Пошук по сайту


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Сторінка7/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1875.7

1678.9

0

0

1875.7

1678.9

будівлі та споруди

1452.06

1299.71

0

0

1452.06

1299.71

машини та обладнання

322.74

289.69

0

0

0

0

транспортні засоби

100.9

89.5

0

0

100.9

89.5

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1875.7

1678.9

0

0

0

0

Опис

-

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5330.9

6003.1

Статутний капітал (тис. грн.)

20

20

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

20

20

Опис

згiдно податкового кодексу України

Висновок

вiдповiдає чинному законодавству України.

3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Опис:

-

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТзОВ АФ "Юрек-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22841651

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

58028, м. Чернiвцi, вул. Комарова, 13/25

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

000523 30.11.1995

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

21.04.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

негативна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТзОВ АФ "Юрек-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22841651

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

58028, м. Чернiвцi, вул. Комарова, 13/25

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

000523 30.11.1995

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

21.04.2014

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
“ЮРЕК - АУДИТ”
Україна, 58018, м. Чернiвцi, вул. Комарова, 13/25, тел.0(3722)4-52-78,0(50)986-33-64
Р/р 26009301130987 в ПАТ «Терра Банк» м. Київ, МФО 380601
Iдентификацiйний код 22841651
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
«АМВ» за 2013 рiк
Акцiонерам приватного акцiонерного товариства «АМВ»
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва Приватне акцiонерне товариство “АМВ”
Код ЄДРПОУ 02047891
Номер запису про реєстрацiю та дата її проведення № 1 073 120 0000 003449
вiд 14.03.1996 р.
Орган, що проводив реєстрацiю Солом’янська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження Товариства 03056, м. Київ, пров. Ковальський, буд. 22-А
Телефон, факс 0 (44) 278-67-97
Розрахунковий рахунок 26009052618660
МФО 320649
Назва банку РЦ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ
Чисельнiсть працiвникiв 2 чол.
Юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, пров. Ковальський, буд. 22-А.
Приватне акцiонерне товариство «АМВ» створено шляхом реорганiзацiї малого науково-технiчного пiдприємства «АМВ» (протокол загальних зборiв засновникiв вiд 14.03.1996 р.) та перейменування з АТЗТ «АМВ» у ПрАТ «АМВ», у вiдповiдностi до Цивiльного та Господарського кодексiв України, Закону України «Про акцiонернi товариства», а також iнших дiючих нормативно-правових актiв України.
Статут Товариства (нова редакцiя) зареєстровано державним реєстратором 31.05.2011 р. № 1 073 105 0005 003449.
За довiдкою Головного управлiння статистики у м. Києвi № 758515 вiд 02.01.2013 р. передбаченi такi види дiяльностi за КВЕД:
23.99 – Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.;
41.20 – Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
43.99 – Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.;
46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля;
71.12 – Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах.
За Статутом Товариство здiйснює наступнi види дiяльностi:
- виробництво будiвельних матерiалiв, будiвельних деталей та конструкцiй, збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв;
- виробництво рiзної неметалевої мiнеральної продукцiї та виробiв;
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї, геодезiї, геологорозвiдування, гiдрографiї та гiдрометеорологiї;
- виконання будiвельних, будiвельно-монтажних, монтажних, ремонтних, налагоджувальних та iнших робiт;
- оптова та роздрiбна торгiвля паливом, деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням, залiзними виробами, водопровiдним та опалювальним устаткуванням, хiмiчними продуктами, вiдходами та брухтом, машинами та устаткуванням, верстатами, сiльськогосподарською та iншою технiкою;
- iншi види дiяльностi, що не забороненi чинним законодавством.
Товариство зареєстровано в ДПI у Солом’янському р-нi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi як платник податку на прибуток.
Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, а також рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360.
До перевiрки надана фiнансова звiтнiсть ПрАТ «АМВ», яка включає:
- баланс (фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва) станом на 31.12.2013 р.;
- звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк.
ПрАТ «АМВ» веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна та результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення.
Ведення бухгалтерського облiку в перевiреному перiодi здiйснювалось без застосування прийнятної форми облiку та без використанням автоматизованої програми ведення бухгалтерського облiку.
Операцiї господарської дiяльностi Товариства вiдображались в облiку без застосування методу подвiйного запису на рахунках бухгалтерського облiку, передбачених Планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року № 291.
Стан наявних первинних документiв, журналiв ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку незадовiльний.
При оцiнцi статей фiнансової звiтностi Товариство керувалось нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що вiдповiдає вимогам Закону України № 996 вiд 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
Товариством для перевiрки не представлено наказ «Про облiкову полiтику ПрАТ «АМВ».
Пiд час перевiрки використанi наступнi документи:
- Статут приватного акцiонерного товариства «АМВ»;
- первиннi фiнансовi документи вибiрково та по необхiдностi за 2013 рiк;
- протоколи загальних зборiв акцiонерiв.
В ходi перевiрки дослiджено достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку, на пiдставi яких складено фiнансову звiтнiсть. Статтi фiнансової звiтностi не вiдповiдають оборотам i даним бухгалтерського облiку, вiдображеним за перiод перевiрки станом на 31.12.2013 року. Аудитором проведено тестування цих оборотiв i даних з метою отримання достатнiх доказiв того, що їх данi не мiстять суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування первинними документами i можуть служити базою складання звiтностi.
На основi проведених тестiв можна зазначити, що у звiтному перiодi бухгалтерський облiк Товариства ведеться не у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства, що передбачає розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора:
- дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень;
- виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi.
Необоротнi активи
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковуються основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, первiсна вартiсть яких становить 3.943,4 тис. грн. та їх залишкова вартiсть – 1.678,9 тис. грн.
Для перевiрки стану бухгалтерського облiку необоротних активiв не були наданi належним чином складенi оборотнi вiдомостi, реєстри, карточки та iншi облiковi документи, що пiдтверджують наявнiсть та рух основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства в звiтному перiодi.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв на 31.12.2013 року становить 2.264,5 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 57,43 вiдсоткiв первiсної вартостi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Для перевiрки не були наданi належним чином складенi первиннi облiковi документи щодо нарахування в звiтному перiодi амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних фондiв не проводилась.
Данi фiнансової звiтностi Товариства не вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам.
За вiдсутностi затвердженої облiкової полiтики та належним чином складених облiкових документiв та реєстрiв, вiдображення в облiку та звiтностi надходження, вибуття та ремонту основних засобiв не вiдповiдає вимогам П(с)БО 7 “Основнi засоби”.
Станом на 31.12.2013 року на балансi облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 1.998,8 тис. грн.
Вiдображена сума у фiнансовiй звiтностi записами в бухгалтерському облiку не пiдтверджується. Вiдсутнi оборотнi вiдомостi, регiстри облiку та iншi облiковi документи щодо вiдображення довгострокових фiнансових iнвестицiй на рахунках бухгалтерського облiку.
Оборотнi активи
Виробничi запаси, що вiдображенi в балансi станом на 31.12.2013 р. в сумi 440,2 тис. грн. не вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей в звiтному перiодi не проводилась.
Для перевiрки стану бухгалтерського облiку оборотних активiв не були наданi належним чином складенi оборотнi вiдомостi, реєстри, карточки та iншi облiковi документи, що пiдтверджують вiдображення на облiкових рахунках здiйснених господарських операцiй Товариства в звiтному перiодi.
На витраченi та списанi матерiали не були представленi вiдповiднi акти списання.
В цiлому, оцiнка придбання запасiв, їх вибуття та оцiнка запасiв на кiнець звiтного перiоду не вiдповiдає вимогам П(с)БО 9 “Запаси”.
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) на кiнець звiтного року в сумi 140,6 тис. грн. (чиста реалiзацiйна вартiсть) не вiдповiдає даним аналiтичного облiку по вiдповiдних рахунках.
Для перевiрки не представленi акти звiряння розрахункiв з дебiторами.
Товариством не створено резерву сумнiвних боргiв.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 810,1 тис. грн. не вiдповiдає даним бухгалтерського облiку, оборотнi вiдомостi та реєстри не були представленi.
Iншi оборотнi активи в сумi 251,7 тис. грн. не вiдповiдають даним бухгалтерського облiку за вiдсутностi розшифровки та оборотних вiдомостей i реєстрiв.
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 10,6 тис. грн. не пiдтверджується даними вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку, виписками банку по поточних рахунках.
Власний капiтал
Статутний капiтал, що вiдображений в балансi в сумi 20,0 тис. грн., вiдповiдає задекларованому розмiру в установчих документах та подiлений на 100 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 200 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачений, на протязi звiтного перiоду його розмiр не змiнювався.
Власниками акцiй Товариства являються фiзичнi особи в кiлькостi 2 акцiонери, частка в статутному капiталi яких становить 100 вiдсоткiв.
Протягом звiтного перiоду в Товариствi не мали мiсця будь-якi дiї, що можуть привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду реєстр акцiй Товариства обслуговував ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (код ЄДРПОУ 35917889), що знаходиться за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г.
У фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображений додатковий капiтал в сумi 2.587,1 тис. грн. Для перевiрки не були представленi оборотнi вiдомостi, реєстри та iншi облiковi документи щодо оцiнки та розкриття вказаної статтi, тому не є можливим достовiрно пiдтвердити розмiр додаткового капiталу.
Резервний капiтал Товариством не створювався.
Вiдображення розмiру та структури власного капiталу у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2013 р. не є достовiрним.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
У фiнансовiй звiтностi Товариства не вiдображено наявнiсть довгострокових зобов’язань та забезпечень.
Облiк зобов’язань
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р. в сумi 187,7 тис. грн. не вiдповiдає даним бухгалтерського облiку за вiдсутностi оборотних вiдомостей, реєстрiв та розшифровок в розрiзi контрагентiв по вiдповiдним рахункам облiку.
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 1,8 тис. грн., зi страхування – 4,0 тис. грн., з оплати працi – 7,8 тис. грн. не вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та розрахунковим документам в зв’язку з неналежним оформленням первинних облiкових документiв та реєстрiв.
Аудитором дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства в усiх суттєвих аспектах не вiдповiдає вимогам П(с)БО 11 “Зобов’язання”.
Фiнансовi результати та аналiз показникiв фiнансового стану
Облiк доходiв
Вiдображення доходiв в облiку Товариства здiйснюється на пiдставi оформлених первинних документiв.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) здiйснюється Товариством без застосування субрахункiв рахунку 70 “Доходи вiд реалiзацiї”, що не вiдповiдає вимогам П(с)БО 15 “Доходи”.
Згiдно з даними фiнансової звiтностi величина чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариством за 2013 рiк склала 1.780,3 тис. грн. На пiдставi даних бухгалтерського облiку пiдтвердити даний величину доходу не є можливим.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд дiяльностi Товариства не ведеться у вiдповiдностi до норм П(с)БО 15 “Дохiд”.
Облiк витрат
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi оформлених первинних документiв без вiдображенням їх на рахунках бухгалтерського облiку iз застосуванням методу подвiйного запису. Вiдсутнi оборотнi вiдомостi, реєстри, журнали-ордери щодо накопичення iнформацiї та облiкових даних про понесенi витрати.
Облiк витрат Товариством ведеться не у вiдповiдностi до норм П(с)БО 16 “Витрати”.
Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк в усiх аспектах неповно та недостовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Результати перевiрки не пiдтверджують отримання Товариством збитку за пiдсумками 2013 року в сумi 72,0 тис. грн.
Пiдстави для висловлення негативної думки
Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення негативної думки. За результатами аудиторської перевiрки виявлено порушення методологiї щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, що суттєво впливає на складену фiнансову звiтнiсть. Також аудитор зазначає, що не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї.
Висновок аудитора
На нашу думку фiнансова звiтнiсть не надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «АМВ» на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Iнша допомiжна iнформацiя
1. Щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Станом на 31.12.2013 р. величина чистих активiв Товариства розрахована у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк:
- вартiсть чистих активiв дорiвнює 5.129,6 тис. грн.,
- сума статутного капiталу Товариства становить 20,0 тис. грн.
За результатами перевiрки встановлено, що вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою, нiж сума статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України.
2. Щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства станом на 31.12.2013 р. та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк).
Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» аудитор повинен розглянути iншу iнформацiю з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю.
На дату складення аудиторського висновку (звiту) – 14.04.2014 р. рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк Товариством пiдготовлена, але ще не оприлюднена: не розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР, на власному сайтi Товариства в мережi Iнтернет, не опублiкована в одному iз офiцiйних видань Верховної Ради України, Кабiнету мiнiстрiв України чи НКЦПФР, не надана до НКЦБФР.
Аудитором здiйсненi процедури з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей мiж показниками пiдготовленого Рiчного звiту до НКЦБФР за 2013 рiк та фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме: аналiтичнi процедури та перевiрка записiв. В результатi вказаних процедур не виявлено невiдповiдностей мiж пiдготовленим Рiчним звiтом до НКЦБФР та фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2013 рiк.
3. Щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вимоги до порядку вчинення значних правочинiв акцiонерними товариствами передбаченi у ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-V (далi по тексту – Закон «Про АТ»).
Рiшення щодо вчинення значних правочинiв вiдповiдно до Статуту Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом звiтного перiоду Товариством не укладались договори на продаж нерухомого майна який являється значним правочином.
4. Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вимоги до порядку органiзацiї системи корпоративного управлiння (критерiї перевiрки) наведено у Законi «Про АТ». Перевiрка вiдповiдностi створеної системи корпоративного управлiння вимогам, наведеним у Законi «Про АТ» здiйснювалась аудитором шляхом вивчення наданих Товариством документiв, а саме:
- Статуту Товариства,
- Протоколiв Загальних зборiв акцiонерiв,
- Протоколiв правлiння,
- Звiту ревiзора.
Статут Товариства (нова редакцiя) мiстить вiдомостi про органи управлiння Товариства та їх компетенцiю, порядок створення, обрання та вiдкликання їх членiв та прийняття ними рiшень, а також змiни складу органiв товариства та їх компетенцiї.
Вiдповiдно до Статуту Товариства органами управлiння Товариства є:
а) Загальнi збори акцiонерiв;
б) Правлiння;
в) Ревiзор.
Згiдно iз Статутом Товариства Правлiння являється виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До складу Правлiння входять Голова та два члени. Члени правлiння обираються Загальними зборами. Правлiння Товариство безпосередньо пiдзвiтне Загальним зборам Акцiонерiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Голова правлiння обирається безпосередньо Загальними зборами акцiонерiв та очолює роботу правлiння Товариства.
Вiдповiдно до Статуту Ревiзор Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв. Термiн повноважень Ревiзора становить 3 роки. Основними функцiональними обов’язками Ревiзора являється здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Звiт Ревiзора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк до перевiрки не надано.
На думку аудитора, у 2013 роцi система корпоративного управлiння ПрАТ «АМВ», у тому числi стан внутрiшнього аудиту, не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам (критерiям), що наведенi у Законi України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-V.
5. Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Аудитор, що здiйснює аудит фiнансової звiтностi, несе вiдповiдальнiсть за отримання достатньої впевненостi на основi результатiв перевiрки у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»). При цьому через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.
Аудиторськi процедури, направленi на отримання iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, були проведенi у складi процедур, що виконуються нами для оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль.
Пiд час вказаних процедур аудитор не iдентифiкував шахрайство, не отримав iнформацiї, яка свiдчить про те, що шахрайство може iснувати, не пiдозрює шахрайство, яке може спричинити суттєве викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «АМВ» за 2013 рiк.


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
• Найменування – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Юрек-Аудит»,
• Код ЄДРПОУ - 22841651,
• Мiсцезнаходження: 58018, м. Чернiвцi, вул. Комарова, 13/25.
• Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи – серiї АОО № 352673 iз датою державної реєстрацiї – 12.02.1996 р.
• Право на надання аудиторських послуг пiдтверджується Свiдоцтвом про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1385 вiд 26.01.2001 р. виданого на пiдставi Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98. Термiн чинностi Свiдоцтва подовжено до 30.11.2015 р.
• Рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi вiд 30.01.2014 № 288/4. Дата внесення iнформацiї до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту – 02.04.2014 р.
• Директор – Садовська Тамара Василiвна, сертифiкат аудитора серiї А № 000523 вiд 30.11.1995 р. чинний до 30.11.2014 р.
• Телефон: 0 (3722) 4-52-78, 0 (50) 986-33-64
Договiр на здiйснення аудиту звiтностi № 8-Р вiд 15.01.2014 р.
Перiод проведення аудиту : з 10.03.2014 р. по 14.04.2014 р.
Дата надання висновку (звiту) – 14 квiтня 2014 р.

Аудитор Р.О. Янчук
Сертифiкат АПУ серiї А № 005978,
чинний до 19.07.2015 р.
Аудитор М.В. Гладуняк
Сертифiкат АПУ серiї А № 000295,
чинний до 24.03.2018 р.
Аудитор О.М. Константiнова
Сертифiкат АПУ серiї А № 006491,
чинний до 18.12.2018 р.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка