимагає наяв­ності у складі комісії фахівців, відсутніх у структурному підрозділі;

- на підприємстві, у Держкомзв'язку України - для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів підприємства, Держкомзв'язку.

4.10. У структурних підрозділах, філіях і підприємствах з великою чисельністю працівників, а також у випадку адміністративно-територіаль­ного рознесення виробничого середовища дозволяється утворення кіль­кох постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці.

4.11. Склад постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці встановлюється письмовим розпорядженням керівника структурного підрозділу або наказом по філії, підприємству, і Держ­комзв'язку.

4.12. У складі комісії повинно бути не менше 3-х осіб, що у вста­новленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охо­рони праці, у тому числі спеціалісти служби охорони праці та інших служб (енерго-механічної, технічної, юридичної тощо).

Головами комісій призначаються заступники керівників (власників) філій, підприємств, Держкомзв'язку, а також керівники структурних під­розділів та їх заступники.

4.13. У випадку, коли працівникам, знання яких перевіряються, на­дається кваліфікаційна група з електробезпеки, у складі комісій повинна бути хоча б одна особа з необхідною кваліфікаційною групою з електро­безпеки. Для цього (за необхідністю) залучаються спеціалісти інших під­приємств (галузей), які додатково включаються до складу комісії нака­зом по філії, підприємству.

4.14. До складу комісій підприємств, Держкомзв'язку залучаються представники органів державного нагляду за охороною праці та відпо­відних профспілкових органів (організацій).

При відсутності представників органів державного нагляду за охо­роною праці та відповідних профспілкових органів, після повідомлення їм про термін роботи комісії, комісія вважається повноважною.

4.15. Формами перевірки знань повинні бути:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма гігієнічного навчання посадових осіб та працівників організацій продовольчої торгівлі
Навчально-тематичний план гігієнічного навчання посадових осіб І працівників організацій продовольчої торгівлі

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Програма складена на основі тимчасової освітньо-професійної програми...
Програма складена на основі тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 «Економіка...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Робочий тематичний план Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних...
Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін

Типова навчальна програма
Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвихованняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка