Пошук по сайту


Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок»

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок»

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського НВО « ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Метою цих Правил є визначення прав та обов`язків педагогічних та технічних працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, за поданням адміністрації та профспілкового комітету, затверджені загальними зборами колективу школи 29 серпня 2013 року, протокол № 1.

3. Усі питання, пов`язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв`язує директор школи в межах,наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

4. Працівники школи приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

5. При прийнятті на роботу директор школи зобов`язаний отримати від особи, що працевлаштовується:

а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

б) пред`явлення паспорта;

в) пред`явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

г) військовий квиток ( пред`являють військовослужбовці).

Крім того, особи, які приймаються на роботу в школу, зобов`язані надати медичну книжку з висновком про відсутність протипоказань для роботи в школі, а також ідентифікаційний номер.

6. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

7. Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під розписку.

8. На осіб, які пропрацювали понад п`ять днів, ведуться трудові книжки.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в школі.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

9. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор з о б о в ’ я з а н и й:

а) роз`яснити працівникові його права і обов`язки та істотні умови праці; наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров`я; його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

11. Розірвання трудового договору з ініціативи директора допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації школи, скорочення кількості по штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

12. Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.

13. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

14. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі і гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

15. Працівники школи зобов’язані:

- працювати сумлінно, виконувати посадові обов’язки, режим школи, вимоги статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи.

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від усяких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

17. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник школи за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього розпорядку школи та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
ІУ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

18. Директор школи зобов’язаний:

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників школи відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

- визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи школи;

- організувати атестацію;

- укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про освіту” та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

- видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам школи відповідно до графіка відпусток;

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників школи, учнів і забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

- організувати харчування учнів школи;

- своєчасно подавати органам державної виконавчої встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан школи;

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників школи.
У. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

19. Для працівників школи установлюється п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

Тривалість щоденної роботи працівників школи становить 8 годин – з 8.20 до 16.20 при тижневій нормі 40 годин.

20. Для педагогічних працівників школи час початку роботи кожного вчителя за 20 хвилин до початку його першого уроку. В межах робочого часу педпрацівники повинні вести всю роботу навчально-виховного процесу відповідно до посадових обов’язків, навчального плану, плану роботи школи.

21. При відсутності педагога або технічного працівника школи керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

22. Для технічних працівників школи визначається наступний режим роботи:

Прибиральниці виконують свої обов’язки за встановленим графіком.
Сторожа працюють по графіку змінності, затвердженого директором школи. Для них запроваджується підсумковий облік робочого часу, але тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин. Ці працівники працюють у вихідні та святкові дні. Цей час включається у місячну норму часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота у святкові дні оплачується в розмірі погодинної ставки понад місячний оклад.

Двірник працює за своїм графіком роботи, але з умовою, що територія, яка прибирається, повинна бути чистою до початку занять в школі.

23. Директор школи залучає вчителів до чергування по школі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням із профспілковим комітетом за поданням заступника директора з виховної роботи.

24. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Так, при навчальному навантаженні 18 годин вчитель працює під час канікул 3 год.40 хв. кожний день, при 20 годинах – 4 години, при 25 годинах – 5 годин і т.д.

25. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору школи оформляється наказом районного управління освіти, а вчителям, технічним працівникам – наказом директора по школі.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше 18-ти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку із шкідливими умовами праці.

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років, які усиновили дитину, які мають дитину-інваліда, чоловікам, які виховують дитину без матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі), а також особам, які взяли під опіку дитину за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

26. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи ;

- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов’язків.

27.Забороняється в робочий час:

відволікати вчителів від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

відволікання працівників, а також учнів від виконання обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

УІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

28. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення.

29. Адміністрація школи спільно з профкомом надають переваги і соціальні пільги в межах своєї компетентності в першу чергу вчителям, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки. Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

УІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

30. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про працю України.

31. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи.

32. Працівники, обрані до складу профкому школи і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому, а голова профкому школи – без попередньої згоди міського комітету профспілки працівників освіти.

33. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

34. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

35. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

36. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор школи має право замість накладання дисциплінарного стягнення про порушення трудової дисципліни подати на розгляд трудового колективу або профкому.

Директор школи Г.О. Федчук

Голова зборів О.В. Киришун

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Березанської...
Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України,...

Довідка Від 28. 02. 2014 Про стан виконання заходів державної соціальної...
«дитячий садок – школа – позашкільний заклад» І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітня «школа – дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 3 навчально-виховні...

Перелік необхідної документації у кабінеті трудового навчання майстерня
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
Щорічно ознайомлювати працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором

Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської...
Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення...

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних...
В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків І є необхідною...

Дещо про табель обліку використання робочого часу
П-5, затверджена наказом Держкомстату України n 489 від 05. 12. 2008 р., є одним з первинних документів, за яким можна з легкістю...

Правила внутрішнього трудового розпорядку приватного акціонерного товариства
Пмк 167 розроблено на виконання вимог чинного законодавства України про працю з метою впорядкування трудових відносин, які виникають...

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Розділ І. Модель учнівського самоврядування Саф’янської зош І-ІІІ ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка