Пошук по сайту


Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»


ЗМІСТ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА»
Тема 2: «Авторське право та суміжні права»
Тема 3: «право промислової власності»
Тема 4: «право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1.

1.

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

7

3

1

2


4
2.

Авторське право та суміжні права.

7

3

1

2


4
3.

Право промислової власності.

8

6

2

2

22
4.

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

7

3

1

2


4
5.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

7

3

1
24
Всього годин

36

18

6

8

418
Форма контролю: залікРОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ»

Лекція 1: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 1 година

Інтелектуальна власність та її становлення. Сутність інтелектуальної власності. Співвідношення власності та інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в об'єктивному сенсі. Право інтелектуальної власності в суб'єктивному сенсі. Точки зору в науці щодо поняття та змісту права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності.

Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та спрямованість. Підходи до визначення системи права інтелектуальної власності.

Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності і його сутність. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Правове значення міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Конвенції та їх види. Багатосторонні угоди та їх види. Урядові угоди та їх значення. Угода ТРІПС. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.

Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну власність та його особливості. Американська система права інтелектуальної власності. Романо-німецька система права інтелектуальної власності. Інші системи права інтелектуальної власності.
Семінарське заняття 1: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 2год
Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, авторське право, суміжні права, право промислової власності, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, об’єкт права, суб’єкт права, первинний суб’єкт права інтелектуальної власності, вторинний суб’єкт права інтелектуальної власності, об’єктивне право, суб’єктивне право, особисті немайнові права, майнові права, творець, автор, творчість.
План семінарського заняття:

1. Охорона та захист права інтелектуальної власності – передумова інноваційного сталого розвитку економіки країни.

2. Причини масових порушень права інтелектуальної власності в Україні та країнах пострадянського простору.

3. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

4. Основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.
Запитання для самоконтролю:
1. Дайте визначення понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності».

2. В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію виключних прав.

3. У чому полягає значення забезпечення захисту та охорони права інтелектуальної власності для становлення України як сучасної правової держави?

4. У чому полягає небезпека масових порушень права інтелектуальної власності?

5. Чи є право інтелектуальної власності окремою галуззю права?

6. Як співвідносяться право інтелектуальної власності та право власності на річ?

7. Які правомочності включають особисті немайнові права інтелектуальної власності?

8. Які правомочності включають майнові права інтелектуальної власності?

9. Назвіть об’єкти права інтелектуальної власності. Чи є перелік цих об’єктив вичерпаним?

10. Що таке творчість?

11. Охарактеризуйте первинних суб’єктів права інтелектуальної власності.

12. Охарактеризуйте вторинних суб’єктів права інтелектуальної власності.

13. Охарактеризуйте законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

14. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

15. Визначить основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.
Теми рефератів, доповідей:

1. Розвиток теорій права інтелектуальної власності.

2. Історія правового регулювання відносин інтелектуальної власності.

3. Класицизм і прагматизм як підходи до побудови законодавства у сфері інтелектуальної власності.

4. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

5. Етапи створення державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

6. Система права інтелектуальної власності у працях провідних юристів-науковців.

7. Держава та її уповноважені органи як суб’єкти охорони та захисту права інтелектуальної власності.
Самостійна робота до теми 1 «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 2 години
Завдання для самостійної роботи:
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: «Державна система охорони права інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.

2. Визначить повноваження відповідних державних органів, що здійснюють охорону та захист права інтелектуальної власності.
Тема 2: «Система законодавства, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.

3. Визначить останні тенденції розвитку та ініціювання змін до законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Ознайомтесь із законопроектами у цій сфері та проаналізуйте один з них.
Тема 3: «Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Ознайомтесь з основними напрямками діяльності ВОІВ на інформаційному сайті організації (www.wipo.int), а також на інших сайтах, що пов’язані з діяльністю ВІОВ.

2. Ознайомтесь зі змістом Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р.

3. Визначте напрямки співробітництва України з ВОІВ.
Тема 4: «Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності: значення, система»

Завдання:

1. Складіть перелік міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, стороною яких є Україна.

2. Зробить класифікацію цих договорів з різних підстав (зокрема, за рівнем прийняття, кількістю сторін, напрямками застосування тощо).

3. Визначте, яким чином положення зазначених договорів можуть застосовуватись для охорони та захисту права інтелектуальної власності.

4. Дайте відповідь на запитання: в чому полягає значення міжнародних договорів для забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності. Обґрунтуйте свою позицію.

5. З’ясуйте та вивчіть порядок дії міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що пов’язані зі вступом України до ЄС, а також були необхідними для вступу до СОТ.

7. Які зобов’язання в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності взяла на себе Україна? В якому обсязі ці зобов’язанні виконані Україною? В чому їх особливість?

Лекція 2: «Авторське право та суміжні права» - 1год
Поняття авторського права та сфера його дії. Авторське право в об'єктивному та суб'єктивному сенсах. Права, що охороняються авторським правом. Законодавство про авторське право. Термінологія авторського права.

Виникнення та здійснення авторського права. Об'єкти, що охороняються авторським правом. Обсяг охорони твору. Похідний твір та його правове значення. Авторське право та право власності на носій авторських прав. Вільне використання твору.

Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування.

Поняття та сутність суміжних прав. Місце суміжних прав у сучасній доктрині права інтелектуальної власності. Види суміжних прав. Охорона суміжних прав та критерії її надання.

Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.

Колективне управління авторськими та суміжними правами. Сучасний стан організації колективного управління майновими авторськими та суміжними правами в Україні. Види організацій колективного управління.

Поняття та визначення порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав. Види та порядок відшкодування при порушеннях авторських та суміжних прав. Реалізація права на захист авторських і суміжних прав.

Вплив новітніх технологій на стан охорони та захисту права інтелектуальної власності. Охорона та захист інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної власності в праві України.
Семінарське заняття 2: «Авторське право та суміжні права» - 2год
Ключові терміни та поняття до теми: авторське право, суміжні права, особисті немайнові права, майнові права, виключні права, автор, авторство, авторська винагорода, роялті, паушальний платіж, аудіовізуальний твір, база даних (компіляція даних), відтворення, оприлюднення (розкриття публіці) твору, твір, похідний твір, примірник твору, продюсер аудіовізуального твору, псевдонім, публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), репрографічне відтворення (репродукування), співавторство, подільне співавторство, неподільне співавторство, службовий твір, комп’ютерна програма, особисті немайнові права, майнові права, використання твору, суспільне надбання, твір архітектури, твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, цитата, презумпція авторства, право доступу, право слідування, суміжні права, виконавець, виконання, фонограма, відеограма, виробник фонограми, виробник відеограми, програма організації мовлення, організація ефірного мовлення, організація кабельного мовлення, запис (звукозапис, відеозапис), колективне управління майновими правами суб’єктів авторських і суміжних прав, організації колективного управління, уповноважені організації колективного управління, піратство, плагіат, дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, фінансові санкції

План семінарського заняття:

1. Історія виникнення та розвитку охорони авторського права та суміжних прав.

2. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав.

3. Становлення в Україні системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами.

4. Сучасні тенденції розвитку авторського права та суміжних прав.
Запитання для самоконтролю:
1. Назвіть основні етапи розвитку авторського права.

2. Назвіть основні етапи розвитку суміжних прав.

3. Які законодавчі акти регулюють відносини у сфері авторського права та суміжних прав?

4. Що є підставою виникнення авторського права? Чи підлягає авторське право обов’язковій реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої авторські права? Що таке презумпція авторства?

5. Хто є суб’єктами авторського права?

6. Назвіть об’єкти авторського права. Чи є їх перелік вичерпаним?

7. Що таке похідний твір?

8. Які об’єкти не підлягають охороні авторським правом?

9. Яким чином охороняється частина твору?

10. Як виглядає знак охорони авторського права? Що означає його вигляд?

11. Що таке співавторство? Які є види співавторства?

12. Назвіть особисті немайнові права автора. Чи є їх перелік вичерпаним?

13. Які майнові права має автор? Чи є їх перелік вичерпаним? Що таке право слідування?

14. Назвіть види використання об’єктів авторського права.

15. У чому особливість аудіовізуального твору? Інтерв’ю?

16. У чому особливість виникнення авторського права на збірники та інші складені твори?

17. У чому особливість виникнення авторського права перекладачів та інших похідних творів?

18. Як визначається авторське право на службовий твір та твір, створений під час виконання трудового договору.

19. Який строк дії авторського права на твір? на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом? коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо? на твори посмертно реабілітованих авторів?

20. Що є підставою виникнення суміжних прав? Чи підлягають суміжні права обов’язкової реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої суміжні права?

21. Хто є суб’єктами суміжних прав? Чим характеристика суб’єктів суміжних прав відрізняється від характеристики суб’єктів авторського права? Чи завжди суміжні права залежать від авторського права?

22. Назвіть об’єкти суміжних прав.

23. Чим відрізняється відеограма та аудіовізуальний твір?

24. Назвіть особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.

25. Назвіть майнові права виконавців? виробників фонограм? виробників відеограм? організацій мовлення?

26. Які строки охорони суміжних прав?

27. Назвіть випадки вільного використання творів.

28. Які допускаються обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав?

29. У чому особливість використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою?

30. Які є альтернативні можливості управління суб’єктами авторського права і суміжних прав своїми майновими правами?

31. У чому полягають переваги колективного управління майновими авторськими і суміжними правами?

32. Коли і де виникли перші організації колективного управління?

33. Назвіть повноваження Державної служби інтелектуальної власності у сфері обліку та здійснення контролю за діяльністю організацій колективного управління.

34. Яким критеріям має відповідати організація колективного управління для взяття її на облік?

35. Який пакет документів надається до Державної служби інтелектуальної власності для взяття на облік організації колективного управління?

36. Коли у взятті на облік може бути відмовлено?

37. Коли свідоцтво про облік організації колективного управління підлягає переоформленню?

38. Яка інформація надається організаціями колективного управління до Державної служби інтелектуальної власності для здійснення ним нагляду?

39. Які санкції передбачені за порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав?

40. Назвіть функції організацій колективного управління.

41. У чому особливість функціонування системи стягнення винагороди за відтворення в домашніх умовах в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках?

42. Які системи стягнення винагороди за відтворення в особистих цілях існують у світі?

43. Яким чином розподіляється винагорода за комерційне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою?

44. Що таке уповноважені організації колективного управління? Яким чином здійснюється визначення уповноважених організацій колективного управління?

45. Скільки організації колективного управління перебувають на обліку на даний час? Назвіть деякі з них.

46. Визначте основні проблеми, що виникають у зв’язку з розміщенням об’єктів авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет.
Теми рефератів, доповідей:
1. Етапи розвитку авторського права.

2. Історія виникнення та розвитку суміжних прав.

3. Колективне управління авторськими й суміжними правами.

4. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

5. Еволюція правового регулювання суміжних прав в контексті європейської інтеграція України.

6. 3асоби захисту та охорони авторських і суміжних прав.

7. Види порушення авторського права і суміжних прав за законодавством України.

8. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських і суміжних прав.

9. Піратство та його види.

10. Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та охорони.

11. Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.
Самостійна робота до теми 2. «Авторське право та суміжні права» - 2 години
Завдання для самостійної роботи:
Теми для самостійного вивчення:

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основи інтелектуальної власності. (Цибульов П. М. – К., 2005)
Місце І роль інтелектуальної власності в економічному І соціальному розвитку держави

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

1. інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки...
Розрізняють матеріальні І нематеріальні об'єкти власності. Матеріальні об'єкти, наприклад, автомобілі, будинки відчутні на дотик....

Економіка інтелектуальної власності
Україні" можуть оцінюватися " нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної власності ". Таким чином, майнові...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Лекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

Поняття права спільної власності
...

Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності
Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб'єкту права об'єкта інтелектуальної власності охоронного...

Урок 14 Тема. Що таке право власності
Мета: дати уявлення про юридичний зміст права власності, характеризувати форми власності, права володіння, користування, розпорядження...

1 Поняття та види інтелектуальної власності
Поняття «Інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка