Пошук по сайту


Нормативно-правова база для створення програми. Конституція України ( №254 К/96- вр)

Нормативно-правова база для створення програми. Конституція України ( №254 К/96- вр)

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Погоджено Затверджено

радою колективу на педагогічній раді

21.04.2011 р. 31.08.2011 р.

Голова ради закладу Голова педради

____________ О.В.Гринь _____________ Г.П. КозакРозділ 1.

Нормативно-правова база для створення програми.


 1. Конституція України ( №254 – К/96- ВР).

 2. Закон України № 1060-Х11 від 23.05.1991 р. « Про освіту».

 3. Закон України № 2628-111 від 11.07.2001 р. « Про дошкільну освіту»зі змінами від 01.01.2009 р.

 4. Закон України № 2402 – 111 від 26.04.01р. « Про охорону дитинства».

 5. Інструкція № 32 від 31.01.98 р. « Про ділову документацію в дошкільних закладах».

 6. «Інструкція з організації харчування дітей у ДНЗ», затверджена наказом МОН України 17.04.06 р. № 298 /227.

 7. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, схвалена кабміном від 27.08.2010 р. № 1721-р.

 8. Концепція розвитку інклюзивної освіти, затверджена наказом МОН України від 01.10.2010 р. № 912.

 9. Лист МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 " Планування роботи в дошкільних навчальних закладах".

 10. Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 " Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 навчальному році".

 11. Лист МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563 " Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу".

 12. Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України 12.03.03 р. № 305.

 13. «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджено наказом МОН України № 691 від 19.10.01 р.

 14. « Положення про медичний кабінет ДНЗ», затверджено наказом МОЗ України, МОН України № 432 / 496 від 30.08.05 р.

 15. «Порядок медичного обслуговування дітей в ДНЗ», затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.02 р.

 16. «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», затверджено наказом МОН України 06.10.2010 р. №930.

 17. "Типові штатні нормативи ДНЗ" від 01.01.2011 р.

 18. "Типове положення про методичний кабінет ДНЗ", затверджено наказом МОН України від 09.11.2010 р. № 1070.

 19. «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі», затверджено наказом МОН України № 509 від 11.09.02 р.


Розділ 2.

Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання.

В освіті відбулися чималі зміни. Дошкільна освіта визнана важливою складовою загальної освіти, вихідною ланкою становлення та розвитку особистості дитини. Держава визначила пріоритети – поліпшення якості дошкільної освіти. Основними завданнями визначено: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Для розв'язання завдань необхідно створити належні умови для функціонування, збереження мережі груп, оновити зміст дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб, потреб інноваційного розвитку науки; впровадити сучасні засоби розвитку, навчання та виховання; удосконалити механізм моніторингу якості дошкільної освіти; забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу. Звідси – необхідність розробки перспективної програми розвитку дошкільного закладу.
Основна мета програми – розроблення механізму розвитку якісної дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи, доступність та безоплатність здобуття такої освіти дітьми в дошкільному закладі; створення умов для формування особистості дитини, її життєвої компетентності, набуття нею соціального досвіду.
Шляхи виконання програми:


 • Збереження та підтримка мережі груп, що провадять діяльність за пріоритетними напрямами.

 • Оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

 • Впровадження сучасних освітніх технологій.

 • Забезпечення комп'ютеризації дошкільного закладу, підключення до Інтернету.

 • Підвищення рівня науково-методичного забезпечення закладу, розробка програм, систем роботи та створення умов для їх використання.

 • Здійснення моніторингу якості дошкільної освіти.

 • Формування у дітей та їхніх батьків культури здорового способу життя.

 • Забезпечення належної матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

 • Модернізація змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 • Підвищення ефективності роботи з батьками.Очікувані результати виконання програми:
Виконання програми сприятиме:

 • поліпшенню якості дошкільної освіти;

 • створенню умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти;

 • збереженню і підтриманню мережі груп закладу;

 • забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

 • збереженню і зміцненню здоров'я дітей;

 • зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

 • модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • розширенню форм роботи з батьками.Розділ 3.

Проблемно – орієнтовний аналіз стану дошкільного навчального закладу.

3.1. СТАН ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ.
В дошкільному закладі збережена мережа груп і стабільний контингент дітей.
Статистичні відомості про контингент дітей


Роки

Проектна потужність

ДНЗ

Кількість дітей


2006 р.

75

125

2007 р.

75

120

2008 р.

75

130

2009 р.

75

130

2010 р.

75

127


Особлива увага приділяється освіті дітей старшого дошкільного віку, їх підготовці до навчання у школі. Протягом 2006 – 2010 років дошкільним закладом охоплено 100 відсотків дітей 5 – ти річного віку.
Коефіцієнт охоплення дітей 5 – річного віку

дошкільним закладом

Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей

ДНЗ № 3 «Ластівка»


з/п

Параметри аналізу


2008 р.

2009 р.

2010 р.

1.

Всього дітей


130

130

127

2.

Діти диспансерної групи


8

9

10

3.

Структура захворюваності:

 • порушення осанки

 • захворювання зору

 • урологічні хвороби

 • анемія

 • захворювання органів травлення

 • захворювання ендокринної системи

2

1

1

2

-
2
2

1

1

3

2
-


2

1

1

4

2
-

4.

Випадки травматизму


-

-

-

5.

Випадки інфекційних захворювань


19

1

5

6.

Індекс здоров’я


96 %

94 %

90 %


Контингент дітей соціально незахищених категорій


2007

2008

2009

2010

Кількість дітей

Кількість дітей

Кількість дітей

Кількість дітей


1521


14


13


3.2. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Зміст навчально-виховної роботи в дошкільному закладі будується на основі державних директивних документів про освіту, інструктивно – методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, а також у відповідності з метою та завданнями здійснення освітнього процесу в ДНЗ. Структурою методичної роботи було передбачено ефективні форми роботи по підвищенню професійного рівня педагогів, їхньої фахової майстерності відповідно діагностики. Вихователі закладу залучались до різних форм методичної роботи, як в дошкільному закладі, так і по місту. Внаслідок цього, були вирішенні питання по подоланню недоліків у педагогічній діяльності вихователів.

Цікаві авторські розробки було представлено на обласну педагогічну виставку вихователями Ліпчук Н.І. ( система роботи «Математичний дивограй»), Покудіною Л.М. (електронний посібник " Мовленнєвий розвиток дошкільника"). Покудіна Л.М. нагороджена дипломом 2 ступеня ХОІППО.

Значна увага була приділена висвітленню досвіду роботи вихователів на сторінках міської газети " Шепетівський вісник ". Система роботи з питання: "Емоційна сфера дошкільника", яку розробила вихователь-методист Гринь О.В., друкувалась в журналі " Педагогічний вісник".

Основний здобуток дошкільного навчального закладу – збалансований розвиток дитини, який забезпечується варіативністю підходів до змісту та методів навчання та виховання дітей. Одним із підходів є створення профільних груп : групи ранньої соціалізації, мовно – комунікативного, логіко - математичного, художньо - естетичного, фізичного розвитку та екологічного виховання.

Пріоритетного значення набула проблема мовленнєвого розвитку дошкільників. Процес становлення та вдосконалення мовної особистості кожної дитини здійснювався в дошкільному закладі під час навчальної діяльності та повсякденної роботи. Особливої уваги приділено організації комунікативної діяльності вихователями старших груп Ліпчук Н.І., Яковчук Н.П. Різноманітні, штучно створювані, імпровізовані ситуації, заняття – зустрічі, мовні ігри, спільні розгляди, заняття – міркування сприяли тому, що 90% дошкільників 6-го року життя уміють складати діалог на запропоновану тему, 85% - складати розповідь по картині, 95%- описувати іграшку, використовуючи порівняння, епітети та метафори. Схвальної оцінки по вдосконаленню мовної особистості дітей заслуговує робота педагога Сивопляс А.М. Вихованці молодшої групи мають найвищі показники знань з розділу «Мовленнєве спілкування» (94%). Динаміці зросту знань дітей сприяли впровадження інноваційних підходів до розвитку мови Н. Гавриш, програми « Вчимося спілкуватись», використання методу проектів, інтерактивних методів і прийомів.

Високі показники знань з розділу “ У світі звуків” показали діти старших груп. Вихователі Ліпчук Н.І., Яковчук Н.П. доцільно поєднують класичні та нетрадиційні методи навчання, створює ігрові ситуації, використовує моделі та схеми. Тому дошкільники уміють робити звуковий аналіз слів (90%), складають графічне зображення речення, визначають кількість складів у слові, виділяють наголос.

Слід відзначити досвід роботи вихователя Покудіної Л.М. щодо впровадження комп'ютерних технологій під час роботи з мовленнєвого розвитку дітей. Використання електронного посібника з питання : "Мовленнєвий розвиток дошкільника" сприяло тому, що діти середньої групи мають високий рівень розвитку виразного мовлення, використовують під час спілкування прислів'я, приказки, скоромовки, означення та метафори.
Одним із основних завдань дошкільного закладу залишається створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в дошкільників свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, фізичне виховання дітей. Уся робота з фізичного розвитку протягом навчального року здійснювалась з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку дітей, реальних умов роботи дошкільного закладу та його окремих груп, під постійним медико – педагогічним контролем.

Протягом року всі діти пройшли медичне обстеження лікарем та медичною сестрою. Дані медичних працівників свідчать, що показники фізичного розвитку 130 дітей закладу відповідають основним середнім даним фізичного розвитку дітей дошкільного віку, проте 15 дітей перебували на диспансерному обліку (8 дітей перебувало на обліку у 2008 році). У період навчального року із цими дітьми проводилось профілактичне лікування фіточаями та вживанням вітамінів. І, як наслідок, індекс здоров’я в дошкільному навчальному закладі становить – 90%.

Завдяки впровадженню інноваційних технологій, диференційованому підходу, врахуванню індивідуальних особливостей дітей, 97 % малят вміють легко бігати, поєднуючи біг з подоланням перешкод, у 95 % дітей вироблені навички стрибків у довжину, 100% дітей оволоділи різними прийомами лазіння, ходьби, повзання.

Прерогативою виховного процесу в дошкільній установі протягом навчального року було формування у дошкільників уявлень про власний організм та чинники здоров’я. Проведені в дошкільному закладі тижні безпеки життєдіяльності, Дні здоров'я, розваги : " Вогонь – добрий, вогонь – злий ", заняття, бесіди, використання дидактичної наочності сприяли формуванню у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливість людського організму, про користь рухової діяльності і здорового способу життя.

Соціально – моральний розвиток, формування громадянина України – одне з чільних завдань дошкільного навчального закладу. Громадянський компонент виховання найвиразніше втілюється вихователями під час розвитку мови, читання художньої літератури, зображувальної та ігрової діяльності, ознайомлення з довкіллям. Для цього використовуються комплекс засобів педагогічного впливу: наочність, твори дитячої літератури, морально - етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги у різних видах діяльності. І, як наслідок, діти молодшої групи ( вихователь Сивопляс А.М.) називають елементи українського одягу, український посуд, мають знання про рідне місто; у дітей старших груп ( вихователі Ліпчук Н.І., Яковчук Н.П., Галінська Н.А.) сформовані знання про Україну, її столицю, видатних людей краю. Діти розрізняють державні та народні символи. Особлива увага приділяється правовій освіті дітей, вихованню в них моральної культури, тому діти старших груп обізнані із своїми правами та обов'язками.

Невід’ємна складова змісту навчально-виховного процесу в дошкільному закладі – пізнавальний розвиток дітей.

Як показали результати контрольних занять та бесід з дітьми, дошкільнята виявляють інтерес до математичної діяльності. Завдяки поєднанню фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з дітьми, інтеграції завдань логіко – математичного розвитку в різні види діяльності, поняття "геометричні фігури, лічба, цифри " опанували 97 % дітей середньої групи (вихователь Покудіна Л.М.), 98% дітей старших груп (вихователі Яковчук Н.П., Ліпчук Н.І.). 94% старших дошкільників визначають склад числа, суміжні числа, 89% дітей старшої групи №1 ( вихователь Ліпчук Н.І.), 93 % дітей старшої групи №2 ( вихователь Яковчук Н.П.) уміють розв'язувати задачі на розвиток логічного мислення. Доцільно зазначити позитивний досвід роботи з логіко-математичного розвитку дітей вихователя Ліпчук Н.І. Формування математичної компетентності дошкільників вона здійснює з врахуванням мотиваційного, змістового та дійового компонентів, Внаслідок цього, її вихованці виявляють інтерес до пізнавальної діяльності, мають навички навчальної праці, виконують нескладні арифметичні приклади і задачі.

Варто відмітити випереджальне навчання дітей молодшої групи з математики вихователем Сивопляс А.М. Дошкільники 4-го року життя розрізняють циліндр, прямокутник, рахують і оперують цифрами в межах "10".

Для формування уявлень про природне довкілля використовувались спостереження, дослідницько-пошукова робота, заняття з рідної природи, екологічне моделювання. Використання календарів спостережень за явищами природи, моделей будови рослини, іконічних моделей поведінки тварин, сприяло тому, що діти молодшої, середньої і старших груп виділяють характерні особливості пори року, називають місяці, розрізняють живі та неживі об’єкти, класифікують птахів, тварин, рослин. Значних успіхів у класифікації кімнатних рослин досягла вихователь Ліпчук Н.І. 100% її вихованців називають та розрізняють кімнатні рослини.

Реалізація завдань художньо-естетичного виховання пронизує весь педагогічний процес у дошкільному закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми. Художньо-естетичний компонент виховання дітей найвиразніше втілюється педагогами Янчурською Г.Є., Луковською Л.Г. Вихователь Янчурська Г.Є. розробила систему роботи з малювання для дітей раннього віку за Базовою програмою " Я у Світі". Використання нетрадиційних методів і прийомів навчання, інноваційні підходи сприяють тому, що діти уміють відображати у своїх творах мистецтва враження від почутого та побаченого, передають форму, колір предметів навколишнього, мають навички зафарбовування, розрізняють кольори, ознайомлені з технікою користування пензлем та олівцем.

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально - виховному процесі дошкільного закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надавався будівельно-конструктивним, рухливим іграм та іграм з елементами художньотворчої діяльності. Всі види ігор організовувались з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, змісту форм роботи, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей. І, як наслідок, діти середніх та старшої групи уміють самостійно зайнятися грою і розгортати її спільно з ровесниками, реалізовувати задум за допомогою ігрового середовища, рольової поведінки, уявних ситуацій та спілкування.

Належна увага приділялася креативному розвитку особистості дошкільників. Спільними зусиллями педагогів і батьків дошкільного закладу проводиться робота по виявленню та розвитку інтересів, нахилів, здібностей дітей, їх творчої уяви. Формування творчої особистості здійснювалась під час занять, самостійної творчої діяльності дітей та гурткової роботи. Так, протягом навчального року в дошкільному закладі працювало 10 дитячих об’єднань за здібностями та інтересами : школа музичної творчості “Нотка-веселинка” , клуб юних джентльменів (керівник Луковська Л.Г.), хореографічна студія “ Грація” (керівник Сіденко І.Г.), гурток “Говоримо англійською” ( керівник Грицюк Г.В.), екологічна студія “ Джерельце “ (керівник Яковчук Н.П.), гурток технічної творчості " Конструкторське бюро" (керівник Ліпчук Н.І.), гурток по вивченню комп'ютерної грамоти (керівник Ліпчук Н.І.), "Маленькі екскурсоводи" (керівник Яковчук Н.П.), "Малятко-здоров'ятко" (керівник Покудіна Л.М.), театралізована студія "Казка" (керівник Сивопляс А.М.), які відвідували 64 дитини.

Дитячі об’єднання організовувались з урахуванням інтересів та здібностей самих дітей, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Системи роботи гуртків розроблені на основі власної педагогічної діяльності та вивчення досвіду роботи педагогів країни.

Змістовна робота проведена психологом Ковальчук Л.В. з питання: "Охорона психічного здоров'я дошкільників". У закладі обладнано два психологічних кабінети з різноманітним дидактичним обладнанням та іграшковим матеріалом. Протягом навчального року організовано роботу таких методичних заходів як: консультації, психологічні тренінги, семінари з питань: " Розвиток творчої особистості дошкільника", "Характеристика психологічного віку дітей за Базовою програмою "Я у Світі ", колективний перегляд корекційних занять з дітьми. Внаслідок цього, покращилась робота з питань розвитку свідомості та самосвідомості дошкільників, врахування педагогами індивідуальних особливостей дошкільників під час педагогічної діяльності.

Актуального значення в дошкільному навчальному закладі набула проблема встановлення наступності між дошкільним закладом та початковою школою.

Так, складено і затверджено план спільної роботи дошкільного закладу та НВО № 2, який спрямований на перспективний розвиток дитини, полегшення процесу входження дошкільнят у навчальну діяльність. Протягом року організовано спільні засідання керівників закладів, методичні об’єднання вчителів та вихователів, взаємовідвідування уроків та занять, педагогічний консиліум, де педагоги аналізували тенденції розвитку першокласників у період адаптації. З метою мотиваційної готовності дітей 6-го року життя до навчання в школі, вихователі старших груп Ліпчук Н.І., Яковчук Н.П. організовували екскурсії дітей до школи, читання віршів та оповідань про правила поведінки та режим школярів, використовували дидактичні ігри по ознайомленню з професією вчителя та шкільним обладнанням. Протягом року в закладі працювала школа для батьків майбутніх першокласників “ Готуємось до школи” (керівник Гринь О.В.).

Створено систему роботи дошкільного закладу щодо взаємодії з батьками вихованців. Протягом навчального року домінуючою формою роботи із сім'єю були батьківські збори. Саме на них виносились та обговорювались проблеми педагогів та батьків. Так, проведені батьківські збори з таких питань: “Формування життєвої компетентності дитини у родині, “ Скоро у школу ”, “ Права та обов'язки дітей та батьків у сім'ї ” за участі психолога. З метою залучення родин до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, психолого - педагогічної і медичної самоосвіти, протягом навчального року були проведені консультації, бесіди, працювали клуб молодої сім’ї, школа здорової дитини, були організовані дні відкритих дверей для батьків, виставки творчості дітей. Батьки залучались до проведення свят, розваг, конкурсів. Застосовувались засоби наочної пропаганди : інформаційні бюлетені, фотовиставки, папки-пересувки тощо. Для профілактики дезадаптації дітей до дошкільного закладу працює адаптаційний центр "Родинна академія". Кожна родина може ознайомитись із режимом роботи закладу, відвідати групу, познайомитись із вихователем до приходу дитини в дошкільний заклад.

Водночас, є питання, вирішення яких потребує особливої уваги педагогів дошкільного закладу.

Однією з найбільш гострих проблем є впровадження нової програми розвитку дітей дошкільного віку " Я у Світі ", пріоритетним завданням якої є формування життєвої компетентності дітей, соціально- адаптованої особистості.

Нова програма потребує впровадження особистісно орієнтованого та інтегрованого підходів до дітей, технології психолого-педагогічного проектування. А у змісті освіти дошкільного навчального закладу все ще переважає знаннєво – інформаційна парадигма освіти, а не компетентісна. У сферах життєдіяльності дітей не простежується їх самоактивність. Педагоги дошкільного закладу не створюють ситуації на формування у дітей здатності діяти адекватно, конструктивно, ефективно в різних життєвих ситуаціях, приймати свідомі рішення, тобто не проводять "уроків життя ". Недостатня увага приділяється емоційно-ціннісному розвитку дошкільників. Як наслідок, діти не вміють адекватно реагувати на ситуації і події, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку.

Потребує поліпшення питання формування основ креативності у малюків. Вихователі незначну увагу приділяють художній праці, технічній творчості дошкільників, розвитку словесної творчості. Педагогами не використовуються такі сучасні прийоми як: "оживлення предметів", "біном і поліном фантазії", мовленнєві зарядки, "салат казок", моделювання казки. І, як наслідок, діти старших груп ( вихователі Яковчук Н.П., Ліпчук Н.І.) не уміють складати початок і кінець, запропонованої педагогом розповіді, придумувати події, які передують зображенню на картині, відходити від стереотипів, приймати неординарні рішення, створювати та придумувати свої власні вірші, пісні, мелодії.

3.3. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Нормативно-законодавча база організації інклюзивного (інтегрованого)...
Указ Президента України №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими...

Керівництво читанням школярів; педагогічна освіта батьків; осучаснення...
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до інформації на різноманітних...

Програма створення страхового фонду документації Скадовського району...
Про проект Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2019 роки

Законодавча, наукова та нормативно-методологічна база
Мета законодавчих заходів – це попередження правопорушень та покарання порушників

Про організацію роботи класних керівників
Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний І фізичний розвиток,...

1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
Право України регулює майнові господарські та інші відно­сини господарських суб'єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох...

План І. Вступ. ІІ. Правова регламентація організації та діяльності...
Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу,...

План І. Вступ. ІІ. Правова регламентація організації та діяльності...
Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу,...

Конституція україни в питаннях оборони та національної безпеки України конституція україни
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностейБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка