Пошук по сайту


III. Основні відомості про емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Сторінка2/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне Акцiонерне Товариство "АМВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя ААБ №021609

3. Дата проведення державної реєстрації

18.04.2014

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.99 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

10. Органи управління підприємства

Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

320649

3) поточний рахунок

26009052618660

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

320649

6) поточний рахунок

26005052618501

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної складностi

59.10.32-26.82.0

22.01.2010

Держгiрпромнагляд

22.01.2015

Опис

Щодо продовження, буде вирiшуватися у 2015 роцi.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної складностi

584.12.32

07.03.2012

Держгiрпромнагляд України

07.03.2017

Опис

Рiшення щодо продовження лiцензiї буде прийматися у 2017 роцi

 

Дозвiл на експлуатування устаткування пiдвищеної небезпеки

583.12.32

07.03.2012

Держгiпромнаглд України

07.03.2017

Опис

Рiшення щодо продовження лiцензiї буде прийматися у 2017 роцi.

 

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури

Серiя АВ №601071

13.12.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

13.12.2016

Опис

Рiшення щодо продовження лiцензiї будет прийматися у 2016 роцi.

 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб


1) найменування

ДП "МСВ"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

31403370

4) місцезнаходження

03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8-Г, кв. 314

5) опис

Виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв

1) найменування

ДП "МЕВ"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

31403365

4) місцезнаходження

03148, м. Киїiв, вул. Пшенична, 8-Г, кв. 309

5) опис

Неспецiалазована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря


(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

19.04.2014

19.04.2014

-

Опис

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка