Пошук по сайту


Київський національний економічний університет

Київський національний економічний університет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту
Спеціальність „Менеджмент організацій”

Магістерська програма „Менеджмент малого бізнесу”

(денна форма навчання)
МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

Карван Олени Йосипівни


на тему „УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ”

(За матеріалами ПП „Експовіта”)

Науковий керівник:

канд. екон. наук, доц.

Щербина Ольга Володимирівна

Робота допущена до захисту в ДЕК „___” _________________ 2005 р.

протокол № ____

Зав. кафедри

Менеджменту канд. екон. наук, проф. _______________________ Соболь С. М.

Київ 2005

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 132 сторінок, 24 таблиць, 10 рисунка, список літератури з 24 найменувань, 20 додатків.
НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

„УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА”
Об‘єктом дослідження виступає ПП „Експовіта”.

Предметом дослідження є процеси диверсифікації діяльності малого підприємства.

Мета дипломної роботи полягає в дослідженні та обґрунтуванні доцільності диверсифікації діяльності досліджуваного підприємства.

Завданнями роботи є:

 1. розглянути категоріальний апарат щодо предмету дослідження: сутність диверсифікації, її види, процес диверсифікації тощо;

 2. розглянути управлінські аспекти щодо процесу диверсифікації, а також їх особливості на підприємствах малого бізнесу (доцільність, можливість, ефективність);

 3. надати загальну характеристику малого підприємства – об‘єкту дослідження, описати специфіку його діяльності;

 4. проаналізувати основні показники діяльності підприємства та дати оцінку його організаційних, економічних, технічних та фінансових результатів;

 5. проаналізувати середовище прямого впливу малого підприємства;

 6. обґрунтувати проект диверсифікації діяльності малого підприємства;

 7. охарактеризувати складові системи управління процесами диверсифікації на малому підприємстві;

 8. здійснити розробку, організаційно-економічне обґрунтування та планування проекту диверсифікації, оцінити його фінансові результати та ступінь ризику.

За результатами дослідження сформульовані:

  1. напрямок диверсифікації діяльності компанії;

  2. практичні рекомендації щодо організації, планування та контролю напрямку диверсифікації;

  3. проведено фінансове обґрунтування доцільності даного напрямку диверсифікації;

  4. розраховано фінансово–економічну ефективність запропонованого напрямку диверсифікації.

Одержані результати можуть бути використані в діяльності ПП „Експовіта” як за описаними проектами, так і при проведенні аналогічних проектів.

Рік виконання дипломної роботи: 2004/2005 навчальний рік.

Рік захисту дипломної роботи: 2005 рік.
Зміст

Вступ...........................................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління процесами диверсифікації на

малому підприємстві................................................................................................................7

  1. 1.1. Сутність стратегії диверсифікації та її види......................................................7

  2. 1.2. Особливості управління процесами диверсифікації на

  3. підприємствах малого бізнесу ...................................................................................15

  4. 1.3. Вплив правового регулювання на діяльність малого

  5. підприємства рекламної сфери...................................................................................24

Розділ 2. Оцінка можливостей досліджуваного підприємства щодо

диверсифікації видів діяльності...........................................................................................31

  1. 2.1. Загальна характеристика малого підприємства – об’єкту дослідження

  2. та специфіки його діяльності......................................................................................31

  3. 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності

  4. малого підприємства ...................................................................................................44

  5. 2.3. Аналіз середовища прямого впливу малого підприємства...........................54

Розділ 3. Економічне обґрунтування диверсифікації діяльності

малого підприємства..............................................................................................................77

  1. 3.1. Характеристика нового напрямку діяльності малого підприємства...........77

  2. 3.2. Організаційно-економічні заходи щодо впровадження нового

  3. виду діяльності..............................................................................................................84

  4. 3.3. Фінансове обґрунтування проектів проведення міжнародних в

  5. іртуальних виставок....................................................................................................103

  6. 3.4. Оцінка економічної ефективності та ризиків проектів

  7. проведення міжнародних віртуальних виставок..................................................112

Висновки................................................................................................................................127

Література..............................................................................................................................131

Додатки
Вступ

Темою дипломної роботи є „Управління процесами диверсифікації малого підприємства”.

Для чіткого розуміння вибору теми магістерської дипломної роботи слід наголосити на наступних моментах:

По-перше, малий бізнес в Україні набуває стрімкого розвитку за активним сприянням державних програм. На теперішній час у країні стала зрозумілою економічна доцільність розвитку малого бізнесу як невід‘ємної частини національної економіки, який складає досить велику частку серед інших підприємств України. Однією з яскравих тенденцій сьогодення порівняно з першими роками незалежності, стала тенденція до збільшення частки виробничих малих підприємств та малих підприємств сфери послуг (на відміну від левової частки торгівельних підприємств у перші роки незалежності держави). Для більшості малих підприємств, що існують понад два роки став актуальним їх розвиток у напрямку диверсифікації діяльності.

Практичний досвід управління малими підприємствами досить довго перебував у площині „спроб та помилок” без чіткої та систематизованої розробки стратегії, планування та аналізу діяльності. Для більшості з них настав момент, коли потреба у науково обґрунтованому підході до управління процесами на підприємстві стала не лише бажаною, але і нагально необхідною.

По-друге, сферою діяльності підприємства – бази дослідження, є нові види рекламних послуг. Малі підприємства є досить характерними для рекламної сфери діяльності. І підприємства цієї сфери у своїй більшості використовують стратегії диверсифікації діяльності, розширюючи свої послуги та видавничі портфелі.

Отже, для підприємств рекламної сфери диверсифікація напрямків діяльності є одним з шляхів стратегічного розвитку. Споріднена та неспоріднена диверсифікація дозволяє їм розширювати рекламні послуги та створювати додаткові продукти для задоволення потреб споживача.

Новою сферою рекламної діяльності є реклама у мережі Internet та на електронних носіях (CD - дисках). Дані види реклами почали розвиватись у країнах СНД і в Україні зокрема досить нещодавно. Для цих видів рекламної діяльності малі підприємства є ще більш характерними, ніж для традиційних видів реклами. Це пояснюється особливою ризиковістю нової діяльності, невеликою потребою у персоналі, інших ресурсах, технічному забезпеченні тощо.

У зв‘язку із зростанням розуміння необхідності такого роду послуг компаніями–замовниками, спостерігається тенденція до того, що великі рекламні підприємства розпочинають діяльність в цій галузі. Саме тому малим підприємствам слід очікувати поступового збільшення конкуренції на ринку їхніх послуг. Для подальшого збереження своїх позицій на ринку, малі підприємсва мають зменшити ризик втрати частини прибутку за рахунок диверсифікації портфелю послуг.

Зважаючи на специфіку малого бізнесу є доцільність та можливість застосування стратегій спорідненої диверсифікації та поступового її впровадження на підприємствах.

По-третє, розглядаючи тему дипломної роботи в контексті діяльності підприємства-бази дослідження, необхідно наголосити на необхідності диверсифікації діяльності саме для цього підприємства. У зв‘язку із стрімким збільшенням конкуренції в сфері видання інформаційно-довідкових збірників по окремих галузях економіки, підприємство вже почало втрачати частину прибутку через втрату унікальності своїх продуктів та пов‘язане з цим зменшення кількості клієнтів. Специфікою даного підприємства, що обумовила вибір віртуальних виставок як напрямку диверсифікації є тісні партнерські зв‘язки з аналогічними компаніями Казахстану та Розсіл. Підприємство мало змогу пересвідчитись у прибутковості даного напрямку діяльності завдяки спільній роботі за ним з казахстанською компанією-партнером. Цей досвід переконав у необхідності розробки стратегії, планування та організації роботи у новому напрямку.
Мета дипломної роботи – дослідити та обґрунтувати доцільність диверсифікації діяльності досліджуваного підприємства.

Завданнями дипломної роботи є:

 • розглянути категоріальний апарат щодо предмету дослідження: сутність диверсифікації, її види, процес диверсифікації тощо;

 • розглянути управлінські аспекти щодо процесу диверсифікації, а також їх особливості на підприємствах малого бізнесу (доцільність, можливість, ефективність);

 • надати загальну характеристику малого підприємства – об‘єкту дослідження, описати специфіку його діяльності;

 • проаналізувати основні показники діяльності підприємства та дати оцінку його організаційних, економічних, технічних та фінансових результатів;

 • проаналізувати середовище прямого впливу малого підприємства;

 • обґрунтувати проект диверсифікації діяльності малого підприємства;

 • охарактеризувати складові системи управління процесами диверсифікації на малому підприємстві;

 • здійснити розробку, організаційно-економічне обґрунтування та планування проекту диверсифікації, оцінити його фінансові результати та ступінь ризику;

Предмет дослідження – процеси диверсифікації діяльності малого підприємства.

Об‘єкт дослідження – ПП „Експовіта”, що займається розробкою та виданням мультимедійної інформаційно-довідкової продукції на CD і в мережі Internet, зокрема, періодичних галузевих комерційних мультимедійних довідників, каталогів товарів і обладнання, презентаційних видань та іншої мультимедійної продукції, а також проведенням віртуальних виставок.

Методи, що були застосовані при написанні магістерської дипломної роботи: аналітичні методи, графічні методи, коефіцієнтний аналіз, SWOT-аналіз, SPASE – аналіз, аналіз конкурентів на основі створення матриці конкурентного профілю, аналіз конкурентів на основі карти стратегічних груп, методи проектного планування (графік Гантта, сітьовий графік), метод розрахунку точки беззбитковості, аналіз чутливості ризиків.

При написанні дипломної роботи було використано програмний продукт Microsoft Office Project Professional 2003.

Практична частина дипломної роботи була створена за завданням керівництва ПП „Експовіта” і її результати використовуються в діяльності підприємства.
ТЕКСТ ВИРІЗАНО
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності малого підприємства

Для обґрунтування необхідності диверсифікації діяльності компанії у напрямку проведення віртуальних виставок наведемо динаміку основних показників діяльності компанії „Експовіта” з 2-го кварталу 2003 року по 1 квартал 2005 року включно. Основні показники розвитку підприємства наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників діяльності компанії за період з 2-го кварталу 2003 року по 1-й квартал 2005 року


Показники

Значення по роках

Од. виміру

2-й квартал 2003 року

3-й квартал 2003 року

4-й квартал 2003 року

1-й квартал 2004 року

2-й квартал 2004 року

3-й квартал 2004 року

4-й квартал 2004 року

1-й квартал 2005 року

1

2

3

4

4

6

7

8

9

10

Обсяг доходу, всього

тис. грн..

 

12,358

22,850

24,983

41,367

52,180

43,570

85,430

Випуск основних видів продукції (надання послуг):

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

- Довідник «Автомобіль і все для його ремонту» 5 випуск

тис. грн..

 

6,247

9,340

 

 

 

 

 

Довідник «Все для Вашого бізнесу» 1 випуск

тис. грн..

 

 

6,982

9,695

2,680

 

 

 

Довідник «Ваш авто»1 випуск

тис. грн..

 

 

 

 

3,610

 

 

 

Довідник «Автомобіль і все для його ремонту» 6 випуск ..

тис. грн..

 

 

 

8,660

7,092

 

 

 

Довідник «Автомобіль і все для його ремонту» 7 випуск .

тис. грн..

 

 

 

 

7,456

11,670

 

 

І міжнародна віртуальна Казахстанська виставка «Фармація. Аптека. Медицинські товари – 2004»

тис. грн..

 

 

 

 

17,775

34,060

12,34

 

І міжнародна віртуальна Казахстанська виставка «Технології та обладнання для сільського господарства та харчової Промисловості. Продовольство-2004»

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

26,820

16,340


Закінчення таблиці 2.1.

Показники

Значення по роках

Од. виміру

2-й квартал 2003 року

3-й квартал 2003 року

4-й квартал 2003 року

1-й квартал 2004 року

2-й квартал 2004 року

3-й квартал 2004 року

4-й квартал 2004 року

1-й квартал 2005 року

1

2

3

4

4

6

7

8

9

10

І міжнародна віртуальна індустріальна казахстанська виставка

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

30,430

І українська віртуальна виставка з міжнародною участю "Хлібопекарна, макаронна, кондитерська промисловість - 2005"

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

28,780

Інші послуги

тис. грн..

 

6,111

6,528

6,628

2,754

6,450

4,410

9,880

Середньоквартальна загальна чисельність персоналу

осіб

2,000

5,000

8,000

9,000

10,000

10,000

11,000

11,000

Середньоквартальна чисельність менеджерів по роботі з клієнтами/рекламних агентів

осіб

1,000

2,000

3,000

3,000

4,000

4,000

4,000

5,000

Середньоквартальний дохід, що приносить один менеджер по роботі з клієнтами/рекламний агент

тис. грн..

0,000

6,179

7,617

8,328

10,342

13,045

10,893

17,086

Обсяг загальних витрат

тис. грн..

0,800

3,529

23,342

14,661

37,665

35,297

42,782

44,567

у тому числі:
 

 

 

 

 

 

 

 

адміністративні витрати

тис. грн..

 

0,631

4,683

5,438

2,741

5,608

6,514

10,422

оплата праці

тис. грн..

0,800

1,600

3,000

5,000

6,000

8,280

10,920

10,940

відрахування на соціальні потреби

тис. грн..

 

 

 

1,600

1,920

2,650

3,495

4,120

податки

тис. грн..

 

1,298

2,399

2,623

4,344

5,479

4,575

4,699

витрати на випуск довідників

тис. грн..

 

 

13,260

 

22,660

13,280

 

 

виплата відсотків казахстанській компанії

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

17,278

14,387

Обсяг прибутку, всього

тис. грн..

-0,800

8,829

-0,492

10,322

3,702

16,883

0,788

40,863


Для кращого графічного представлення інформації таблиці наведемо діаграми таких показників як: обсяг доходів за видавничим портфелем та обсяг витрат компанії (рисунки 2.3, 2.4).
Рис. 2.3. Обсяг доходів за видавничим портфелем компанії


Рис. 2.4. Структура витрат підприємства

Проаналізувавши таблицю 2.1. та рисунки 2.3, 2.4 можемо зробити такі висновки. В діяльності підприємства неможливо знайти певної тенденції, оскільки невеликий період для аналізу та наявні значні коливання у доходах, витратах, кількісному та якісному складі персоналу компанії. Така ситуація спричинена тим, що підприємство знаходиться на стадії розвитку та тільки починає визначати пріоритети та стратегію діяльності.

ТЕКСТ ВИРІЗАНО
3.4. Оцінка економічної ефективності та ризиків проектів проведення міжнародних віртуальних виставок

Оцінка економічної ефективності реалізації проекту проведення віртуальних виставок

Для оцінки економічної ефективності проектів проведення віртуальних виставок проведемо аналіз беззбитковості проектів.

Метою даного розрахунку є визначення кількості експонентів виставки (презентацій компаній), для якого обсяг доходу за проектами дорівнює витратам. [15, с. 81-83]

Точка беззбитковості (ВЕР) – це обсяг реалізації, при якому доходи за проектом дорівнюють його витратам. Вона розраховується за формулою:


FC


В
(P-AVC)
ЕР = , (3.1.)

Де FC – постійні витрати, P – ціна одиниці продукції (однієї презентації),

AVC – середні змінні витрати.

Також точку беззбитковості можна визначити за допомогою показника маржинального доходу на одиницю продукції.


Постійні витрати (FC)

Т
Маржинальний дохід на одиницю продукції
очка беззбитковості = (3.2.)

(в натуральних одиницях)

Маржинальний дохід на одиницю продукції – це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Для розрахунку точки беззбитковості у грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу . Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.

Для визначення впливу на прибуток від реалізації проекту зниження кількості презентацій компаній-експонентів виставки можемо використати запас міцності.

Запас міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Запас міцності = Обсяг реалізації – Точка беззбитковості (3.3.)

Розрахуємо точку беззбитковості для проектів казахстанської та української віртуальних виставоквки. Інформацію щодо постійних витрат та ціни презентації візьмемо з таблиці 3.7, змінні витрати на виготовлення однієї презентації розраховуються також, виходячи з даних таблиці 3.7. Для розрахунку точки беззбитковості використаємо формулу 3.2, для розрахунку запасу міцності формулу 3.3.

Вхідні дані та результат розрахунку точки беззбитковості для проектів представимо в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Розрахунок точки беззбитковості для казахстанської та української віртуальних виставок


Показник

Створення експозиції українських компаній у казахстанській виставці

Проведення української віртуальної виставки

1

2

3

Вхідна інформація для розрахунку

Постійні витрати, грн.

14386

25176

Середня ціна презентації, грн.

2100

2100

Змінні витрати на одну презентацію, грн.

1244,52

1105,76

Результати розрахунку

Маржинальний дохід на одну презентацію, грн.

855,48

994,24

Коефіцієнт маржинального доходу

0,407

0,473

Точка беззбитковості у грошових одиницях, грн.

35346,44

53226,22

Точка беззбитковості у натуральних одиницях, презентацій компаній-експонентів

16,82 (17)

25,32 (26)

Запас міцності у грошовому вмраженні, грн.

8400

21000

Запас міцності у натуральних одиницях, презентацій компаній-експонентів

4

10


ТЕКСТ ВИРІЗАНО
Література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-4

 2. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. № 2783-12.

 3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2658-12.

 4. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 271/96.

 5. Проект Закону України „Про виставкову діяльність в Україні”

 6. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03. 07. 1999 р. №727/99.

 7. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами. – К.: КНЕУ, 2003, - 231 с.

 8. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент. – М., 2000. – 65 с.

 9. Економіка підприємства: Підручник / За. заг. ред.. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 10. Електронний конспект лекцій з курсу «Основи менеджменту». КНЕУ. Каф. менеджменту. 2000-2001 навчальний рік.

 11. Електронний конспект лекцій з курсу «Управління фірмою малого бізнесу». КНЕУ. Каф. менеджменту. 2004-2005 навчальний рік.

 12. Менеджмент персоналу: Навч. Посіб. /В. М. Канюк, В.М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Летюха. – К.: КНЕУ, 2004. - 398 с.

 13. Муравьев А. И. И др. Малый бізнес: экономика, организация, финансы. – М., 1999. – 428 с.

 14. Підприємництво. / В. А. Подсоленко, А. Ф. Процай, Т. Л. Миронова. В. О. Василенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.

 15. Проектний аналіз. Навчальний посібник./Під ред. Москвіна С.О. – Київ: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998. – 368 с.

 16. Соболь С. Н. Предпринимательство (начало бизнеса). К., 1994. – 175 с.

 17. Фінанси підприємств: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Д. Буряк, Є. В. Вакуленко, А. П. Куліш та ін.. – К.: КНЕУ, 2003 – 165 с.

 18. Фінансовий менеджмент: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін.. – К.: КНЕУ,2001. – 294 с.

 19. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004 – 699с.

 20. Зубов А. Microsoft Project 2003. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2005, - 256 с.

 21. Поварова Н. Стратеги диверсификации: их роль в развитии и выжывании российских предприятий/ Новое поколение. – 2001. - №5.

 22. «Основні показники економічного та соціального розвитку» від 29.03.2005 року. Управлінням інформаційних ресурсів Міністерства економіки України.

 23. Статут ПП «Експовіта» від 7 лютого 2002 року

Угода про спільну діяльність між ПП “Експовіта”, ТОВ “Издательский дом “Multimedia Inter” (Алмати, Казахстан), ТОВ “Промоушен группа МЭТТИС-СТИЛЬ” (Москва, Російська Федерація).від 17 липня 2002 року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)

Литвин Михайло Миколайович Київський національний економічний університет...
Конвенцію ратифіковано Законом n 150/98-вр (150/98-вр ) від 03. 03. 98) будівельний майданчик вважається постійним представництвом...

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
З наступного рядка справа українською, російською та англійською мовами пишуться прізвище та ініціали автора (розмір шрифта – 14,...

Завдання 1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс окр «Спеціаліст», 1 група, спеціалізація «Господарське право»

Стосовно можливості поділу зобов’язань
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Юридичний факультет, 5 курс, 1 група, спеціалізація – господарське право

Вирішення завдання №1
Навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет,...

Вирішення конкурсних завдань на здобуття іменних стипендій Юридичної...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 4 курс, спеціалізація «Конституційне право»

Київський Національний Університет Внутрішніх Справ України
Нерезидентами визнаються юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва...

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві...
Київський національний університет будівництва та архітектури; Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювання...

М. Г. Палієнко Київський національний університет
У середині VI ст. Яо Си-лянь уклав два томи «Історії династії Лян» (502–557 рр.), які й започаткували історіографічну традицію фіксації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка